Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01602 Тарих в Қызылорда "Болашақ" университеті

 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  "Шетел тілі (кәсіби)" курсы тілдік емес мамандықтар магистранттарының мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Курс академиялық жазу нормаларын меңгеруді, сыни талдау дағдыларын дамытуды, ғылыми шолуларды, аннотацияларды дайындауды, рефераттар мен библиографияларды құрастыруды қарастырады. Мақсаты шетел тілін меңгерудің жалпыеуропалық шкаласын меңгерту. Кәсіби маңызды мәселелердің кең ауқымы бойынша кәсіби қарым-қатынасты еркін жүзеге асыруға қабілетті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарихнама мен деректанудың теориялық-методологиялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Курста тарихнама, деректанудың теориялық, әдіснамалық мәселелері, тарих методологиясы, тарихилық, өзектілік, нақтылық принциптері, тарихнаманың функциялары, фактіге жалпы көзқарас, дереккөзге заманауи көзқарастар қарастырылады. Мақсаты тарихнама мен деректанудың теориялық-методологиялық мәселелерімен таныстыру. Өткен тарихи оқиғаларды сыни талдайды, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи, басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарихи зерттеулер мен білім берудегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курста ғылыми және білім беру қызметінде ақпараттық технологияны қолдану әдістері мен тәсілдері, білім сапасын арттыру және оқыту нәтижелеріне қол жеткізу үшін ақпараттық технологияны қолданудың маңыздылығы қарастырылады. Мақсаты магистранттарға өзінің ғылыми-зерттеу жəне білім беру қызметінде жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі əдістері мен жолдарын меңгерту. Ақпараттық-компьютерлік оқу технологиясын қолдануға қабілетті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарихи пәндерді оқытудың жаңа технологиялары
  Несиелер: 4

  Курста педагогикалық дағдыларды жетілдіретін тарихи пәндерді оқытудың жаңа технологиялары қамтылған, сонымен қатар жаңартылған білім беру мазмұны бойынша және белгіленген білім беру мақсаттарына сәйкес оңтайлы әдістер мен оқыту құралдары қарастырылады. Мақсаты тарихи пәндерді оқытудың заманауи технологияларымен таныстыру.Қабілеттілікті дамыту негізінде базалық педагогикалық құзыреттілік қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс басқарушылық қызметтің әр түрлі түрлерін жүзеге асырудың, басқару жүйелерін талдаудың және оларды оқытудың өзіндік дағдыларын қалыптастырады, басқарудың теориясы мен тәжірибесінің негіздерін, менеджмент саласында шешім қабылдау үрдістерін жүйелейді. Мақсаты салалық бәсекелестік жағдайында қазіргі заманғы әдістермен, жұмыс тәсілдерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дүние жүзі тарихының іргелі мәселелері
  Несиелер: 5

  Курста тарихи зерттеулердегі феноменологияны таңдаудың құндылық алғышарттарының мәселелері, сондай-ақ дүниежүзілік тарихтағы динамикалық стратегиялар мен факторлар, тарихи жүйелер қарастырылады. Мақсаты адамның шығу тегі туралы қазіргі заманғы көзқарастар мен теориялар, ежелгі Шығыс пен антикалық әлем өркениеттерінің саяси белгілерінің салыстырмалы сипаттамаларын, батыс еуропалық феодализмнің іргелі мәселелерін түсіндіру. Дүние жүзі тарихының іргелі мәселелерін талдайды, бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Курста басқару жүйесін зерттеу тәсілдері, басқару қызметінің мәні, еуропалық, американдық, жапон басқару жүйесінің теориялық, практикалық психологиялық аспектілері, басқару қарым-қатынас психологиясы, іскерлік келіссөздер психологиясы, экстремалды, стресстік жағдайлардағы басқару қызметі қарастырылады. Мақсаты болашақ педагог мамандардың барлық педагогикалық процесті басқарудағы кәсіби-психологиялық құзыреттілігін дамыту.Жастардың әрекеттері мен мінез-құлықтарына саналы түрде талдау жасай біледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Отандық тарихтың іргелі мәселелері
  Несиелер: 4

  Курста Отандық тарихтың теориялық, әдістемелік мәселелері, қазақтардың өмір тіршілігінің негіздері, әлеуметтік құрылымның өзгерісі және оның салдары, ұлттық мемлекеттілігінің құрылуы, қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілістерінің негізгі кезеңдері қарастырылады. Мақсаты Отандық тарихтың іргелі мәселелерін тереңінен зерттеу. Тарих ғылымының негізгі теориялық мәселелерін меңгереді, Отан тарихының тарихнамалық әдебиеттеріне талдау жасай біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетелдік тарихнамадағы жаңа бағыттар
  Несиелер: 5

  Курста қазіргі пәнаралық зерттеулер аясында тарихи таным ерекшеліктері, шетелдік тарихнамадағы қазіргі заманғы бағыттар, тарихи зерттеу деңгейлері, тарихнаманың әдістемелік мәселелері қарастырылады. Мақсаты XX ғасырдағы батыстық тарих ғылымының тарихы бойынша білім беру, шетелдік тарихнамадағы қазіргі бағыттардың даму барысын көрсету.Шетелдік тарихи ойдың жаңа бағыттарымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Археологияның іргелі мәселелері
  Несиелер: 5

  Курста археологияның нақты мәселелері бойынша жеке материалдардың ғылыми құндылығы, зерттеушілердің ғылыми жұмыстары, тұжырымдамалық көзқарастары, тас, палеометалл дәуірінің, темір ғасырының өзекті мәселелері, орта ғасырлар археологиясының іргелі мәселелері қарастырылады. Мақсаты археологиялық ғылымның дамуының негізгі кезеңдері, теориялық, әдіснамалық мәселелерімен таныстыру.Археологияның іргелі мәселелерін сипаттайды, мәнін ашады, жаңа іргелі археологиялық зерттеулерді түсіндіреді, жіктейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнологияның іргелі мәселелері
  Несиелер: 5

  Курста этнологияның іргелі мәселелері, қазіргі жағдайы, оның гуманитарлық жүйеде алатын орны, қазіргі адамның дүниетанымындағы тарихи, этнографиялық білімдердің реакциялық нәсілшілдік концепциялары, шовинистік наным-сенімдермен күрестегі маңызы қаралады. Мақсаты этнологияның заманауи концепцияларын, әдістерін оқып үйрену. Жас мамандардың негізгі кәсіби дағдысын қалыптастырады, олардың теориялық-әдістемелік дайындығын қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Басқару психологиясының негізгі аспектілерін, ерекшеліктерін және жалпы басқару қызметінің психологиялық факторларын меңгереді. Білім беру жүйесінде менеджмент білімін және басқарушылық ойлау, талдау дағдыларын дамытуды қолданады.Тарихи ақпараттарды еркін игеру деңгейінде шет тілін еркін қолданады.

 • Код ON2

  Дүниежүзілік және отандық тарихтың қазіргі заманғы негізгі іргелі мәселелерін, тұжырымдамаларын, мектептері мен бағыттарын, олардың арасындағы концептуальді айырмашылықтарды талдап, кәсіби қызмет аясында іргелі және қолданбалы тарихи білімдерді пайдалана білуге қабілетті.

 • Код ON3

  Тарихнама мен деректанудың теориялық-әдіснамалық мәселелерін сыни бағалайды. Шетелдік және отандық тарихнамадағы жаңа бағыттарды біледі, талдайды. Алған теориялық және іргелі білімдерін практикада, ғылыми-зерттеу жұмыстарында, диссертацияларды орындау кезінде қолданады.

 • Код ON4

  Археология мен этнологиянының іргелі мәселелері бойынша жаңа тұжырымдамалар мен көзқарастарды қалыптастыру бойынша теориялық білімдерді сыни талдайды, кәсіби қызметінде пайдаланады.

 • Код ON5

  Болашақ маманның кәсіби дайындығындағы пәндік білімнің рөлін бағалайды, практикада тиімді әдістемелік тәсілдерді, оқу процесін жобалау кезінде оқытудың озық технологияларын қолдана біледі.Тарихи зерттеулер мен білім беруде ақпараттық технологияларды пайдалана біледі.

7M01602 Тарих
Магистратура

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: M016 Тарих педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01602 Тарих (1 ж)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M016 Тарих педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01602 Тарих және география
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M016 Тарих педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01602 Тарих (1 жыл)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M016 Тарих педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01602 Тарих(профильный)
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M016 Тарих педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01602 Тарих
Магистратура

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: M016 Тарих педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01602 Тарих-дінтану
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M016 Тарих педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top