Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01504 Химия в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Орта және жоғары мектеп педагогикасының қазіргі заманғы әдіснамасы, оқытудың жаңа әдістемелері, Ғылым тарихы мен философиясы, іргелі химиялық білім беру саласындағы психологиялық ғылымның негізгі жетістіктері туралы терең білімдерін көрсетеді; шет тілін еркін меңгерген, қолданбалы химиялық пәндер бойынша теориялық және практикалық білімді пайдалана отырып, қазіргі заманғы химияның өзекті мәселелерін шешеді.
  • Заттар мен материалдарды зерттеудің жаңа тәсілдерін әзірлеу және қолданыстағыларын жетілдіру үшін физика-химиялық зерттеулердің іргелі және заманауи білімдері мен әдістемесін пайдалана отырып, нақты теориялық және қолданбалы міндеттерді шешу үшін өзінің кәсіби білімі мен дағдыларын қолданады; аспаптар мен жабдықтардың жұмыс істеу принциптерін біле отырып эксперименттер жүргізеді, сондай-ақ сирек және шашыраңқы элементтерді алу тәсілдері, эксперименттік деректерді өңдеу және талдау бойынша қорытындылар жасайды.
  • Жаратылыстану-ғылыми дүниетаным, химия теориясы мен тәжірибе негізінде алынған педагогикалық шеберліктің құрылымдық компоненттері арасында байланыс орнатады; сирек металдар мен қосылыстарды талдау, сәйкестендіру және бөлу бойынша эксперименттік жұмыстар жүргізудің білімдері мен әдістерін қолданады, кәсіби қызметті оңтайландыру үшін жұмысты дәлелдейді, жаңа заттар мен процестер туралы ақпаратты химиялық өндірісте және оқу және зерттеу мақсаттарында пайдалану үшін талдау бойынша қорытынды жасайды; қойылған мақсаттарға қол жеткізу және қызмет жоспарларын іске асыру үшін барлық мүмкін ресурстарды пайдаланады; болашақ мұғалімдердің ғылыми-зерттеу мәдениетін қалыптастырады, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды қолданады.
  • Кәсіби мәселелерді шешу үшін деректерді талдайды және өңдейді, химик-зерттеушінің практикалық қызметінде химия саласындағы ғылым мен практиканың соңғы жетістіктерін, оның ішінде экологиялық, әлеуметтік, экономикалық және басқа мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған кең пәнаралық контексте қолданады, ғылыми зерттеудің проблемалары мен міндеттерін талдайды.
  • Аз, қалдықсыз және экологиялық қалдықсыз технологияларды әзірлейді, прогрессивті экономикалық негізделген ресурстарды, энергия үнемдейтін технологиялық процестерді енгізуді негіздейді, химиялық-экологиялық жүйелер деректерін талдау және басқару құралдарын әзірлейді; қоршаған ортаның химиялық ластануының ауқымын, көздері мен салдарын жою кезінде химиялық экологияның заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру аспектілерін бағалайды.
  • Патенттік құжаттамамен жұмыс істей алады, іздеудің кез келген затын өз бетінше жіктей алады (берілген тақырыпқа сәйкес), техникалық мәні бойынша жақын бірегей шешімдерді таңдауды негіздейді, патенттік зерттеулер жүргізеді, болжамды өнертабыстың, табиғи минералдық материалдардың алу технологиясы мен формуласын, өнертабыстың сипаттамасын жасайды, патенттерді ресімдейді; басқалар жүргізген зерттеулерді сыни талдайды, сондай-ақ өзінің ғылыми зерттеулерін жоспарлайды және жүргізеді.
  • Кәсіби қызметте сыни ойлауды дамытуға ықпал ететін оқыту және бағалау стратегияларын қолданады, шет тілін білуді, менеджмент және персоналды басқару негіздерін қолдана отырып, жұмыстарды басқа учаскелермен келісуді көздейтін білім беру стратегиясы шеңберіндегі басқару қызметін көрсетеді; деректерді өңдеу нәтижелері бойынша педагогикалық және химиялық білім беру саласындағы өзекті зерттеулердің бағыттарын, мақсаттарын, міндеттерін негіздейді, стандартты емес мәселелерді шеше отырып, білім беру құрылымы мен қоршаған әлеммен тұрақты байланыс жасайды.
  • Химияны белсенді оқыту мен оқытудың әртүрлі әдістерін және органикалық емес, Органикалық есептер мен әртүрлі деңгейдегі есептерді дұрыс шешу тәсілдерін анықтайды; негізгі физикалық теориялар мен принциптер; өзінің эксперименттік және ғылыми-зерттеу қызметінде рефлексия мен өзін-өзі бағалауды жүзеге асыруға қабілетті, одан әрі кәсіби даму бағытын анықтау үшін ғылым философиясы білімін пайдаланады, тиімділікті, еңбекке қабілеттілікті немесе білім алуды арттыру үшін қажетті негізгі кәсіби және жеке қасиеттер негізінде жаңа қасиеттерді дамытуға қабілетті, педагогтарды оқушылардың мета-пәндік нәтижелерін және қызметтің әмбебап тәсілдерін немесе әмбебап оқу іс-әрекеттерін, оның ішінде коммуникативтік салада қалыптастыруға бағдарлайды.
Top