Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01507 Химия-Биология в Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

 • Қоғамтану білімі (пәнаралық курс)
  Несиелер: 5

  Қазақстандық құқықтың негізгі салалары мен институттарына сипаттама береді. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің заңнамалық негіздерін зерделеу. Тірі организмдер қызметінің негізгі заңдылықтарын, ұйымдастырудың әртүрлі деңгейдегі экожүйелерін, жалпы биосфераны және олардың тұрақтылығын қарастырады. Өмір қауіпсіздігінің теориялық негіздерін, тіршілік қауіпсіздігінің құқықтық, нормативтік, техникалық және ұйымдастырушылық негіздері және техникалық құралдар мен технологиялық процестердің қауіпсіздігін арттыру әдістерін қамтиды. Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаянын, оның әдебиеттану ғылымындағы орнын қарастырады. Оның отандық әдебиеттің көркемдік қағидаларын қалыптастырудағы үлесін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 6

  Атомдық-молекулалық ілім үйренеді, бейорганикалық химияның негізгі ұғымдарын және стехиометриялық заңдарды, Д.И.Менделеевтің периодтық Заңын қолдана алады. Бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі мен номенклатурасын біледі. Атом құрылысы. Химиялық байланыс. Энергетикалық және химиялық процестердің бағыты. Химиялық реакциялардың жылдамдығы. Химиялық тепе-теңдік. Ерітінділер. Электролиттік диссоциация теориясы. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электродты процестерді меңгереді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цитология, гистология және эмбриология
  Несиелер: 6

  Жасушалар мен ұлпалардың маңызды топтарының негізгі, іргелі қасиеттерін, нақты мүшелердің құрамындағы жасушалар мен ұлпалардың құрылымдық-функционалдық ұйымдастырылуы мен өзара әрекеттесуінің ерекшеліктерін қарастырады. Ағзалық құрылымы бар объектілерді, тірі организмдердің эмбрионалды дамуын, гаметогенезін, ұрықтандыруды, морфогенезін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жасерекшеліктерінің жалпы заңдылықтарын, олардың физиологиялық қызметтерінің қалыптасуын қарастырады. Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын сақтау мен нығайтуға, үйлесімді даму және фкнуционалдық мүмкіндіктерін жетілдіруге бағытталған баланың сыртқы ортамен өзара әрекетін, гигиеналық нормативтер мен талаптарды зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Жаңартылған орта білім мазмұны жағдайында оқытудың жаңаша әдістері мен технологиясын қарастырады. Педагогикалық үдерісті болжау, жоспарлау және басқару, ғылыми талдау әдістерін зерттейді. Педагогиканың гуманитарлық білім және білім беру үдерісі субъектілерінің өзара әрекетінің саласы ретіндегі теориялық түсініктерін және қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сирек кездесетін элементтер химиясы
  Несиелер: 6

  Д.И.Менделеевтің элементтердің периодтық кестесіндегі сирек кездесетін элементтердің орнын, олардың салыстырмалы сипаттамасын, табиғатта таралуын, физикалық және химиялық қасиеттерін біледі.. Сирек кездесетін элементтер мен олардың қосылыстарына талдау жүргізеді, сирек элементтер қосылыстары ерітінділерінің концентрациясын есептейді, компоненттерінің құрамын анықтайды. Сирек кездесетін элементтердің ғылымның, техниканың және технологияның әртүрлі салаларында қолданылуын түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Аналитикалық химияның метрологиялық негіздерін, катиондарды, аниондарды сапалы талдаудың жалпы теориялық негіздерін зерттейді. Концентрациялау және бөлу әдістерін, гравиметриялық және көлемді талдау негіздерін, талдаудың хроматографиялық, спектроскопиялық әдістерін меңгерген. Атомдық оптикалық спектроскопия әдістері. Молекулалық оптикалық спектроскопия әдістері. Талдаудың хроматографиялық әдістері. Кинетикалық талдау әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Периодтық жүйенің элементтері
  Несиелер: 6

  VII, VI, V, IV, III, II, I VIII топтың негізгі кіші топтарының элементтерін оқытады. Металдардың жалпы қасиеттері және алу тәсілдері. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесінің басты топшасы элементтерінің қасиеттерінің жалпы сипаттамасы. VII, VI, V, IV, III, II, I, VIII қосалқы топ элементтері. F-отбасы элементтері (лантаноидтар және актиноидтар). Периодтық жүйе элементтерінің және олардың қосылыстарының физикалық және химиялық қасиеттерін, оларды зертханада және өндірісте алу әдістерін, оларды пайдалануды біледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бейорганикалық химиядан есептер шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Орта мектептердегі жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымын, мазмұнын, мақсаттары мен міндеттерін біледі және оны бейорганикалық химиядан есеп шығару кезінде қолдана алады. Бейорганикалық қосылыстар кластары арасындағы генетикалық байланысты және теориялық негізін біле отырып, бейорганикалық химия бойынша түрлі деңгейдегі есептерді шешудің дағдылары мен әдістерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Орта мектепте химиялық эксперимент жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Орта мектепте химиялық эксперимент жүргізу кезінде оның мазмұнын, құрылымын, мақсаттары мен міндеттерін біледі. Химиялық ыдыстар және құрал-жабдықтармен жұмыс істеген кезде қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, реактивтердің сандық және сапалық мөлшерін есептеуді біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Зоология
  Несиелер: 6

  Зоологияның пәні мен міндеттерін зерттейді. Зоологияны жануарлар әлемі, оның шығу тегі, дамуы, қазіргі жағдайы, биосферадағы және адам өміріндегі рөлі туралы ғылым ретінде қарастырады. Ғылымның даму заңдылықтары және негізгі кезеңдері. Жануарлардың жіктелуі. Макросжүйенің негізгі принциптері. Жануарлардың ұйымдастыру деңгейлерінің сипаттамасы: жасушалық, тіндік. Жүйелеу, құрылысы, онтогенезі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беруді ұйымдастырудың теориялық негіздерін, инклюзия дамуының тарихи аспектілерін, инклюзивті білім беру модельдерін қарастырады. Инклюзивті білім беру технологиясын, жеке білім беру маршрутын құруды, балалардың ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере отырып оқу үдерісін жоспарлауды, инклюзивті оқыту жағдайында тьюторлық тәжірибені ұйымдастыруды зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Оқу-тәрбиелік жұмысты ұйымдастыру әдістемесін қарастырады және тәрбиелеу үдерісінің заңдылықтарын, мәні мен мазмұнын қарастырады, жаңартылған орта білім мазмұны аясында тәрбиелеу қағидаларын зерттейді. Болашақ педагогтың өз бетімен білім алу және кәсіби тұрғыда өз-өзін жетілдіруге мүдделілігін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ботаника
  Несиелер: 5

  Жоғары және төмен өсімдіктерді жүйелеу пәні мен әдістерін зерттейді. Жүйесі, жіктелуі, номенклатурасы. Төменгі өсімдіктердің құрылысы, өмір салты мен қоректену ерекшеліктерін қарастырады. Прокариоты и эукариоты. Өсімдіктерді ұйымдастыру деңгейлері: жасушалық, жасушалық және тіндік. Өсімдік әлемінің жіктелуі. Негізгі таксономиялық топтардың филогениясы. Жоғары өсімдіктердің жіктелуі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Коллоидтық химия
  Несиелер: 5

  Коллоидтық химия міндеттерін, денелердің дисперстік күйі және беттік қабаттар мен дисперсті жүйелердің ерекше қасиеттері, соның ішінде молекулалық-кинетикалық, оптикалық, электрлік, механикалық (реологиялық) қасиеттері туралы қазіргі заманғы идеялардың негіздерін; өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығындағы технологиялық процестерді оңтайландыру және интенсификациялау үшін беттік құбылыстардың маңызын біледі. Дисперсті фазалардың пайда болуы, олардың тұрақтылығы мен ерекше қасиеттері, сондай-ақ, табиғаты бойынша әртүрлі фазааралық бөліну беттерінде жетілдірілетін гетерогенді құрылымдардың дамуын қарастырады. Дисперсті жүйелердің ерекше қасиеттерін зерттеудің практикалық эксперименттік дағдыларын меңгерген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Органикалық химия
  Несиелер: 6

  Химиялық байланыстың электрондық теориясын, валенттілік бағытының теориясын, электрондық ығысу теориясын меңгерген. А.М.Бутлеровтың органикалық заттардың химиялық құрылысының теориясын, изомерия құбылысын зерттейді. Органикалық қосылыстарды жіктей алады: Алкандар. Алкендер. Алкиндер. Көмірсутектердің галоген туындылары. Алканолдар. Көп атомды спирттер. Жай эфирлер. Тиоспирттер және тиоэфирлер. Нитроқосылыстар және алифатты қатардың аминдері. Альдегид және кетондар. Монокарбон қышқылдары. Карбон қышқылдарының туындылары. Элементорганикалық қосындылар. Екі немесе бірнеше функциялары бар дикарбон қышқылдары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Химиялық процестер мен фазалық түрленулердің бағыты және ағымы заңдылықтары туралы ілімнің іргелі негіздерін, көпкомпонентті біртекті және гетерогенді жүйелердің қасиеттерін қарастырады. Химиялық термодинамиканың және химиялық кинетиканың, химиялық реакциялардың жылу эффектілерін және тепе-теңдік константаларын есептеу кезіндегі электрохимиялық процестердің негізгі заңдылықтарын қолданады. Биохимиялық жүйелерде жүргізілетін технологиялық процестерді бақылау және басқару үшін қажет химиялық және биохимиялық кинетиканы, катализдің негіздерін меңгерген. .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Зат құрылысы
  Несиелер: 5

  Химиялық бөлшектер құрылысының негізгі принциптерін, әртүрлі түрдегі химиялық реакциялардағы тұрақты қосылыстар мен интермедиаттардың химиялық, электрондық және кеңістіктік құрылымының маңызды сипаттамаларын, молекулааралық өзара әрекеттесудің табиғатын біледі. Химиялық бөлшектер құрылысының негізгі принциптерін, қосылыстардың химиялық, электрондық және кеңістіктік құрылымының әртүрлі аспектілері арасындағы байланысты анықтай алады; құрылымына байланысты химиялық қосылыстардың әртүрлі түрлері мен кластарының химиялық әрекетінің ерекшеліктерін бағдарлайды. Тәжірибелік және теориялық әдістермен алынған заттың физикалық және химиялық қасиеттері туралы деректер жиынтығы негізінде құрылым сипатын талдау және белгілеу дағдыларын меңгерген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Адам анатомиясы мен физиологиясы
  Несиелер: 5

  Адам денесінің пайда болуы мен дамуын, пішіні мен құрылысын зерттейді. Адам құрылымының ерекшеліктерін, тірек-қимыл аппараты, адам қаңқасын, миологиясын, спланхнологиясын, тыныс алу, несеп-жыныс, жүйке жүйесін қарастырады. Физиологиялық жүйелер мен функцияларды қарастырады. Функцияны реттеу жүйесі. Жүйке жүйесінің физиологиясы. Сенсорлық жүйелердің физиологиясы: сенсорлық ақпаратты өңдеу және рецепцияның жалпы принциптері. Бұлшықет жүйелерінің, экзокринді және эндокринді бездердің физиологиясы. Қан, жасушааралық сұйықтық, лимфа. Қан айналымы физиологиясы. Тыныс алу, ас қорыту, бөліп шығару жүйелерінің физиологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Микробиология және вирусология
  Несиелер: 5

  Микроорганизмдер мен вирустардың физиологиясы мен биохимиясын, систематикасын, генетикасы мен экологиясын зерттейді. Вирусология мен микробиология саласындағы жалпы биологиялық және практикалық маңызын, жетістіктерін анықтайды. Тірі тіршілік жүйесіндегі микроорганизмдердің жағдайы. Микроорганизмдер мен вирустар әлемі, жалпы белгілері мен әртүрлілігі. Ашытқылар, мицелиалды саңырауқұлақтар, балдырлар, қарапайым микроформалардың морфологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 4

  Қазіргі заманғы оқу нәтижелерін бағалау технологияларын (мониторинг, рейтинг, портфолио, критерийлер бағалау, тестілеу, тәуелсіз бағалау) әдістемелік және тесттік бақылаудың теориялық негіздері, ұйымдастыру тәртібі және ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу тәртібін қамтиды. Оқушылардың ұйымдастыруға шығармашылық көзқарасын, білім сапасын бақылау, мақсат қоюға байланысты кәсіби дағдыларды дамытуды, арналған материалдың мазмұнын таңдауды, оқушылардың білімін тексеруді, оқу нәтижелерін бағалау әдістерін, нысандары мен құралдарын таңдауды, тест тапсырмаларын әзірлеуді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Паразитология және микология
  Несиелер: 5

  Паразитологияның негізгі ұғымдарын, терминдерін және анықтамаларын, паразиттік жануарлардың негізгі топтарын, «паразит-иесі» жүйесінің өмір сүру заңдылықтарын, жануарлар әлемінде паразитизмнің пайда болуы мен таралу мәселелерін, паразиттердің өмірлік циклдерін, паразитофаунаның үй иесінің өмір салтына және тамағына тәуелділігін, паразиттердің таралуының географиялық және антропогендік факторларын, паразиттердің популяциялық экологиясын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жануарлардың анатомиясы мен физиологиясы
  Несиелер: 5

  Жануарлар ағзаларының негізгі жүйелерінің функцияларын; ағзадағы ақпаратты қабылдау, беру және қайта өңдеу принциптерін; гомеостазды қамтамасыз ету жүйесінің және өмірлік функциялардың реттелуін; функциялардың қалыптасуының салыстырмалы аспектісін; иммунитеттің қалыптасуын; физиологиялық процестердің молекулалық механизмдерін; ферменттерді, гормондарды, биологиялық белсенді заттарды; жануарлармен эксперименттік жұмыс әдістерін біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Дисперсті жүйелер және беттік құбылыстар
  Несиелер: 5

  Дисперсті жүйелердің пайда болуы мен бұзылуының теориялық негіздерін, коллоидтық-химиялық қасиеттерін біледі; дисперсті жүйелерді зерттеу әдістерін біледі және тиісті зертханалық жабдықтармен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын біледі; алынған білім мен практикалық дағдыларды қолдана біледі. Құрал-жабдық жұмысының оңтайлы технологиялық режимдерін таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қашықтықтан білім берудің әдістемесі мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Қашықтықтан оқыту және электрондық оқыту әдістерінің әдістемелік мәселелері қарастырылады, қазіргі заманғы білім беру тәжірибесін және алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе, ғылымның жетістіктерін ескеріп, қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, оқу үрдісін ұйымдастырудың ерекшеліктерін игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Химияны және биологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Химия және биологияны оқыту процесін ұйымдастырудың басым мазмұндық аспектілерін қарастырады, мектептегі химиялық және биологиялық білім беру міндеттерін ескере отырып өзектілендірілген әдістемелік білім негіздерін қамтиды. Алдыңғы қатарлы химик-мұғалімдер мен биологтардың тәжірибесін зерделейді және жинақтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмыстарын зертханада жүргізу әдістерін; қазіргі уақыт талабына сай заманауи қондырғыларда жұмыс істей білуді, ғылыми зерттеуде эксперименттік деректерді өңдеу мен түсіндіруді; білім беру процесінде Академиялық адалдық саясатын жүзеге асыруға сәйкес ғылыми жұмыстарды, есептерді, рефераттарды, мақалаларды жазуда дағдыларды алуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Биохимияның заманауи әдістерін, организмдердің химиялық құрамын, ақуыздардың құрылымын, ферменттердің құрылысы мен функцияларын зерттейді. Ферменттердің әсер ету механизмі. Ферменттердің активаторлары мен тежегіштері. Ферменттер номенклатурасы. Ферментативті реакциялардың кинетикасы. Коферменттер, витаминдер және басқа да биологиялық белсенді қосылыстар. Май еритін, суда еритін витаминдер. Нуклеин қышқылдары. Азот негіздерінің сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша химиядан және биологиядан сабақты жоспарлау
  Несиелер: 5

  Орта мектептерде жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымын, мазмұнын, мақсаттары мен міндеттерін біледі және түсінеді. Педагогикалық тәсілдерді, оқу материалдарын қолдана алады. Оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін критериалды бағалау жүйесін түсінеді және қолданады. Жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде қажетті дағдылар мен машықтарды меңгерген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Білім берудегі цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Аудио- және бейне ақпаратты өңдеу үшін бағдарламалық қамсыздандыруды қолдана алады. Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы оқу процесін ұйымдастыру кезінде бейне конференция (Skype, Discord, MOODLE, ZOOM, Google Classroom, Microsoft Teams, Hangouts, Cisco WebEx Meetings және т.б.). қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Химиялық синтез
  Несиелер: 4

  Бейорганикалық және органикалық қосылыстарды синтездеу және химиялық материалдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін біледі; термодинамика бойынша, химиялық кинетика бойынша, химиялық қосылыстарды алудың практикалық әдістерін түсіндіруде ерітінділер теориясы бойынша теориялық білімді қолдана алады; зат синтезі үшін қондырғыны жинай алады; зат синтезі процесінің материалдық балансын құрастыра алады, өнімнің практикалық шығуын анықтайды; ғылыми-техникалық әдебиетпен өз бетінше жұмыс жасай алады, қатты фазалық реакциялар бағытын және гомогенді және гетерогенді орталарда синтездеу реакцияларын есептейді;

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Химиялық экология
  Несиелер: 5

  Литосфераның, атмосфераның, гидросфера және топырақ жамылғысының химиялық құрамы мен қасиеттерін, экотоксиканттардың негізгі кластарымен қоршаған ортаның ластануын зерттейді. улы заттардың қоршаған ортаға таралуы заңдылықтарын, сондай-ақ, олардың тірі организмдерге әсер ету механизмдерін зерттеу нәтижелерін талдайды. Олардың алдын алу бойынша іс-шараларды ұйымдастыруға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Өсімдіктер және жануарлар экологиясы
  Несиелер: 5

  Ол әр түрлі орта жағдайында жеке популяциялардың дамуын сандық түрде бақылау арқылы жоғары сатыдағы өсімдіктер мен жануарлардың экологиясын зерттейді. Өсімдіктер мен жануарлар мен тіршілік ортасының өзара іс-қимылының жалпы заңдылықтарын, өсімдіктер мен жануарларға факторлардың әсер етуінің сандық және сапалық заңдылықтарын, популяциялардың құрамы мен құрылымын, қауымдастықтарын, олардың динамикасы мен өнімділігін қарастырады. Қоршаған ортаның абиотикалық және биотикалық факторларының түрлерге, популяцияларға және жеке түрлерге әсер ету заңдылықтарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Оқыту мен білім беруде инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Білім беру субъектілеріне қатысты педагогикалық инновациялардың пайда болуы мен дамуы, сонымен қатар, педагогикалық дәстүрлер мен болашақ білім беруді жобалау арасындағы байланысты қамтамасыз етуді біледі. Білім беру жүйесінің инновациялық дамуын, инновациялық менеджмент пен маркетингтің технологиялары мен құралдарын белсенді түрде жетілдіруді, оқыту технологияларын жетілдіруді меңгерген. Жалпы білім беретін мектепте химия мен биологияны оқытуда заманауи педагогикалық технологияларды қолдануды біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ферменттік катализ
  Несиелер: 5

  Тірі жасушадағы ферментативті процестердің биофизикалық және биохимиялық механизмдерін, биокаталитикалық процестердің өту жылдамдығын және ерекшелігін басқару және бақылау әдістерін зерттейді. Ферменттік реакциялардың кинетикасын коферменттерді, витаминдерді және кейбір басқа биологиялық белсенді қосылыстарды ажыратады. Нуклеин қышқылдарының, азотты негіздердің, липидтелдің және кқмірсулардың ферментативті катализі процесінде білімдерін қолдануды біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Биотехнология
  Несиелер: 6

  Биотехнология ғылым ретінде қалыптасу сатыларының қазіргі жағдайын, биотехнологияның негізгі объектілері мен әдістерін; биотехнологияның шикізат базасын зерттейді; биотехнологияның әртүрлі салалары үшін рөлі, биотехнологиялық өндірістің негізгі сатылары (дайындық, қосалқы және ферменттен кейінгі кезеңдері, биотехнологиялық кезең) қарастырылды,. Студенттерде биотехнологияның халық шаруашылығындағы орны, рөлі, маңызы, сондай-ақ, биотехнологиялық процестерді іске асыру негіздері туралы білім қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы (ЖМҚХ)
  Несиелер: 5

  Полимерлік химияның қазіргі заманғы деңгейі, Полимерлік материалдарды практикалық қолданудың алуан түрлілігі, негізгі полимеризациялық және поликонденсациялық процестер туралы түсінікке ие. Полимерлерді алу тәсілдерін, ЖМҚ синтезі процестерінің бастамашылары мен катализаторларын, полимерлер құрылымының пайда болу шарттарын, полимерлердің химиялық түрленуінің негізгі түрлерін, полимерлер ерітінділерінің классикалық теориясын біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Табиғи және синтетикалық полимерлер
  Несиелер: 5

  Табиғи және синтетикалық полимерлердің құрылымын және олардың қасиеттеріне әсерін, полимерлерді зерттеудің заманауи әдістерін біледі. Полимерлерді синтездеу әдістерін өңдеу үшін алған білімдерін, полимерлердің химиялық құрылымын, олардың физика-химиялық және физика-механикалық қасиеттерін зерттеу үшін практикалық дағдыларды қолдануды біледі. Полимерлер туралы ғылымның негіздерін қарастырады, өйткені қазіргі уақытта ғылым мен техниканың дамуы халық шаруашылығының барлық салаларында қолданылатын полимерлерді пайдаланбау мүмкін емес екендігін біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 6

  Өсімдік жасушасы құрылысының ерекшеліктерін және оның жануарлар клеткасынан айырмашылығын біледі; өсімдіктердің су алмасуы: жасушаға және одан әрі өсімдікке су түсуінің негізгі механизмдері; өсімдіктердің булануы, өсімдіктердің құрғақшылыққа төзімділігінің негіздері; Өсімдіктердің физиологиялық зерттеулерінің дағдыларын, өсімдік организмдерінің физиологиялық жағдайын болжау тәсілдерін біледі; мектеп жанындағы оқу – тәжірибелік учаскеде тәжірибе жоспарын құрастыра алады; тәжірибе үшін өсімдіктердің оңтайлы сорттарын таңдай отырып, тірі өсімдіктермен жұмыс істей алады, оларды дұрыс егуге, егістіктерді күте алады; бақылау және тәжірибелі өсімдіктерді салыстырады;

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Молекулалық биология
  Несиелер: 6

  Жасуша тіршілігінде шешуші рөл атқаратын нуклеин қышқылдары мен ақуыздардың құрылымы, қасиеттері мен қызметтері туралы заманауи теориялық білімді және соңғы ғылыми жетістіктерді қарастырады. Биомолекулалар деңгейінде генетикалық ақпаратты сақтау, беру және жүзеге асыру механизмдерін зерттейді. Нуклеин қышқылдары мен ақуыздардың биосинтезі, гендер экспрессиясының реттеу механизмдері және молекулалық деңгейде жасушада болатын тіршілікті анықтаушы процестердің байланысы туралы ақпараттарды қолданады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиядан есептерді шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Химия бойынша базалық бағдарламада қарастырылған химиялық есептеулердің негізгі түрлерін, химиялық есептердің негізгі түрлерін қамтитын есептерді шығару әдістемесін, химиядан есептерді шығару мен және ресімдеуге қойылатын жалпы әдістемелік талаптарды біледі. Орта мектептерде жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша қарастырылған химиялық есептердің негізгі түрлерін қамтитын есептерді шеше алады, химия бойынша есептерді шығару нәтижелеріне бақылау (бағалау) жүргізеді. Химия бағдарламасында қарастырылған үлгілік есептеулер негізінде есептерді шешу әдістемесін меңгерген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Биологиялық есептер шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың блоктарын қарастырады: «Тұқым қуалайтын ақпарат және оны жасушада жүзеге асыру», «Генетика негіздері», «Селекция», «Жасушаның биохимиясы», «Жасушаның молекулалық биологиясы», «Жасушаның бөлінуі», «Организмдердің көбеюі және дамуы». Тұқым қуалаушылық, өзгергіштік заңдылықтарын, ағзадағы және популяциядағы тұқым қуалаушылық ақпаратты жүзеге асыру тірі табиғаттың алуан түрлілігінің себептерін, өмірдегі эволюция процестерін түсіну үшін қажет. Селекцияның, денсаулық сақтаудың, гендік инженерияның, биотехнологияның, экологияның, геномиканың теориялық базасының заңдылықтарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиялық технология
  Несиелер: 6

  Химиялық технологияның теориялық негіздерін (химиялық процестердің физика-химиялық негіздері, микро-және макрокинетика, критериалды теңдеулер, химиялық реакторларды есептеу) біледі. Химиялық-технологиялық процестердің негізгі құраушыларын (шикізат, энергия, катализ, аппаратура, гидромеханикалық, жылу және масса алмасу процестері) меңгерген, сондай-ақ, осы негізде кейбір маңызды химиялық өнімдерді (күкірт, азот және фосфор қышқылдары, аммиак, мочевина, этилен, полимерлі материалдар) өндірудің нақты технологияларын қарастырады. Химиялық-технологиялық процестердің негізгі бағыттары мен заңдылықтарын түсінеді, қарапайым технологиялық процестерді жүргізуге арналған аппаратураны меңгере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Генетика
  Несиелер: 6

  Тұқым қуалаушылықтың материалдық субстратын және өзгергіштік механизмдерін, негізгі генетикалық құбылыстарды, гендердің өзара іс-қимыл түрлерін зерттейді, фенотип қалыптастырудағы тұқым қуалаушылық пен қоршаған ортаның рөлін қарастырады, гендердің өзара іс-қимыл сипатын білуді ескере отырып, сандық және сапалық міндеттерді шешуге үйренеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON6

  Химиялық талдау жүргізу және зертханалық жұмыс барысында алынған эксперименттік мәліметтерді интерпретациялау кезінде пайымдаулар қалыптастыру және оларды сәйкес теориямен байланыстыру;

 • Код ON8

  Физикалық және коллоидтық химия есептерін шешуде жүйелік ойлау және сыни көзқарас негізінде химиялық кинетика және катализ негіздері туралы білімді тәжірибеде қолдану;

 • Код ON2

  Химияның теориялық негіздері туралы алған білімдерін одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыруда және кәсіби қызметте қолдану үшін пайдалану.

 • Код ON4

  Инновациялық педагогикалық әдістерді, соның ішінде цифрлық технологияларды, критериалды бағалауды және қашықтықтан оқытуды пайдалана отырып, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді оқу бағдарламаларын әзірлеу.

 • Код ON1

  Әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылымдар саласындағы іргелі білім мен дағдылар негізінде қазақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландырудағы олардың рөлі тұрғысынан көптілді ортадағы тұлғааралық және мәдениетаралық коммуникация кезінде белсенді азаматтық ұстанымын білдіру; өз қызметінде нормативтік және құқықтық құжаттарды пайдалану қабілетіне ие болу.

 • Код ON9

  Микроорганизмдердің, өсімдіктердің, жануарлардың систематикасының принциптерін, олардың қоршаған орта жағдайларына бейімделуін, әртүрлілігін және негізгі таралу заңдылықтары туралы білімді меңгеру.

 • Код ON7

  Организмдерде болатын химиялық өзгерістердің мәнін түсіндіру үшін органикалық реакциялардың түрлері мен механизмдері және биохимиялық зат алмасу процестері бойынша алған білімдерін пайдалана білу;

 • Код ON5

  Өсімдіктер мен жануарлардың морфологиялық құрылысының, мүшелер жүйесінің ерекшеліктерін, тірі ағзалардың физиологиялық жағдайын болжау әдістерін талдау.

 • Код ON3

  Даму процестерінің физиологиялық және функционалдық ерекшеліктерін және оқушыларға жеке білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, орта білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында оқу процесін ұйымдастыру.

 • Код ON10

  Химиялық-технологиялық процестер туралы теориялық білімді қолдана отырып, бейорганикалық және органикалық қосылыстар мен полимерлерді синтездеу принциптері туралы жалпы қорытынды жасау.

 • Код ON11

  Тұқым қуалаушылық және өзгергіштік заңдылықтары туралы, генетикалық ақпараттың көбеюі мен жүзеге асу механизмдері және репликация, транскрипция және трансляция жүйесі туралы білімді жүйелеу.

6B01507 Химия және биология (көп тілде білім беру)
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01507 Химия-Биология
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01507 Химия-Биология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01507 Химия-Биология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01507 Химия - Биология мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01507 Химия және биология пәні мұғалімі
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01507 Химия-Биология мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01507 Химия және биология мұғалімдерін дайындау
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01507 Химия-Биология
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top