Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05203 География и природопользование в Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Академиялық жазылым негіздері
  Несиелер: 5

  Пән академиялық жазылымның ерекшеліктерін, академиялық адалдық принциптеріне сәйкес жазбаша жұмыс түрлерін дұрыс жазу және рәсімдеу тәсілдерін оқып-үйренеді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жазбаша жұмыстардың барлық түрлерін, жобаларды, эссені, мақалаларды, тезистерді, аннотацияларды, рецензияларды, курстық және дипломдық жұмыстарды қоса алғанда, пайдаланылған дереккөздерге сілтеме жасау талаптарына, дәйексөз салу ережелеріне сәйкес, зияткерлік меншік құқығын сақтай отырып, жазып ресімдеуге қабілетт

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қызметке кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің қалыптасуы мен даму кезеңдерін, географияның ұғымдық базасын, географиялық-табиғат пайдаланушының кәсіби қызметінің рөлі мен аспектілерін зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы әртүрлі міндеттерді шешуде географиялық білім мен дағдыларды қолдана алады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

  Пән негізінен қауырт жағдайларда сауатты шешім қабылдауды және қажетті теориялық білім мен практикалық ынталарды игертіп, тіршілікке қажетті қауіпсіз жағдайларды болдырмауға, табиғи, техногенді және әлеуметтік төтенше жағдайларды болжау және олардың алдын алуды қарастырады, бейбіт уақыттарда кездесетін табиғи және техногенді төтенше жағдай кезінде сауатты түрде шешім қабылдау, алғашқы жәрдем көрсету, авариялық тұрақтандыру және тағы басқа шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру шараларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Волонтерлік қызметті ұйымдастыру технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән волонтерлік қызметтің мақсаттарын, міндеттерін, ерекшеліктерін, жеке және заңды тұлғаларға көмек көрсетуді, азаматтардың денсаулығын қорғауды, қоршаған ортаны қорғау мен қорғауды үйренеді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы волонтерлік қызметті қауіпсіз орындау қағидаларын сақтап, өз қызметімен үшінші тұлғаларға және қоршаған ортаға зиян келтірмей, волонтерлік қызметті ұйымдастырушының өкімдерін орындауға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық және инновацияларды басқару
  Несиелер: 5

  Пән тиімді көшбасшылықтың теориялық аспектілерін дамытудағы әлемдік үрдістерді, инновацияны басқару заңдылықтарын оқытады; білім алушы тиімді вербальды, вербальды емес, электрондық коммуникацияға, шешімдер қабылдауға, команда құруға, қақтығыстар мен күйзелістерді басқаруға, көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыруға, жетілдіруге, жобаны басқаруға, технологиялық және өнімдік инновацияларды енгізу бағдарламасына немесе ұйымдастырушылық өзгерістер бағдарламасына қатысуға қабілетті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық және жеке құқықтық сананы арттыруға мүмкіндік береді, құқықтық мәдениетті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құбылыс ретінде қарсы әрекет ету бойынша азаматтық ұстанымды қалыптастырады; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы құқықтық реттеу контексіндегі оқиғаларға, әрекеттерге талдау жасай алады, нормативтік-құқықтық актілерді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Пән табиғат пен қоғамның тұрақты даму заңдылықтары, тірі организмдер мен тіршілік ету ортасының өзара әрекеттесуі туралы қазіргі заманғы жүйелік түсініктерді қалыптастыру; қоршаған ортаға антропогендік әсермен байланысты мәселелер; оқыту нәтижесі бойынша түлек экологиялық проблемалардың себептерін және оларды жою жолдарын анықтай алады, экологиялық процестерді талдауды жүзеге асырады, табиғатты қорғау қызметінде нақты міндеттер мен басымдықтарды қоя алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі ұйымдық-құқықтық формадағы фирмалар мен кәсіпорындардың қызмет ету механизмдерін оқытады; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы алынған білімді бизнесті құрудың тиімді жүйесін құру үшін қолдана алады; кәсіпкерлік саласындағы білім мен түсініктерді көрсете алады; теориялық ақпарат пен кәсіпкерлік тәжірибесін жинау және түсіндіруді жүзеге асыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы жертану
  Несиелер: 5

  Әртүрлі аумақтық деңгейлерде географиялық қабықшаның құрылымы, қызмет ету, динамикасы мен эволюциясының заңдылықтарын зерттейтін пән: жаһандық, континенттік, аймақтық, Аймақтық, жергілікті;геоосфераның қалыптасу факторлары (атмосфера, гидрофера, литосфера, биосфера, географиялық қабық); пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы географиялық қабықшадағы жаһандық процестер мен құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын талдай және анықтай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геология
  Несиелер: 5

  Жер қыртысының құрылымы мен құрамын, эндогенді және экзогенді үрдістерді, планетаның геологиялық даму тарихын, тау жыныстарының генезисі мен типтерін, геологиялық зерттеулер әдістерін, табиғи (геологиялық) ортаны қорғау мәселелерін зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесінде білім алушы әлемнің қазіргі геологиялық картинасына ғылыми түсінік бере алады; адамзаттың және оның шаруашылық қызметінің, оның ішінде пайдалы қазбаларды өндіру кезінде, геологиялық ортаға тигізетін рөлі мен әсерін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топография геодезия негіздерімен
  Несиелер: 5

  Жердің түрлері мен өлшемдерін, оларды анықтау тәсілдерін, геодезиялық желілерді, масштабын, топографиялық карталар мен жоспарларды, жергілікті жер жиектерінің түрлерін зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы алынған білімді және топографиялық карталармен жұмыс істеу дағдысын қолдана алады; далалық визуалды, аспаптық топографиялық-геодезиялық жұмыстар мен зерттеулерді жүргізе алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Картография топография негіздерімен
  Несиелер: 5

  Картографияның даму тарихы мен кезеңдерін, картографияны, картаның бұрмалану түрлерін, картографиялық зерттеу әдістері, аймақтың жоспарларын, топографиялық картамен жұмыс істейтін пән; пәнді оқу нәтижелері бойынша студент алған білімдері мен дағдыларын карталарды құруға және талдауға қолдана алады; далалық көрнекі, аспаптық карта жасау және зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемнің табиғи ресурстары және ресурстану
  Несиелер: 5

  Әлемнің табиғи ресурстарының таралу географиясын, олардың жіктелуін, тұтыну динамикасын, табиғатты пайдаланудағы бағалау мен болжамды, табиғи ресурстарды пайдалану мен қорғаудың проблемаларын зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижелері бойынша студент табиғи ресурстарды пайдалану принциптерін басшылыққа ала отырып, табиғи ресурстардың қазіргі жағдайын бағалау және олардың әрі қарай дамуын болжау кезінде ресурстық ғылым саласындағы теориялық және практикалық білімнің негіздерін қолдана алады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Минералогия және петрография негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы геологиялық үрдістерді түсіндіру қабілетін көрсетеді; минералдардың, тау жыныстарының, пайдалы қазбалардың құрамын, қасиеттерін, шығу тегін, олардың орналасу заңдылықтарын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі жаратылыстанудың тұжырымдамасы
  Несиелер: 5

  Пән жаратылыстану тарихын, ғылыми теорияның құрамы мен құрылымын, концепцияларын, қоршаған ортаны ғылыми танымның әдіснамасын, ҒТР дәуіріндегі ғылыми жетістіктер мен ашылуларды зерттейтін; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жаратылыстану саласындағы іргелі ұғымдар мен принциптерді түсінеді, меңгереді және қолдана алады, даму кезеңдері және әлемнің қазіргі жаратылыстану ғылыми картинасының ерекшеліктері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геоморфология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы геоморфологияның білімін, негізгі тәсілдері мен әдістерін қолдана алады; КБП-ны қалыптастыру және дифференциациялауда рельефтің рөлін, адамның орналасу және шаруашылық іс-әрекетін түсінеді; адамның рельефін трансформациялауда адам рөлін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Валеология
  Несиелер: 5

  Адам денсаулығының қалыптасуының заңдылықтарын, адам денсаулығының жағдайын сандық бағалауды және адам денсаулығының резервін, салауатты өмір салтын зерттейтін пән

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Топырақ географиясы негіздерімен Топырақтану
  Несиелер: 5

  Топырақ түзілу факторларын, топырақтағы биологиялық, геохимиялық және физика-химиялық процестерді, топырақ түрлерінің таралу заңдылықтарын, жер мен топырақ ресурстарын тиімді пайдалануды зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижелері бойынша студент топырақтың қалыптасу процесі, қасиеттері, топырақтың морфологиясы, топырақты қорғау шараларын жасау және жүзеге асыру үшін олардың экологиялық жағдайын талдау және бағалау әдістері туралы білімдерін қолдана алады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геоморфология және геотектоника негіздері
  Несиелер: 5

  Литосфераны, Жердің ішкі құрылысын, терең геодинамикалық үрдістер мен оларды зерттеу әдістерін, жер қыртысының негізгі құрылымдық элементтерін, олардың пайда болуы мен даму заңдылықтарын, литосфералық плиталардың теориясын, тектоникалық үрдістер мен тектоникалық құрылымдарды, тектоносфераның даму кезеңдерін зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы геоморфология мен геотектоника негіздерін практикалық қызметте қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Метеорология және климатология
  Несиелер: 5

  Физикалық заңдарды, атмосфера құбылыстарын, процесстерін және құбылыстарын, географиялық факторларды, ауа райы мен климаттың қалыптасу заңдылықтарын, олардың жер шары бойынша таралуын, өткен және болашақта өзгеруін зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы метеорология және климатология бойынша білімді және өндірістік есептерді жобалау және шешу кезінде қабылданатын шешімдерді негіздеу үшін метеорологиялық өлшеу және бақылау дағдыларын қолдана алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Өндірістің негізгі түрлерін, шикізаттың жіктелуін, ұйымдастыру жүйесін және технологиялық циклдарды, өндірістің экологиялық аспектілерін зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экологиялық нормалау негіздері және сараптама
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаны қорғау ережелерін, сапа нормативтерін және экологиялық сараптама жүргізу принциптерін зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы шаруашылық және өзге де қызметтің әр түрлі түрлерінің экологиялық сараптамасын ұйымдастыру үшін алған білімдері мен дағдыларын қолданады; Қазақстанның және жекелеген өңірлердің қоршаған ортасының сапасын бақылау саласында бағалау және жобалау қызметін жүргізуге қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Байланыс психологиясы мен жанжалдарды басқару
  Несиелер: 5

  Пән жанжалды психологиялық түсінудің ерекшеліктерін, жанжалды өзара іс-қимылдың психологиялық мәнін: қатысушылардың себептері мен мақсаттарын, өзара іс-қимылдың стратегиясы мен тактикасын, әр түрлі жанжалдың құрылымдық сипаттамаларын зерделейді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жанжалды жағдайды басқара алады, жанжалды алдын алу және шешу саласында тәжірибелік біліктердің кешенін құрастыра алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физикалық-географиялық аудандастыру
  Несиелер: 5

  Физикалық-географиялық аудандастырудың табиғи-аумақтық кешендерін, мәнін, принциптерін, тәсілдерін, әдістері мен мазмұнын, физикалық-географиялық аудандастырудың таксономиялық бірліктерінің жүйесін зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы КБП-ны бөлу, зерделеу, олардың компоненттерінің өзара байланысын және әртүрлілік себептерін анықтау кезінде физикалық-географиялық аудандастырудың ұстанымдары мен ұстанымдарын білуді қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми жаратылыстану зерттеулеріндегі нанотехнологиялар
  Несиелер: 5

  Нанотехнологияларды, ғылымды қажетсінетін өндірісті, нанотехнологиялардың заманауи жетістіктерін, нанометрлік масштабтағы объектілер мен материалдардың қасиеттерін қолдануды зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геоэкология
  Несиелер: 5

  Пән литосфера, атмосфера, гидросфера, педосфера, биосфера және олардың экологиялық функциялары, геоосфераның антропогендік өзгерістері және адамзаттың табиғи ортаға әсеріне байланысты геоэкологиялық мәселелер, аумақтарды геоэкологиялық аудандастыру; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы бақылау ұйымдастыру және жүргізу принциптері мен негіздерін, ОЖ жағдайын, ортаның ластану деңгейін (геоосфера) талдауды, қоршаған ортаның ластануын, қоршаған ортаның ластануын, қоршаған ортаның ластануын

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сыни және креативті ойлау
  Несиелер: 5

  Пән рационалды таным түрлері мен тәсілдерін, ұғымдық және аргументативті құрылымдарды құрастыруға қойылатын ережелер мен талаптарды, шешім шығармашылығының рөлін зерделейді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жаңа бірегей идеяларды жасауға, жағдайлардан мүмкін болатын шешімдерді жасауға, қабылданған шешімнің тиімділігін бағалауға, көпфункционалды заттарды көруге қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ландшафтоведение
  Несиелер: 5

  Табиғи-аумақтық кешендерді, олардың компоненттерін, құрылымын, қалыптасу факторларын, жұмыс істеуін, динамикасын және эволюциясын, жүйеленуін, жіктелуін және типологиясын, геожүйелердің адам шаруашылық қызметінің әсеріне тұрақтылық мәселелерін зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы Ландшафттану негіздерін білуді кәсіби қызметте пайдалана алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Риторика және сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі тілдік этикетті, әдеби тіл нормаларын, мәтіндерді моделдеуді құралдарын, сөз сөйлеудің негізгі композициялық бөліктерін құруға қойылатын талаптарды, сөйлеудің логикалық ұйымдастырылуын үйренеді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы конструктивті диалог жүргізуге, көпшілік алдында сөйлеуге, қарым-қатынас жағдайына сәйкес өз сөзін құрастыруға, қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларында риторикалық тәсілдерді қолдануға, аудиторияның назарын ұстау тәсілдерін қолдануға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Общая география
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы негізгі географиялық білімдерді практикалық қызметте қолдана алады; жалпы географиялық заңдар мен заңдылықтарды, табиғи компоненттер мен олардың кешендерін оқу, түсіну

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экологиялық мониторинг
  Несиелер: 5

  Мазмұны мен құрылымын, экологиялық мониторинг объектілерін және оның түрлерін, антропогендік техногендік жүктемелерді бақылау, бағалау және болжау және олардың салдарын зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы алған білімді бағдарламаны әзірлеу және қоршаған ортаның және оның компоненттерінің жағдайын бақылауды жүзеге асыру кезінде қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Табиғаттағы іргелі өзара іс-қимыл
  Несиелер: 5

  Пән табиғаттағы әсерлесудің негізгі заңдарын, өрістің жалпы теориясының кейбір бөлімдерін, гравитациялық әсерлесулерді, электромагниттік әсерлесулерді, күшті электромагниттік әсерлесулерді, әлсіз электромагниттік әсерлесулерді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Қазақстан табиғатының ерекшеліктерін және оның қалыптасуының негізгі заңдылықтарын зерттейтін пән; аумақты зерттеу тарихы, тектоникалық және геологиялық құрылым, рельеф, климат, ішкі су, топырақ-өсімдік жамылғысы, жануарлар әлемі, табиғи аймақтар, КБП, физикалық-географиялық аудандастыру; пәнді оқу нәтижесінде білім алушы алынған теориялық білімдерін ҚР табиғи ортасының қалыптасу, қызмет ету, кеңістіктік дифференциациясы заңдылықтарын қолдана алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби имиджді қалыптастыру технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән іскерлік және кәсіби имиджді қалыптастыру шарттарын, ұжым имиджінің тұсаукесерін, топ имиджін моделдеуді үйренеді; пәнді оқу нәтижесінде білім алушы басқару қызметінің дағдыларын, әсер ету механизмдерін, жеке және топтық имидждің этикеті мен мәдениеті мәселелерін меңгерген; кәсіби қызметте іскерлік адамның имиджін қалыптастыру элементтерін қолдану қабілетін көрсете алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
  Несиелер: 8

  Әлемдік шаруашылық географиясын, халықты, әлемнің саяси картасын, геополитиканы, елдер мен аймақтардың табиғи ресурстары мен ресурстармен қамтамасыз етілуін зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы қазіргі экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның ғылыми теориялары мен тұжырымдамаларында бағдарлану қабілетін көрсетеді; табиғи және әлеуметтік-экономикалық және саяси процестердің дамуын болжау үшін Географиялық зерттеулер нәтижелерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғатты пайдаланудағы ресурс үнемдеуші технологиялар
  Несиелер: 7

  Өндірістің, көліктің, коммуникацияның қазіргі салаларындағы ресурс үнемдеуші технологиялардың негіздерін зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы табиғи ресурстарды тиімді және кешенді пайдаланудың бағыттары мен тәсілдері, экологиялық қауіпсіздікті және ресурстарды барынша үнемдеуді ескере отырып, соңғы өнімдерді алуға бағытталған іс-шараларды әзірлеу кезінде өндіріс салаларындағы ресурс үнемдеуші технологиялар туралы алған білімдерін қолданады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экология және табиғатты пайдалану саласындағы бақылаудың техникалық құралдары мен технологиялары
  Несиелер: 5

  Атмосфералық ауаның, судың, топырақтың және ластанудың арнайы түрлерін өлшейтін әдістерді, техникалық құралдарды, қазіргі заманғы ОС сапасын бақылау құрылғыларын, олардың құрылымын, жұмыс принциптерін және әдістемелік ұсыныстарды зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижелері бойынша студент қоршаған орта компоненттерінің ластануын анықтау және бақылау үшін техникалық құралдармен және технологиялармен жұмыс істеудің әдістемесі мен практикалық дағдыларын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және географиясы
  Несиелер: 8

  Қазақстан Республикасының экономикасы мен халқын, оның аймақтарын аумақтық ұйымдастырудың заңдылықтары мен ерекшеліктерін, қазіргі кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық даму проблемаларын зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижелері бойынша

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экологиядағы және Табиғатты пайдаланудағы геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 8

  Географиялық, экологиялық мәліметтерді жинау, сақтау, талдау және графикалық визуализация жүйесін зерттейтін пән, оларды экология және табиғатты пайдаланудың практикалық міндеттерін шешуде қолдану

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғатты пайдалану экономикасы
  Несиелер: 5

  Табиғатты пайдалану тиімділігінің сандық көрсеткіштерін, табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмдерін, экономиканы экологияландыру тәсілдерін, қоғамда болып жатқан процестер мен табиғи ресурстар экономикасын әлеуметтік-экономикалық және экологиялық бағалауды зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы табиғатты пайдаланудың экологиялық-экономикалық тиімділігін бағалау және есепке алу дағдыларын меңгеруін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экологиядағы және Табиғатты пайдаланудағы Менеджмент
  Несиелер: 5

  Экологиялық менеджмент жүйесін, әдістемелік негіздерін, табиғатты пайдалану объектілерінің экологиялық қызметін тиімді басқару механизмдерін зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы кәсіпорындарда экологиялық менеджмент жүйесін құру, жұмыс істеу, бағалаудың негізгі принциптерін теориялық және практикалық білімдерін қолдана алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғатты пайдалануды басқару
  Несиелер: 5

  Табиғатты пайдаланудың әртүрлі аспектілерін, қоғамның және қоршаған ортаның тұрақты дамуы жағдайында табиғи ресурстарды тиімді басқарудың механизмдері мен стратегияларын зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы табиғатты пайдалануды басқару саласында іргелі және қолданбалы білімді қолдана алады; табиғатты пайдалануды басқару механизмдерін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғи-ресурстық әлеуетті бағалау және болжау
  Несиелер: 5

  Әр түрлі аймақтардың, өндіріс салаларының табиғи ресурстарын бағалау және болжау әдістері, әдістері зерттелетін пән; Пәнді оқу нәтижелері бойынша студент қазіргі жағдайды бағалаудың негіздері мен негіздері туралы білімді қолдана алады және аумақтардың табиғи ресурстық әлеуетін болжай алады, оны сақтау бойынша шаралар кешенін жасай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени ландшафтар
  Несиелер: 5

  Мәдени ландшафттардың қалыптасуы мен дамуын, қазіргі жағдайын, оларды оңтайландыру тетіктерін, қоршаған ортаны қорғау іс-шараларында қолдануды зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижелері бойынша студент мәдени ландшафтарды анықтау, зерттеу, сақтау және пайдалану саласында теориялық және практикалық білімдерін қолдана алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Антропогендік ландшафтар
  Несиелер: 5

  Антропогендік ландшафтардың қалыптасуы мен дамуын, құрылымын, жұмыс істеуін, қазіргі жағдайын, олардың қоршаған ортаны экологиялық оңтайландырудағы және тұрақты дамудағы орнын зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы антропогендік ландшафтардың жағдайын, оларды ұтымды ету, оңтайландыру, олардың шекарасындағы табиғатты пайдалану технологияларын жетілдіру бойынша бағыттарды зерттей және бағалай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғи ресурстар Кадастры
  Несиелер: 5

  ҚР Табиғи ресурстарын кадастрлық бағалауды құру, кадастрлық қызметтің құқықтық негіздері; шаруашылық-экономикалық есептерді шешуде кадастрды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан экологиясы және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Табиғи-ресурстық әлеуетті, экожүйелердің жағдайын, Қазақстанның экологиялық мәселелерін, тұрақты дамуды шешу және қамтамасыз ету жолдарын зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік өндіріс негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы техника мен технологиялық процестерді зерттейтін пән, өнеркәсіптік өндірістің экологиялық-экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Солтүстік Қазақстан облысының географиясы және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Солтүстік Қазақстан облысын физика-географиялық, экономикалық-географиялық аймақ, экологиялық жағдай және облыс мәселелері, оларды шешу жолдары ретінде зерттейтін пән; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы экологиялық мәселелерді шешу және облыстың тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін Солтүстік Қазақстан облысы экономикасының аймақтық ерекшеліктері, ресурстары, ресурстары туралы білімді қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экология және табиғатты пайдалану саласындағы қызметтің нормативтік-құқықтық базасы
  Несиелер: 5

  ҚР экологиялық құқық институттарын зерттейтін пән; экологиялық құқық ғылымы әзірлеген табиғат пайдаланудың қандай да бір мәселелері бойынша көзқарастар, тұжырымдамалар және теориялар, қоршаған ортаны қорғаудың және табиғатты пайдаланудың құқықтық негіздері мен механизмдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоршаған ортаны қорғаудың нормативтік-құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаны қорғаудың нормативтік-құқықтық негіздерін, принциптері мен ережелерін, экология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы ҚР заңдарын, нормативтік құжаттарды, қоршаған орта сапасының нормативтерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON8

  Салалық физика-география ғылымдарының теориялық және практикалық білімін, тиімді табиғатты пайдалануды қамтамасыз ету міндеттерін шешуде ресурстану принциптерін, тәсілдерін қолданады. Табиғи ресурстарды орналастыруды ғылыми талдауды жүзеге асырады, әлем және Қазақстан елдерінің табиғи-ресурстық әлеуетін, ресурстық қамтамасыз етілуін сандық және сапалық бағалау әдістемесін әзірлейді және жүргізеді; табиғи ресурстардың, табиғи-ресурстық әлеуетті және табиғат пайдалануды болжауды жүзеге асырады.; қоғамда болып жатқан процестерге және табиғи ресурстар экономикасына әлеуметтік-экономикалық және экологиялық баға береді.

 • Код ON14

  Табиғат пайдаланудың әр түрлі түрлерін жобалау және жүзеге асыру, кадастрлық қызмет, әртүрлі деңгейдегі геожүйелерді жобалау және бағалау кезінде экология саласындағы ҚР заңнамалық актілерін қолданады. Қолданбалы зерттеулер әдістемесін, ақпараттық технологиялардың заманауи бағдарламалық және техникалық құралдарын пайдалана отырып, табиғи ортада, өндірісте зертханаларды, ғылыми географиялық, геоэкологиялық зерттеулерді ұйымдастырады; кәсіби қызметте қолданбалы зерттеулер әдістемесін, әдіснамасын пайдалануға дайын. Жаратылыстану жетістіктерінің негізінде әлеуметтік-экономикалық орта, Табиғи ресурстар және табиғат пайдалану, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мониторингін жүргізеді; әртүрлі деңгейдегі табиғи-әлеуметтік-экономикалық жүйелердің жұмыс істеу, дамуы үлгілерінің әртүрлі түрлерін әзірлейді, табиғатты ұтымды пайдалану және Қазақстанның табиғи-ресурстық әлеуетін сақтау жөніндегі іс-шаралар жүйесін жобалайды және ұсынады.

 • Код ON9

  Географиялық карталармен жұмыс жасаудың әртүрлі тәсілдерін, жергілікті жердегі геодезиялық өлшеу әдістерін қолданады, көзбен шолып және аспаптық картографиялық жұмыстар мен зерттеулерді жүзеге асырады. Табиғи-аумақтық, өндірістік-аумақтық жүйелерге, процестерге бақылау, өлшеу, мониторинг жүргізу және оларды карталар, кестелер, бейнематериалдар, статистикалық есептер, әр түрлі құжаттар түрінде кеңістіктік-уақыттық өзгерістерді тіркеу, есепке алу. Қоршаған ортаның жай-күйін есепке алуды және бақылауды, экологиялық бұзушылықтарды сараптауды және шаруашылық қызметтің табиғат пайдалану режимдеріне сәйкестігін қамтамасыз ету үшін оларды нормалауды, геосфера құрауыштарының сынамаларын іріктеумен зертханалық зерттеулерді жүзеге асырады.

 • Код ON12

  Экономикалық, әлеуметтік, саяси Географияны білу негізінде түрлі табиғи, экономикалық, әлеуметтік процестерге, құбылыстарға, жағдайларға бағдарланады. ҚР Табиғи Орта, экономика, Социум, экономикалық, әлеуметтік, экологиялық саясаты компоненттерінің жағдайын бағалау үшін экономикалық географияның ғылыми негіздерін қолданады. Әртүрлі деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық жүйелердің жұмыс істеу, даму үлгілерінің әртүрлі түрлерін әзірлейді. Табиғатты пайдаланудың экологиялық-экономикалық тиімділігін бағалаудың қазіргі әдістерін қолданады, экология және табиғатты пайдалану саласындағы бақылаудың техникалық құралдары мен технологияларымен жұмыс істеу тәсілдерін меңгерген. Экономиканы экологияландыру, табиғатты ұтымды пайдалану, экология және табиғатты пайдалану саласындағы бақылау жөніндегі іс-шаралар жүйесін жобалайды және ұсынады.

 • Код ON5

  Қазіргі жаратылыстану ғылыми теориялары мен концепцияларын талдайды және түсіндіреді, әртүрлі факторлардың табиғи жүйелер мен компоненттердің қалыптасуына әсерін зерттеу үшін зерттеудің ғылыми әдістерін қолданады; табиғи процестер мен адамның қызметі арасындағы тәуелділікті бақылайды, болжайды; географиялық және экологиялық зерттеулердегі ғылымның жаңа жетістіктерін қолданады.

 • Код ON3

  Өзін-өзі жетілдіруге, оның ішінде дене бітімі мен кәсіби жетілуге ұмтылысын көрсетеді, топта жұмыс істейді, шешім қабылдайды, даулы жағдайларды шешеді, көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді, салауатты өмір салтына бағдарланады

 • Код ON13

  Табиғи және антропогендік ландшафтардың құрылымдық талдауын, қоғамның экономикалық-географиялық талдауын, техникалық-экономикалық өндірісті, табиғи жүйелердің жай-күйін бағалау үшін ресурс үнемдейтін технологияларды ұйымдастырады және жүргізеді. Қазақстанның табиғи ортасының компоненттерін ғылыми талдау үшін топографиялық-геодезиялық, геологиялық-геоморфологиялық, гидрометеорологиялық, Климаттық, топырақ, ландшафтық, геоэкологиялық зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді. ҚР-ның әлеуметтік, экономикалық және экологиялық мәселелерін талдауды жүзеге асырады және талдауды жүзеге асырады. Қазақстанның табиғи ортасы компоненттерінің антропогендік жүктемесі мен ластануына байланысты экологиялық проблемаларды шешу алгоритмдерін, экологиялық қауіпсіздікті және орнықты дамуды қамтамасыз ету үшін бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар тізбесін әзірлейді және іске асырады

 • Код ON7

  Фундаменталды географиялық заңдар, географиялық қабықшаның негізгі ұғымдары мен заңдарын түсіндіреді және қолданады. Географиялық қабықтың құрамы мен құрылымының қалыптасуына әртүрлі факторлардың әсерін анықтайды. Кешенді географиялық зерттеу әдістерін және жүйелік тәсілді пайдалана отырып, табиғи-аумақтық жүйелерді, құбылыстарды, географиялық орта процестерін бақылауды, өлшеуді, мониторингті жоспарлайды және жүргізеді; географиялық факторларды ескере отырып, көзбен шолып, аспаптық бақылаулардың, өлшеулердің деректерін қолданады, түсіндіреді және өңдейді.

 • Код ON11

  Географиялық қабықшаның компоненттерін ғылыми талдау үшін физикалық Географияны зерттеудің теориялық және практикалық әдістерін қолданады, физикалық география саласындағы ақпараттар мен мәліметтерді түсіндіреді, ұсынады. Табиғи орта, Экономика, Социум, экологиялық жағдай компоненттерінің жағдайын бағалау үшін, экологиялық проблемаларды шешу және ҚР-да тиімді табиғатты пайдалануды қамтамасыз ету үшін ГИС-технологияларды қолданады. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, молықтыру, табиғат пайдалану технологияларын жетілдіру, өндірістің әртүрлі түрлеріне ресурс үнемдейтін технологияларды енгізу бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлейді.

 • Код ON10

  Жаңа ақпараттық технологиялар мен нанотехнологияларды қолдану арқылы қоршаған ортаның геокомпоненттерінің ғылыми зерттеулерін жоспарлайды және әзірлейді. Антропогендік қызмет пен жүктеменің қазіргі қарқыны мен ауқымын ескере отырып, табиғи процестердің даму болжамдарын жүзеге асырады. Қоршаған орта мен адам денсаулығының жай-күйін сандық бағалау әдістемесін, жаратылыстану мәселелерін шешу алгоритмдерін әзірлейді және қолданады. Адамдар үшін салауатты өмір сүру ортасын құру тәсілдерін іздестіруді және анықтауды жүзеге асырады.

 • Код ON2

  Ақпаратты іздеуді өз бетінше жүзеге асыра алады, қалыптасқан дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдары негізінде пайымдаулар жасау үшін оны түсіндіре алады, әлеуметтік және өндірістік саладағы құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз пайымдауларын дәлелдей алады

 • Код ON1

  Әртүрлі тілдік және мәдени ортада ақпараттық сауаттылық, еркін қарым-қатынас дағдыларын меңгеріп, академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мәнін түсінуді ескере отырып, ақпаратты талдайды және ұсынады

 • Код ON6

  Мыналарды талдайды және түсіндіреді: қоршаған орта объектілері мен құбылыстарын зерттеудегі ғылыми фактілерді, заңдарды, зерттеу әдістерін, олардың өзара байланысын, геоэкологиялық жай-күйін пайдалана отырып, жаратылыстану ғылымдарының жаңа жетістіктерін; қолданады: жаратылыстану-ғылыми білімді ғаламдық, аймақтық және жергілікті деңгейде, жаратылыстану ғылыми-практикалық міндеттерін шешу үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін; жаратылыстану ғылымдары саласындағы дербес ғылыми-зерттеу жұмыстарын және оның тиімділігін бағалайды.

 • Код ON4

  Зерттеу қызметіне ұйымдастырушылық көзқарас негізінде әртүрлі табиғат жүйелерінің мінез-құлқын талдайды

Top