Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05301 Физика в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Өзінің кәсіби қызметінің түрлі салаларында әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар әдістерін жіктейді
  • Зерттеу және қолданбалы сипаттағы физикалық есептерді талдайды, эксперимент нәтижелерінің статистикалық өңдеуін өткізеді, объектілер мен процестердің қасиеттерін математикалық, физикалық және сандық моделдеуді жүзеге асырады
  • Ойлау мәдениетін және көпшілік алдында сөйлейді; ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық ресімдейді, кәсіби мәселелері бойынша пікірталастарға қатысуды көрсетеді
  • Заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, физика саласында жаңа білім алу алгоритмін әзірлейді
  • Әлеуметтік-тұрмыстық және ғылыми қарым-қатынас саласында тілдерді меңгереді; шет тілді ортада оқытуды жалғастыруға және кәсіби қызметін жүргізуге, шет тілінде ғылыми өнім жасауға және ұсынуға қабілетті
  • Нақты ғылыми-практикалық және басқа да физикалық мәселелерді шешу кезінде алынған білімдердің жүйесін құрады
  • Физика саласындағы іргелі ғылыми және кәсіби дайындықты жоспарлайды, ғылыми ақпаратты зерттеу, өңдеу және сақтау әдістерін қоса алғанда, заманауи ақпараттық технологияларды меңгереді
  • Физикадағы заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді жіктейді, таңдаған бағытта ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады және жүргізеді
  • Ғылыми-инновациялық жобаларды ұйымдастыру мен басқару және педагогикалық ұжымның жұмысын жоспарлау мен болжамдау дағдыларын меңгереді
Top