Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04102 Экономика 1 жыл в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Оқу үдерісін интеграциялау, іргелі - қолданбалы ғылыми зерттеулер мен инновациялық тәсілдер негізінде бизнес пен шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында жұмыс істеу үшін мамандық бойынша экономика мен бизнестің бәсекеге қабілетті магистрлерін дайындау, сондай-ақ тұлғаның жан-жақты кәсіби және зияткерлік дамуына қажеттіліктерін сапалы қанағаттандыру
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Экономикалық жобалау

  Болжау мен жоспарлаудың ғылыми негіздері. Әлеуметтік-экономикалық дамудың базалық жағдайларын болжау. Материалды өндірістің дамуын болжау. Бағдарлы- мақсатты болжау. Мемлекеттік қажеттіліктерге өнім жабдықтауды жоспарлау. Мемлекеттің табыстары мен шығыстарын жоспарлау. Мемлекеттік сектордегі өндірісті жоспарлау. Аймақтық экономикалық дамуды болжау және реттеу.

  Селективті тәртіп
 • Салалық нарықтың экономикасы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік потенциалы: құрылымы, ерекшелігі, сипаттамасы. Қазақстан Республикасының өнеркәсібінің қазіргі салалық құрылымы және оны реформалаудың негізгі бағыттары. Өнеркәсіптік саясаттың негізгі жағдайлары, түсінігі, объектілері, принциптері және мақсаттары, жүзеге механизмі. Өнеркәсіптегі индикативті жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпорын қызметін экономикалық талдаудың ғылыми әдістері
  Несиелер: 5

  Басқару жүйелерін зерттеудің ғылыми-категориялық аппараты. Ғылыми білімнің сипаты және оның функциялары. Магистрлердің білікті ғылыми жұмыстарының түрлері: семинар, конференция, халықаралық семинар, курстық жұмыс (жоба), магистрлік және докторлық диссертациялар. Ғылыми әдебиеттермен, кәсіпорынның есептерімен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Иностранный язык (профессиональный)
  Несиелер: 2

  Жалпыға ортақ қабылданған негізгі формаларда шет тілінде ғылыми ақпараттарды жазуға үйрету; - ресми бизнестің іскерлік сөйлеу жанрлары мен ғылыми функционалдық стильдердің лингвистикалық сипаттамаларын мамандар даярлау профилі бойынша зерттеу; - шет тілінен мәтіндерді аудару дағдыларын, жалпы ғылыми және кәсіптік бағыттағы түпнұсқалық мәтіндерге негізделген оқыту тіліне және оқыту тілінен шет тіліне аудару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты магистранттардың теориялық ережелерді, әдістемелік негіздерді терең ұғыну және түсінуіне қол жеткізу, қазіргі заманғы ұйымдардың қызметін басқарудың практикалық әдістерін меңгеру, қазіргі жағдайдағы менеджментті дамытудың жаңа үрдістерімен танысу болып табылады, өзгерістер мен инновациялар жағдайында бейімделу ұйымдарын жобалауға, ұйымның өзгермелі сыртқы ортамен өзара қарым-қатынасын талдаудың іскерліктері мен дағдыларына, дағдарыстық жағдайларды тиімді басқаруға көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық жобалау
  Несиелер: 5

  Болжау мен жоспарлаудың ғылыми негіздері. Әлеуметтік-экономикалық дамудың базалық жағдайларын болжау. Материалды өндірістің дамуын болжау. Бағдарлы- мақсатты болжау. Мемлекеттік қажеттіліктерге өнім жабдықтауды жоспарлау. Мемлекеттің табыстары мен шығыстарын жоспарлау. Мемлекеттік сектордегі өндірісті жоспарлау. Аймақтық экономикалық дамуды болжау және реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микро-макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-негізгі микро-макроэкономикалық мәселелерді; нарықтың қызмет ету механизмдерін және мемлекеттік реттеудің баға түзуге әсерін; фирмалардың шығындары, нарықтық құрылымдарды қалыптастыру; микроэкономикалық талдаудың негізгі категориялары және фирманың әртүрлі бәсекелестік жағдайларындағы мінез-құлықтары; макроэкономикалық теория мен саясаттың тұтас түсінігін қалыптастыратын Макроэкономиканың іргелі негіздері мен көрсеткіштері; Қазақстан экономикасын дамытудың қазіргі кезеңдегі мәселелері, ҚР әлемдік шаруашылықтағы орны мен рөлі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің жобаларын қаржыландыру
  Несиелер: 5

  МЖӘ жобаларын қаржыландыру сипаты мен мазмұны. МЖӘ жобаларын қаржыландыру әдістері және құралдары. МЖӘ жобаларын қаржыландыру көздері. МЖӘ-ні жобалық қаржыландыру. Жобалық қаржыландырудың құқықтық негіздері. МЖӘ жобаларын қаржыландырудың халықаралық тәжірибесі. Қазақстан Республикасында МЖӘ жобаларын қаржыландыру бағдарламалары.Қаржылық және экономикалық моделін дамыту ерекшеліктері.Қаржы-экономикалық моделінің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін есептеу. Қаржы-экономикалық моделінің тәуекелдерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  «Басқару психологиясы» курсы магистранттардың кәсіптік қызметті талдау, кәсіби қызметтің психологиялық заңдарын қолдану, жеке тұлғаның ұйымдық мінез-құлқының технологиясы мен тұлғааралық қарым-қатынастарды қалыптастыру, басқарушылық функциялардың психологиялық ерекшеліктерін анықтау және олардың кәсіптік қызметке әсерін анықтаудың негізгі аспектілеріне арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнестік зерттеу
  Несиелер: 4

  Бизнесті зерттеу үшін нақты дағдыларды қалыптастыру үшін іскерлік ақпараттарды жинау және өңдеу әдістерін зерттеу, сондай-ақ іскерлік зерттеулердің тәжірибелік тиімділігін негіздеу, іскерлік үдерістерге диагностикалық зерттеулер жүргізу. Әдістемелік тәсілдермен және іскерлік зерттеулер әдістерімен танысу: сандық, сапалық, жеке, бизнес-зерттеу әдістерін пайдалана білу. Бизнесте экономикалық және қаржылық талдау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық зерттеу әдістемесінің негіздері
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеулердің заңдары мен заңдылықтары. Ғылыми аппарат, ғылыми зерттеулердің құрылымы мен логикасы. Ғылыми әдебиетпен, кәсіпорын есептерімен жұмыс істеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылым мен ғылыми танымның рөлі, оның құрылымы, нысандары мен әдістері, ғылым, техника мен технология жетістіктерін дамыту мен пайдаланумен байланысты әлеуметтік және этикалық мәселелер туралы білім

 • Код ON2

  Қарым-қатынас заңдылықтарын, топ пен қоғамның әлеуметтік-психологиялық феномендерін, тұлғаның әлеуметтік бейімделу жолдарын білу

 • Код ON3

  Ауызша және жазбаша коммуникацияны, оның ішінде шетел тілін

 • Код ON4

  Кәсіпорынның өндірістік, шаруашылық, қаржылық қызметін экономикалық талдау дағдыларын қолдана білу.

 • Код ON5

  Экономикалық объектілердің қызметін талдай білу, ғылыми негізделген қорытындылар жасай білу және өндірісті ұйымдастыру мен басқарудың қажетті түрлерін таңдай білу

 • Код ON6

  Басқарушылық шешімдерді қабылдау, процестерді, құбылыстарды, жағдайларды сипаттау және болжау үшін модельдерді құру және пайдалану, бұл ретте олардың сапалық сандық талдауы мен синтезін жүзеге асыра білу.

 • Код ON7

  Ғылыми ақпараттың үлкен массивіне сүйену, оның әр түрлі көздерімен өз бетінше жұмыс істеу, алынған нәтижелерді өңдеу, бар статистикалық және есептік деректерді ескере отырып, оларды талдау және түсіну.

 • Код ON8

  Әлеуметтік маңызды мәселелер мен үрдістерді терең талдай білу және өз жұмысында әлеуметтік-гуманитарлық және іргелі ғылымдар әдістерін қолдана білу.

7M04102 Экономика
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04102 Экономика 1.5
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика және кәсіпкерлік
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика (1 жыл)
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика 1,5
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102.1 Әлемдік экономика
Магистратура

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04102 Экономика (ғылыми және педагогикалық)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04102 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04102 Экономика П-1,5
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04102 Бизнес экономикасы
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика(профильный)
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04102 Экономика
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04102 Экономика
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04102 Экономика 1
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top