Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • құқықтық және нормативтік базаны ескеретін шешімдер әзірлейді;
  • әлеуметтік зерттеулердің теориялық негіздері мен әдістерін, мемлекеттік және мемлекетаралық деңгейлерде болып жатқан түрлі мемлекеттік және әлеуметтік саясаттың салыстырмалы талдауын пайдаланады
  • алған білімдері мен дағдыларын ауызша және жазбаша түрде, кәсіби қызметте, қалыптасқан мамандандырылған халықаралық қарым-қатынас терминологиясы шеңберінде сауатты және нақты баяндайды;
  • әлеуметтік-маңызды құбылыстарды, оқиғаларды, процестерді талдайды, ақпаратты сын тұрғысынан бағалайды, жинақталған тәжірибе және ақпаратты жинақтау негізінде конструктивті шешім қабылдайды; сыни ойлауға қабілетті;
  • деректер базасын құру үшін ақпаратты жинақтайды және жүйелендіреді, басқару жүйелерін талдау және модельдеу бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарын иеленеді;
  • әлеуметтік өзгерістер жобаларын әзірлейді; қызметтік мінез-құлыққа қойылатын этикалық талаптарға сәйкес қызметтік іс-әрекет барысында өзара іс-қимыл жасауға ықпал етеді;
  • белгісіздік және тәуекелдер жағдайында шешімдер қабылдайды, реттеуші әсердің барабар құралдары мен технологияларын қолданады
  • экономиканың нақты секторын дамытуды реттеу саласында тиімді басқару шешімдерін қабылдайды
  • мемлекет пен аймақтың жалпы даму стратегиясымен байланыстыра отырып, билік органдарының іс-шараларын жоспарлайды;
  • әлемдегі, әлемдік экономика мен жаһанданудың, халықаралық бәсекелестік мәселелерінде саяси үдерістердің қазіргі даму үрдістеріне бағдарланады;
Top