Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01504 Химия (1) в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс менеджменттің мазмұнын ашып, қазіргі заманғы басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін, сондай ақ ұйымның өмір сүруін және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлін, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін және жобалық талдауды қалыптастырады, сондай-ақ басқарудың даму тарихын қарастырады. болашақ менеджерлердің кәсіби біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға қызмет етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Теориялық бейорганикалық химия
  Несиелер: 4

  Заттың электрондық құрылысы. Иондық байланыс. Иондық торлардың түрлері. Байланыстардың иондық түрі бар қосылыстардың термодинамикалық және кинетикалық заңдылықтары. Коваленттілік табиғаты. Металл емес қосылыстардың элемент-элемент байланысы бар ковалентті қосылыстары. Химиялық байланыстың аралық типі бар қосылыстар. Су және сулы емес ерітінділер химиясы. Ауыспалы металдар қосылыстарындағы химиялық байланыс теориясы. Ауыспалы металдардың коваленттік қосылыстарының тұрақтылығы. Қаңқалы және кластерлік қосылыстар туралы түсінік. III, IV және V топтағы алғашқы ауыспалы металдардың қосылыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гетероциклді қосылыстар
  Несиелер: 4

  Гетероциклді қосылыстардың жіктелуі. Бір гетероатомы бар бесмүшелі гетероциклдер. Екі және одан да көп гетероатомдары бар бес мүшелі гетероциклдер. Бір гетероатомы бар алты мүшелі гетероциклдер. Екі гетероатомы бар алты және жеті мүшелі гетероциклдер. Бициклді гетероциклдер. Нуклеин қышқылдары. Нуклеин қышқылдарының құрылысы мен құрамы. ДНК (дезоксирибонуклеин қышқылы). РНК (рибонуклеин қышқылы).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-да химияны оқытудың интерактивті әдістерін қолдану әдістемесі
  Несиелер: 5

  Интерактивті оқытудың негізгі түрлері мен әдістері. Интерактивті тәсіл. ЖОО-да интерактивті түрдегі білім беру процесін құрудың принциптері мен әдістері. Даралау. Икемділік. Элективтілік. Контекстік тәсіл. Оқытудың заманауи интерактивті әдістері. Оқытудың проблемалық-ситуациялық әдістері. Дөңгелек үстел, пікірталас, дебаттар. Ми штормы, брейнсторминг, миға шабуыл. Іскерлік және рөлдік ойындар. Case-study (нақты жағдайларды талдау, ситуациялық талдау). Шеберлік сынып. Видеоконференция.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физикалық және коллоидтық химияны оқытудың заманауи әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Кіріспе Химиялық термодинамика. Статистикалық термодинамиканың элементтері. Фазалық тепе-теңдік және физика-химиялық талдау. Электролит емес ерітінділері. Электролит ерітінділері. Химиялық кинетика. Катализ. Біртекті, гетерогенді катализ. Гетерогенді катализ теориясы. Дисперсті жүйелердің құрылымдық-механикалық қасиеттері. Коллоидты беттік-белсенді заттар. ЖМҚ ерітінділерініңтабиғаты және кейбір қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физикалық және коллоидтық химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Химиялық термодинамика. Статистикалық термодинамиканың элементтері. Фазалық тепе-теңдік және физика-химиялық талдау. Электролит емес ерітінділері. Электролит ерітінділері. Химиялық кинетика. Катализ. Біртекті, гетерогенді катализ. Гетерогенді катализ теориясы. Дисперсті жүйелердің құрылымдық-механикалық қасиеттері. Коллоидты беттік-белсенді заттар. ЖМҚ ерітінділерініңтабиғаты және кейбір қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы химияны оқыту технологиялары мен оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бейорганикалық химияны оқытудың әдіснамалық негіздері. Жоғары оқу орындарында жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың заманауи әдістері мен технологиясы. "Атом құрылысы". тақырыбын оқытудың әдістемелік аспектілері. "Химиялық байланыс" тақырыбын оқытудың әдістемелік аспектілері. Бейорганикалық химияның негізгі бөлімдерін оқыту әдістемесі: ерітінділер, электролиттік диссоциация теориясы, кешенді қосылыстар. "Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электродтық процестер".

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін жүйелеу. Шет тілінде ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын жетілдіру, баяндамалар мен хабарламалармен таныстыру, кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жазбаша дағдыларды жетілдіру. Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешуді жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы химия және оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың пәні мен міндеттері. Оқу мен оқытудың заманауи мәселелері. Оқыту жүйесі: мақсаты, мазмұны, әдістері, ұйымдастыру формалары, құралдары, қалыптасқан білімді меңгеруді бақылау және диагностикалау. Оқыту принциптері. Химияны оқыту әдістері. Химияны оқытудың ұйымдастырушылық формалары. Химияны оқыту құралдары. Химиялық білім сапасын бағалау және диагностикалау. Жалпы химияның маңызды тақырыптарын оқыту әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи органикалық химияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Органикалық химияның қазіргі жағдайы. Органикалық синтез: негізгі кезеңдері, заңдылықтары және даму үрдістері. Органикалық катализ. Реакциялық қабілет және катализ, каталитикалық реакциялардың механизмдері. Күрделі органикалық қосылыстардың компьютерлік синтезі, молекулалық дизайн. Органикалық химиядағы математикалық және компьютерлік модельдеу. Өмірлік процестер химиясы. Ақуыз және нуклеин қышқылдар химиясындағы жаңашылдық. Инженерлік энзимология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Басқарудың психологиялықтеорияларының дамуы. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Басқарушылық ісәрекетті талдау. Менеджердің тұлғалық ерекшеліктері. Басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Меншік психологиясы. Басқарушының кәсіби іс-әрекеті. Басқару субъектісінің қызметтері. Басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. Қызметкерлердің психологиялық сипаттамалары. Қызметкерлерді ынталандыру психологиясы. Ұйымның адам ресурстарын басқару технологиясы. Ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау. Ұйымдағы дау-дамалар психологиясы. Тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи бейорганикалық химияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Жаратылыстану циклі ғылым жүйесіндегі заманауи бейорганикалық химияның орны. Әртүрлі техника, медицина және ауыл шаруашылығы салалары үшін бейорганикалық химияның маңызы. Периодтық заң, химиялық элементтердің периодтық жүйесі: проблеманың қазіргі жағдайы. Қазіргі бейорганикалық химияның негізгі ерекшеліктері мен міндеттері: жаңа химиялық қосылыстарды іздеу, синтездеу және дизайн, болашақтың конструкциялық материалдарын жасау. Болашақтың бейорганикалық химиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Заманауи философияның, менеджменттің және жеке тұлғаны психологиялық басқару мәселелерінің теориялық-әдіснамалық негіздерін, шет тілінде сөйлеу кәсіби қарым-қатынас теориясы мен практикасын түсіндіреді.

 • Код ON2

  Білім беру ұйымдары субъектілерінің қарым-қатынас жүйесін және басқару әдістері мен жеке тұлғаның кәсіби сапаларын бағалау әдістерін меңгереді, шет тілінде зерттеу нәтижелерін баяндайды.

 • Код ON3

  Педагогика, психология салаларын біледі және білімдерін практикада қолданып, білім алушылардың сабақта және одан тыс уақыттардағы өмірі мен денсаулықтарын сақтауға дайын болады.

 • Код ON4

  Физикалық және коллоидтық химияның іргелі негіздерін, химиялық процестердің термодинамикалық негіздерін біледі

 • Код ON5

  Химия ғылымының дамуының негізгі кезеңдері мен даму модельдерін, жаңа бағыттардың пайда болуының объективті қажеттілігін түсінеді, химияның негізгі химиялық концепциялары мен әдіснамалық аспектілері, ғылыми танымның формалары мен әдістері туралы идеялары бар және олардың химиктерді жалпы кәсіптік дайындаудағы рөлін біледі.

 • Код ON6

  Білім беру мекемелерінің оқу жоспарына сәйкес бейінді білім беру үшін химия бойынша элективті курстардың тақырыптық жоспарын құрастыра алады, осы курсқа әдістемелік құрал-жабдықтарды және мазмұнын әзірлей алады

 • Код ON7

  Ғылыми зерттеу бағдарламасын оның мақсаттары мен міндеттерін негіздей отырып құрастырады; ғылыми зерттеулерді орындау процесінде әдістемелік құралдарды қолдана отырып; ғылыми - практикалық ақпарат алудың әртүрлі көздерімен жұмыс істей отырып; ғылыми зерттеу кезеңдерін әзірлейді; ұсыныстар мен пікірлерді негіздеп, алынған нәтижелерді талдайды.

 • Код ON8

  Химияны оқытудың инновациялық формаларын қолдана отырып алынған эксперименттік деректерді интерпретациялайды және салыстырады және болашақ мамандардың құзыреттілігін қалыптастыру кезінде осы нысандардың рөлін көрсете алады;

7M01504 Химия
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01504 Химия
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01504 Химия (бейінді)
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01504 Химия педагогін даярлау
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01504 Химия
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01504 Химия
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01504 Химия (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01504 Химия педагогтарын даярлау
Магистратура

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01504 Химия
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01504 Химия
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01504 Химия
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01504 Химия және цифрландыру
Магистратура

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01504 Химия педагогтарын даярлау 2
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01504 Химия
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M013 Химия педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top