Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05101 Биотехнология в Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

 • Бейорганикалық, органикалық және аналитикалық химия
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты органикалық және мұнай-химия синтезінің маңызды Бейорганикалық қосылыстары мен өнімдерін синтездеу және талдау саласында теориялық білім базасын қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде студент ұтымдылық, энергия шығыны, экологиялылық және үнемділік сияқты көрсеткіштерді ескере отырып, әртүрлі мақсаттағы бұйымдарды алудың қолданыстағы әдістерінің тиімділігін объективті бағалауға қабілетті болады.

 • Физика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - физикалық құбылыстарды, құбылыстың сыртқы белгілерін және оның өту жағдайларын, шамалары мен заңдылықтарын зерттеу. Оқыту нәтижесінде студент алған теориялық және практикалық дағдыларын негізгі заңдар мен теориялар, физика принциптері, физикалық зерттеу әдістері, сондай-ақ физикалық эксперименттер жүргізу, өлшеу құралдарымен жұмыс істеу, нәтижелерді есептеу және өңдеу бойынша қолдана алады.

 • Математика I
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – модельдеуге, талдауға және қолданбалы практикалық есептерді шешуге көмектесетін математикалық аппаратты меңгеру. Пән студенттердің қазіргі математика туралы түсініктерін және математиканың негізгі заңдарын қолдану дағдыларын қалыптастырады. Оқыту нәтижесінде студент математикалық логика негіздеріне ие болады, қоғамдық жалпы ғылыми саладағы математикалық логика заңдарының аясын кеңейте алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің таңдаған білім беру бағдарламасына сәйкес техника мен технологияны, ғылыми жетістіктерді дамыту туралы негізгі түсініктерін қалыптастыру болып табылады. Пән студенттерге жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктерін қоса алғанда, тамақ, қайта өңдеу, өнеркәсіп, аграрлық-өнеркәсіптік кешеннің қазіргі жағдайы мен даму үрдістері туралы жүйелі түсінік береді. Пәнді оқу нәтижесінде студент қойылған міндеттерді орындауды ұйымдастыру, сондай-ақ жоғары мотивацияланған стандартты емес кәсіби міндеттерді, проблемаларды қою және шешу және кәсіби қызмет этикасын сақтау бойынша теориялық және практикалық дағдыларға ие болады. Студент алған білімдерін одан әрі мамандандырылған пәндерді, практикалық іс-әрекеттерді оқу кезінде қолдана алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнология негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студентке өсімдіктер мен жануарлар биотехнологиясы саласындағы ғылыми және практикалық аспектілерді жасушалық және гендік инженерияның заманауи әдістерін қолдану арқылы оқыту. Оқыту нәтижесінде студент өндіріс тиімділігін бағалау әдістерін қолдануға, берілген өнімнің биотехнологиялық өндірісінің ұтымды схемасын таңдауға, белгілі бір биотехнологиялық процесті жүргізу үшін аппаратураларды, микроорганизмдердің шарттары мен түрлерін таңдауға қабілетті болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика II
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студентте жоғары математика бөлімдерінің заңдары мен теорияларының негізгі ұғымдарын қалыптастыру, сонымен қатар нақты процестердің нақты практикалық мәселелерін шешу үшін зерттелген әдістер мен әдістерді қолдану. Пәннің теориялық курсы жоғары математиканың негізгі ұғымдарын және олардың қосымшаларын зерттеуге арналған. Оқыту нәтижесінде студент ғылым мен техниканың басқа салаларында туындайтын инженерлік мәселелерді шешуде әр түрлі функцияларды саралау және біріктіру аппараттарын өз бетінше қолдана алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты кәсіпкерлік жүргізудің теориялық және практикалық негіздерін зерделеу негізінде бизнес ортаның белгілі бір нарығындағы көшбасшылық қасиеттерді ескере отырып, кәсіпкерлік қызметтің практикалық дағдыларын игеру және қолдану болып табылады. Пән студенттердің кәсіпкерлік қызметі туралы халықаралық тәжірибені ескере отырып, жүйелі білімді қалыптастыруға, теориялық, әдістемелік және практикалық құралдарды терең игеруге бағытталған, бұл қазіргі қоғамның дамуында ерекше маңызға ие. Оқыту барысында, бастамалар туралы, тәуекелдер туралы, көшбасшылық туралы бизнес жүргізудің практикалық қызметінде кәсіпорындар (фирмалар) мен ұйымдардың әлеуметтік-экономикалық ресурстарын барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Антикоррупциялық мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда қазіргі заманғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың теориялық-қолданбалы негіздері туралы білімді қалыптастырады. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент мемлекеттің қылмыстық саясаты мен сыбайлас жемқорлықтың негізгі стратегияларымен, құқық пен заңнаманың қазіргі заманғы салаларының үрдістерімен және перспективаларымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте қылмыстық-құқықтық және өзге де нормаларды қолданудың тергеу және сот практикасын талдау және қорытындылаумен танысады және меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроорганизмдердің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерді биотехнологияда қолданылатын микробиологиялық процестердің принциптерімен және ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде студент өндірушілер үшін шикізат пен микроорганизмдерге қойылатын талаптарды сақтайды, микроорганизмдерді культивациялау әдістерін, микробиологиялық синтез және трансформация негізінде нақты өнеркәсіптік өндірістермен мақсатты өнімдерді оқшаулау және тазарту әдістерін қолданады, микроорганизмдерді культивациялау әдістерін қолдана отырып эксперименттер жүргізеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушыда өзінің кәсіби қызметінде электрониканың, өлшеу және есептеу техникасының, ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы даму үрдістерін ескере отырып, қолданбалы бағдарламалардың көмегімен растрлық және векторлық бейнелерді жасау және редакциялау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде студент Сызба геометрия, инженерлік графика элементтерін қолдана отырып, инженерлік жобаларды орындай алады, графикалық, сызба материалдарын орындау мен редакциялаудың заманауи бағдарламалық құралдарын қолдана алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-экология туралы идеяны ғылыми пән ретінде қалыптастыру және оның табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын қолдаудағы рөлі. Оқу нәтижесінде студент экологиялық жағдайға оның қауіпсіздігі мен зиянсыздығына қатысты талдау жүргізуге қатысуға, бақылау құралдары мен әдістерін пайдалана отырып, төтенше жағдайлардың алдын алу үшін тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау саласындағы әдістер мен бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің коммуникативтік және кәсіби құзыреттерін қалыптастырады. Коммуникативтік құзыреттілік құрамында интегративті негізде лингвистикалық (тілдік), дискурсивті (сөйлеу) құзыреттер қалыптасады. Курс сөйлеу әрекетінің барлық түрлеріндегі коммуникативтік дағдыларға қойылатын талаптарда нақтыланады: сөйлеу, тыңдау, оқу және студенттің кәсіби қызметімен байланысты жазу. Практикалық курс бағдарламада болашақ маманның кәсіби қызмет аясында ауызша және жазбаша сөйлеуді түсінуге мүмкіндік беретін білім мен дағдыларды игеру қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған пән ретінде қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студенттерге организмнің химиялық құрамы, құрылымы, жасуша қасиеттері және тірі организмдегі зат алмасу мен энергия туралы терең білім алуға үйрету. Пәнді зерделеу нәтижесінде студент ғылыми-зерттеу және өндірістік бейіндегі биохимиялық зертханаларда пайдаланылатын аспаптар мен жабдықтарда жұмыс істеу дағдылары мен тәсілдерін меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Стандарттау және техникалық өлшеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты стандарттаудың, метрологияның дамуын, олардың өнім сапасын арттырудағы рөлін зерттеу болып табылады. Пән өлшем бірлігін қамтамасыз етудің стандарттары, әдістері мен құралдары және қажетті дәлдікке қол жеткізу тәсілдері туралы түсінік береді; стандарттаудың және метрологияның құқықтық, ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздерімен. Оқыту нәтижесінде студент әртүрлі жағдайларға сәйкес өнімді есептеу әдістерін қолдана алады, әртүрлі механизмдер мен конструкцияларды жобалау кезінде толеранттылық пен қонуды оңтайлы таңдау бойынша есептеу әдістерін жіктей алады, механизмдер мен конструкцияларды жобалау кезінде есептеу әдістерін талдай алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық және биологиялық қауіпсіздіктің негізі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әр адамның табиғи ортаның жай-күйі үшін жеке жауапкершілігі және қауіпті, зиянды және зақымдайтын факторлардың әсерін бағалау қабілеті, өндірістік химиялық және биологиялық процестер-жүйелердің тұрақтылығын арттыру үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Оқу нәтижесінде студент ҚР Ұлттық қауіпсіздігінің құрамдас бөлігі ретінде химиялық және биологиялық қауіпсіздік туралы білімдерін көрсетуге, химиялық және биологиялық қауіпсіздікті басқару жүйесін түсіндіруге қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тағамдық химия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің тамақ шикізатының, тамақ өнімдерінің химиялық құрамы, Шикізатты дайын өнімге өңдеу кезінде жүретін химиялық процестердің жалпы заңдылықтары туралы теориялық білімдерін қалыптастыру болып табылады. Оқу нәтижесінде студент пайдалы тамақ өнімдерін жасауға қатысуға, тамақ шикізаты мен тамақ өнімдерін өңдеу мен сақтаудың әртүрлі түрлері кезінде негізгі тамақ заттарының (нутриенттердің) физикалық-химиялық және биохимиялық өзгерістерін талдауға, тағамдық қоспалар және олардың нысаналы мақсаттағы тамақ өнімдерін өндіру кезіндегі мәндері бойынша ұсынымдар беруге қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық өндірістердің биологиялық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты биологиялық, технологиялық және инженерлік міндеттерді қамтитын биотехнологиялық өндірістердің биологиялық қауіпсіздігі принциптері туралы студенттердің теориялық білімдерін қалыптастыру болып табылады. Пән био объектілердің гигиеналық сипаттамаларын, инфекциялық процесс туралы ұғымдарды, штамдардың патогенділігін анықтау әдістерін қарастырады. Оқыту нәтижесінде студент қағидатты технологиялық схемаларды әзірлеуге қатысуға, биотехнологиялық өндірістердің инженерлік-технологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, адамның қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін қолданыстағыларды іске асыру кезінде жаңа биотехнологиялық процестерді әзірлеуге қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдеріндегі процестер мен аппараттар
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты гидравликаның теориялық негіздерін және тамақ өндірісі процестерін, Гидромеханикалық, жылу, масса алмасу және механикалық процестердің заңдылықтарын зерттеу болып табылады. Оқыту нәтижесінде студент стандартты пакеттер мен автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалана отырып, техникалық объектілер мен технологиялық процестерді аргументтеуге, нәтижелерді өңдеу және талдаумен берілген әдістемелер бойынша эксперименттер жүргізуге, тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібінің негізгі процестері мен аппараттарын модельдеуге, пайдаланылатын материалдардың физикалық-механикалық қасиеттері мен технологиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша стандартты сынақтар әдістерін таңдауға қабілетті болады. дайын бұйымдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Технологиялық процестер мен өндірісті автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты білім алушыларда технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру бойынша білім мен іскерліктің негіздерін қалыптастыру, Технологиялық объектілер мен жүйелерді бақылау, реттеу және басқарудың функционалдық құрылғылары мен жүйелерін құру әдістерін игеру, студенттердің объектілерді зерттеудің инженерлік әдістері, басқарушы алгоритмдер мен бағдарламалар бойынша дағдыларды игеру, олардың жұмыс қабілеттілігін ЭЕМ-де тексеру болып табылады. Аппараттық-бағдарламалық кешендерді қамтитын үлгілік аппараттық және бағдарламалық құралдар негізінде техникалық объектілерді және технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін құру және жобалау принциптерін зерделеуге басты назар аударылады: автоматтандыру объектісінің жай-күйі туралы ақпарат алу құралдары; ақпаратты өңдеу, сақтау және түрлендіру, басқару, визуализация алгоритмдерін қалыптастыру; байланыс арналары бойынша ақпарат беру; командалық әсерлерді қалыптастыру. басқару объектісіне.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ашыту және шарап жасау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты әр түрлі ашытуды жүзеге асыра алатын микроорганизмдер жасушаларының метаболизмі негізінде әртүрлі өнімдерді, соның ішінде тамақ өнімдерін өндірумен байланысты көптеген мәселелерді зерттеу болып табылады. Материалдарда ашыту өндірісінде қолданылатын негізгі Өсімдік шикізатын егжей-тегжейлі зерттеуге ерекше назар аударылады. Оқыту нәтижесінде студент негізгі ашыту өндірістерінің технологиялық схемаларын әзірлеуге қатысуға, ашыту процестері негізінде биотехнологиялық өндірістерді жетілдіру жолдарын талдауға, өндірісті бақылаудың микробиологиялық және биохимиялық әдістерін орындауға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қайта өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушылардың кәсіпорындағы қайталама шикізат көздерін сәйкестендірудің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын және қайталама шикізатты қайта өңдеу тәсілдерін зерделеу, сондай-ақ аз қалдықты және қалдықсыз технология қағидаттарында барлық шикізат ресурстарын ұтымды пайдаланумен тығыз байланысты қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыру мәселелері болып табылады. Оқыту нәтижесінде студент қайталама шикізат негізінде өнімнің жаңа түрлерінің рецептураларын түсіндіруге, қайталама шикізаттың органолептикалық, физика-химиялық және технологиялық көрсеткіштерінің кестелерін жасауға, өндірістің қалдықсыз принциптеріне сараптама жүргізуге қатысуға, тамақтану пункттері жағдайында қайталама шикізатты ұтымды пайдалану әдістерін бағалауға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биотехнология және биоқауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгерудің мақсаты студенттердің шикізатқа, дайын өнімге және өндірістегі биотехнологиялық процестерге стандартты және сертификаттық зерттеулер жүргізу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде студент өндірістік жағдайларда адам мен қоршаған ортаның табиғи немесе гендік-инженерлік түрлендірілген биологиялық объектілердегі, оның ішінде олардан алынған өнімдердегі әртүрлі биологиялық қосылыстардың зиянды әсерінен қорғалу дәрежесін анықтауға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Клеткалық биотехнология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студенттердің осы биологиялық нысандар мен процестер үшін қолданылатын тұрақты даму мәселелерін шешуге бағытталған қазіргі заманғы биотехнологияның негізгі бағыттары мен даму перспективалары мен жетістіктері туралы түсініктерін қалыптастыру. Оқыту нәтижесінде студент генетика мен селекцияның негізгі заңдылықтары мен қазіргі жетістіктері туралы, геномика, протеомика туралы базалық түсініктерді тұжырымдауға, биотехнологиялық және биомедициналық өндірістердің, гендік инженерияның, нанобиотехнологияның, молекулалық модельдеудің негіздері туралы қазіргі заманғы түсініктерді әзірлеуге, жасушалық метаболиттердің тірі жүйелері мен биосинтезінің жұмыс істеуінің теориялық негіздерін сипаттауға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микробиология және вирусология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің микробиология мен вирусологияның әртүрлі бөлімдері бойынша теориялық негіздер мен заңдылықтарды, оның ішінде микро - және макроорганизмнің өзара іс-қимылын, профилактика, микробиологиялық, молекулалық-биологиялық және иммунологиялық диагностика әдістері, микроорганизмдермен жұмыс істеу бойынша практикалық дағдыларды меңгеруі болып табылады. Оқу нәтижесінде студент тамақ өнеркәсібіндегі Биотехнология микробиологиясының аспектілерін түсіндіруге, өсімдік жасушаларымен гендік-инженерлік зерттеулер кезінде ұсынымдық ДНҚ қалыптастыру үшін вирустық векторларды пайдалануға, жоғары өнімді көрсеткіштері бар өсімдіктердің жаңа сорттарын алу кезінде жасушалық биотехнологияны пайдалануға қабілетті болады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік микробиология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің микробиологиялық дақылдарды өсіру тетіктері туралы түсініктерін қалыптастыру, ферменттердің, биореакторлардың әртүрлі түрлерін, сондай-ақ жасушаның даму принциптеріне сәйкес өсірудің белгілі бір түрлерін жүзеге асыру үшін аппараттарды практикалық қолдану саласындағы білімдерін дамыту болып табылады. Оқу нәтижесінде студент Өнімді тазарту әдістерін, сондай-ақ өнеркәсіптік микробиологияда дайын өнімді бақылау және стандарттау принциптерін қолдана алады, ашытқы, жемшөп ақуызы, липидтер және т. б. алу үшін микробиологиялық процестерді жүргізуге қатысады, сонымен қатар антибиотиктердің, дәрумендердің, ферменттердің, амин қышқылдарының және т. б. микробиологиялық синтезін орындай алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биотехнологияның молекулярлық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты өсімдік ағзаларының, жануарлар мен микроорганизмдердің биотехнологиясында қолданылатын қазіргі заманғы молекулалық әдістерді зерттеу болып табылады. Оқыту нәтижесінде студент биотехнологиялық өндірісті дамыту үшін Инженерлік энзимология, гендік инженерия саласындағы жетістіктерді пайдалануға, тамақ өнеркәсібінде өсімдік және Жануарлар шикізатынан жаңа өнім түрлерін алу үшін жасушалық Биотехнология жетістіктерін қолдануға, Медициналық биотехнология үшін ерекше моноклоналды антиденелер алуға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерге Өсімдіктер физиологиясы саласындағы теориялық білімді игеруге үйрету, оларды практикада немесе осы іс-әрекетке еліктейтін жағдайларда қолдану дағдыларын игеру. Пәнді оқу нәтижесінде студент дағдыларды игеріп, студенттерде өсімдіктердің физиологиялық процестері туралы білім жүйесін қалыптастырады, өсімдіктер физиологиясын зерттеу процесінде зерттеу дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биотехнологиялық өндірістерді микробиологиялық бақылау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты микроорганизмдерді культивациялау сатысын қамтитын биотехнологиялық өндірістердің микробиологиялық бақылау негіздерін зерттеу болып табылады. Оқыту нәтижесінде студент өндірістің технологиялық сызбаларын, үдерістердің контаминациясының ықтимал көздерін, олардың генерациялануы мен қозғалысын талдауға, микробиологиялық бақылаудың құрылымын және оның биотехнологиялық үдерістерді басқару үшін маңызын қарауға, микробиологиялық зертханаларда биотехнологиялық өндірісті микробиологиялық бақылау кезінде әдістерді қолдануға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бионанотехнология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерге биотехнология өнімдерін әзірлеу және пайдалану саласындағы өндірістік-технологиялық, жобалау және зерттеу қызметі үшін қажетті білім алу болып табылады. Оқыту нәтижесінде студент жаңа өнімдерді әзірлеу және жасау үшін биологиялық наносамосборка және ұйымдастыру принциптерін түсіндіруге, бионосистемаларды зерттеу әдістерін жеке түсінуге және оларды мәселені шешу үшін қолдануға, бионосистемаларды зерттеу үшін әртүрлі физикалық әдістерді қолдануға қабілетті болады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдіктер биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты ауыл шаруашылығындағы биотехнологияның қазіргі даму кезеңіндегі негізгі жетістіктерімен, генетикалық, жасушалық инженерия саласындағы дамудың негізгі бағыттарымен, сондай-ақ осы әдістерді қолданудың қолданбалы аспектілерімен танысу болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент негізгі әдістер мен преймдерді, амин қышқылдарын, ферменттерді, өсімдік шаруашылығына арналған препараттарды игеру, био тыңайтқыштар, биопрепараттар, әртүрлі факторларға төзімді өсімдіктердің жаңа сорттарын жасау, ауыл шаруашылығы қалдықтарын қайта өңдеу кезінде биотехнология әдістерінің жетістіктерін игеру дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тамақ шикізатын өңдеудің қазіргі заманғы әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студентті тамақ өнімдерін зерттеудің заманауи әдістерімен зерттеу. Оқыту нәтижесінде студент өнімді зерттеудің жаңа әдістерін қолдана алады, сапаны, сондай-ақ дайын өнімнің қауіпсіздігін жан-жақты бағалайды, дайын өнімді зерттеудің инновациялық әдістерін жүргізеді, Нәтижелерді математикалық өңдеуді жүзеге асырады, тамақ өнімдеріне ғылыми зерттеулер жүргізеді, жаңа зерттеу әдістерін әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ет және сүт өнімдерінің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты - микроорганизмдердің өсуі мен өсуінің негіздері мен заңдылықтарын, сондай-ақ ет және сүт өнімдерінің тағамдық және Биотехнологиялық өндірістерінің микробиологиялық негіздерін зерттеу. Пән студентте биотехнологиялық өндірісті ұйымдастыру, өндірістің барлық кезеңдерінде биотехнологиялық тәсілмен алынған тамақ өнімдерінің сапасын бақылау саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастырады. Оқу нәтижесінде студент жоғары сапалы биологиялық құнды тамақ өнімдерін алуға, өңірдің биоресурстарын сақтауға және тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі кәсіпорнының рентабельділігін арттыруға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Белоктардың биотехнологиялық өндірісі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерге биотехнологиялық әдістермен антибиотиктер, ферменттер, дәрумендер және т.б. сияқты дәрілік заттардың топтарын алу бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады, оқыту нәтижесінде студент өндірістің биотехнологиялық тәсілдерін, биосинтезді жүзеге асыруға, дәрілік заттарды бөлу мен тазартуға, сондай-ақ олардың сапасын бақылауға қатыса алады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гендік инженерия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты бактериалды және эукариотты жасушаларда генетикалық материалды құрудың, клондаудың және білдірудің теориялық негіздерін терең зерттеу, сонымен қатар жаңа генетикалық бағдарламасы бар ағзаларды құру болып табылады. Оқу нәтижесінде студент гендік инженерияның практикалық маңыздылығын түсіндіре алады, тірі жасушаларды өсірудің негізгі бағыттарын сипаттайды, антигендер мен антиденелерді түсіндіреді, рекомбинантты ДНҚ молекуласының дизайнын таңдай алады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сала бойынша бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттің кәсіпкерлік құрылымдардың қызметіндегі бизнес-жоспарлаудың рөлі туралы түсінігін қалыптастыру және бизнес-жоспарды әзірлеу бойынша әдістемелік білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде студент бизнесті жоспарлаудың мәні, оны құру және іс жүзінде жүзеге асыру, оның ішінде практикалық маңызы бар жобаларды жіктеу туралы түсінікке ие болады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгерудің мақсаты студенттерге биотехнологиялық процестерді ферменттердің, тағамдық ақуыздың, полисахаридтердің, гликозидтердің, амин қышқылдарының, тағамдық қышқылдардың, дәрумендердің және басқа да әртүрлі функционалдық мақсаттағы биологиялық белсенді заттардың техникасы мен өнеркәсіптік өндірісінде пайдалану туралы қажетті теориялық білімді қалыптастыру дағдыларын үйрету болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент биологиялық белсенді қосылыстардың продуценттері болып табылатын бірқатар биообъектілерді өсіру үшін қоректік ортаны дайындау тәсілдерін меңгеріп, биотехнологиялық өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау әдістерін игереді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жануарлар биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты биотехнологияның объектісі және биотехнологияның барлық негізгі бағыттары ретінде өсірілетін өсімдік жасушаларының биологиясы туралы білімнің қазіргі жағдайын көрсету болып табылады. Пән биотехнологияның ғылым ретінде қалыптасуын, жануарлардың биотехнологиялық резервтерін пайдалануды зерттейді, биологиялық жүйеге әсер ету дәрежесіне және биотехнологияның қолданылу саласына, жасушалық және эмбриогенетикалық инженерияны қолдануға байланысты биотехнология әдістері туралы жалпы түсініктерді қалыптастырады. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы Жануарлар биотехнологиясының жалпы биологиялық негіздерін түсіндіруге және алған білімдерін бітіру жұмысын жазу кезінде пайдалануға қабілетті болады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық биотехнология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты суды, топырақты, ауаны және басқа да объектілерді экологиялық ластанудан тазартудың биотехнологиялық әдістерін зерттеу болып табылады. Пән әртүрлі салалардағы ластанудың шекті рұқсат етілген нормаларын және оларды бақылау нысандарын, өсімдік жасушаларының, тіндерінің және протопласттарының негізгі принциптері туралы жалпы мәліметтерді, органдарды, тіндерді, жасушаларды өсірудің әдістемелік негіздерін қарастырады. Оқу нәтижесінде студенттер Су экологиялық жүйелерін талдауға, ластанған су экожүйелерін биологиялық тазартуды дамытуға, ластаушы заттардың биологиялық өзгеруіндегі ұқсастық пен айырмашылықты, органикалық қалдықтарды микробиологиялық өңдеуді анықтауға қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғи орта мен биологиялық тазарту құрылыстарының экожүйелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің ботаника, зоология, генетика, микробиология, экология бойынша теориялық білімдерін, компьютерлік статистикалық бағдарламалармен материалды биометриялық өңдеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқу нәтижесінде студент қоршаған ортаны техногендік ластанудан тазартудың және қалдықтарды қайта өңдеудің биологиялық әдістерін қолдана алады, табиғи экожүйелердің жұмыс істеуінің негізгі заңдылықтары, қоршаған ортадағы антропогендік ластанудың көші-қон жолдары, органикалық ксенобиотиктердің, табиғи полимерлердің биотрансформация жолдары туралы идеяларды жүйелі түрде шеше алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты әр түрлі қызмет салаларында жобаларды басқару әдіснамасын игеру, заманауи жобалық менеджмент пен ақпараттық технологияларға сәйкес мәдениетті тәрбиелеу, жобаларды орындау саласына жаңа ақпараттық технологияларды енгізу үшін жағдай жасау болып табылады. Пән білім алушыларда кәсіптік қызметтің негізгі түрлерінің бірі ретінде жобаларды басқару туралы жүйелі білімді, басқарушылық проблемаларды практикалық шешу дағдылары мен дағдыларын, оның ішінде осы саладағы отандық және әлемдік тәжірибені зерделеу негізінде қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерден өнеркәсіптік өндірістерді қамтамасыз етуде теориялық және практикалық білім алу, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша инженерлік шешімдер қабылдауды, "азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V Қазақстан Республикасының Заңы, нормативтік-техникалық құжаттар, ережелер мен ережелер негізінде технологиялық және механикалық жабдықпен қауіпсіз жұмысты ұйымдастыруды үйрену болып табылады. табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың және олардың салдарларының алдын алуды және жоюды регламенттейтін ережелерді. Пән адамның өндірістік қызметі процесінде туындайтын негізгі қауіпті және зиянды факторлар, қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігін сақтауға бағытталған негізгі іс-шаралар мен құралдарды зерделеу, ең оңтайлы және ыңғайлы жұмыс жағдайларын жасау, еңбек өнімділігін арттыру, қауіпті өндірістік объектілердегі авариялардың салдарын болдырмау және/немесе азайту бойынша маңызды бөлімдерді қамтиды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  биологиялық объектілер мен тағамдық биотехнологияның көмегімен тамақ өнімдерін алу әдістерін қолдану.

 • Код ON2

  кәсіби қызмет саласында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, заманауи техникамен, аппаратурамен жұмыс істеу.

 • Код ON3

  қоршаған ортаны тазартудың биологиялық әдістерін пайдалана отырып және су экологиялық жүйелерін талдай отырып, биотехнологиялық өндірістердің қауіпсіздігін, адам мен қоршаған ортаның әртүрлі биологиялық қосылыстардың зиянды әсерінен қорғалуын, ластаушы заттардың биологиялық түрленуіндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарды қамтамасыз ету.

 • Код ON4

  ашыту процестерінің негізінде биотехнологиялық өндірістерді жетілдіру жолдарын, нәтижелерді математикалық өңдеу арқылы өнімдерді зерттеудің жаңа әдістемелерін қолдана отырып, қайталама шикізат негізінде өнімнің жаңа түрлерінің рецептураларын талдау.

 • Код ON5

  өнімді тазарту әдістерін, сондай-ақ өнеркәсіптік микробиологияда дайын өнімді бақылау және стандарттау қағидаттарын, биотехнологиялық өндірісті дамыту үшін инженерлік энзимология, гендік инженерия саласындағы жетістіктерді, биотехнологиялық өндірістерді микробиологиялық бақылау кезіндегі әдістерді қолдану.

 • Код ON6

  жоғары генеративті және биосинтетикалық қабілеті бар жасушаларды алуда пайдаланылатын биотехнологиялық және биомедициналық өндірістерді, гендік инженерияны, нанобиотехнологияны, молекулалық модельдеуді, биосинтезді, дәрілік заттарды бөлу мен тазартуды жүзеге асыруға қатысу.

 • Код ON7

  ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары саласындағы негізгі білімдерін көрсету.

 • Код ON8

  биотехнологиялық кәсіпорындарда Еңбекті қорғау, экология және өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелері мен нормаларын сақтау.

 • Код ON9

  кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін, бизнес-жоспарларын, инвестициялық жобаларын жоспарлау.

 • Код ON10

  инвестициялық жобалауда, бизнесті жоспарлауда, жобаларды басқаруда қолданылатын ұтымды шешімдерді ұсыну.

 • Код ON11

  жануарлар биотехнологиясының жалпы биологиялық негіздерін, өсімдіктердің морфологиясын, экологиясын және жаңа түрлерін, жоғары сапалы биологиялық құнды азық-түлік өнімдерін алу әдістерін, аймақтың биоресурстарын сақтай отырып және кәсіпорынның тиімділігін арттыра отырып түсіндіру.

6B05101 Өсімдіктер биотехнологиясы және микробиология
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05101 Биотехнология
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биотехнология
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 Ауылшаруашылық биотехнология
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биотехнология
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top