Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Экономика в Қызылорда "Болашақ" университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Экономика білім беру бағдарламасының мақсаты – жоғары оқу, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіне және ғылым саласына терең ғылыми педагогикалық дайындықты игерген ғылыми және педагогикалық кадрларды дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Психологиядағы басқарудың жалпы теориялық аспектілерін, басқару пәні мен басқару іс-әрекетінің субъектісінің психологиясы туралы қорытынды шығарады, басшының іс-әрекетіндегі әлеуметтік-психологиялық мәселелерді айқындау және оларды талдауда тұлға және топ туралы заманауи ғылыми тұжырымдамаларды електен өткізіп, басшылыққа алу, нақты психологиялық сараптама жүргізуге қажетті әдістерді анықтау үшін әдіснамалық және теориялық талдауды қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес құрылымдар экономикасы
  Несиелер: 5

  Бизнес құрылымдардың мәнімен, олардың ұлттық экономика жүйесіндегі орны, рөлі, бизнес құрылымдардың ресурстық базасына, оны пайдаланудың тиімділігіне қатысты өзекті мәселелерді қарастыру; бизнес құрылымдардың жұмыс істеуінің шаруашылық механизмін және олардың қызметінің қаржылық нәтижелерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фирманың экономикалық әлеуетінің диагностикасы
  Несиелер: 5

  Курста кәсіпорынның экономикалық әлеуетін талдау мен диагностикалаудың теориялық негіздері, экономикалық әлеуетті талдау мен диагностикалаудың заманауи мәселелері, экономикалық әлеуетті пайдалануды талдау әдістемесінің негіздері, кәсіпорынның ресурстық әлеуетін диагностикалау мәселелерін талдау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет ел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Бұл курс магистранттардың кәсіби дағдылар мен кәсіби тақырыптар бойынша ақпарат алмасуды жалғастырады, ғылыми, іскерлік, өндірістік және академиялық мәселелерді шешуде кәсіптік қызметте белсенді қолдануға арналған практикалық ағылшын тілін меңгереді, оқу дағдыларын жақсартады және ғылыми әдебиеттер мен мамандықтар бойынша әдебиеттерді қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан экономикасы салаларын басқару
  Несиелер: 5

  Экономиканы басқару саласындағы ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері мен экономика салаларын басқару мен негізгі тәсілдерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымтарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  ғылым тарихы мен философиясының дамуының негізгі кезеңдерімен және оның өзекті және негізгі зерттеу мәселелерімен онтология, гносеология, антопология және акциология сынды бөлімдері бойынша танымның ғылыми әдістерін қолдану және ғылыми дүниетанымды қалыптастыру мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салалық нарықтар теориясы
  Несиелер: 5

  Аталған пәнде салалық нарық құрылымын қалыптастырудың экономикалық алғышарттары, салалық нарықтардың әртүрлі түрлерінің жұмыс істеу ерекшеліктері, салалық нарықтарды мемлекеттік реттеу негіздері, фирмалардың ішкі құрылымын зерттеу, ол фирмалар мен өндірістік құрылымның детерминанттары арасындағы стратегиялық өзара әрекеттесудің әртүрлі аспектілерін талдау қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп педагогикасы ғылым саласындағы білім беру үдерісін ұйымдастыру және жүзеге асыру, оқыту, тәрбиелеу және дамыту құралдары мен педагогикалық заңдылықтарды зерттеу жолдары, білім беру мен арнайы ұйымдастырылған үрдіс сипатындағы тәрбиенің теориясы мен әдістерін қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шағын бизнестегі шығындарды басқару
  Несиелер: 4

  Курста шағын және орта кәсіпорындарды басқару негіздері, шағын және орта кәсіпорындардың ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары, шағын және орта кәсіпорындар инфрақұрылымы, кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел және оның түрлері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  Курста экономиканың нақты секторының экономикалық қауіпсіздігін қалыптастыру мен дамытудың объективті алғышарттары, сондай-ақ бәсекеге қабілетті өнім өндіру мақсатында кәсіпорын мен ұйымның әртүрлі ресурстарын ұйымдастыру және пайдалану процесінде экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің экономикалық тетіктері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шаруашылық қызметті кешенді экономикалық талдау
  Несиелер: 3

  Курста кәсіпорынның қаржылық түсімдерін басқару; капиталдық құйылымдардың пайдалығын есептеу көрсеткіштері; перспективалық және жылдық жобалардың қаржылық жоспарларын құру; есепке алу мен статистикалық есепберу жөніндегі бастапқы құжаттаманы рәсімдеу; өндірістік бағдарламаларды,жоспарлы тапсырмаларды әзірлеу мен олардың орындалуын талдау; экономикалық-математикалық әдістер мен есептеу техникасын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс экономикалық пәндерді оқытуда педагогикалық процесті басқарудың жалпы түсініктері мен элементтерін қолдану, заманауи әдістемелік тәсілдер, экономикалық пәндерді оқыту әдістемесін табысты қолдану бойынша теориялық негіздер мен практикалық дағдыларды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұрақты дамудың экономикалық индикаторлары
  Несиелер: 3

  Курста тұрақты даму индикаторлары және оларды әзірлеу тәсілдері, тұрақты даму индикаторларының мәні, индикаторларды әзірлеуге әдістемелік тәсілдер, индикаторларды пайдалану проблемалары мен жолдары, экологиялық тұрақты дамудың түйінді индикаторлары зерттеледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономиканың нақты секторын жоспарлау және болжау
  Несиелер: 5

  Курста іргелі және қолданбалы зерттеулер, және оның ғылыми бағыты мен мәселелері; ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері; өлшеу жүйелерін жобалау; экспериментті жоспарлау, экспериментті жоспарлауға қойылатын талаптар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аграрлық секторды ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курсты игеру Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінің ерекшеліктері, негізгі және айналым капиталы, инвестиция, жер, еңбек және басқа да ресурстары пайдалану көрсеткіштерін есептеу және талдау әдістері, саланың экономикалық тиімділігін арттыру стратегиялары талданады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл курста инновациялық қызмет, ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектілері, ғылыми зерттеулерді басқару және жоспарлау негіздері, экономикалық зерттеулер кезеңдері,ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері, экономикалық құбылыстар мен процестерді зерттеу әдістері толығырақ қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стратегиялық талдау
  Несиелер: 5

  Курста фирмалардың экономикалық стратегиясы және оның құраушылары, стратегия түрлері және сипаттамалары, оны жасау мен қолданылуын бақылау, нарықты кеңейті стратегиялары, стратегиялық талдау құралдары, SWOT талдау, оның күшті және әлсіз жақтары, сыртқы, ішкі қауіптері, нақты уақыттағы аумақтағы стратегиялық міндеттерді басқару түрлері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инновацияларды коммерцияландыру
  Несиелер: 5

  Курс инновацияларды коммерцияландыру процесінің толық көрінісін сипаттайды, инновацияларды коммерцияландыру контексінде ұлттық инновациялық жүйені құрудың жалпы қағидалары, ережелері мен әдістері жүйесін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • "Электрондық бизнес
  Несиелер: 5

  Пән аясында: Интернет-ресурстардың контентін басқару жүйесін және кәсіпорынның контентін басқару жүйесін құру саласындағы техникалық шешімді жобалау, әзірлеу және іске асыру әдістемелерін, электрондық бизнесті тиімді жүргізу әдістерін зерттеу жоспарлануда. Пән аясында оқытудың интерактивті әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жобалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Курста жобаны басқарудың кешенді жоспарын құрудың қолданбалы міндеттері мен мәселелері,жобаның негізгі персоналын тарту және дамыту жоспарын құру,персоналға қажеттілік пен тарту кестесі,техникалық-экономикалық негіздемені бекіту. күрделі салымдар бюджетін анықтау,жоба сметасы,сапаны қамтамасыз ету мен бақылауға қойылатын талаптарды анықтау,жоба сапасын қамтамасыз ету жоспарын құру,жобалық тәуекелдерді жоспарлау,сатып алу жоспарын жоспарлау және бекіту,жобаларды басқару және басқару,тапсырмалар мен есептер, жобаны бақылау және түзету әдістері мен құралдары,жобалық топты іріктеу,жобалық топтың дамуы,мониторинг және бақылау,мазмұнды басқару, мазмұнды растау. жоба моделін талдауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Интернет-маркетингі
  Несиелер: 5

  Пән аясында: ғаламдық интернет желісінің сипаттамаларын, жобалау негіздерін, ұйымның веб-сайтын басқаруды зерттеу; онлайн-сайттарда тауарлар мен қызметтерді жылжыту бағдарламаларын, оның ішінде контент-маркетинг әдістерін қолдана отырып зерттеу жоспарлануда. Пән аясында оқытудың интерактивті әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлікті дамыту бойынша коучинг
  Несиелер: 5

  Курста бизнесті тиімді басқаруды көтеру жолдары, басшылардың ұйымдастырушылық қабілетін арттыру мәселелері, коучингтің басшыларды дамыту құралы ретіндегі орны, кәсіпкерлік мүмкіндіктері мен кездесетін кедергілерге талдау жасау жолдары, қызметкерлерді "белсенді" тыңдау және есту қабілетін арттыру тәсілдері, коуч-басшының дағдыларын пысықтау жолдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес этикасы және әлеуметтік жауапкершілік
  Несиелер: 5

  Курста әлеуметтік жауапкершілік және бизнес этикасы: қалыптастыру, дамыту, практикалық қолдану, қоғамдағы бизнестің рөлі, әлеуметтік жауапкершілікті және еңбек қатынастары этикасын дамыту және оның мәселелері, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік және тұрақты даму мәселелрі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бәсеке және бәсекеқабілеттілік
  Несиелер: 5

  Курста елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелері бойынша теориялық, практикалық тәсілдер сипатталады, қазіргі заманғы әлемдік үрдістерді ескере отырып, бәсекелестік ерекшеліктерді қамтамасыз етудің негізделген әдістері мен құралдарын таңдауды бағаланады. Бәсекелестік ерекшеліктер теориясы негізінде елдің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізгі бағыттары анықталады. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыратын экономикалық реформаларды жүргізудің шетелдік және отандық тәжірибесінің нәтижелері бағаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON3

  Ғылыми негіздегі мақсатта алдағы дамуды және іс-қимылдағы құралды дайындау арқылы оның нақты жетістіктері үшін мүмкіндіктерді анықтау, агроөнеркәсіп кешендерінің құрылымдаудың теориялық негіздері мен агроөнеркәсіптік кешендерді дамытуды болжау және жоспарлауды біледі.

 • Код ON7

  Білім берудің тиісті деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін анықтау

 • Код ON5

  Фирманың экономикалық қауіпсіздігінің теориялық құралдарын оқып білу, бизнесті бағалаудың теориялық білімі мен тəжірибелік ілімінің кешенін беру, өнеркәсіп кәсіпорында талдау объектілерін өнім өндіру мен өткізу, оның өзіндік құны, еңбек, материалдық, қаржы ресурстарын пайдалану, өндірістің қаржылық нәтижелерін, тұрақты даму көрсеткіштерін анықтау.

 • Код ON2

  Республикадағы саяси-экономикалық процестерді басқару, нарықтық экономиканың субъектілері мен нарыктық экономиканың инфрақұрылымы, бизнес құрылымдардың экономикалық дамуы, фирманың әлеуетін талдау: өңдіру, тарату, жылжыту, басқару, қаржы, басқарудың ұйымдық құрылымын зерттеу

 • Код ON8

  Қазақстанның әлемдік білім кеңістігіне кіріктіру шеңберінде отандық білімнің бәсекеге қабілеттігін дамыту барысында қазіргі білім технологиясын меңгерген заман талабына сай мамандар дайындау.

 • Код ON4

  Экономикалық ғылымдарды оқыту әдістерінің дүниетанымдық және әдістемелік негіздерін, инвестициялау бағдарын тиімді таңдау мен тәуекелдегі үлкен кірістерді болжау негіздерін оқып біледі.

 • Код ON1

  Ғылыми танымды гносеология және методология тұрғыдан зерттеу, ұлтаралық коммуникацияға қатысу үшін қажетті ауызша және жазбаша тілдегі аумақта білімді жетілдіру, оқу-тәрбие процесінің заңдылықтары, басқарушылық процесті ұйымдастыру заңдылықтарын игереді

 • Код ON6

  Іскерлік цызметті ұйымдастырудың әдістері бизнесті ұйымдастыру формалары, стратегиялық басқару үрдісіне әсер ететін әр түрлі факторларды зерттеу, ресурстарды тиісті жоспарлау, ұйымдастыру, басқару және бақылау, инновациялық жобаларды коммерцияландыру үшін нарыққа жылжыту мен шаруашылық келісімдер арқылы зерттемелер жасаудың теориялық негіздері, бизнесті жүргізудегі әлеуметтік жауапкершілік қағидалары, бәсекеге қабілеттілікті арттыруға бағытталған тәсілдер, басқарушылық талдауда өңдеудің дәстүрлі тәсілдері мен әдістері, кәсіпкерлікті дамытудың құпиясы мен түрлерін оқып біледі

7M04101 Экономика
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 2 жыл
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика 2
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Әлемдік экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Инновацияның экономикасы
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Экономика (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M041011 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1,5
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Нақты сектор экономикасы
Магистратура

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top