Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01510 Физика-Информатика в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • физика және информатика пәндерінде пәндік саланың мүмкіншіліктерін өз бетінше анықтау, түсіну және бағалау дағдыларын меңгеру
  • физика және информатикада оқыту мен тәрбиелеудің заманауи әдістемелері мен технологияларын меңгеру
  • физикада және информатикада базалық теориялық білімді, ұйымдастыру-басқару есептерін шешу үшін іс жүзінде дағды мен іскерлікті қолдану
  • Физика, информатиканың теориялық және эксперименттік негіздері мен физика және информатиканы оқыту технологиясын қолдану
  • мектеп оқушыларының пәндік дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру әдістерін, физикаға және информатикаға қызығушылығын қалыптастыру мен физика және информатика саласындағы білімдерін күнделікті өмірде пайдалану тәсілдерін игеру
  • математикалық білімдер және практикалық-бейімделген есептерді шығаруға арналған әдістерді пайдалану, графиктер, диаграммалар түрінде берілген сандық мәліметтерді талдау, статистикалық сипаттағы ақпаратты талдау, физикалық процестерді, деректерді және құбылыстарды талдау және жинақтау барысында математикалық әдістерді қолдану
  • физика және информатика саласында пәндік, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік және әлеуметтік-гуманитарлық, экологиялық, экономикалық және құқықтық білімдер, кәсіпкерлік және бизнес негіздері, физиологиялық даму заңдылықтары мен академиялық адалдық, іскерлік және дағдылар жүйесін игеру, одан әрі өзінің кәсіби дамуын жүзеге асыру
  • білім алушылардың оқу-зерттеу жұмысын және академиялық жазу дағдыларын қалыптастыру, физикалық экспериментті әдістемелік сауатты орындауды үйрету.
  • жалпы физикада және информатикада абстракциядан нақтыға өту қисынында нақты оқу пәнінің құрылымы мен мазмұнын білу.
Top