Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01502 Математика-физика в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • ОН1 – кәсіби қызметінде сандық технологияларды пайдаланады және электронды ақпарат көздерінен қажетті ақпараттарды өз бетімен және тиімді таңдай білуге үйрету әдістемесін жасай алады
  • ОН2 - басқару және көшбасшылық қабілетке ие: сыни тұрғыдан ойланады, өмірде кездесетін кез келген жағдайға шығармашылық тұрғыдан қарайды және шешім қабылдауға дайын; менеджмент, маркетинг, қаржы және т.б. салалар бойынша алған білімін пайдалана алады
  • ОН3 – ұжымда (команда) жұмыс жасай алады, ғылыми ойланудың мықты жақтарына талдау жасайды, білім мен тәжірибенің ағымдық жағдайына сыни тұрғыдан баға береді, алға қойылған нақты кәсіби мақсаттар үшін қажетті жаңа білім мен дағдыларды игеру жоспарын жасайды, қолданысқа енгізеді және жетілдіреді
  • ОН4 - кәсіби қызмет барысында туындаған мәсілелерді шешеді, математикалық және физикалық есептерді шешу алгоритмдерін табады, оларға талдау жасайды, бағалайды және практика жүзінде қолданады; мектеп оқушыларының пәндік білімдері мен дағдыларын қалыптастыру әдістерін, математикаға және физикаға деген қызығушылықтарын қалыптастыру және математика мен физикадан алған білімдерін күнделікті тіршілікте пайдалану тәсілдерін қолданады
  • ОН5 - білім беру процесінің барлық субъектілерінің (педагог, білім алушылар және олардың ата-аналары) қызметтеріне талдау жасайды, математика және физиканы оқыту процесін жетілдіру мақсатында әріптестерімен тіл табыса жұмыс жасайды
  • ОН6 - математика және физиканы оқытуда күтілетін нәтижелерге қол жеткізу үшін оқу мақсаттарын құрады, оқу материалдарын және оқу мақсаттарына сәйкес бағалау құралдарын жасайды
  • ОН7 – өзінің кәсіби қызметінде өзін өзі үздіксіз жетілдіру қабілетіне ие
  • ОН8 – өмір бойы өзін өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өзінің білім алу траекториясын құрады, әлеуметтік және кәсіби қызметтерін толыққанды атқару үшін дене шынықтыру әдістері мен құралдарының көмегімен салауатты өмір салтын ұстанады
  • ОН9 - ғылыми мәтіндермен жұмыс жасау және көпшілік алдында сөйлеу, ғылыми және кәсіби қызметінде қатынас жасау үшін қазақ (орыс) және шет тілдері бойынша ауызша және жазбаша байланыс дағдыларын қолданады
  • ОН10 - ұлттық саясаттың және әртүрлі көзқарастар мен мәдени дәстүрлердің арасындағы өзара қарым-қатынастарлың мақсатын, әлеуметтік басым бағыттарды анықтайды және әлемдегі қазіргі қалыптасқан жағдайларға баға береді
Top