Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02301 Филология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Әлеуметтік, мәдени және құқықтық жағдайларға, қазақстандық қоғамның құндылықтар жүйесіне, олардың ара-қатынасына талдау жасайды. Тиімді диалог жүргізу әдісін қолданады, академиялық адалдық мәдениетін сақтайды, оның қағидаларын түсінеді.
 • Филологиялық ғылымдағы отандық және шетелдік озық тәжірибені пайдалана отырып, ғылыми тұжырымдарды қорытындылайды.
 • этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды, қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, көп мәдениетті ортада, саяси бағдарламаларда, мәдениетте, тілде, Әлеуметтік және тұлғааралық қатынастарда ғылыми пікірталастар жүргізу қабілетін көрсетеді.
 • қазіргі қазақ тіл білімі мен әдебиеттанудың теориялық негіздерінің ғылыми тұжырымдарын жинақтайды, қазіргі қазақ тілі салаларының теориясы мен тарихының, қазақ әдебиетінің тарихы мен кезеңдерінің негізгі ережелерін талдайды;
 • бекітілген ғылыми әдістерге сәйкес лингвистика саласында ғылыми зерттеулер жүргізеді. Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, мамандық бойынша Жобалық іс-шараларды өткізе алады.
 • Қазақ әдебиеті тарихы мен тіл білімі мәселелері бойынша соңғы компьютерлік технологияларды пайдалана отырып рефераттар, мақалалар, эсселер, шолу-рефераттар, ғылыми есептер, ғылыми баяндамалар, филологиялық пікірлер жазу.
 • қазіргі әдеби процесті, қазіргі әдебиеттің даму бағыттарының теориялық негіздерін жүйелі түрде зерделеуге, оның шешілмеген мәселелерін талқылауға қабілетті.
 • ғылыми, техникалық мазмұндағы мәтіннің семантикалық біркелкілігі мен орфографиялық және пунктуациялық сауаттылығын қамтамасыз ету үшін ғылыми-зерттеу ұйымдары мен оқу орындарында мәтінді өңдей алады.
 • Әдеби мәтіндердің өзекті мәселелері, Әдеби үдерістегі жаңа бағыттар, әдебиеттің даму заңдылықтары бойынша теориялық білімді меңгерген, ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін жұмыста қолданады.
 • сөйлеу мәдениетінің талаптарына сәйкес ауызша және жазбаша түрде білдіре алады, білімді өзін-өзі дамытуда шебер қолдана алады.
 • тіл біліміне қатысты теориялық ақпаратты анықтауға, таңдауға, өңдеуге және сақтауға қабілетті; ғылыми пікірталастар жүргізуге қабілетті.ұлттық және халықаралық деңгейде жариялауға лайық.
Top