Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03101 Психология в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Маманның азаматтық ұстанымы мен ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға қабілетті белсенді, бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыруда қазақ тілі және шет тілдерінде коммуникациялық бағдарламаларды қолданады.
  • жоғары оқу орындарында психологияны оқытудың замануи әдістерін, формалары мен технологияларын қолданады;
  • Психологиялық ғылымдардың білім беру жүйесінің кешенді білімдерінде адам капиталын дамытудың классикалық инновациялық платформаларының сабақтастығын сақтайтын құзыретті маманның қалыптасуының хабардарлығын білдіреді
  • Өзін-өзі жетілдіруге бағытталған практикалық психологияның білімі мен дағдыларын және жоғары мектеп психологиясы саласындағы заманауи кәсіпқойлықты түсіндіреді
  • Жоғары кәсіби және кәсіби имидж брендін қалыптастыруға бағытталған психология ғылымдарының заманауи әдістерінің теориялық негіздерін қолданады
  • жоғары мектеп жағдайында педагогикалық үдерісті ұйымдастыруда іскерлік қарым-қатынастың негізгі психологиялық құралдарын және өзіндік шығармашылық таңдау іскерлігін меңгерген;
  • жеке және кәсіби қызметте жоғары технологияларды пайдалануға бағытталған эмоционалды интеллект пен тұлғаны әлеуметтендіру үдерісін басқаруда жеке және кәсіби дағдылардың заманауи әдістерін іс жүзінде меңгерген
  • Адамдардың қабілеттерін, мүмкіндіктері мен ынталандыру әдістері негізінде басқару, ұжымда тиімді коммуникацияларды қалыптастыру және қолайлы психологиялық ахуал жасау дағдыларына ие
Top