Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01510 Физика пәнінен мұғалімдер даярлау в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Элементар математика
  Несиелер: 5

  Мектептік математика курсы бөлімдері: 5-8 сыныптар, 9-11 сыныптар. «Элементар математика» пəнін оқытудың мақсаты болашақтағы жалпы орта білім беретін мектеп пен арнаулы оқу орындары математика пəні мұғалімдерінің, педагогикалық университеттегі студенттердің кəсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру жəне дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Механика
  Несиелер: 5

  Аталған курс табиғаттағы негізгі физикалық ұғымдар мен заңдар, қазіргі жаратылыстану ғылымының негізгі ұғымдары туралы идеяларды қалыптастырады, ғылыми зерттеулердің үлгілері мен әдістері. Классикалық және қазіргі заманғы механиканың негізгі ұғымдары, заңдары мен теориялары, негізгі физикалық үлгілердің қолдану шектері: техникалық қосымшалар үшін маңызды физикалық проблемаларды шешу әдістерін меңгертеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Курс барысында педагогика ғылымының жалпы теориялық негіздері және педагогикалық теориялар мен технологиялар жаңа білім беру тұғырлар негізінде меңгеріледі. Педагогиканың теориялық негіздері тәжірибелік педагогикалық іс-әрекеттің инновациялық әдістерімен өзара байланысында жүзеге асырылады. Болашақ мұғалімдер оқыту мен тәрбиенің принциптерін, заңдылықтарын, жалпы білім беретін мектептегі оқу-тәрбие үдерісінің жаңа технологияларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инклюзивтік білім берудегі ЕҚБ балаларды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс бұқаралық орта мектептегі проблемалы, мектеп-бейімделмеген балалармен жұмыста педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.Курс денсаулық ерекшеліктері бар балалармен түзету-дамыту жұмыстарының қазіргі заманғы формаларымен, әдістері мен технологияларын таныстыру үшін базалық болып табылады,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары математика
  Несиелер: 6

  Оқу курс матрица алгебрасы, сызықты алгебра элементтерін, векторлық алгебра, жазықтық геометриясымен таныстырып, қажетті білімдерді қалыптастырады. Математикалық талдаудың маңызды тұжырымдамалары функция, дәйектілік, шектеу, туынды, анықталмаған және анық интеграл ретінде қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЕҚБ балаларға арнап бағдарламаның мазмұнын бейімдеу
  Несиелер: 5

  Балаларды әлеуметтендіру және дараландыру шарттарының жүйесі болып табылатын дамытушы білім беру ортасын құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Молекулалық физика және термодинамика
  Несиелер: 6

  Курс білім алушыларда заттардың атомдық-корпускулярлық құрылымымен байланысты құбылыстардың физикалық негіздерін қалыптастырады. Термодинамиканың негізгі заңдарымен, көп бөлшекті жүйелердің термодинамикалық және статистикалық сипаттамасымен таныстырады.Жылу құбылыстарын, тасымалдау құбылыстарын, фазалық ауысуларды зерттеу үшін қазіргі заманғы эксперименталдық қондырғыларды пайдалану принциптері мен құрылғылары қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім берудегі АКТ
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі студенттердің кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында АКТ-ны қолдана алу туралы тұтас көзқарасқа ие болуымен және заманауи ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін игеру, қолданбалы бағдарламалармен, желілер және веб-қосымшалармен жұмыс істей алуымен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 6

  Курстың мазмұны болашақ мамандардың нақты педагогикалық жағдайды сауатты талдауына және негізгі ғылыми ұғымдар жайлы теориялық түсініктерге сәйкес ара қатынасын белгілеуіне мүмкіндік беретін психологиялық білімдер жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасы болашақ мұғалімдердің оқушылармен тәрбие жұмыстарын өткізуге және ұйымдастыруға теориялық-әдістемелік даярлығын ескереді. Білім беру мен тәрбиенің гуманистік парадигмаларын жүзеге асыруға бағытталған тәрбиелік іс-әрекеттің теориялық және практикалық негіздерін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шалаөткізгіштер физикасы
  Несиелер: 5

  Студенттер заманауи жартылай өткізгіш физиканың негізгі идеяларын, теориясы мен әдістерін қорытындылай алады, жартылай өткізгіштердің негізгі параметрлерін қолданады және статистикалық параметрлерін сондай-ақ жартылай өткізгіштер мен тепе-тең емес заряд тасымалдаушылардағы кинетикалық құбылыстарды сипаттайтын шамаларды бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Классикалық механика
  Несиелер: 5

  Табиғатта жұмыс істейтін негізгі физикалық ұғымдар мен заңдар, қазіргі жаратылыстану ғылымының негізгі ұғымдары туралы идеяларды алу, ғылыми зерттеулердің үлгілері мен әдістері. Классикалық және қазіргі заманғы механиканың негізгі ұғымдары, заңдары мен теориялары, негізгі физикалық үлгілердің қолдану шектері. Техникалық қосымшалар үшін маңызды физикалық проблемаларды шешу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Энергетика және кванттық электроника үшін функционалды материалдар
  Несиелер: 5

  Молекулалық және кванттық электроникаға арналған қазіргі заманғы материалдарды сипаттау. Наноқұрылымды материалдардың физикалық, химиялық және басқа қасиеттерін кешенді зерттеу әдістерін игеру. Игерілген әдістерді технологияға интеграциялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жаңартылған білім беру мазмұны аясында физиканы оқыту әдістемесі саласындағы білім мен іскерлікті меңгеру. Физика бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың заманауи педагогикалық тәсілдерін, әдістері мен технологияларын меңгеру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби-тәжірибелік бағытта құрастырылған. Оны оқу арқылы кәсіби маңызды жағдайларда риторикалық іс-әрекет технологиясын игеру көзделген. Білім алушылардың сөздік білімділігін арттыру, тиімді іскерлік қарым-қатынас қағидалары, жұрт алдында сөйлеудің ұтымды ықпал етуін қамтитын негізгі факторлар мен үдерістері, шешен мен аудитория ынтымақтасуының формалары мен құралдары туралы білім алу курстың міндеттеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз қарым-қатынас жасау тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайларында шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, сондай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электромагнетизм
  Несиелер: 5

  Аталған курс негізгі электромагниттік шамаларды анықтау, олардың мағынасы, әдістері және өлшем бірліктері жайлы білімдерді қалыптастырады. Электромагнетизмнің фундаментальді физикалық эксперименттері. Электрөлшеу аспаптарға негізделген жұмыс принципі мен қағидаты. Физикалық-математикалық талдау әдістерін қолдану туралы нақты және техникалық мәселелерді нақты шешуді үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оптикалық құралдар
  Несиелер: 5

  Заманауи оптикалық құралдарды пайдалана отырып, эксперименттер жүргізу үшін геометриялық оптика, фотометрия, толқындар және кванттық оптика заңдарын қорыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оптика
  Несиелер: 5

  Геометриялық оптика, фотометрия, толқындар және кванттық оптика заңдарын түсіндіру. Оптика және оптикалық зерттеу әдістерінің қазіргі жағдайы туралы ойларды қорытындылау, кристалдық тордың параметрлерін анықтаған кезде физикалық заңдарды қолдану. Оптика заңдарын қолдану және физикалық зерттеулер жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орта буын үшін мектеп физика курсының теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Мектепте білім берудің негізгі мақсаты оқушы тұлғасын жан-жақты дамыту болып табылады. Ол үшін мектеп оны адамзаттың мәдени құндылықтарына, оның ішінде жаратылыстану-ғылыми білімге баулуы керек.Физиканың жалпы мәдени маңызын ашу және осының негізінде ғыдыми көзқарас пен ойлау қабілетін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Атом физикасы мен спектроскопия
  Несиелер: 5

  Атом физикасының заңдарын тұжырымдау, атомдық және молекулалық спектрлердің физикалық табиғатын сипаттау, атом физикасының эксперименттік базасын меңгеру, бақылау әдістерін және эксперименттік зерттеу әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаратылыстану-ғылыми пәндердің интеграциясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән жаратылыстану ғылымдарының интеграциясын қарастырады. Курстың мақсаты болашақ мұғалімдерді физикадағы теориялық және қолданбалы білімнің қажетті фундаментін пайдалана отырып, іргелі ғылымдарға студенттердің танымдық қызығушылығын дамытуға дайындау болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орта буын үшін есептерді шешудің әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты тәжірибеде, сондай-ақ кәсіби пәндер циклінің зерттеу және үздіксіз білім беру үшін қолдануға қажетті студенттер білімдер мен дағдылардың физикалық жүйесінің күшті және саналы шеберлігін қамтамасыз ету болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр тізбектерінің теориясы
  Несиелер: 5

  Заманауи жартылай өткізгіш аспаптар мен электротехникалық құрылғылардың жұмысының физикалық негіздері (принцип). Электрлік тізбектерді қарапайым өлшеу және есептер жасап талдау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Атомдар мен молекулалардың спектроскопиясы
  Несиелер: 5

  Атомдық және молекулалық спектроскопияның теориялық негіздерін қорытындылау, атомдар мен молекулалардың әртүрлі қозғалыс түрлерінің арасындағы байланысты анықтау. Игерілген білімдер мен дағдыларды практикада қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электротехника және электроника
  Несиелер: 5

  Электр және магниттік құбылыстарды зерттеу, оларды электр энергиясын алу, түрлендіру, жеткізу және тұтыну үшін практикалық мақсаттарда қолдану. Ақпараттарды түрлендіру, жеткізу және тұтыну процестерін түсіну. Электрондық тізбектерді және электрондық құрылғылардың конфигурацияларын құру үшін білімдерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепте оқыту мен бағалаудың жаңа әдістері
  Несиелер: 5

  Оқу үдерісіндегі бақылаудың құрылымдық компоненттерін игеру. Студенттердің білімін бақылауды ұйымдастыру әдістері мен түрлерін оқу. Сынақ оқыту нәтижелерін бағалау құралы. Бағалау жүйесінің даму тарихы. Оқушылардың оқу нәтижелерін бағалауға арналған жүйе. Ағымдық бағалау жүйесі. Кредиттік бағалау жүйесі. Жаңартылған жүйені бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жоғарғы буын үшін мектеп физика курсының теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Мектепте білім берудің негізгі мақсаты оқушы тұлғасын жан-жақты дамыту болып табылады. Ол үшін мектеп оны адамзаттың мәдени құндылықтарына, оның ішінде жаратылыстану-ғылыми білімге баулуы керек.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беруде IT қолдану
  Несиелер: 6

  Студенттерді оқу үрдісінде инновациялық технологиялар эволюциясының қазіргі кезеңімен, ақпараттық технологияларды пайдалана отырып физикалық тапсырмаларды шешудің әдістері мен құралдарымен, шығармашылық ойлауды дамытудағы инновациялық технологиялар рөлін таныстыру; студенттергебілім беру технологиясының негізгі үрдістерін түсіндіру; студенттерді практикалық жұмыс барысында алған білімін қолдануды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жоғарғы буын үшін есептерді шешудің әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттерде классикалық және қазіргі заманғы іргелі заңдарды, теорияларды қолдану дағдылары мен біліктерін қалыптастыруфизиканың әртүрлі облыстарынан теориялық және эксперименталды-практикалық оқу есептерін шешу үшін физикалық зерттеу әдістерін, сондай-ақ Физикалық зерттеу әдістерін білу.; студенттердің өзіндік танымдық іс-әрекетінің дағдыларын қалыптастыру; эксперименталды ғылыми жұмыстарды жүргізудің тәсілдері мен дағдыларын әзірлеу әрі қарай нақты мәселелерді шешуге көмектесетін физикалық құбылыстардыкәсіби қызметтегі міндеттер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кванттық химия
  Несиелер: 5

  Кванттық химияның заманауи әдістерін тұжырымдау, кванттық химиядағы жуықтау туралы ұғымдарды түсіндіру, электрондық құрылымды және химиялық реакцияларды модельдеудің әртүрлі әдістерінің шектеулері мен мүмкіндіктерін бағалау. Молекулалардың электронды құрылымын есептеу және есептеулер деректерін талдау үшін қажетті ақпаратты анықтау. Заттардың физикалық-химиялық қасиеттерін және процестерді кванттық-химиялық есептеулер және моделдеу әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кванттық механика
  Несиелер: 5

  Кванттық механиканың негізгі принциптерін түсіндіру, кванттық механиканың қарапайым есептерін шешу, кванттық механиканың жуықтау әдістерін меңгеру, кванттық механиканы релятивистикалық жағдайға жалпылау, кванттық процестерді интерпретациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Плазма физикасы
  Несиелер: 5

  Газ иондалуы бар бөлшектердің негізгі заңдарын көрсету. Физикалық құбылыстарды, олардың ерекшеліктерін, байқау әдістерін және эксперименттік зерттеулерді орындау. Әр түрлі жағдайларда плазма параметрлерін есептеу. Физикалық проблемаларды шешу, зертханалық жұмыстарды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қатты дене физикасы
  Несиелер: 5

  Курсты өту барысында студенттер конденсирленген күйдегі заттардың құрылымы, қатты денелердің аймақтық құрылымы, диэлектриктер, жартылай өткізгіштер және металдардың негізгі физикалық қасиеттері жайлы білімді игереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Астрономия
  Несиелер: 6

  Физикалық мөлшердің анықтамасы: астрономиялық бірлік, апеллон, жұлдызды жылтырлығы, аспан денесінің жасы, параллакс, парцек, кезең, перигелия, планета мен жұлдыздардың физикалық сипаттамалары, жеңіл жыл, планеталық қысқару, синодтық және жұлдыздық кезең, күн белсенділігі, күн тәуелділігі жайлы білім игеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Альтернативті энергетика
  Несиелер: 5

  Баламалы және қалпына келетін энергия көздерінің теориялық аспектілері. Сарқылмайтын энергия көздерінің энергиямен қамтылу және тиімділігін есептеу әдістерінің негіздері. Осы пәнде қарастыратын негізгі эффектілер мен құбылыстардың физикалық прициптері. Негізгі анықтамалар мен тұжырымдамалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Физикалық есептерді шешу технологиясы
  Несиелер: 5

  Мектептегі физикалық есептерді шешу әдістері мен тәсілдері, жіктелуі, қойылымы туралы түсініктерді қалыптастыру. Оқушылардың есептерді шешу біліктерін қалыптастыру технологиясын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Радиациалық физика
  Несиелер: 5

  Қатты заттардың сәулеленуінен кейінгі ядролық процестерді сипаттау, тректерді қалыптастыру критерийлерін жасау, трек мембраналарын өндіру әдістерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерге кіріспе
  Несиелер: 5

  Пəнді меңгеру студенттердің өзіндік зерттеуге арналған бастапқы дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі.Пәнді меңгеру тапсырмалары зерттеу жұмыстарын даярлау процесінің кезеңдерін қарастыру, студенттердің ғылыми жұмыстардың қолжазбасы мен тезистерді / ғылыми журналдардар мен конференциялар жинақарында мақалаларды жариялау дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Физикадан жобалық жұмыстарды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Жобалық қызметті жүйелі пайдалану сенімді оқыту мен танымдық процесті қалыптастырады: мақсатты анықтауды ұйымдастыру, жоспарлау, талдау, рефлексия, өзін-өзі бағалау әдістері оқытылады. Зерттелген объектіге сәйкес, студент шығармашылық дағдыларды меңгереді. Осы құзыреттердің шеңберінде функционалдық сауаттылыққа қойылатын талаптар: біліктілік дағдыларын меңгеру, ықтималдық, статистикалық және танымал когнитивті әдістерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Наноматериалдар алу және зерттеу технологиясы
  Несиелер: 6

  Наноматериалдар технологиясы туралы қазіргі заманғы идеяларға негізделген физикалық эксперименттер жүргізу. Нанотехнологияның, нанобөлшектердің, наноқұрылымдардың, наноматериалдардың анықтамаларын сипаттау. Наноматериалдарды синтездеу әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дамыта оқытудың педагогикалық технологиясы
  Несиелер: 5

  Білім беру және ғылым саласындағы ғылыми-зерттеу мәселелерін қалыптастыру және шешу үшін жүйеленген теориялық және тәжірибелік білімін пайдалануға дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Термодинамика және статистикалық физика
  Несиелер: 5

  Механикалық жүйелерді сипаттаудың классикалық әдісін, фазалық кеңістікті, тарату функциясын, статистикалық жүйелердің ансамблін, Лиувилл теоремасын, статистикалық энтропияны түсіндіру. Микроконикалық, канондық және үлкен канондық таралуларды, кванттық жүйелердің статистикалық физикасын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектептегі физикалық есептерді шешу әдістері мен тәсілдері, жіктелуі, қойылымы туралы түсініктерді қалыптастыру. Олимпиада есептерін шешу технологиясын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ядролық және элементар бөлшектер физикасы
  Несиелер: 5

  Ядролық құбылыстарды сипаттау, ядролық физиканың өлшеу әдістерін қолдану, субатомдық масштабтағы физикалық құбылыстарды, олардың ықтималдық әдістерін және эксперименттік бақылау әдістерін талдау. Субатомдық физикадағы физикалық шамалар шкаласын меңгеру және радиацияның заттармен өзара әсерлесу заңдарын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Микроэлектроника
  Несиелер: 5

  Радиоэлектрониканың физикалық негіздерін түсіндіру. Радиоэлектроника жабдықтарын, өлшеу құралдарын және т.б. талдау Радио сигналдардың таралу сипаттамаларын зерттеу үшін байланыс арнасының, негізгі басқарушы сигналдардың уақытша және спектральдық сипаттамаларын сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  обладать достаточным уровнем правосознания, исполнять профессиональные обязанности и принципы культуры поведения и этические нормы общения.

 • Код ON6

  АКТ саласындағы дағдылар мен бизнесті ұйымдастыруды мемлекеттік және шет тілдерінде игере білу.

 • Код ON7

  aшық сөйлеу дағдыларын меңгеру және өз көзқарастарын жазбаша түрде нақты дәлелдей білу

 • Код ON8

  философиялық және тарихи мазмұнды мәтіндерді талқылау әдістерімен және пікірталастарды қолдана отырып, талдау дағдыларын меңгеру

 • Код ON9

  әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны қалыптастыруға және жеке тұлғаның жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсете білу

 • Код ON10

  қоғамдық қауіпсіздік әдістерін қолдана білу.

 • Код ON11

  болашақ мамандықтарының әлеуметтік маңыздылығын білу, кәсіби қызметті жүзеге асыруға ынталандыру, тәрбиелеу және білім беру саласындағы балаларды дамыту туралы заңдарды шығару, теориялық білімдерін практикалық қызметпен және инновациялық әдістермен біріктіру.

 • Код ON12

  оқу үрдісін психологиялық-педагогикалық қолдау үшін арнайы білім беру қажеттіліктерін қоса алғанда, студенттердің әлеуметтік, жас, психофизикалық және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқыту, тәрбиелеу және дамыту.

 • Код ON13

  білімберу саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес кәсіптік қызметке дайын болу.

 • Код ON14

  білім беру бағдарламаларын білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес академиялық пәндер бойынша жүзеге асырады, оқыту мен диагностиканың заманауи әдістері мен технологияларын пайдалана алады.

 • Код ON15

  физикадағы классикалық бөлімдердің негізгі қағидаларын меңгеру, негізгі идеялар мен әдістер, негізгі физикалық құрылымдардың жүйесі, аксиоматикалық әдіс, қарапайым физика мен оның әдістері, қарапайым физиканы қолданбалы физика тұрғысынан талдай білу.

6B01510 Физика
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01510 Физика - Информатика (көптілді білім беру)
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01510 Физика - Информатика
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01510 Физика-Информатика
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01510 Физика-Информатика мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01510 Физика-Информатика
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01510 Физика және информатика мұғалімдерін оқыту
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B010 Физика мұғалімдерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top