Жаңа білім беру бағдарламасы

6B05411 Математика и статистика в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Математикалық логика
  Несиелер: 3

  Пікірлерді есептеу тілі. Аксиомалар жүйесі және қорытып шығару заңдары. Формуланың эквиваленттілігі. Ақиқаттық кестесі. Логика алгебрасының функциялары. Дәлелденетін формулалар. Бірінші дәрежелі логика. Жалпылау және бар болу кванторлары. Предикаттарды есептеу. Предикаттар теориясының аксиомаалары және қорытып шығару заңдары. Кластарды аксиомаландыру. Модельдер теориясының элементтері. Рекурсивтік функциялар теориясының элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызықтық алгебра
  Несиелер: 5

  Комплекс сандар және оларға қолданылатын амалдар. Алгебраның негізгі теоремасы және оның салдары. Матрицалар және оларға қолданылатын амалдар. n-ші ретті анықтаушы және қасиеттері. Арифметикалық кеңістік. Матрица рангі. Кронекер-Капелли теоремасы. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін зерттеу. Біртекті жүйе және оның шешімдер жиынының құрылымы. Біртекті емес жүйенің шешімдер жиынының құрылымы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Комбинаториялық талдау KA-3-2019
  Несиелер: 3

  Алмастыру. Орналастыру. Теру. Паскаль үшбұрышы. Ньютон биномы. Фибоначчи сандары. Сызықтық рекурренттік қатынастар және олардың шешімі. Стирлинг сандары. Стирлинг сандары арасындағы байланыс. Гаусс көпмүшелігі және кеңістіктегі ішкі кеңістіктер саны. Гаусс көпмүшеліктеріне арналған Паскаль үшбұрышы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Трансцендентті өрнектерді эквиваленті түрлендірудің практикумы PEPTV-5-2019
  Несиелер: 5

  Логарифмдік, көрсеткіштік, тригонометрикалық және кері тригонометрикалық функциялардың қасиеттері. Өрнектерді симметриялау, жаңа айнымалыларды енгізу және тригонометриялық, көрсеткіштік, логарифмдік функциялар формулаларының көмегімен күрделі транценденттік өрнектерді ықшамдауға арналған есептер. Транценденттік өрнектерді эквивалентті түрлендіру тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгебралық өрнектерді эквивалентті түрлендірудің практикумы
  Несиелер: 5

  Бөлшекті-рационалдық, дәрежелік, иррационалдық, көрсеткіштік, логарифмдік және тригонометриялық функциялардың қасиеттері. Алгебралық өрнектердің мүмкін мәндер облысы. Қысқаша көбейту формулалары және оларды қолдану. Ньютон биномы және Паскаль үшбұрышы. Алгебралық өрнектерді ықшамдау тәсілдері: қайта топтастыру әдісі, көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу, айнымалыны алмастыру. Жиындағы өрнектер тепе-теңдігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Пікірлер және предикаттар есептеулері IVP-3-2019
  Несиелер: 5

  Формальды логиканың негізгі ұғымдары. Қорыту ережелері. Модус поненс ережелері. Эквиваленттілік қатынасы. Қажетті және жеткілікті шарттар. Өзара кері және өзара қарама-қарсы теоремалар. Екіжақтылық заңы. Нормальді формалар. Шешілімділік мәселелері. Қорытылу түсінігі. Модельдер теориясының тілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аналитикалық геометрия
  Несиелер: 5

  Векторлық алгебра. Аффинды жүйелер және координаттардың аффинды түрлендірулері. Жазықтықтағы және кеңістіктегі алгебралық сызықтар. Жазықтықтағы және кеңістіктегі нүктелердің геометриялық орнының берілу тәсілдері. Түзулердің теңдеулері және олардың жазықтықта және кеңістікте өзара орналасуы. Кеңістіктегі жазықтықтың және түзудің теңдеуі және олардың өзара орналасуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық талдау-1
  Несиелер: 5

  Нақты сандар жиыны. Сандық тізбектің шегі. Функцияның шегі және үзіліссіздігі. Үзіліс нүктелердің классификациясы. Жиындағы үзіліссіз функцияның қасиеті: Вейерштрасс және Больцано-Коши теоремалары. Бір айнымалылы функциялардың дифференциалдық есептеуі. Ролль, Лагранж, Ферма теоремалары. Жоғары ретті туындылар және дифференциалдар. Туынды көмегімен функция қасиеттерін зерттеу және олардың графиктерін салу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық талдау-2
  Несиелер: 4

  Анықталмаған интеграл. Интегралдау әдістері. Риманның анықталған интегралы. Ньютон-Лейбниц формуласы. Жоғарғы шегі айнымалы болатын анықталған интегралдың қасиеті. Меншіксіз интегралдар. Көп айнымалылы функциялар. Көп айнымалылы функциялардың шегі және үзіліссіздігі. Қайталанған және қосарланған шектер. Үзіліссіз функциялардың қасиеті. Функцияның дербес туындысы және дифференциалы. Кері, айқындалмаған, күрделі функцияларды дифференциалдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, тарихи кезеңдердегі мемлекеттің мемлекеттік-құқықтық және Конституциялық дамуы; ҚР конституциялық құрылымы және оның нақты қолданылу саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші ретті қисықтар мен беттердің жалпы теориясы
  Несиелер: 5

  Екінші ретті алгебралық сызықтар: фокалдық, директориалдық қасиеттері, канондық, полярлық теңдеулері. Екінші ретті сызықтың классификациялануы туралы теорема. Екінші ретті сызық теңдеуін канондық түрге келтіру. Екінші ретті алгебралық беттер. Екінші ретті беттердің классификациялануы туралы теорема. Екінші ретті беттер теңдеулерін канондық түрге келтіру. Эллипсоид. Гиперболоид. Параболоид.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқықPP-5-2019
  Несиелер: 5

  Негізгі теориялық тұжырымдамалар мен санаттар, іскерлік құқық институттары; бизнестің құқықтық формалары мен ұйымдастырылуы; бизнесте қолданылатын келісімшарт түрлері, бизнесті ұйымдастыру үшін құжаттар пакетін жасау; шешім қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Проективті геометрия PG-5-2019
  Несиелер: 5

  Жобалық кеңістік, жобалық түзу, жобалық жазықтықтар, жобалық координаттар. Қосалқылық принципі, Дезарг теоремасы. Жазықтықтың және түзудің жобалық түрлендірулері. Инвариантты нүктелер және түзу. Гомология. Толық төрт тиектілік. Жобалық жазықтықтағы геометрия. Колмогоров аксиомалар жүйесінің жобалық моделі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инварианттар теориясының негіздері OTI-5-2019
  Несиелер: 5

  Инвариант бойынша екінші ретті сызықтар мен беттердің классификациясы. Квадраттық функцияның ортогоналдық инварианттары. Екінші ретті сызықтар мен беттердің канондық теңдеулері: түрін және коэффициенттерін анықтау, канондық базисін және канондық координат жүйесінің басын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Бағдарламалау жүйелерінің операторлары мен функциялары (Maple, Wolfram, MathCad, MatLab), бағдарламалау құралдары, бір өлшемді және екі өлшемді массивтер, массивтер мен математикалық операциялар, графиктермен, гистограммалармен, логикалық операторлармен және файлдармен жұмыс істеу. Символдық математиканың, символдық нысандардың және символдық өрнектердің командалары, дифференциалдау, интегралдау, символдық өрнектердің графикалық бейнесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Конструкторлық құжаттардың графикалық бөлімін AutoCAD бағдарламасында орындау негіздерін игеру; кеңістіктік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; бұйымдардың сызбаларын және олардың үшөлшемді үлгілерін әзірлеуге, сонымен қатар сызбалар файлдарын жасап, принтер немесе плоттерде басып шығаруға машықтану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тензорлық есептеулер элементтері ETI-4-2019
  Несиелер: 4

  Сопряженное пространство и его базис. Дуальный и двойной дуальный базис. Понятие тензора как полилинейного отображения. Ковариантные и контравариантные компоненты тензора. Ранг тензора. Пространство тензоров и его базис. Изменение координат тензора при замене базиса.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика IKZE-4-2019
  Несиелер: 4

  Әлемдегі "жасыл" экономиканың қалыптасу және даму мәселелері. Мазмұны мен құрылымы, "жасыл" экономикаға көшу мәселелері. "Жасыл" экономиканың шарттары, даму факторлары және құралдары. Кәсіпорынның экологиялық паспорты. Кәсіпорынның экономикалық және экологиялық-экономикалық саясаты және оның құрылымдық сипаттамасы. Кәсіпорынның шаруашылық қызметін экологиялық-экономикалық бағалау. Кәсіпорынның экологиялық-экономикалық құны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шекті өлшемді сызықты кеңістіктер теориясы
  Несиелер: 4

  Сызықтық кеңістіктер. Векторлардың сызықтық тәуелсізідігі. Сызықтық кеңістіктің базисі және өлшемі. Сызықтық кеңістіктің базистері арасындағы байланыс. Базистен базиске көшу кезіндегі вектор координаталарын түрленуi. Изоморфты сызықтық кеңістіктер. Ішкі кеңістік. Евклид және унитарлы кеңістік. Грам матрицасы. Коши– Буняковскийдің теңсіздігі. Oртогоналдық толықтыру туралы теоремалар. Ортогонализациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық талдау-3
  Несиелер: 4

  Мүшелері оң таңбалы сандық қатарлар және олардың жинақтылық белгілері. Лейбниц белгісі. Функциялық тізбектер және қатарлар. Функциялық тізбектер және қатарлардың нүктелік және бірқалыпты жинақтылықтары. Шекке мүшелеп көшу, функциялық қатарларды интегралдау және дифференциалдау. Дәрежелік қатардың жинақтылық радиусы. Фурье қатарлары. Параметрден тәуелді интегралдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қатарлар теориясы және оның қолданулары TRP-4-2019
  Несиелер: 4

  Сандық қатар және оның жинақтылығы. Функциялық қатар және оның жинақталу облысы. Абель, Дирихле , дәрежелік қатарға функцияны жіктеудің жалғыздығы туралы теоремалар. Тейлор және Маклорен қатарлары. Функция мәндерін жуықтап табуға, анықталған интегралдарды және шектерді есептеуге қатарларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық талдау-4
  Несиелер: 5

  Еселі интегралдар және олардың қолданылуы. Бірінші және екінші текті қисық сызықты интегралдар және олардың қолданылуы. Қисықсызықты интеграл мәнінің интегралдау жолынан тәуелсіздік шарты. Бірінші және екінші текті беттік интегралдар және олардың қолданылуы. Остроградский-Гаусс, Стокс формулалары. Өрістер теориясының элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикадағы математикалық әдістер MME-3-2019
  Несиелер: 3

  Функциялардың икемділігі. Жиынтық, орташа және маржиналдық шамалар. Пайдалылықты арттыру және өтемдік әсерлер. Экономикалық динамиканы модельдеу. Қиылысқан және уақыт қатарлары. Регрессиялық модельдер және Фишердің үлестірілімі. Дарбин-Уотсон статистикасы. Макроэкономикалық модельдерді эконометриялық талдау. Мультиколлинеарлық және авторегрессиялық түрлендіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интеграл теориясы және оның қолданулары TIP-5-2019
  Несиелер: 5

  Меншіксіз интегралдар. Параметрден тәуелді интегралдар. Еселі интегралдар: айнымалыны алмастыру, геометриялық және физикалық қолданулары. Қисықсызықты интегралдар: физикалық мағынасы, қасиеттері, Грин формуласы. Беттік интегралдар: бар болу шарты, физикалық мағынасы. Векторлық талдаудың дифференциалдық операторлары және олардың қасиеттері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қарапайым дифференциалдық тендеулер
  Несиелер: 5

  1-ші ретті дифференциалдық теңдеулер және оларды шешу әдістері. Дифференциалдық теңдеулердің геометриялық және физикалық мағынасы. Бағыттар өрісі. Изоклиндер. Коши есебі шешімінің бар болуы және жалғыздығы теоремасы. Ерекше шешімдер. Туындыға қатысты шешілмеген дифференциалдық теңдеулер. Реті төмендетілетін дифференциалдық теңдеулер. Жоғары ретті дифференциалдық. теңдеулер. Дифференциалдық теңдеулердің жүйесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Функционалдық кеңістіктер FP-5-2019
  Несиелер: 5

  Сызықты функционалдық кеңістіктер. Үзіліссіз, бірнеше рет үзіліссіз дифференциалданатын функциялар кеңістіктері. Интегралданатын функциялар кеңістігі. Квадраттарымен интегралданатын функциялар кеңістігі. Жинақты және шектеулі сандық тізбектер кеңістігі. Гильберт кеңістігі. Гильберт кеңістігінде функцияны Фурье қатарына жіктеу. Парсеваль теңдігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сызықтық операторлар теориясы
  Несиелер: 5

  Сызықты бейнелеулер. Сызықты оператордың әр түрлі базистердегі матрицалық көрсетілулерінің арасындағы байланыс. Сызықты оператордың рангы, мәндер облысы, ядросы және дефекті. Ұқсас және эквивалентті матрицалар. Сызықты оператордың меншікті мәні мен меншікті векторы. Қарапайым спектрлі сызықты оператор. Жордан базисі. Евклид және унитар кеңістіктегі сызықтық операторлар. Тензорлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы
  Несиелер: 5

  Кездейсоқ құбылыстардың математикалық заңдылықтарын оқыту: оқиғалар кеңістігі, Муавр-Лаплас, Пуассон теоремалары; үлестірімдердің түрлері; үлестіру функциясы және оның қасиеттері; үзіліссіз кездейсоқ шаманың үлестіру тығыздығы. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары: математикалық күтім және дисперсия. Үкен сандар заңы; кездейсоқ шаманың сипаттамалық функциясы және оның қасиеттері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикадағы тиімділеу әдістері
  Несиелер: 3

  Сызықты бағдарламалау. Транспорттық есептің экономикалық-математикалық моделі. Тасымалдау жоспарын жақсарту. Бүтін санды бағдарламалау. Гомори әдісі. Коммивояжер туралы есеп. Көпкритерийлі оңтайландыру есептері. Шындық мәміле әдісі. Сызықты емес бағдарламалау. Айыппұл әдісі. Квадраттық бағдарламалау. Динамикалық бағдарламалау. Салалар (кәсіпорындар) арасында ресурстарды (қаражатты) тиімді үлестіру туралы есеп. Қолданбалы бағдарламалар пакеттерінің құралдарымен шешімдерді компьютерлік оңтайландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көпбейнеліктер теориясының элементтері ETM-5-2019
  Несиелер: 5

  Ақырлы өлшемді көпбейнеліктер. Гипербеттер. Гипербеттерді параметрлеу. Айқындалмаған функциялар туралы теорема және олардың қолданылуы. Дифференциалданатын функциялар жүйелерінің якобианы. Топологиялық көпбейнелер түсінігі. Гомеоморфизм, локальдік евклидтілік. Көпбейнелерде берілген тегіс бейнелеу. Бейнелеу дифференциалы. Шекаралы көпбейнелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кездейсоқ үрдістердің теориясы
  Несиелер: 5

  Кездейсоқ процестер теориясының негіздері; кездейсоқ тізбектер: Марков тізбелері, мартингалдар; кездейсоқ процестердің жалпы теориясының элементтері; кездейсоқ процестердің үзіліссіздігі; кездейсоқ процестердің классификациясы; Марков моменттері мен процестері; тәуелсіз өсімшелері бар процестер; нүктелі кездейсоқ процестер; қалпына келтіру теориясы; кезектер теориясы; стохастикалық теңдеулер және олардың қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Топологиялық кеңістіктер
  Несиелер: 5

  Топологиялық кеңістік. Ашық және тұйық жиындар. Ішкі нүктелер және жанасу нүктелері. Пределдік нүкте және қоюлану нүктесі. Іш және тұйықталу. Топологиялық ішкі кеңістік. Топологияның базасы. Cепарабельділік. Саналымдылық аксиомалары. Ажыратымдылық аксиомалары. Топологиялық кеңістіктердегі тізбектер. Компакттылық, саналымды компакттылық, секвенциалды компакттылық. Компактты кеңістіктердегі үзіліссіз функциялар. Тұтастық және сызықты тұтастық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық физиканың қисынсыз есептері NZMF-4-2019
  Несиелер: 4

  Математикалық физика есептерінің қойылуының қисындылығы. Қисынды емес есептер. Адамар мысалы. Тихонов регуляризациялау әдісі. Квазишешім. Псевдокері оператор. Иванов әдісі. Лаврентьев регуляризациялау әдісі. Физиканың қисынды емес есептерге келтірілетін есептері. Бірінші текті Вольтерра мен Фредгольм интегралдық теңдеулері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік іс PD-4-2019
  Несиелер: 4

  Тарихи дамуындағы кәсіпкерліктің негізгі тұжырымдамалары, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, кәсіпкерлік идеяның мәні және кәсіпкерлік шешімді әзірлеу, бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкердің іскерлік мінез-құлқының принциптері; қоғамның инновациялық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Функционалдық талдау
  Несиелер: 4

  Сызықты нормаланған кеңістіктер. Банах кеңістігі. Сызықты нормаланған кеңістіктегі сызықты оператор. Үзіліссіздік және шектелгендік. Кері оператор. Оператор графигі. Оператордың тұйықталуы. Сызықты функционал. Хан-Банах теоремасы. Түйіндес кеңістіктер. Түйіндес кеңістіктердегі әлсіз жинақтылық. Гильберт кеңістігі. Гильберт кеңістігіндегі ортонормаланған жүйе. Ішкі кеңістіктерінің ортогональ тура қосындысына Гильберт кеңістігінің жіктелуі. Рисс-Фишер теоремасы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаппай қызмет көрсету теориясы TMO-5-2019
  Несиелер: 5

  Дискретті уақытты дискретті кездейсоқ процесс. Дискретті жағдайдағы және үзіліссіз уақытты марковтық кездейсоқ процесс. Шекті ықтималдықтар. Жаппай қызмет көрсету жүйесінің құрылымы мен классификациясы. Қабылданбаған және күтімі бар жаппай қызмет көрсету жүйесі. Көпарналы жаппай қызмет көрсету жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәуекелді басқарудың математикалық әдістері
  Несиелер: 4

  Сақтандыру тәуекелінің математикалық модельдері: тәуекелдің жеке және ұжымдық моделі; пайдалылық теориясының элементтері. Инвестициялық тәуекелдің математикалық модельдері: Марковиц моделі; активтердің кірістілігін бағалау; облигациялар портфелін иммундау. Кредиттік тәуекелдің математикалық модельдері. Фьючерстік және опциондық тәуекелдер. Өндіріс көлемін жоғалту және өнімді өткізу тәуекелдерін талдауға арналған ойын теориясының аппараты. Тәуекелдерді басқару әдістері: диверсификация; хеджирлеу, сақтандыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық физика тендеулері
  Несиелер: 4

  Дербес туындылы теңдеулерді жіктеу және оларды канондық түрге келтіру. Гиперболалық теңдеулер. Даламбер Формуласы. Пуассон және Кирхгоф формулалары. Эллиптикалық теңдеулер. Грин формуласы. Гармоникалық функциялар. Дирихле мен Нейманның шекті есептері. Қарапайым, қос қабатты және көлемді потенциалдар. Параболикалық теңдеулер. Максимум принципі. Пуассон формуласы. Жылу потенциалдары, қасиеттері және қолданылуы. Жалпыланған шешімдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Талдаудың геометрияға қолданыстары PAG-5-2019
  Несиелер: 5

  Цилиндрлік бет. Конустық бет. Айналу беттер. Қайтымды қабырғалар және сипаттамалар. Тез түсу қисық сызығы туралы есеп. Жазбаланатын бет. Эллипсоидты беттердің қисықтық сызығы. Қисықтық радиустың біреуі тұрақты болатын бет. Қисықтардың иілу нүктелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Статистикалық деректерді өңдеу: таңдама, таңдамалы орта және дисперсия. Вариациялық қатарлардың сипаттамалары: бағалаудың ығыспағандығы, тиімділігі. Үлестірудің белгісіз параметрлерін бағалау: қалыпты үлестірімнің математикалық күтімі мен дисперсиясы үшін сенімділік аралықтары. Статистикалық гипотеза және статистикалық критерий ұғымы. Келісім критерийі; үлестірім түрі туралы гипотезаны тексеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Комплекстік талдау
  Несиелер: 5

  Комплекс айнымалылы функциялар. Комплекс сандардың тізбегі. Комплекс аргументті функцияның үзіліссіздігі және дифференциалдануы. Коши-Риман шарттары. Комплекс айнымалылы функцияны интегралдау. Кошидің интегралдық теоремасы. Дәрежелік қатар. Абель теоремасы. Коши-Адамар формуласы және жинақтылық радиусы. Тейлор қатары. Лоран қатары. Қалындылар туралы теорема және оны анықталған интегралдарды есептеуге қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дифференциалдық тендеулерді шешудің сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулерді шешудің итерациялық әдістері. Қарапайым итерациялық әдіс. Тиімді итерациялық әдістер. Релаксация әдісі. Эллипс типтес теңдеулерді Чебышев итерациялық әдісімен шешу. Лакс-Вендрофф әдісі. Теңдеулердің дивергентті түрі. Годунов әдісі. Үзілісті шешімдерді табу. Тұтқырлық аппроксимация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Метрикалық кеңістіктер
  Несиелер: 5

  Метрикалық кеңістіктердің іргелі ұғымдары мен анықтамалары: метрика, шар, сепарабельділік, әбден шектелгендік, толықтық, компакттылық. Метрикалық кеңістікте тізбектің жинақтылығы және функцияның үзіліссіздігі. Сығушы бейнелулер қағидасы және оның қолданыстары. Тізбектердің бірқалыпты жинақтылығы. Функцияның бірқалыпты үзіліссіздігі. Функциялар үйірінің бірқалыпты шектелгендігі және бірдей дәрежеде үзіліссіздігі. Арцела-Асколи теоремасы және оның қолданыстары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аналитикалық функциялар теориясының негіздері OTAF-5-2019
  Несиелер: 5

  Қисық, байланыстылық, стереографиялық проекция. Даламбер-Эйлер шарттары. Конформдық бейнелеу. Лобачевский геометриясы. Қарапайым көп мәнді функциялар. Сохоцкий формулалары. А-аналитикалық функцияның нүктелері. Жинақтылық дөңгелегінің шекарасындағы дәрежелік қатардың жүріс тұрысы. Модульдің максимум принципі. Интерполирлеу. Кері және айқын емес функциялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дифференциалдық тендеулерді шешудің айырымдық схемалары RSRDU-5-2019
  Несиелер: 5

  Торлық функциялардың кеңістігі. Айырымдық сұлбаның аппроксимация реті. Айырымдық сұлбаның орнықтылығы. Айырымдық сұлбаның дәлдік реті. Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешудің айырымдық сұлбалары. Аппроксимация ретін жоғарылату тәсілдері. Орнықтылықтың жеткілікті және қажетті шарттары. ЭЕМ-де сұлбаларды салыстыру. ЭЕМ-де сұлбалардың орнықтылығын тексеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Статистикалық гипотезаларды тексеру
  Несиелер: 5

  Гипотезаларды тексерудің жалпы есебі. Бірқалыпты ең қуатты критерийлер: Нейман-Пирсон теоремасы; сенімді шекаралар; орташа және дисперсия туралы гипотезаны тексеру. Ығыспағандық: қалыпты үлестірулерге қолдану; регрессия. Инварианттық: ең қуатты инвариантты критерийлер; рангтік критерийлер; симметрия гипотезасы. Сызықтық гипотезалар: канондық форма; ең кіші квадраттар әдісі; біртектілік критерийлері. Минимакс принципі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дифференциалдық геометрия
  Несиелер: 5

  Тегіс қисықтар. Қисық доғасының ұзындығы. Жанасушы жазықтық. Қисықтық және бұрылу. Френе формуласы. Жанасушы шеңбер. Жазық қисықтың эволютасы және эвольвентасы. Тегіс және регурярлы беттер. Беттердің бірінші, екінші квадраттық формалары. Беттегі қисық қисықтығы. Басты қисықтықтар. Асимптотикалық сызықтар. Бонне теоремасы. Беттегі қисықтың геодезиялық қисықтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Статистикалық және имитациялық модельдеу
  Несиелер: 5

  Күрделі жүйелердің математикалық модельдері. Анықталған және стохастикалық модельдер. Cтатистикалық модельдеу әдісімен кездейсоқ шамаларды, кездейсоқ үрдістерді және жаппай қызмет көрсету ағымдарын модельдеу. Монте-Карло әдісін экономикалық есептерді шешуге қолдану. Имитациялық модельдерді құрудың әдістері. Регрессиялық эксперименттерді жоспарлау және ұйымдастыру, регрессиялық жоспарлардың тиімділік критерийлері. Жоспардың ақпар және дисперсиялық матрицасы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Статистикалық бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Статистикалық деректерді компьютерлік өңдеу түсінігі. Кластерлік, дискриминанттық, факторлық, регрессиялық талдау есептерін, сондай-ақ R бағдарламалау тілі мысалында уақыт қатарларын болжауды компьютерлік жүзеге асыру. R базалық құралдары: деректерді өңдеу, таңдаудың шартты операторлары және цикл операторлары, функциялар, ерекше жағдайларды өңдеу, деректерді импорттау және экспорттау, есептерді дайындау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Экономикадағы математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Имитациялық жүйелер, статистикалық және динамикалық модельдер, орталықтандырылған және орталықсыздандырылған экономика моделі. Леонтьев модельдері, бағалар динамикасын қамтитын динамикалық модельдер. Экономикалық өсуді және экономиканың тұрақтылығын Фон Нейман және Моришима үлгісі бойынша зерттеу. Экономикалық есептерді шешуге сызықты және динамикалық бағдарламалау әдістерін қолдану.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасы негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамасын білу, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдана білу, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдаған мамандығы бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас саласы мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құру, диалог, монолог, полилог жүргізу дағдылары; тезистер, конспектілер, рецензиялар, пікірлер, рефераттар аннотациялар құрастыру және кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық үрдіс стерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы.

 • Код ON4

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік нысанның қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық мәселелерге техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

 • Код ON5

  Алгебраның іргелі білімін математикалық пәндерде және болашақ кәсіби қызметте қолдануға дайын болу. Тұжырымдарды қатаң дәлелдеу, нәтижелерді тұжырымдау, осы нәтиженің салдарын көру қабілеті . Алға қойылған міндеттерді шешу үшін алгебралық аппаратты қолдана білу және шешу нәтижелеріне талдау жасай білу.

 • Код ON6

  Математикалық талдаудың іргелі түсініктері мен анықтамаларын түсіну.Математикалық талдаудың негізгі теоремаларын дәлелдеу техникасын меңгеру және теориялық мазмұнды есептерді шешу үшін қолдану. Нақты есептерді шешу үшін және кәсіби қызметтің әртүрлі түрлерінде математикалық талдау әдістерін қолдану қабілеті.

 • Код ON7

  Кәсіби қызметтегі математикалық пәндердің ұғымдары мен сөйлемдерін геометриялық түрде түсіндіру қабілеті. Зерттелген құбылыстың пәндік саласының терминдерінде көрсетілген нақты ұсыныстар түрінде жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін хабарлау және жалпылау дағдылары.

 • Код ON8

  Дифференциалдық теңдеулердің абстрактілі (жалпы) тілінде нақты үрдістердің (құбылыстардың) әртүрлі параметрлерінің өзара байланысы мен динамикасын сипаттау техникасын меңгеру. Кәсіби қызмет барысында пайда болатын мәселелердің жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтау қабілеті, олардың шешімі үшін дифференциалдық теңдеулер теориясының аппаратын қолдануға дайындығы. Кәсіби қызметте дифференциалдық теңдеулерді шешудің аналитикалық, сандық және айырымдық әдістерін қолдану.

 • Код ON9

  Сақтандыру, қаржылық, несиелік, инвестициялық және опциондық тәуекелдерді бағалау міндеттерін шешуге оптимизациялау теориясының, ықтималдықтар теориясының және математикалық статистиканың дамыған аппаратын қолдану қабілеті. Математикалық заңдарға негізделген тәуекелдерді азайту, оларды әртараптандыру және хеджирлеу есебінен тәуекелдерді және қаржылық шығындарды азайтудың оңтайлы стратегиясын әзірлеуге дайындығы. Тәуекелдерді басқару және нарық конъюнктурасын дамытудың әр түрлі нұсқаларын алдын ала болжау дағдысын меңгеру.

 • Код ON10

  Функционалдық және кешенді талдауды білу және түсіну. Математиканың пәндік саласының жалпы формалары мен заңдылықтарын анықтау қабілеті. Математикалық тілде аргументтерді жасай білу, ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды жасау үшін ақпаратты түсіндіре білу, математиканың пәндік саласындағы мәселелерді шеше білу.

 • Код ON11

  Ықтималдықтар теориясының негізгі математикалық нәтижелерін және оларды эксперимент деректерін нақты өңдеуде қосымшалар үшін жеткілікті деңгейде түсіндіре білу; ықтималдықтар есептері мен математикалық модельдерді шешу барысында аналитикалық және логикалық ойлау білу.

 • Код ON12

  Заманауи геометрия мен топологияның мәнмәтіндегі дифференциалдық геометрия мен топологиялары курстарының өзара байланысын түсіну; дифференциалдық геометрия мен топологияның классикалық нәтижелерін заманауи риман геометриясының есептерін шешуге қолдануға дайындығы.

 • Код ON13

  Математика тілінде экономикалық есептерді қайта тұжырымдау қабілеті және оларды шешуде математикалық алгоритмдер мен компьютерлық бағдарламаларды қолдану. Математикалық модельді сандық жүзеге асырылу кезінде алынатын нәтижелерге экономикалық талдау жүргізуге, түсіндіруге дайындығы. Сандық деректерді өңдеу және талдау негізінде қысқа және ұзақ мерзімді экеномикалық болжамды жасай білу.

Top