Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01510 География-тарих в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында психологияның ерекшеліктері адамның психикасы мен санасын білу тәсілі ретінде, психологиялық ғылым мен практиканың пәні мен міндеттері, тұлғаның жас ерекшеліктері, баланың тұлға ретінде қалыптасуының әртүрлі кезеңдеріндегі психикалық дамуының механизмдері мен факторлары ашылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдары мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән кәсіпкерлік қызмет саласындағы білімді, ҚР кәсіпкерлік саласындағы нормативтік құжаттарды, нарықтық экономиканы реттеудің негізгі тетіктерін, кәсіпкерлік фирма қызметінің экономикалық көрсеткіштерін, ҚР бизнесті ұйымдастыру нысандарын, нарық инфрақұрылымының негізгі элементтерін, оның ішінде қаржылық, бизнес-жоспарлауды, инвестициялардың экономикалық тиімділігін бағалау әдістерін, кәсіпкерлікке салық салуды қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ педагогке балалардың, жасөспірімдердің өсу, даму заңдылықтары, ағзалар, ағзалар жүйелері және олардың жас ерекшеліктері туралы, сонымен қатар оқыту шарттарының, оқушыларға тәрбие берудің әсері, оқу бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жасындағы балаларға арналған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері туралы заманауи мәліметтер береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанның ежелгі тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстанның ежелгі тарихының курсында алғашқы қауымдық қоғамның қалыптасуы мен дамуы, өндіруші шаруашылықтың пайда болуы, әлеуметтік қатынастардағы өзгерістер, социумды ұйымдастыру, тайпалардың мәдени-шаруашылық байланыстарының дамуы, қола дәуірінің прогресін анықтаған факторлардың әсері, өзіндік төл мәдениетін қалдырған тайпалардың шығу тарихы мен ортақтығы, көшпенділіктің, скиф-сақ мәдениетінің пайда болуы мен дамуы, Қазақстан аумағында ерте мемлекеттік құрылымдардың, түркі мемлекеттерінің тарихы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән білім беруді тұтас педагогикалық процесте қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсінік қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектептің ата-аналарымен педагогикалық өзара әрекеттесу технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және жалпылау, сондай-ақ академиялық адалдық мәдениеті қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы жертану
  Несиелер: 5

  Курс қоршаған ортаны оңтайландыру мақсатында табиғаттағы географиялық қабықтың, заңдар мен заңдылықтардың ерекшеліктерін зерттейді. Географиялық қабықты, оның компоненттерін және табиғи кешендерді оны ұйымдастырудың әртүрлі деңгейлеріндегі (ғаламнан атомға дейін) қоршаған кеңістік-уақытпен бірлікте және өзара іс-қимылда қарастырады және қазіргі табиғи (табиғи-антропогендік) жағдайларды құру және өмір сүру жолдарын, олардың болашақта мүмкін болатын өзгеру тенденцияларын қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі дүние тарихы
  Несиелер: 5

  Курс Ежелгі дүние тарихын және ерте сынып қоғамының қалыптасуын зерттейді. сондай-ақ ежелгі дүние тарихының жалпы тарихи процесстегі маңызын және мәселелерінің теориялық аспектілерін; Ежелгі Шығыс елдерінің тарихына қатысты: ерте өркениеттердің пайда болуы мен дамуына табиғат жағдайлары мен географиялық ортаның ықпалын қарастыру. Бұл пәнді оқу барысында студенттерде алғашқы мемлекеттік құрылымдардың пайда болуы, дамуы мен құлауы туралы ғылыми түсінік қалыптастыру керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Бұл пән менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашуға бағытталған. Бұл ғылымның отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында дамуы байқалады. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі Шығыс өркениеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны аса маңызды мәселелерді қарастырады: "Ежелгі Шығыс" ұғымы, оның географиялық және хронологиялық шеңбері; Ежелгі Шығыс елдерінің өркениеттік-формациялық тиістілігінің мәселелері; деректану мен тарихнаманың қысқаша очеркі; Ежелгі Шығыс өркениеттерінің әлеуметтік ұйымдастырылуы мен мемлекеттік-саяси құрылымының ерекшеліктері; Шығыс мәдениеттерінің негізгі ерекшеліктері және олардың әртүрлілігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Антика тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пән антикалық қоғамдардың ("классикалық ежелгі" қоғамдарының) тарихи жолын, Жерорта теңізі грек-рим өркениетінің пайда болуы мен даму процестерін, б.з.д. III–II мыңжылдықтағы алғашқы қадамдарынан, Крит, Киклад архипелагында және материктік Грекияда ерте мемлекеттік білім пайда болуын, б. з. 476-480 жж. Батыс Рим империясының құлауына дейін "антикалық әлемнің"түпкілікті жойылғандығын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ортағасырлар тарихы
  Несиелер: 5

  Орта ғасырлардағы феодализмнің генезисі, оның ыдырауы және капиталистік қатынастардың дамуы туралы түсінік береді. "Орта ғасырлар тарихы" курсы 5-тен 17 ғасырға дейінгі мемлекеттердің саяси дамуын, әлеуметтік құрылымын және мәдениетін қарастырады. Орта ғасырлар тарихы 476 жылы Рим империясы құлағаннан кейін феодалдық қоғам мен мемлекет генезисінің Тарихи процесінің заңдылықтары мен себеп - салдарлық байланыстары туралы түсінік қалыптастырады. 5-17 ғасырлар аралығында феодалдық бытыраңқылық, орталықтандыру, таптық монархия және абсолютті монархия кезеңдерінен өткен ұлттық еуропалық мемлекеттердің құрылуы жайлы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Картография топография негіздерімен
  Несиелер: 4

  Пән табиғат пен қоғам құбылыстарының кеңістіктік орналасуы, үйлесуі және өзара әрекеттесуін бейнелі және символдық модельдер арқылы географиялық карталар, сондай-ақ басқа да картографиялық жұмыстар көмегімен бейнелеу және зерттеу әдістерін зерттейді. Картография топография негіздерімен пәнін оқыту процесі мыналарды қамтиды: түрлі картографиялық туындыларды кеңінен пайдалану: жалпы географиялық (топографиялық және шолу) және тақырыптық карталар, атластар, карталар сериясы және т.б., соның ішінде заманауи мектеп карталары мен атластар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы, дамуында кемістігі бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктері туралы білімнің базалық жүйесін қалыптастырады, инклюзивті білім беру бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды қарастырады. Пәнді оқу барысында инклюзивті білім беру моделін қалыптастырудың компоненттері, критерийлері мен көрсеткіштері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геология және геоморфология негіздері
  Несиелер: 4

  Жердің планета ретінде пайда болуы мен дамуы мәселелерін зерттейді. Жер ғарыштық дене ретінде. Жердің физикалық параметрлері: пішіні, мөлшері, массасы, тығыздығы. Жердің геосфералары және оның ішкі құрылымы - жер қыртысы, мантия, ядро. Жер қабықтарының физика-химиялық ерекшеліктері мен параметрлерін сипаттау. Жер қыртысының түрлері: континенталды және мұхиттық. Жердің планета ретінде пайда болуы мен дамуын, жердегі физикалық және химиялық процестерді анықтай алады.Жер беті рельефінің құрылымы, пайда болуы және дамуы, қазіргі экзогендік процестер, рельефті өзгертетін антропогендік факторлар, орогенездің (тау түзілу) негізгі кезеңдерін талдау туралы ақпарат береді. Жер планетасының бетіндегі эндогендік және экзогендік процестер, Жер бедерінің геологиялық құрылымын анықтау, экзогендік және эндогендік факторлардың әсері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ортағасырдағы Азия және Африка елдерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Ортағасырлық Шығыс тарихы әлем тарихының ажырамас бөлігі болып табылады. Азия мен Африка елдерінің ортағасырлық тарихы феодализм кезеңіндегі экономикалық, әлеуметтік, саяси, мәдени және діни даму мәселелерін қарастырады. Адамзат ұзақ уақыт феодалдық даму кезеңінен өтсе де, феодализмнің кейбір белгілері соншалықты тұрақты болып шықты, олар қазіргі Азия мен Африка қоғамдарын сипаттайды. Сондықтан ортағасырлық Шығыстың тарихын зерттеу студенттерге тек оқу ғана емес, сонымен қатар практикалық қызығушылық тудырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Географияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Студенттерді жалпы орта білім беру мекемелерінде географияны оқыту үдерісінде қолдануға дайындық және кәсіби дайындықтың ғылыми негізі ретінде географияны оқыту әдістемесі саласындағы жүйеленген білім кешенімен таныстыру; Болашақ география мұғалімінің мақсатты, аналитикалық, проективтік мониторингтік, рефлексивті, зерттеушілік құзыреттерін қалыптастыру. ҚР Мемлекеттік білім беру саясаты туралы ақпарат береді. Қазіргі мәдениеттегі білімнің орны мен рөлі. Білім берудің әлеуметтік маңызы. Білім беру-адамның жеке және кәсіби дамуының факторы. ҚР Білім беру жүйесін жаңғырту бағыттары. Қазіргі заманғы білім беруді дамытудағы әлемдік жетекші үрдістердің бірі ретінде үздіксіз, ашық білім беруге көшу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дәстүрлі қоғам тарихы
  Несиелер: 5

  Дәстүрлі қазақ қоғамының қалыптасуы мен дамуын, хан билігі институтының қалыптасуын, эволюциясы мен мәнін, әлеуметтік қатынастар жүйесін, қазақтардың қалыптасқан қан және генеалогиялық туыстық институтымен рулық-тайпалық құрылымының ерекшеліктерін, қоғамның топтық құрылымындағы адамның орнын, қазақ субцивилизациясындағы мәдени сәйкестіліктің, өзіндік мәдениеттің ерекшеліктерін зерделейді, қазақ-көшпенділердің дүниетанымы мен дәстүрлі үлгілері сипаттамаларын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Палеография
  Несиелер: 4

  Палеография тарихи дереккөзді жан-жақты зерттеуге ықпал ететін қосалқы тарихи пәндерге жатады; ежелгі және қазіргі заманғы қолжазба мәтіндерінің сыртқы белгілерін зерттейді; палеографияны білу таным процесіне қажетті сенімділікті хабарлайды, қолжазба мәтіндерін оқуға, олардың жасалу орны мен уақытын анықтауға мүмкіндік береді, құжатта хабарланған ақпаратты дұрыс түсінуге, оның өзіндік және түпнұсқалық дәрежесін анықтауға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Картография тарихы
  Несиелер: 4

  Картографияның пайда болу тарихын, картографияның даму кезеңдерін, алғашқы географиялық карталардың пайда болуын, шындықты бейнелеудің ерекше тәсілі ретінде географиялық карталарды құру және зерттеу тарихын, оларды жасау мен пайдаланудың әдістері мен процестерін зерттейді, карталардың көмегімен табиғат пен қоғам құбылыстарының бейнеленуі мен танылуын жарықтандырады; картографиялық өнімдер шығаратын өндіріс саласы (карталар, атластар, глобустар және т.б.); картографиялау процестері, кеңістіктік орналасуды, табиғат пен қоғам құбылыстарының комбинациясы мен өзара байланысын бейнелеу және зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ортағасырлық Қазақстан тарихы
  Несиелер: 5

  Орта ғасырлардың тарихи үдерісінің негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін көрсетеді, кейінгі орта ғасырлардағы Қазақстанның этносаяси дамуының алдыңғы түркі кезеңімен, Қазақстанның моңғол мемлекеттілігінің құрамына кіру үдерісімен, моңғолдан кейінгі мемлекеттік құрылымдардың қосылуымен, қазақ халқының тарихи жолдарын, оның әлемдік және еуразиялық тарихи және мәдени-интеграциялық үдерістердегі орнын, қазақтардың ұлттық мәдениетінің ерекшеліктерін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жаңа замандағы халықаралық қатынастар тарихы
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық қатынастар мен дипломатия тарихындағы XV ғасырдың аяғы – XVI ғасырдың басындағы сапалы жаңа кезеңді, Еуропада әлеуметтік-мәдени, экономикалық және саяси қатынастардың жаңа түрінің генезисі – капитализмді белсенді түрде бастан кешіреді. Сауданың дамуы, халықаралық байланыстардың кеңеюі және 17-19 ғасырларда орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы.дипломатияны ұйымдастырудың жаңа формасының пайда болуына себеп болды, ол негізінен кейінгі буржуазиялық мемлекеттердің абсолютизмінен мұра болды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаңа кезеңдегі Орталық Азия және Қазақстан
  Несиелер: 6

  Орталық Азия хандықтарының орыс жаулауы, Транскаспий аймағының жаулап алуы, Ресей құрамына кіруі дәуіріне дейінгі тарихын, қазақ жүздерінің, Орталық Азияның патша үкіметінің ішкі саясатына қосылу қорытындыларын, Орталық Азия генерал-губернаторлары мәртебесіндегі XIX ғасырдың ортасынан бергі құқықтық өзгерістерді, дала өңірі үшін құқықтық және әкімшілік құрылымдардың құрылу тарихын, Орталық Азия қоғамының экономикасы мен мәдениетіндегі өзгерістерді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Метеорология климатология негіздерімен
  Несиелер: 5

  Курс жердің ауа-райы мен климатын құрайтын физикалық процестер мен географиялық факторлар туралы, оның ішінде адамның іс-әрекетіне байланысты түсінік береді. "Метеорология климатология негіздерімен" курсында жаһандық климат "атмосфера - Мұхит - жер - криосфера - биосфера" жүйесі арқылы өтетін жағдайлардың статистикалық жиынтығы ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шығыс пен Батыс елдерінің жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Пән жаңа замандағы Батыс және шШығыс елдерінің тарихи даму ерекшеліктерін, мемлекеттердің әлеуметтік-мәдени, саяси, экономикалық салаларында болған нақты фактілер мен сапалы өзгерістердің динамикасын көрсетеді. Студенттер тарихи оқиғаларға әсер еткен жаңа заманның көрнекті тарихи тұлғалары туралы білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Экономикалық және әлеуметтік географияны зерттеу үшін аймақтық физика-географиялық курстардың маңыздылығын зерттейді. Құрлықтар мен мұхиттар-ең ірі табиғи нысандар. Әлемнің бөліктері. Құрлықтар мен мұхиттардың физика-географиялық орналасуын зерттеу. Ол материктер мен мұхиттардың пайда болу процесін, жұмылдыру теориясын, жер плиталарының орналасуы мен қозғалысын, ішкі суларды, климат пен топырақ жамылғысын қарастырады. Экономикалық және әлеуметтік Географияны зерттеу үшін аймақтық физика-географиялық курстарды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл, оның ерекшеліктері. Стилистиканың жалпы мәселелері. Сөйлеу, сөйлеудің стильдері. Іс қағаздар стилі мен ресми стиль. Мәтін. Мәтіннің түрлері мен қызметі. Кәсіби тілдік құзыреттіліктерін қалыптастырудың жолдары. Кәсіби тілдік құзыреттіліктерін қалыптастыру. Кәсіби сипаттағы монолог, диалог құра білу. Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның жаңа заман тарихы
  Несиелер: 6

  Қазақ хандығының Ресей империясының отарлық саясатына айналу процесін зерделейді, тарихтың жаңа кезеңіндегі қоғамдық – саяси дамудың, тектік-топтық стратификацияның, қазақ қоғамы шаруашылығының аса маңызды проблемаларын, Қазақстан аумағында Еуразия халықтарының тарихымен өзара байланыста және өзара іс-қимылда болған рухани мәдениеттің дамуын, тарихи оқиғаларды жария етеді, Қазақстанның ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы халықаралық қатынастар жүйесіндегі орнын айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихты оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тарихи пәндерді оқыту әдістемесінің іргелі мәселелерін, оқу процесін зерттеуде және игеруде әдістемелік дәстүрлерді тану, тарихты оқытудың міндеттері, мазмұны, әдістері, Тарихты оқыту процесінің заңдылықтары, оқытудың, тәрбиелеудің білім беру мақсаттарын шешудің әдістемелік шарттарын ашады; оқу сабақтарының дидактикалық және ұйымдастырушылық сипаттамаларын, педагогикалық жобалау технологияларын ашады, оқу процесінде дәстүрлі және инновациялық сабақтардың түрлерін, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануды іске асыру қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Археология
  Несиелер: 5

  Археология курсы оқу пәні ретінде материалдық дерек көздері бойынша адамзаттың тарихи өткенін зерттеу пәні мен әдіснамасы ұғымын қарастырады. Студенттер археологияда өндіріс құралдары мен олардың көмегімен жасалған материалдық заттар: ғимараттар, қару - жарақтар, тұрмыстық заттар, түрлі әшекейлер мен өнер туындылары-адамның жұмысының нәтижесі болып табылатын материалдық көздер кешенін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Критериалды бағалау және оқыту технологиялары
  Несиелер: 5

  Критериалды бағалау технологиясы, критериалды бағалаудың моделі мен мәні бойынша білім мазмұнын оқытады; оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесін игеру және енгізу, критериалды бағалаудың әдістемелік негіздерін, критериалды-бағдарлы оқыту технологияларын жариялайды, тұлғалық-бағдарлы оқыту кезіндегі бағалау жүйесінің ерекшеліктерін, педагогикалық бағалау функцияларын, бағалау түрлері мен оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жобалау технологияларын ашады, критериалды бағалауды әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу, жоспарлау, әзірлеу және тарихты оқытуда бағалау нысандарын пайдалану дағдыларын қалыптастырады, қолданылатын білім беру технологияларының тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан аумағының табиғатын зерттеу тарихын, негізгі табиғи елдің әртүрлі аудандарының заңдылықтары мен аймақтық физикалық-географиялық ерекшеліктерін зерттейді; қазақ жері туралы алғашқы географиялық мәліметтерді, XVI-XIX ғасырлардағы Қазақстанның физикалық–географиялық зерттеулерін, заманауи зерттеулерді зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  ХХ-. басындағы тарихи процестерді, оқиғаларды; Қазақстандағы кеңестік жүйенің дамуы мен дағдарысын зерделейді, тәуелсіздікке деген күрделі және қарама-қайшы, бірақ бірыңғай және ажырамайтын Тарихи қозғалыстағы процесті, Тәуелсіз ҚР-ның қалыптасуын, оның әлемдік қоғамдастықтағы орнын, саяси жаңғыртудың негізгі бағыттарын, саяси жүйенің эволюциясын, әлеуметтік-экономикалық және мәдени саясаттың жетекші бағыттарын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік қауымдастықтағы Қазақстан Республикасы
  Несиелер: 5

  Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда мемлекеттің өзінің тұрақтылығының, бейбітсүйгіш саясатының және басқа мемлекеттермен тату көршілік қарым-қатынастарының арқасында әлемдік қоғамдастықта лайықты орын алатындай мемлекеттің ішкі және сыртқы саясаты, Қазақстан дамуының негізгі проблемаларын оның әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен қатысуы тұрғысынан зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазахстан археологиясы
  Несиелер: 5

  Пән қазақ археологиялық ескерткіштерін зерттеуге ғылыми үлес қосқан В.В. Бартольд, В. В. Радлов, Ш. Ш. Уәлиханов бастау алған Қазақстан археологиясының қалыптасуы мен дамуын қарастырады. Сондай-ақ, қазақстандық археология кеңес дәуірінде, Қазақ КСР ҒА жүйесінде Ә.х. Марғұлан археология бөлімінің басшысы болған кезде қарастырылады. Қазіргі заманғы Қазақстандық археологиялық мектеп Ұлы даланың материалдық мәдениеті тарихы мәнмәтініндегі өз зерттеулерінің нәтижелерімен сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Қазақстан аумағындағы физика-географиялық жағдайды оқытады. Аумақтың, рельефтің, климаттың, ішкі сулардың, топырақ-өсімдік жамылғысының, жануарлар дүниесінің және Қазақстанның табиғи аймақтарының геологиялық құрылымының ерекшеліктерін, Қазақстан Республикасының құрлықішілік жағдайының әртүрлі таксономиялық дәрежедегі туыстық кешендердің дифференциациясына әсерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығыс және Батыс елдерінің қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Шығыс және батыс елдерінің жаңа тарихы оқу пәні ретінде әлемдік даму контексінде 1945 жылдан XXI ғасырдың басына дейінгі батыс және шығыс елдерінде болған негізгі оқиғаларды зерттейді. Пән студенттерде осы кезеңде болған негізгі әлеуметтік-экономикалық және саяси процестер туралы білімді, сондай-ақ осы тарихи уақыт аралығында Халықаралық қатынастардың дамуы туралы объективті идеяны қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар тарихы
  Несиелер: 5

  Соңғы кезеңдегі халықаралық қатынастардың тарихы Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан бастап қазіргі уақытқа дейінгі кезеңді қамтиды. Пән Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін халықаралық жағдайды тұрақтандыру процестері болған кездегі тарихи оқиғаларды қарастырады. Бұл үшін жеңімпаз елдер барлық бағытта, соның ішінде халықаралық саясатта көшбасшы болуға тырысты. Пән БҰҰ құруды Екінші дүниежүзілік соғыс тәжірибесінің нәтижесі ретінде қарастырады, соның арқасында ХХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХІ ғасырдың басында халықаралық құқық қағидаттарына негізделген қауіпсіздік жүйесі сақталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кəсіби ортаға кіріспе. Карьераны жоспарлау. Жұмысқа орналасу. Жұмыс орнындағы қарым-қатынас. Кəсіби іс-əрекетке кіріспе. Кəсіби іс-əрекет объектісі. Ғылыми педагогикалық іс-əрекет кəсіби іс-əрекет ретінде. Жоба кəсіби іс-əрекет өнімі ретінде. Қазақ тілі мұғалімінің кəсіби тұлғалық сапалары. Жұмыс беруші мен кəсіби ұйым тарапынан қазіргі маманға қойылатын талаптар. Орта мектептегі білім беруді ақпараттандыру. Білім берудегі ақпараттық жүйелердің орны мен ролі. Кəсіби мəдениет жəне кəсіби тіл. Тіл нормасы. Ұғым. Норма типтері. Пəндік тіл материалдарын қалыптастыру негіздері. Кəсіби құзырлық. Кəсіби ағылшын тілінің мамандық пəндерімен байланысы. Қазақстандық білім беру жүйесі және оның даму болашағы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беру процесіндегі сандық технологиялар
  Несиелер: 5

  Білім беру мекемесінің білім беру ақпараттық ортасын, оның құрамдас бөліктерін зерделейді: білім беруді ақпараттандыру, оқытудың ақпараттық технологиялары, дәстүрлі және заманауи педагогикалық технологиялар, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мәні мен түрлерін, олардың қазіргі білім беру ұйымының білім беру қызметіндегі орнын, білім алушылардың білім беру мақсаттарына қол жеткізуі үшін жағдай жасаудағы АКТ рөлін, Тарихты оқыту процесін технологияландыру шарттарын, тарихты оқытудың инновациялық тәжірибесін зерделеу, сипаттау, цифрлық технологияларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геоэкономика және саяси география негіздері
  Несиелер: 5

  Геоэкономика кеңістікке қатысты экономикалық шындықты қарастырады. Бұл пән homo economicus және кеңістік арасындағы өзара әрекеттестікті зерттейді: кеңістіктік факторлардың өндіріс және тауарларды тарату саласына әсері, экономикалық қызметті өрістету үшін кеңістікті пайдалану. Геоэкономика экономикалық шындықты кеңістік ерекшеліктеріне сәйкес қандай әдістерге қол жеткізуге болатындай етіп баяндайды. Саяси география-саяси құбылыстар мен процестердің аумақтық саралануын зерттейтін қоғамдық-географиялық ғылым. Саяси география әр түрлі пәндердің тоғысқан жерінде, көптеген қоғамдық ғылымдармен, бірінші кезекте – саясаттану, тарих, әлеуметтану, халықаралық және мемлекеттік құқықтармен тығ��з байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның саяси және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 6

  Студенттерді экономикалық-географиялық пәндерге оқыту мазмұнының негізі мемлекеттердің, оның бөліктерінің немесе жекелеген аймақтардың әлеуметтік, салалық, саяси, экономикалық және аймақтық құрылымы болып табылады. Қазақстанның әлеуметтік-саяси жағдайын зерттейді. Халықтың құрамын, демографиялық жағдайды және олардың бөлінуін, Қазақстанның өндіріс салаларын және олардың дамуын зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның мемлекеттік қорықтары
  Несиелер: 4

  Қазақстандағы ерекше қорғалатын аумақтарды ұйымдастырудың негізгі ұғымдары мен принциптерін зерделейді, ел қорықтарына сипаттама береді. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұйымдастырудың теориялық негіздерін береді; Қазақстан Республикасы қорықтарының физикалық-географиялық сипаттамасын береді; ұлттық парктердің физикалық-географиялық сипаттамасын береді Қазақстан Республикасының; табиғи ескерткіштерге, қорықтарға, резерваттарға сипаттама береді; Қазақстандағы қорық ісін жақсарту жөніндегі практикал��қ ұсынымдарды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дүние жүзінің саяси, экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  Пән нақты мемлекеттердің әлемнің саяси картасындағы саяси-географиялық орнын қарастырады. Саяси шиеленіс аймақтары. Әлем елдерінің әлеуметтік-экономикалық дамуын зерттеу. Этно - діни құрамды, демографиялық жағдайды және әлем елдерінің экономикалық дамуын зерттейді. Ол әр түрлі елдердегі экономика мен халықтың өмір сүру жағдайының көрінісін ашады, олардың дамуының қазіргі кезеңін тереңірек білуге, әлемді нақты елестетуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қосалқы тарихи пәндер
  Несиелер: 5

  Қосалқы тарихи пәндер тарихи дереккөзді жан-жақты зерттеуге, оның пайда болуы туралы максималды ақпарат алуға ықпал ететін ғылымдарды біріктіреді. Әрқайсысының өзіндік зерттеу саласы бар және белгілі бір көз түрінің сыртқы сын мәселелерін шешу үшін нақты әдістер мен техникалық әдістерді әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  "Ғылыми зерттеу негіздері" пәні студенттерді ғылыми-зерттеу жұмысының ерекшеліктерімен таныстыруды, ғылыми-зерттеу процесінің логикасын түсінуді, ғылыми-зерттеу жұмысының әдістерін меңгеруді, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруды қамтиды. Пән студенттерде ғылыми зерттеу процесінде қолдануға қажетті теориялық және практикалық білім, білік және дағды жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Географиялық ашылулар тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пән материктердің, олардың жеке бөліктері мен аймақтарының ашылуына байланысты бізді қоршаған әлемнің шекарасын кеңейту тізбегін қарастырады, студенттерді ашылу хронологиясымен, ең көрнекті және әйгілі саяхатшылардың өмірбаяндарымен, белгілі бір ірі экспедициялардың мақсаттарымен, міндеттерімен және маршруттарымен таныстырады, Географияны ғылым ретінде дамыту үшін әлемдік экспедициялардың маңыздылығын көрсетеді., елдердің сауда-экономикалық байланыстарын кеңейту, сауда орталықтарының пайда болуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарихи география
  Несиелер: 5

  Тарихи география-тарихи процестің географиялық, кеңістіктік жағының негізгі сипаттамаларын зерттейтін тарих ғылымының саласы. Ол тарихи оқиғалар мен құбылыстар туралы біздің идеяларымызды нақтылайды, оларды белгілі бір аумақтармен байланыстырады, адамзаттың тарихи өткенінің географиясын, соның ішінде табиғат пен қоғамның өзара әрекеттесуі мен өзара әсерін зерттейді. Басқаша айтқанда, Тарихи география-бұл белгілі бір аумақтың халқының тарихи дамуының белгілі бір кезеңіндегі географиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 6

  Ол халық пен экономиканың орналасуын, яғни қоғамның аумақтық ұйымдастырылуын, түсініктерін, теорияларын, зерттеу әдістерін зерттейді. Пән Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайын қарастырады. Халықтың құрамын, демографиялық жағдайды және олардың бөлінуін, Қазақстанның өндіріс салаларын және олардың дамуын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризм және өлкетану негіздері
  Несиелер: 4

  Туризм және өлкетану негіздері пәнінде-өлкені, физикалық және рухани даму, сауықтыру, дербестікке, еңбек және қолданбалы дағдыларға баулу қарастырылады. Оқытудың ғылыми деңгейін арттыруда "туризм және өлкетану негіздерінің" маңызы зор. Өлкетану, туған жер туралы халықтық білім ретінде сонау ерте кезде қалыптасқан. Әлемнің барлық халықтарында барлық уақытта қоршаған ортаны, оның табиғатын, өткен және қазіргі өмірін жақсы білетін адамдар болған. Осылайша, " Туризм және өлкетану негіздері " пәнін оқыту өзекті міндет болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректану және тарихнама
  Несиелер: 5

  Пән тарихи дереккөздер туралы ғылым ретінде деректану теориясы мен әдіснамасын кешенді зерттеуге, оның гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі орнына бағытталған; пәннің маңызды құрамдас бөлігі адамзат қоғамының дамуы туралы білімді жинақтау процесін, тарихи ойдың эволюциясын, тарихшылардың еңбектерін, тұжырымдамаларын, оларды негіздеу мен дәлелдеуді, тарихи білімнің болу жағдайларын, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруды, тарих ғылымының дамуына мемлекет саясатының әсерін түсіндіретін тарихнама болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән ғылым философиясының құрамдас бөліктерінің бірін құрайды, ғылыми таным әдіснамасының мәселелерін, оның ішінде ғылымға тән әдістер мен әдістерді жіктеуді қарастырады және оны танымның, нақты әлемді түсінудің басқа тәсілдерінен ажыратады; бар білімді талдау әдістері мен ғылыми зерттеу әдістерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Урбоэкология
  Несиелер: 4

  Курс қала тұрғындары үшін қолайлы табиғи, психологиялық, әлеуметтік жағдай жасауды қарастыру туралы түсінік береді. Экономикалық деңгейдің өсуіне, экологиялық жағдайдың өзгеруіне және қалпына келтіру жолдарына байланысты қала тұрғындарының әлеуметтік жағдайының күрделенуін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Геоглобалистика және табиғатты пайдалану
  Несиелер: 3

  Пән глобалистика мен табиғатты пайдаланудың негізгі категориялары мен ұғымдарын, геоглобалистика пәнін, табиғат, қоғам, адам және адам ойлауының даму заңдылықтарын; глобалистиканың адамзат мәдениетіндегі функцияларын, глобалистиканың адам мен қоғам өміріндегі рөлін, әлемнің ғылыми, философиялық және діни суреттерінің негіздерін, глобалистиканың дамуының негізгі кезеңдерін, глобалистика өкілдерінің көрнекті ғалымдарының маңызды мектептері мен ілімдерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 3

  Бұл пән адамның денсаулығы мен өмірі үшін оның қоршаған ортасының – табиғи, техногендік, әлеуметтік-экономикалық, мәдени жағдайын қамтамасыз етудің принциптері мен әдістерін жасайды. Тәртіп қоршаған ортаны қорғау және оның ресурстарын ұтымды пайдалану қағидалары мен ережелерін, сондай-ақ экологиялық сананы қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Геоэкологиялық мониторинг
  Несиелер: 4

  Геоэкологиялық мониторинг-бұл табиғи және антроногенді факторлардың әсер етуі жағдайында қоршаған ортаның жай-күйін бағалау және болжау, кеңістік пен уақыт бойынша тұрақты ұзақ мерзімді бақылаулардың кешенді жүйесі. Бұл табиғи жүйелердің әртүрлі компоненттерінің (литологиялық құрамы, яғни шөгінді жыныстар, олардың құрамы, құрылымы, топырақтың пайда болу деңгейі, жер асты суларының химиялық құрамы мен агрессивтілігі және т.б.) және инженерлік-техникалық объектілердің өзара әрекеттесу процесінде экологиялық процестерін үнемі бақылау жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің мәнін түсіну, кәсіби қызметте қолдану үшін экономикалық, құқықтық ақпаратты жүйелеу, жинақтау, сондай-ақ нарықтық экономика мен кәсіпкерлік мәселелеріне бағдарлану, құқықтық, экономикалық тәртіп құбылыстарын талдау және кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандарын білу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған, оның ішінде ғылыми-техникалық сипаттағы ауызша және жазбаша мәтіндердің функционалдық ерекшеліктерін білу мен түсінуді қолдану; ауызша және жазбаша мәлімдемелерде кәсіби сөйлеуге тән негізгі грамматикалық бірліктерді тану және қолдану; кәсіби қарым-қатынас шеңберінде шет тілдік коммуникацияны жүзеге асыру.

 • Код ON4

  география және тарих саласындағы зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесін меңгеру, статистикалық және эмпирикалық деректерді өңдеу, оның ішінде әртүрлі компьютерлік бағдарламалардың көмегімен, кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану қабілеті болу.

 • Код ON11

  Экономикалық-әлеуметтік, саяси географияның қазіргі теориялық, әдістемелік және қолданбалы аспектілерін анықтау және салыстыру, экономикалық-әлеуметтік және саяси географияның қазіргі заманғы проблемаларын, аумақтық әлеуметтік-экономикалық, саяси жүйелердің дамуының географиялық заңдылықтарын талдау; қазіргі демографиялық, этникалық және геосаяси проблемаларды анықтау; қазіргі заманның жергілікті, өңірлік және жаһандық проблемаларының географиялық ерекшелігін көрсету, аумақтық дамудың болжамдары мен модельдерін жасау, қоғамның аумақтық ұйымдастырылуын зерттеу әдістемесін меңгеру.

 • Код ON7

  Әлемдік тарихи процестің жалпы көрінісін оның өңірлік және жергілікті ерекшеліктерімен бағалау және салыстыру, тарихи-мәдени фактілер мен оқиғаларды зерделеуге интегративті пәнаралық тәсілді қолдану пайдасына дәлелдер тұжырымдау; мәдени сан алуандықты және оның әлемдік тарих прогресіндегі маңызын қорыту; тарихтағы әлеуметтік жобаларды ілгерілетудегі тұлғалардың рөлін көрсету;

 • Код ON12

  Физикалық географияның теориялық, қолданбалы аспектілерін білу және түсіну, физикалық географияның қазіргі заманғы проблемаларын талдау, табиғи-аумақтық кешендерді зерттеу әдістемесін меңгеру; табиғи ортаны пайдалану жолдары туралы ғылыми түсініктерге ие болу; аумақтардың климаттық, гидрологиялық, табиғи сипаттамаларын құрастыру, картографиялық материалмен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру, экологиялық мониторинг әдістерін меңгеру, физикалық-географиялық білім негіздерін практика жүзінде пайдалану.

 • Код ON13

  География және тарих пәндерінің оқыту және тәрбиелік әлеуетін іске асыру процесін жобалау, сабақ модульдерін әзірлеу, инновациялық технологияларды пайдалану, критериалды-бағдарланған оқыту әдістемесін меңгеру, пайдаланылатын білім беру технологияларының тиімділігін бағалау, педагогикалық риторика, педагогикалық ынтымақтастық дағдыларын меңгеру; академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениеті тұрғысынан кәсіби міндеттерді шешудің заманауи әдіснамасы мен әдістемесін көрсету, одан әрі кәсіби оқыту дағдыларын дамыту.

 • Код ON6

  Тарихи процесті зерделеуде өркениеттік және формациялық тәсілдемелер білімі мен түсінігін қолдану, өркениеттердің әртүрлі типтерінің күрделі тәуелділіктер жүйесі мен сабақтастығын анықтау, мемлекеттіліктің тарихи нысандарының қалыптасу және даму механизмдерін, мемлекеттік-құқықтық институттардың, отырықшы және көшпелі өркениеттердің эволюциясын, олардың мәдени идентификациясын түсіну;

 • Код ON9

  Географияның әдіснамалық негіздері мен теориялық мәселелерін, оларды шешу тәсілдерін түсіну және білімдерін меңгеру, география ғылымының қазіргі заманғы проблемаларын жіктеу, география және оның оқыту әдістемесі саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану;

 • Код ON10

  Тарихи-географиялық процестердің даму ерекшеліктерін түсіндіру және талдау, жалпы заңдылықтарды түсіну; географиялық және тарихи дамуды зерделеу кезінде ғылыми танымның қазіргі заманғы әдістерін пайдалану ерекшелігін айқындау; елдердің тарихи және географиялық бағыттылығын, даму серпінін сипаттайтын негізгі фактілерді анықтау; Қазақстан мен әлем елдерінің географиялық және тарихи даму модельдерін салыстыру.

 • Код ON3

  Заманауи психологиялық-педагогикалық ғылымның негізгі ережелері мен категориялары, жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы туралы білімдерін көрсету, практикалық педагогикалық іс-әрекетте білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес тәрбие қызметінің және инклюзивті білім берудің әдістемесі мен технологиясын қолдану, сондай-ақ мектептің тұтас педагогикалық процесін басқару дағдыларын қолдану.

 • Код ON8

  Тарихты зерттеуде теориялық-әдіснамалық тәсілдерді анықтау және қолдану, ғылыми танымның, ғылыми-тарихи ақпаратты өз бетінше іздеудің қазіргі заманғы әдістерін анықтау және іріктеу; тарихи зерттеулер әдістемесін меңгеру, тарихи материалдың тарихнамалық және деректанулық аспектілерін талдау және түсіндіру, тарихи дереккөздерді сыни талдау және ғылыми түсіндіру әдістері мен тәсілдерін, академиялық жазудың ерекшелігін меңгеру және оларды оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін қолдана алу;

 • Код ON5

  Тарихи процестің тұтастығын сипаттайтын ұғымдық аппаратты, тарихи фактілерді, құбылыстарды, тұжырымдамалар мен теорияларды білу және түсіну; тарихтың теориялық-әдіснамалық негіздерін түсіну, тарихи ғылымның қазіргі жай-күйін көрсету, тарихи процестер мен құбылыстарды зерттеу үшін себеп-салдарлық, уақытша және кеңістіктік талдау принциптерін пайдалану; отандық және дүниежүзі тарихының даму логикасын, олардың тарихи, экономикалық шарттылығындағы жаһандық процестерді түсіндіру;

Top