Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01404 Кәсіптік оқыту в Шымкент университеті

 • Тігін өндірісінің құрал жабдығы
  Несиелер: 5

  Тігін өндірісіне арналған құрал-жабдықтарымен машинкалардың тарихын зерттеу. Тігін өндірісінің техникалық-технологиялық құрылғылары мен механизмдерін жетілдірудің тарихи кезеңдерін, сондай-ақ тігін құрал-жабдықтарымен жұмыс істеу тәртібін қарастырады. Тігін өндірісінің заманауи құрал-жабдықтарының жіктелуін және бұйымдарды дайындаудағы тігін өндірісінің автоматты технологиялық жабдықтары мен техникалық сипаттамаларын, оның қолдану тиімділігін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызу және сызба геометриясы
  Несиелер: 5

  Кеңістіктік бейнелерді жазықтықта техникалық бейнелеуде сызу ережелері туралы теориялық білім мен практикалық дағдыларды беру. Сызба және сызба геометриясының заңдылықтары мен ережелерін зерттеу, метрикалық және позициялық есептерді шешу дағдыларын қалыптастыру, объектілердің ортогональдық проекцияларын салу, графикалық салу әдістерін шығармашылықпен қайта қарау арқылы өзін-өзі жүзеге асыру және өзін-өзі жетілдіру процестерін ынталандыру, кеңістіктік бейнелерді, кеңістіктік қиялды және логикалық ойлауды дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Қазіргі қоғамдағы педагогтің әлеуметтік мақсатын, сондай-ақ олардың болашақ мамандығының әлеуметтік мәні мен мазмұнын зерттейді. Үздіксіз білім беру қажеттілігін, педагогикалық ғылым мен практикада құзыреттілік тәсілдің мәнін қарастырады. Педагогикалық үдерісте педагогикалық қарым-қатынас қалыптасады және жүзеге асырады. Өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі жетілдіру талданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қоғамдық сананы жаңғыртудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 3

  «Қоғамдық сананы жаңғыртудың өзекті мәселелері» ЖООК курсы Қазақстан Республикасы аумағында өмір сүрген, қазірде өмір сүріп жатқан қазақ және басқа да халықтардың рухани жаңғыруын басшылыққа алады. Отаршылдық кезінде дағдарысқа ұшыраған рухани саланы қайта жаңғырту бүгінгі күннің өзекті мәселесінің бірі. Сол себепті, аталған курс ежелден қазіргі күнге дейінгі Ұлы Далада орын алған рухани саладағы оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, үдерістерді, тарихи заңдар мен заңдылықтарды аша отырып, оларды тығыз байланыста тұтас қарастырады және болашаққа бағдар береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Мектеп жасындағы балалардың анатомиялық, физиологиялық ерекшеліктері, әртүрлі жастағы өсу және даму заңдылықтары, өскелең организмнің қоршаған ортамен қарым – қатынасы, мектеп оқушыларының денсауығын сақтау мен нығайту. Дене тәрбиесімен шынықтыру әдістерін пайдалану арқылы балалар мен жасөспірімдер ағзасының қоршаған ортада бейімделу мүмкіншілігін арттырып,денсаулығын қорғау мен жақсартуға үлес қосады және толыққанды әлеуметтік кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін қабілетті болу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытуда ойлаудың диалектикалық логикасын қалыптастыра отырып, психикалық дамудың жалпы заңдылықтарын бiлу мен қатар, ғылыми психологиялық ойлау жүйесiн дамытудың жолдарын менгерту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сала бойынша машиналар мен аппараттар
  Несиелер: 3

  Жеңіл өнеркәсіпте, тігін өндірісінде және тамақ өнеркәсібінде қолданылатын машиналар мен аппараттардың жұмыс істеу ережелерін білу. Өнеркәсіптің әртүрлі салаларында қолданылатын машиналар мен аппараттардың ең көп тараған түрлерінің пайдалану ережелері мен жұмыс істеу принциптері мен орналасуын зерттеу. Инженерлік ойлау, конструкторлық жұмыс, техникалық құжаттаманы жобалау және құрастыру қабілеттерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік сызба және дизайн
  Несиелер: 3

  Нәтижелерді визуалды шығару нұсқалары мен объектілерді жобалаудағы заманауи компьютерлік технологиялардың мүмкіндіктерін зерттейді. Заманауи цифрлық бағдарламалардың синергетикалық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, дизайн мақсаттарына қол жеткізеді. Дизайн жобасын жүзеге асыру үшін әртүрлі компьютерлік адаптивті шешімдерді қарастырады. Компьютерлік модельдеуде визуализация, өңдеу және кескінді импорттау технологияларын пайдалануды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тігін машиналарының технологиясы мен теориясы
  Несиелер: 3

  Тігін өндірісіндегі автоматты жобалау жүйесіне жалпы сипаттама. Тігін өндірісінде АЖЖ құрудың алғы шарттары, компьютерлік технологияның рөлі. Киімнің импрессивті тәсілін АЖЖ арқылы бейнелеу. Бөлшектер лекалосын салу, лекалдарды қажетті өлшем-өсуге градациялау, плоттерге жіберу үшін орналасуларды орындау. Кәсіби-педагогикалық мәселелерді шешуде жаңа оқыту технологияларын негізгі зерттеу әдістері бойынша теориялық және практикалық білімге баулу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салалық материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы (сала бойынша)
  Несиелер: 3

  Белгілі бір деңгейдегі эксплуатациялық қасиеттері бар материалдар мен бұйымдарды таңдау әдістерін, материалдардың құрылымы мен қасиеттерін, бұйымдарды пайдалану жағдайында материалдарда болатын құбылыстардың мәнін зерттеу. Берілген пішін мен сападағы бөлшектерді дайындауға арналған дайындамаларды пішімдеу және өңдеу әдістері, олардың технологиялық ерекшеліктері. Белгіленген эксплуатациялық қасиеттері бойынша дайындамаларды алудың ұтымды әдісін таңдау дағдысын меңгеру, машина элементтері мен механизмдерін дайындау үшін конструкциялық материалдарды таңдау әдісін меңгеру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Имиджелогия
  Несиелер: 5

  Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғаудың қазіргі заманғы әдістері туралы теориялық және практикалық білімді қалыптастыра отырып, экономиканы, кәсіпкерлік қызметті қалыптастырудың теориялық негіздерін, шаруашылық қызмет түрлерін, экологиялық білімді, қоршаған ортаның дағдылары мен іскерліктерін оқытады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтықты жүйелі түрде білу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетаным мен құқықтық мәдениетті қалыптастыруға бағдарланған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маталардың физикалық қасиеті
  Несиелер: 5

  Политехникалық білім мен технологиялық мәдениетті қалыптастыру, маталардың құрылымы, қасиеттері туралы негізгі білімді игеру және киім тігу үшін материалдарды таңдау дағдыларын қалыптастыру. Сурет салу кезінде бұйымның құрылымы мен үлгілерін ескере отырып, киімнің дизайнына әсер ететін материалдардың қасиеттерін зерттеу, тігін кәсіпорнында бұйымдарды дайындау кезінде өңдеу параметрлері мен режимдерін таңдауды талап ететін материалдың қасиеттері. Киімді пайдалану кезінде, оны тазалау және жуу кезінде материалдың қасиеттері туралы білім. Тігін өндірісінің заманауи материалдарының ассортименті мен қасиеттерімен танысу және қолдану формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік дағдылар негіздері
  Несиелер: 5

  Тактикалық әдістерді, стратегияны, кәсіпкерлік бәсекелестікті, тәуекелдер мен іскерлік білімді, құрылымды, бизнес-жоспардың мазмұнын және кәсіпкерліктің теориялық, әдістемелік және практикалық негіздерін ұйымдастыру және ұлттық экономика салаларында бәсекелестіктің күшеюі жағдайында бизнес-жоспар құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жарнама дизаины
  Несиелер: 3

  Жарнаманың мәнін, оны құру принциптерін түсінуге және көздеген мақсатын түсінуге әдістемелік негіз берілетін пән. Жарнаманың экспрессивті құралдарының ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырады. Тапсырма – коммуникация және маркетинг теориясы тұрғысынан жарнамамен теориялық танысу, көрнекі құралдар арқылы жарнаманың функционалдық мақсатын ашу. Курс дизайн туралы білімді мамандандыруға, жарнамалық дизайнның көрнекі мәні идеясын кеңейтуге және тереңдетуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 5

  Дизайн саласындағы жобалау жұмыстарының ерекшеліктерімен таныстырады, графикалық дизайн дағдыларына үйретеді. Ол жобаланатын жобалау объектілеріне қойылатын принциптер мен талаптарды зерттейді. Объектілерді ақ-қара және түрлі-түсті графикада бейнелей білу, конструкторлық және техникалық тапсырмаларды орындау үшін материалдар мен жабдықтарды зерттеу. Объектіні жобалауда графиканың әдіс-тәсілдерін меңгереді, компьютерлік модельдеу және жобалау материалдарын оқу дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салалық материалтану (сала бойынша)
  Несиелер: 3

  Тоқыма өнеркәсібіндегі ғылыми-техникалық проблемалары ашылады, тоқыма станоктарында маталарды алудың инновациялық тәсілдері қарастырылады. Тоқыма материалдарының қасиеттерін білу және оларды тоқыма материалдарынан жасалған бұйымдарды дайындау кезінде есепке алады. Тоқыма материалдарының құрылысы мен қасиеттерін анықтау, зерттеу дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 3

  Педагогикалық іс-әрекетке, болашақ кәсіптің теориялық және практикалық негіздерін меңгеруге кәсіби педагогикалық бағыттылықты қалыптастыру, оның жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсіну және методологиялық негізін анықтау арқылы педагогиканың ғылымдармен байланысын дәлелдеу,мұғалімнің теориялық және практикалық іс-әрекетін ұйымдастыруда әдіснаманың ролі туралы ұғымды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жеке жетістіктер негіздері
  Несиелер: 5

  Тұлғаны экономика және құқық негіздерін, сонымен қатар жемқорлыққа қарсы мәдениетін, кәсіпкер қызметінің тиімділігін, экологиялық ақпаратқа қол жеткізу, экологиялық маңызды шешімдерді қабылдауға, қоршаған ортаға қатысты сот әділдігіне қол жеткізу жолдарын оқытып үйрету. Тіршілік қауіпсіздігі саласында жалпы біліктілікті көтеру, қоғамға, ұйымға немесе топқа ықпал етуге қабілетті лидер тұлғаларды қалыптастыру жолдарын оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқытудың техникалық құралдары
  Несиелер: 3

  Курсты оқу барысында оқытудың техникалық құралдарын практикалық түрде қолдана алу. Ептілік пен дағдысы қалыптасуы тиіс. Мектептерге кез келген пән бойынша қолдануға болатын. Бұл бағдарламалар оқушылардың жас және индивидуалды ерекшеліктеріне . Оқыту құралдары пәнді меңгеру функциясы ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика негіздері
  Несиелер: 5

  Физиканың келесі салалары қарастырылады: механика, молекулалық физика, электродинамика, оптика және кванттық физика. Математикалық аппаратты және физикалық теорияларды пайдалана отырып қолданбалы есептерді шешу, сапа мәселелерін шешу және есептерді шығару, өлшеу қателіктерін ескере отырып физикалық эксперименттерді жоспарлау және жүргізу. Физикалық есептердің түрлері және оларды шешу, физика есептерін шығару әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұлттық ою-өрнек негiздемесi
  Несиелер: 5

  Ою-өрнек тарихы саласы бойынша білімдерін қалыптастыру, халық өнерін оқыту жағдайында ою-өрнек өнерін қалыптастыру. Ою-өрнекті жасауда пішімдеу принциптерімен және композиция құралдарымен таныстыру. Шығармашылық іс-әрекетте одан әрі белсенді пайдалану үшін кәсіби іс-әрекетте көркем ою-өрнек негіздерін пайдалану және алған білімдерін шығармашылық түрде жалпылау дағдылары мен дағдыларын практикалық түрде игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы сурет пәнін оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Студенттерді келешек педагогикалық іс-әрекетке дайындаудың әдістемелік негізін жасау, түрлі-түсті графика және сурет саласынан білім, білік, дағдыларын қалыптастыру. Бастауыш, кәсіптік білім беру және еңбек технологиясы мектебінің типтік оқу бағдарламасының тарауларына сәйкес жалпы білім беретін мектептерде жас оқушылармен табысты жұмыс жасау үшін әртүрлі сызба түрлерін меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби педагогика
  Несиелер: 5

  Білім алушыларға кəсіптік білім беру, оларды тəрбиелеу, оқыту жəне дамыту заңдылықтарын зерттей отырып оқыту мен тəрбиелеудің прициптеріне, ақпараттық, педагогикалық технологияларды жəне оларды басқару жүйесіне негіздеме береді.Студенттердің педагогикалық дүниетанымын, педагогикалық мәдениетін және жалпы кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Білім берудегі менеджмент пәнін меңгеру барысында алынған теориялық білім мен практикалық дағдылар студенттерді өз бетінше және жоғары деңгейде нақты басқару міндеттерін шешу, тұтас педагогтік үдеріс субъектілерін оқу-тәрбие, оқу-танымдық және өз бетімен білім алу әрекетіндегі төмен нәтиже көрсету себептерін анықтау біліктерімен қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы сурет және ою өрнек композициясы
  Несиелер: 5

  Арнайы үлгі бойынша практикалық білімді меңгеру, тігін және басқа да өнеркәсіп бұйымдарының үлгілерінің эскиздерін жасау кезінде заманауи әдістемелерді меңгеру. Сурет салуда практикалық дағдыларды қалыптастыру. Бейнелеу композициясы мен ою-өрнектері бойынша жүйелі білімдерін қалыптастыру, ою-өрнекті өнеркәсіптік бұйымдар мен сәндік-қолданбалы қолданбалы өнерде қолдану іскерліктері мен дағдыларын сауатты қолдану арқылы кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электронды үкімет
  Несиелер: 3

  Электронды үкімет пәні ақпараттық коммуникативті технология жолдарын кең қолдану жолымен азаматтарға және ұйымдарға қызметтерді ұсынуға максималды бағытталған мемлекеттік органдардың жұмыс істеуіне бағдар береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпке баулудағы оқытудың белсенді әдістері
  Несиелер: 4

  Орта кәсіптік білім беретін оқу орындарында эвристикалық әдістер мен әдістердің мәні мен мазмұнын, оқытудың белсенді әдістерін, оларды сабақта жүзеге асыру әдістерін зерттеу. Сабақта эвристикалық, белсенді және интерактивті әдістерді енгізу әдістемесін меңгеру. Оқыту әдістерінің классификациясын, пассивті, белсенді және интерактивті оқыту әдістерінің сипаттамаларын зерттеу. Түпнұсқа идеялар мен эвристикалық сұрақтарды ұжымдық іздеу әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тігін бұйымдарының технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән барысында білім алушы киімнің негізгі және қосымша бөлшектерінің өңдеу технологиясымен танысады. Тігістің түрлерін киімнің бөлшектерін өңдеуде қолданады. Киімнің негізгі (алдыңғы және артқы) бөлігін өңдейді. Киімнің қосымша бөліктерінің (жаға, жең, қалта, жең ұшының өңделуі, белдік т.б.,) өңделу технологиясын іс жүзінде асырады. Әйел және балалар киімдерінің тігілу технологиясын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Зергерлік өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Көркем зергерлік бұйымдарды жасауға арналған материалдардың тізбесін, олардың физикалық қасиеттері мен өңдеу технологияларын білу. Материалдарды дайындау әдістерін, зергерлік бұйымдар материалдарын өңдеудің техникалық процестерін зерттеу. Өңдеудің оңтайлы материалдары мен технологияларын таңдау, өңдеудің технологиялық процесін анықтау және белгілеу білігі. Жобаланған бұйымдарды алуға арналған жабдықтардың, жабдықтардың және құралдардың жұмысын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Зергерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Зергерлік бұйымдар, зергерлік бұйымдар материалдарын, металлмен жұмыс техникасын, құралдар мен жабдықтар, зергерлік бұйымдарды жасауға қажетті операциялардың жіктелуін зерттейді. Қолмен және механикаландырылған құралдардың, арнайы жабдықтар мен құрылғылардың көмегімен металдарды өңдеу бойынша операцияларды орындау әдістерін практикалық игеру, арнайы зергерлік құралдардың, құрылғылардың дизайнын және оларды пайдалану ережелерін, операциялардың мәні мен оларды орындау тәсілдерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалдарды өңдеу технологиясының практикумы
  Несиелер: 3

  Материалдардың технологиясын және оның конструкциялық сызбасын сонымен қатар материалдың сапалық жағын анықтайды. Сала бойынша материалдарды пайдалану мақсатына қарай мата құрамының ерекшеліктерін, талшықтар мен олардың құрылысын анықтау. Заттар құрылысы материалдардың технологиялық қасиеттері және олардың мақсатты өзгерісі (өнделуі); металл металл емес конструкциялық-технологиялық материалдар және олардан жасалған бұйымдардың негізгі түрлері; тоқыма материалдарын технологиялық өңдеудің түрлері; материалдарыд өңдеудің оқу үрдісі және кабинетін жабдықтау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кілем және гобелен тоқу негіздері
  Несиелер: 5

  Қолдан тоқылған кілем тоқыма станоктарында өндіріледі. Өте берік келеді, күтіп ұстағанда ондаған жылдар бойы, кейде жүз жылдан астам уақыт пайдалануға болады. Студент пәнді оқу нәтижесіндеәр кілем және гобелен тоқу барысында түрлі кілем композициясын әзірлеуді, кілем тоқудың құрал-саймандарымен материалдармен практикалық жұмыс істеу ептілгіне құзырлы болу керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқушыларды кәсіптік оқытуға ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Оқушыларды кәсіптік оқытудың оқу-тәрбиелік, ұйымдастырушылық процесін зерттеу: оқу-әдістемелік, материалдық базасы мен стандарттары. Оқытудың жаңа технологияларын және оқу ақпаратын өңдеу, көрсету, өзгерту және ұсыну әдістері мен құралдарының жиынтығын меңгеру. Қажетті техникалық және ақпараттық құралдарды пайдалана отырып, кәсіптік оқыту әдістерін зерттеу және дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Киімді көркемдеп безендіру
  Несиелер: 5

  Киімді стилдерге бағыттап көркемдік құрастыру және үлгілеудің теориялық негіздері мен принциптерін түсіндіреді. Нысандық-кеңістіктік ортаны ұйымдастыру және қалыптастыру кезінде конструкциялаудың негізгі бағыттарын, құралдары мен материалдарын зерттейді. Жазық және көлемдік-кеңістіктік формаларды құрастыру саласындағы білімді меңгеруге машықтандырады. Дизайн нысандарын үлгілеу және конструктивті модельдеу тәсілдерін жоғарғы сән үлгісі бойынша қалыптастыруды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тоқыма материалдарының негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы тоқыма өндірісінің құрылымын, тоқыма талшықтарының жіктелуі, құрылымы мен қасиеттерін, маталарды алудың негізгі процестерін, маталардың құрылымы мен қасиеттерін зерттеу. Материалдардың талшықты құрамын және тоқыма тоқу түрін анықтау, маталардағы алдыңғы және дұрыс емес жағын, ортақ және тоқылған жіптердің бағыттарын анықтау, тігін бұйымдары үшін материалды таңдау ережелерін меңгеру. Материалдардың негізгі физикалық-механикалық және технологиялық қасиеттерін анықтау. Қолмен және механикалық өңдеудің негізгі түрлерін орындауға арналған жабдықтармен, құрылғылармен және құралдармен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жалпы техникалық және арнайы циклдар пәндері бойынша оқу сабақтарын жобалау әдістемесіне, педагогикалық жұмысты ұйымдастыруға қойылатын талаптарға қатысты негізгі мәселелерді зерттейді. Қазіргі кәсіптік білім беру салаларындағы оқытудың мазмұны мен әдістері, инженер-педагогтың кәсіби іс-әрекетінің ерекшеліктері қарастырылады. Жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқыту технологиясының теориялық негіздері игерілді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік қолданбалы өнер
  Несиелер: 4

  Сәндік қолданбалы өнер жөнінде жалпы мәліметтер қарастырылып, ұлттық нақышта сыйлықтық бұйымдар әзірлеу және басқада шығармашылық тапсырмалар орындау барысындағы тігіс түрлерінің орындалу теориясын қарастырады. Студенттерге сәндік қолданбалы өнерінің маңызы мен ерекшеліктері жөнін де жан-жақты білім беру, бұйымның графикалық эскиздерін құру тәсілдерінің заңдары мен негізгі теорияларын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік қолданбалы өнер теориясы
  Несиелер: 4

  Сәндік қолданбалы өнер жөнінде жалпы мәліметтер қарастырылып, ұлттық нақышта сыйлықтық бұйымдар әзірлеу және басқада шығармашылық тапсырмалар орындау барысындағы тігіс түрлерінің орындалу теориясын қарастырады. Студенттерге сәндік қолданбалы өнерінің маңызы мен ерекшеліктері жөнін де жан-жақты білім беру, бұйымның графикалық эскиздерін құру тәсілдерінің заңдары мен негізгі теорияларын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Компьютерлік графика саласындағы информатиканың дамуының негізгі бағыттарын зерттеу, графикалық ақпаратты құру әдістері туралы білімдерін қалыптастыру. Компьютерлік визуализация әдістерін, растрлық, векторлық және үш өлшемді графиканы практикалық меңгеру, компьютерлік графиканы құруда қолданылатын заманауи бағдарламалық құралдардың мүмкіндіктерін зерттеу. Графикалық кітапханалармен және қазіргі графикалық пакеттер мен жүйелерде жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Костюм тарихы
  Несиелер: 5

  Тарихи дәуірлер мен негізгі көркем стильдердің мінездемесін түсіндіреді. Костюмнің стильдік бағыттары мен құрамдық бөліктерін белгілеудегі қолданылатын терминологиясын сипаттайды. Костюмнің қалыптасуына тарихи кезеңнің саяси құрылыс, әлеуметтік экономикалық жағдайлардың, діни көзқарастардың, эстетикалық идеалдардың ықпал етуін қарастырады. Костюм тарихы бойынша білімдерін заманауи сән үрдістерімен салыстыра отырып, шығармашылық әзірлемелерде алған білімдерін қолдануға машықтандырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Декоративті қолданбалы өнер
  Несиелер: 5

  Сәндік өнердің әлемдік тарихын зерделеу, бұйымның сыртқы түрі бойынша кәсіпшілік немесе кәсіпшілік түрін анықтай білу, эскиздер орындау және болашақ бұйымның технологиялық карталарын жасау; бұйымның мақсатына қарай қажетті материалды, құралдар мен айлабұйымдарды таңдау; табиғи және жасанды материалдардан интерьерді және тұрмыстық заттарды безендіруге арналған бұйымдарды жасау. Тоқыма, жасанды және жасанды материалдардан бұйымдар жасау технологиясын; ғылыми терминологияны меңгеру. Сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарында дизайн талаптарын қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіптік оқыту теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Кəсіпке баулудың оқыту теориясының мазмұнына, формалары мен əдістеріне, принциптеріне педагогикалық талдаулар жасайды. Оқу-тәрбие процесіндегі кәсіпке баулып оқыту құндылықтарын жүзеге асырады. Кәсіптік оқыту әдістемесі бойынша педагогикалық оқытудың теориясы мен технологиясын, кәсіпке баулу композицияның негізгі заңдары мен ережелерін пайдалана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақтың ұлттық қолөнері
  Несиелер: 6

  Қазақ қолөнерінің ежелгі жасалу ерекшелігіне кәсіптік мінездеме бере отырып студенттерге заманауи бағдар беру. Кәсіби зерттеу арқылы ерте дәуірлердегі қолөнері бұйымдарына жаңаша үндестік беруді үйрету. Археология мен типонимиканың деректеріне сүйене отырып қазақ қолөнерінің көркемдік әсерлілігі мен формсының монументалдылығын зерттей отырып, қазақ қолөнері құндылын артттыруды қарастыру жолдарын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электроника, Электротехника, автоматика негіздері
  Несиелер: 6

  Студент оқу үдерісі мен физиканың, электрониканың практикум сабақтарын компьютерлік технологияны қолданып ұйымдастыруды; программалық өнімдер мен физикалық үдерісті виртуаль нобайларына ғылыми -әдістемелік сараптама жасауды; теориялық білімдерін практикалық қолдану әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Технология пәнін оқыту әдістемесінің практикумы
  Несиелер: 5

  Қолөнер бұйымдарына арналған материалды таңдауды, қажетті түстерді және түстердің үйлесімділігі туралы түсініктер алады. Материалмен жұмыс жасау барысында түстер гаммасын, пайдалану тәсілдерін анықтай біліп, бұйымның сырт көрінісі мен оның көрерменге әсерін анықтайды. Мата бетінің тектоникалық, фактуралық қасиеттерін суреттеріне байланысты қолөнері бұйымдарында және киімдерде қолдану әдістерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнер пәнін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Студенттерге сәндік қолданбалы өнерінің маңызы мен ерекшеліктері жөнінде жан-жақты білім беру, жастардың бойында ұлттық сана сезімді қалыптастыруға әсер ету, мәдени салт дәстүрлерді меңгеру, жалпы адамзаттың және рухани құндылықтар мен идеяларды игеруге баулу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіптік оқытудағы заманауи технологиялар
  Несиелер: 4

  Оқытудағы тиімді әдістер мен жаңалықтарды зерттеу және қолдану. Оқу үрдісінің мақсатына сай білім беру технологияларының алуан түрлерін қолдана білу. Әдістемелік үлгілерді, әдістерді, технологияларды және оқыту әдістерін әзірлеу әдістерін меңгеру, оларды әртүрлі типтегі білім беру бағдарламаларында пайдалану процесінің нәтижелерін талдау. Жаңа білім беру мазмұнын, технологияларын және оқытудың нақты әдістерін жобалау қабілетін дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кестелеу өнері
  Несиелер: 5

  Кестелеу өнерінің тарихымен,қолданылу ережелерімен, кесте және көркемдеп тігу арқылы ою-өрнекті әшекейлеудің элементтерімен таныстырады. Кестені бізбен және жай инемен әшекейлеп тігу жолдарын көрсетеді. Кестеленетін бұйымдардың түрлеріне қарай ою-өрнектер мен кесте түрлерін таңдап алу, қажетті құрал-саймандар, материалдардар, өрнекті мата бетіне көшіру техникасы туралы мағлұматтар береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнері бойынша дидактикалық материалдар дайындау
  Несиелер: 5

  Бейнелеу өнерінің даму тарихы және қазіргі өнертану ғылымының негізгі әдістемелік және ғылыми тұжырымдамалары туралы білімдерін көрнекі форматта оқу көрнекі ақпаратын жаңғырту үшін қолдану. Бейнелеу өнеріндегі тарихи және заманауи стильдер мен әдіс-тәсілдер туралы көрнекі ақпарат беру және практикалық жұмысқа көрнекі құралдарды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіптік оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Кәсіптік цикл пәндері бойынша оқу процесін педагогикалық жобалаудың теориясы мен тәжірибесін меңгеру, сонымен қатар білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін жүзеге асыру дағдыларын меңгеру. Дидактикалық материалды әзірлеу және ресімдеу және жалпы техникалық, жалпы кәсіптік және кәсіптік пәндер мен өндірістік оқыту бойынша оқытудың пәндік мазмұнын жобалау. Қолданыстағы нормативтік және оқу-бағдарламалық құжаттаманы зерделеу және талдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнерінің арнайы бөлмелерін көрнекілік жабдықтармен безендіру
  Несиелер: 5

  Бейнелеу өнерінің даму тарихын зерделеу, қазіргі өнер тарихының негізгі әдістемелік және ғылыми тұжырымдамаларын білу. Әдістемелік-дидактикалық материалды оқу үрдісінде көрнекі құралдар, электронды оқулықтар, плакаттар, үлестірмелі материалдар және оқу материалдарының басқа да түрлері түрінде пайдалану үшін дайындау. Бейнелеу өнерінің тарихы, теориясы мен практикасы бойынша жүйеленген мәліметтері бар көрнекі стендтердің сауатты композицияларын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағашты көркем ою
  Несиелер: 5

  Сәндік-қолданбалы өнердің пайда болу тарихын және ағаш өңдеуге тән ерекшеліктерді зерттейді. Студенттің ағашты көркем өңдеу дағдыларына шығармашылық дайындығын жүзеге асыра білу, ағаштың әртүрлі түрлерінің физикалық қасиеттерін, ағашты геометриялық, контурлық, көлемді безендіру әдістері мен әдістерін білу. Композиция құру және қолданбалы бұйымға көркем бейне идеясын енгізу мүмкіндігі. Ағашты сәндік өңдеуде заманауи технологияларды зерттеу және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнері тарихы және теориясы
  Несиелер: 5

  Өнердің жалпы даму барысы туралы интегралды идеяны құру, бейнелеу өнерінің құрылымы мен мәнерлі құралдарымен таныстыру. бейнелеу өнері тарихының негізгі кезеңдерімен, аймақтық ерекшеліктерімен, көркемдік стильдерімен, мектептерімен, олардың ең көрнекті өкілдерімен таныстыру; бейнелеу өнеріндегі көркем бейненің генезисін, мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін ашу; көркем шығармашылықтың ақпараттық-эстетикалық қызметін ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графика үйірме жұмысын ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Әр дәуірдің көркемдік стилдері мен көркемдік мектептері, әр кезеңдегі графиканы бейнелеу тәсілдері мен ерекшеліктерін, материалдар мен орындалу технологиясын оқытып үйрету арқылы, оқу пәнінің өзіндік ерекшеліктерін білу, педагогикалық процесті ұйымдастыру. Ақпараттық технологиялар саласындағы білімді және бейнелеу өнерінің ақпаратыы мен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік дағдылары
  Несиелер: 6

  Еңбек нарығында бағдарлау үшін қажетті дағдылар мен ойлауға үйрету. Үнемі өзгеріп отыратын еңбек нарығында нарықтық экономикаға бейімделген инновациялық ойлау қабілеті бар адам болу дағдылары мен ұмтылысын дамыту. Кәсіпкерлік дағдылар мен креативті ойлауға үйрету, өзіне сенімді болуға және табысқа жету үшін белгілі бір тәуекелдерге баруға ынталандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 6

  Орта және жоғары оқу орындарында кәсіптік-техникалық білім беру педагогтарын даярлау бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу процесінде дидактикалық зерттеу әдістері. Кәсіптік педагогикадағы ғылыми-педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру. Ұйымдардың білім беру іс-әрекетін оқу, талдау және оңтайландыру, білім сапасының мақсаттарына қол жеткізу. Оқу және кәсіптік мәселелерді шешуде ғылым мен білімнің қазіргі заманғы мәселелерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мүсін және пластикалық анатомия
  Несиелер: 4

  Кеңістіктік бейнелеу дағдыларын, мүсінде шындық объектілерінің үш өлшемділігін және формалардың пластикасын көре және жеткізе білуді дамытады. Шындықтың әртүрлі нысандарын мүсіндеу қабілетін қалыптастырады және қатты материалдармен - ағаш, жұмсақ тас, гипспен жұмыс ерекшеліктерін таныстырады. Мүсінде бейнелеу және экспрессивті құралдарды - сызық, силуэт, композиция, динамиканы қолдануға үйретеді. Көркем ойлауды, шығармашылық қиялды, көрнекі есте сақтауды, кеңістіктік көріністерді, көркемдік қабілеттерді дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім беру мекемелеріндегі кәсіпкерлік қызмет
  Несиелер: 5

  Болашақ кәсіптік білім беру педагогтарын теория және іс-тәжірибе негіздерімен, құқықтық-нормативтік құжаттармен, білім беру мекемелерінің кәсіпкерлік қызметін ұйымдастыруға, технологиялық дайындық бағытындағы кіші бизнес мекемелерінің жұмысын ұйымдастыру біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастырудағы іс-тәжірибе міндеттерін шешу, студенттерге экономикалық білім және тәрбие беру ерекшеліктерін айқындау, білім беру мекемелерінің құрылымдық бөліктерінің базасында тауар өнімдерін өндіру, тұтынушыларға ақылы білім беру қызметін көрсетуге негіздеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түстану
  Несиелер: 5

  Түстер үйлесімділігі қарастырылады. Тірі табиғатқа бағытталған қолөнер түрлерін және сұлулықты, әдемілікті практикада қолдану, түстердің үйлесімділігін жасау дағдылары және ақпараттық мәдениет арқылы сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектептегі сапа менеджменті жүйесі
  Несиелер: 6

  Мектептегі білім беру сапасы – қоғамдағы білім беру үрдісінің жағдайын, нәтижесін, сондай – ақ жеке тұлғаның кәсіптілігінің қалыптасуын және даму болашағының қажеттілігін анықтайтын әлеуметтік категория. Мектептегі білім беру сапасы білім беру ұйымдарындағы жастарды оқыту мен тәрбиелеу қызметтерінің әр түрлі көрсеткіштерінің жиынтығын, яғни білім беру мазмұнын, оқыту формасы мен әдістерін, материалдық-техникалық базалары, т.б. бойынша анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 4

  Пәнді игеру нәтижесінде студент адам анатомиясының негіздері туралы білімдерін көркемдік тәжірибеде қолдана білуі керек, сыртқы пластикалық форманы, дене қимылдарын және осы өзгерістен туындайтын дененің пішіні мен кеңістіктегі орнын анықтай білуі керек. Білім алушы білуі тиіс: сүйек негізі мен бұлшықет жүйесінің анатомиясын; адам денесінің пропорцияларын; қозғалыстағы адам денесінің пластикалық сипаттамаларын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 5

  Үш өлшемді кеңістіктік ойлауды, табиғат пен техникадағы қалыптасу заңдылықтарын аналитикалық қабылдауды, көркем эстетикалық талғамды қалыптастыру. Портрет, натюрморт, пейзажда академиялық сурет салудың әдіс-тәсілдерін оқып үйрену. Парақ жазықтығында үш өлшемді кеңістікті тұрғызу заңдылықтарын, сызу техникасы мен композициясын меңгеру, қолданылатын материалдардың қасиеттері мен сипаттамаларын білу. Сурет салуда композиция негіздерін меңгеру және көркем нобайларды өз бетінше өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолөнер композициясы
  Несиелер: 5

  Қолөнердегі формалар құрылымының жалпы ішкі заңдылықтары туралы білімдерін қалыптастырады. Композицияның негізгі заңдары мен ережелерін, тәсілдері мен құралдарын, композицияның негізгі түрлерін – фронтальды, көлемді, тереңдік-кеңістіктік, дизайндағы бастапқы ой мен оның іске асырылуының өзара байланысын түсіндіреді. Қолөнердегі қалыптау заңдылықтары мен принциптерін жұмыстарында сауатты қолдануға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіптік оқыту композициясы
  Несиелер: 5

  Экономиканың дамуына, мәдениет пен халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға ықпал ететін жоғары эстетикалық, бәсекеге қабілетті отандық өнімді құруға және жетілдіруге бағытталған көркемдік, инженерлік-конструкторлық, ғылыми-педагогикалық қызметті біріктіретін эстетикалық экспрессивті пәндік-кеңістіктік ортаны жобалауға және қалыптастыруға үйрету. Адамның утилитарлық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыратын эстетикалық экспрессивті пәндік ортаны құру негіздерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 4

  Перспективадағы жазықтықтың суреті, жазық фигуралар және геометриялық денелердің перспективасындағы құрастыру, перспективалы суреттердің құрастыруының әдістері, перспективалы суреттердің талдауы. Инженерлік графика туралы, перспективадағы жазықтықтың суреті, жазық фигуралар және геометриялық денелердің перспективасындағы құрастыру туралы бастапқы ұғымдарды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіптік оқытудағы ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Жоғарғы оқу орындарында болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерін дайындаудағы орындалатын ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында дидактикалық зерттеу әдістері. Жалпы ғылыми таным мен шығармашылық әдіснамасы жөніндегі мағлұматтар негізінде педагогикалық зерттеу бағыты мен оны таңдау, зерттеу логикасын түзу, педагогикалық эксперименттерді жүргізу әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Киімді көркем жобалау
  Несиелер: 4

  Тігін бұйымдарын көркем өңдеу түрлері мен әдістері туралы мағлұматты қарастырады. Композиция құралдары мен тігін бұйымдарының үлгілерінің графикалық эскиздерін құру тәсілдерінің заңдары мен негізгі қағидаттарын; форманы жазықтықта және кеңістікте бейнелеу, құру заңдылықтары; көркемдік материалдар қасиеттерін; үлгінің түрлі-түсті шешімін көркем безендіру әдістерін біледі; формада түзуде шығармашылық көздерін трансформациялау әдістерін қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Киімді техникалық жобалау
  Несиелер: 4

  Киімдерді тігіп құрастырудың заманауи технологиялық процесін реттілікпен сапалы және сауатты меңгеруді үйретеді. Технологиялық жобаларды, схемаларды, ағындарды зерттеп, өңдеуге дағдыландырады. Дайындалатын өнімнің технологиялық реттілігін, маталардың тектоникалық қасиеттерін зерттеп, технологиялық жұмыстардың спецификациясының негіздерін талдауға машықтандырады .Тігін өндірісінің технологиялық үрдісінің жіктелуін, киімнің жіктеліп реттілікпен өңделуін сауатты қалыптастыруды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Этнодизайндық жобалау
  Несиелер: 4

  Аймақтық өнердің теориялық негіздерін, көркем шығармашылықтың пайда болу және даму тарихын, халықтық қолөнер мен қолөнерді, аймақтық өнердің ерекшеліктерін, шығармалардың үлгілерін, аймақтық дәстүрлер бойынша ғылыми әдебиеттерді білу. Өңірлік ерекшелік және ұлттық мәдениет саласындағы халықтық кәсіпшілік және қолөнер технологиясында оларды сыни ұғыну негізінде дағдыларды игеру. Аймақтық өнер дәстүрлерін ескере отырып, туындыларды жасаудың көркемдік әдістерін қолдана отырып жобалау мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіптік оқыту және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіптік оқыту және бизнес негіздері пәні кәсіпкерлік, экономика, менеджмент және маркетинг негіздері бойынша оқушыларға базалық білімдер беру; өз таңдауы үшін жауапкершілікке үйрету, кәсіпкерлік ойлау жүйесі мен белсенді өмірлік ұстанымдарын қалыптасыру; қазіргі заманғы нарықтық жағдайда болашақтағы дербес әрекетіне қажетті дағдылардың іс-тәжірибелік базасын қалыптастыру, инновациялық білім беру технологияларын, мазмұнының, түрлерінің, әдістерінің және бейімдеу құралдарының сан түрлі нұсқаларын қолдана отырып жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дизайн және технология негіздері
  Несиелер: 6

  Көркем еңбек және сызуды оқытуда тігін ісін жеңілдететін АКТ негізінде автоматтандырылған заманауи өндірістік, арнайы тігін машиналарының негізгі жұмысшы органдары, механизмдері, базалық, кіші механизация бөлшектері, майлау жүйелері, тігіс түрлері қарастырылады. Тігін бұйымдарын трансформациялау бойынша пәнаралық білімді интеграциялай білуі, тігін саласындағы түрлі технологиялық операцияларды практикада қолдану, дизайнерлік қабілеттерін арттыру, критериалды бағалау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Конструкторлық өнеркәсіп эстетикасы
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік бұйымдарды жобалау эстетикасындағы шетелдік және отандық тәжірибенің теориясы мен тарихының негіздерін, техникалық эстетика мен көркемдік құрылыстың заманауи дамуын зерттеу. Пәндік-кеңістіктік ортаны қалыптастыру мен ұйымдастырудың заманауи әдістері мен принциптерін зерттеу – модельдеу және компьютерлік графика. Жоғары техникалық және эстетикалық деңгейдегі пәндік ортаны құру бойынша дербес қызметке дайындық, жобалық шешімдер нұсқаларының экономикалық тиімділігін болжай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Көркем еңбек және сызуды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Көркем еңбек және сызуды оқыту әдістемесі пәні студенттерге оқытудың дәстүрлі және сызудың жаңа оқыту әдістемесін үйретеді. Сызуды оқытудың дәстүрлі әдістемесі бұрыннан қолданыста келе жатқан сызуды оқыту әдістерін меңгертеді, ал сызудың оқытудың жаңа әдістемесі оқыту проблемаларын шешудің жаңадан ендірілген әдіс тәсілдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Көркем еңбектің технологиялық практикумы
  Несиелер: 6

  Теориялық және практикалық оқыту сабақтарын дайындауда болашақ кәсіби оқыту мұғалімі қызметінің инвариантты негізімен байланысты әдістемелік дағдыларды қалыптастыру. Әлемдік және отандық педагогикалық практикада білім беру жүйелерінің тұжырымдамалары мен модельдерін қолдана білуге, ғылыми зерттеу технологиясын және танымдық іс-әрекет қабілетін игеруге үйрету. Мамандарды даярлауда дидактикалық құралдар кешенін қолдана отырып жобалау білігін дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дизайн нысандарын құрылымдау
  Несиелер: 5

  Бұйымдарды көркем құрастыру мен модельдеудің теориялық негіздері мен принциптерін игеру, жобалық композицияның грамотасын және әзірленетін объектілердің нормативтерін зерделейді. Объектілік және кеңістіктік ортаны жобалау және қалыптастыру кезінде дизайнның негізгі бағыттарын, құралдары мен материалдарын зерттеу. Екі өлшемді және көлемдік-кеңістіктік формаларды жобалау саласындағы білімді игеру. Дизайн объектілерін жобалауға және құрылымдық модельдеу әдістеріне үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Метрологиялық станок
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты болашақ мамандарды техникалық құрылғыларды моделдеу мен конструкциялауды үйрету болып табылады. Пәннің негізгі мәселесі: техникалық нысандарды моделдеу және конструкциялау негіздерін оқыту, техникалық құжаттарды жасау, қажетті материалдарды таңдау және моделдерді дайындау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жаңартылған бағдарлама бойынша көркем еңбекті оқыту
  Несиелер: 5

  Оқушыларды көркем еңбекке баулудың теориялық негіздері, жаңартылған білім беру мазмұнының басты ерекшелігі, тиімді әдіс тәсілдері, оқыту мазмұнын іске асырудың негізгі бағыттары жалпы орта білім беретін мектептерінде оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері, жаңаша оқыту әдістері, жаңартылған білім беру мазмұны аясында критериалды бағалау, жоспарлау, ҚМЖ жасау қарастырылады. Берілген ақпаратқа сүйене отырып оларға сыни тұрғыдан қарау және жүйелі ойлау негізінде білімін, инновациялық технологияларды практикада қолданады, критериалды бағалаудың, диагностикалаудың, қысқа мерзімді сабақ жоспарын жасаудың технологиялары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ғылыми және философиялық таным әдістерімен табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыда түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін философия негіздерін білу арқылы қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған шындыққа баға беру; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұнын және ерекшеліктерін интерпретациялау; Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсете білу

 • Код ON2

  Кәсіби қызметте әлеуметтік, әлеуметтік-экономикалық білімдерді, теориялық және тәжірибелік зерттеулерді, нормативтік құжаттар мен экономикалық талдау элементтеріне қабілетті болу.

 • Код ON3

  Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну., Әлеуметтік және өндірістік салаларда болып жатқан барлық құбылыстарға жеке баға беру; Әлеуметтану, Саясаттану, мәдениеттану, психологияның базалық білімі негізінде түрлі тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас салаларындағы жағдайларға баға беру; жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін таныту; байланысқа қатысушылардың іс-әрекеттеріне баға беру

 • Код ON4

  Оқу шеберханаларында оқу-өндірістік процесті тиімді ұйымдастырудың дидактикалық шарттарын ескеретін шешімдер қабылдай білу

 • Код ON5

  Кәсіптік оқыту саласында одан әрі өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары, өзінің моральдық және азаматтық ұстанымын дамыту; өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойына жеке білім беру траекториясын құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын ұстану., Педагогикалық процестің психологиялық-педагогикалық оқыту әдістемесі мен әдістерін меңгеру, оларды кәсіптік қызметінде пайдалануға; профилактикалық, диагностикалық және түзету жұмыстарының дағдыларын игере алады.

 • Код ON6

  Технология, техникалық және кәсіптік білім саласындағы білімді жүйелеу және жалпылау кезінде білімді қолдана біледі.

 • Код ON7

  Кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын саладағы мәселелерді шешу; Қазақстандық қоғамның іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын пайдалану; Кәсіптік оқытудың инновациялық технологияларын қолданады, пәндік дағдыларды қалыптастырады.

 • Код ON8

  Жеке іс-әрекеттерінде түрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды: интернет-ресурстары, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша бұлтты және мобильді қызметтерді қолдана біледі.

 • Код ON9

  Теориялық, іргелі және жалпытехникалық және арнайы пәндерді білу; практикалық міндеттерді шешу үшін қолөнер бұйымымен және заманауи компьютерлік технологияны қолдана білу.

 • Код ON10

  Кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын саладағы мәселелерді шешу; Қазақстандық қоғамның іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын пайдалану; Кәсіптік оқытудың инновациялық технологияларын қолданады, пәндік дағдыларды қалыптастырады

 • Код ON11

  Күнделікті кәсіби және шығармашылық қызметке қажетті жаңа арнайы білім алу дағдыларына ие болу және кәсіби функцияларды орындау кезінде белгілі алгоритмдермен мәселелерді шешуге дайын болу.

 • Код ON12

  Ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын салада қолдану; осы ғылымдардағы білімді интеграциялық процестердің қазіргі заманғы өнімі ретінде синтездеу; нақты ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеуге арналған ғылыми әдістер мен тәсілдерді қолдана білу; зерттеудің нәтижелерін жинақтай білу; жаңа білімді синтездеу және оны гуманитарлық әлеуметтік маңызды өнімдер түрінде ұсыну; Технология пәні бойынша (лабораториялық, демонстрациялық, компьютерлік) бақылау жүргізу мен ұйымдастыру дағдыларын қолдануға

6B01404 Кәсіптік оқыту
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01404 Кәсіптік оқыту (халықтық қолданбалы өнер)
Бакалавриат

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

БББТ: B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01404 Кәсіптік оқыту
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01404 Кәсіптік оқыту
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01404 Кәсіптік оқыту
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01404 Кәсіптік оқыту
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top