Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01504 Биология (бейіндік бағыт) в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Гендік инженерия
  Несиелер: 5

  Гендік инженерия пәні магистранттарды рекомбинантты ДНҚ-ын алу және клондаудың алуан түрлі әдістері мен әдістемелері, өсімдік және жануарлар геномдары экспрессиясының механизмдері, молекулалық клондардың селекциясы туралы түсініктерді нақтылы білуге міндеттейді. Сонымен қатар бұл курста магистранттар соңғы жылдары басылып шыққан әдебиеттерді еркін пайдалана алуды, бұл бағыттағы соңғы жетістіктерді іріктеуді, гендік инженериядан алған білімдерін ғылыми және практикалық жұмыста пайдалануға үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Молекулалық генетика
  Несиелер: 5

  «Молекулярлық генетика» пәнінің мақсаты жаңа молекулярлық деңгейде жұмыс істеудің практикалық әдістерін, молекулярлық генетиканың даму бағыттары, жасушаның генетикалық ақпараты, нуклеин қышқылдары мен ақуыз молекулаларының құрылымдық ұйымдастырылуы туралы қазіргі заманғы идеяларды меңгеру үшін қажетті іргелі теориялық базаны беру, олардың кеңістіктік құрылымын қалыптастыру, ДНК нуклеотидті тізбегін анықтау әдістері, мутагенез түсінігі және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жасуша биологиясы
  Несиелер: 4

  Міндеті: -клеткалық биология саласында теориялық білім алу және биология, биотехнология, биомедицинада болашақта кәсібі қызметінде қолдануға мүмкіндік беретін практикалық тәжірибе жинау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  "Басқару психологиясы" пәнін оқу тыңдаушылардың теориялық білімдері мен еңбек ұжымын басқару мәселелерін шешуге қатысы бар адамдардың психикалық процестерін зерделеуге қазіргі заманғы психологиялық әдіснаманы қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эволюциялық биология
  Несиелер: 3

  Эволюциялық биология пәнін оқытудың мақсаты: эволюциялық биология ғылымының теория және методологиялық негіздерін, дәстүрлі эволюциялық теория және осы саладағы дискуссиялық концепцияны магистантарға меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жасуша патологиясы
  Несиелер: 4

  Магистранттарға клетка мен ұлпалардағы патологиялық реакциялардың даму барысындағы морфологиялық және функционалдық өзгерістерге қатысты негізгі білімді беру. Клетка патологиясы кез-келген патологиялық процестердің негізі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіптік)
  Несиелер: 2

  Бұл пән жалпы ғылымдық және ғылыми-кәсіби проблематикалар шеңберінде полемика мен дәлелдеу біліктерін дамыту негізінде монолог және диалог түріндегі шетел тілінде ауызша байланыс жасау, мамандығына сәйкес шетел әдебиетін және қоғамдық-саяси бағытындағы мақалаларды оқу және соңынан өңдеп, алынған ақпаратты өз түсінігінің пайдалавну дағдыларын ары қарай дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 2

  Магистранттарды ресурс тиімділігі мен энергия тиімділігіне бағытталған кәсіпорындар мен ұйымдарда процестерді басқаруға дайындау; ұйымдағы бизнес-процестерді басқарудағы жобалау-ұйымдастыру қызметі шеңберінде мақсатқа бағытталған басқару қызметіне дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  "Менеджмент" курсы бойынша магистранттарды оқыту – менеджменттің әртүрлі деңгейлерінде қазіргі ұйымды басқару үшін қажетті білім, білік және практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру және ұйымның даму мақсаттарына қол жеткізу үшін оларды барабар және тиімді пайдалануға қабілеттілігі мен дайындығын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Іскерлік коммуникациялар және қақтығыстарды басқару
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты тыңдаушылардың іскерлік коммуникация және қақтығыстарды басқару саласындағы білім негіздерін меңгеруін қамтамасыз ету болып табылады. Пәнді оқытудың міндеттері оның пәнінің мазмұны мен ерекшелігімен анықталады және кәсіби қызмет және т. б. барысында іскерлік қарым-қатынасқа байланысты негізгі мәселелерді зерттеумен шектеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұйымдастыру теориясы және ұйымдастыру тәртібі
  Несиелер: 3

  Пән екі дербес, бірақ өзара байланысты кәсіби білім салаларын біріктіреді, онда ұйымның феноменімен байланысты ғылыми ізденістер мен арнайы зерттеулер кеңінен жүргізіледі, ұйымдардың адамдардың өмірі мен мінез-құлқына әсері, ұйымның дамуы, олардың қайта құрылуы және менеджерлер мен қызметкерлердің қызметін тиісінше өзгерту бойынша нақты материалдар жинақталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Корпоративтік басқару
  Несиелер: 3

  Бұл пән корпоративтік басқару әр компания қызметінің кең ауқымды мәселелері құзыретіне жатқызылған алқалы басқару органдарының (директорлар кеңестерінің) шешім қабылдау және өңдеу жүйесін құру міндеттерін шешуге мүмкіндік береді. Компанияны тиімді басқару мақсатында тиісті компанияның бас директоры (менеджменті) мен акционерлердің мүдделерін білдіретін Директорлар кеңесі арасында құзыреттерді бөлу жүйесі құрылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фитоценология
  Несиелер: 5

  Магистранттарды өсімдік қауымдастықтарының қалыптасуының негізгі заңдылықтарымен, классификациялау əдістерімен, құрылысы мен олардың қоршаған орта мен өзара қарым-қатынасымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биологиялық зерттеулердің қазіргі әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты биологияның әдіснамасы туралы ғылымды және биологиялық зерттеулер әдістерін меңгеру болып табылады. Пәнді оқып-үйренудің негізгі міндеті - биология саласындағы ғылыми зерттеулердің пәні, объектілері мен әдістері туралы магистранттардың идеяларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоршаған орта жағдайының биоиндикациясы
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаның ластану деңгейін және тірі ағзаларға әсерін бағалау үшін биоиндикацияның түрлі әдістері туралы білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физико-химиялық биологияның қазіргі заманғы мәселелері
  Несиелер: 5

  Магистранттарға органикалық қосылыстардың химиялық құрамының ерекшеліктерін зерттеу, физико-химиялық құрамы, аминқышқылдары, ақуыздар, нуклеинқышқылдары, көмірсулар, липидтер; өмірдің физико-химиялық негізін түсініу тірі организмдердегі химиялық айналымдар , әр түрлі заттардың түрлі өзгерістерге ұшырауын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін ауызша және жазбаша нысанда мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде коммуникацияға дайындық

 • Код ON2

  Дерексіз ойлау, талдау, синтездеу қабілеті; әлеуметтік, этикалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, өзінің кәсіби қызметі саласында ұжымды басқаруға, және ұйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдауға дайын болу

 • Код ON3

  Биологиялық объектілерді бақылау, сипаттау, сәйкестендіру, жіктеу, өсіру әдістерін қолданады Биологияның негізгі және құрылымдық ұғымдарын, заңдары мен теорияларын меңгерген. Зертханалық жұмыстар, эксперименттер, бейіндеуші ғылымның түрлі салаларындағы тәжірибелер барысында алынған эксперименттік деректерді тәуелсіз бағалауды, жүйелендіруді, интерпретациялауды және синтездеуді жүргізуге және оларды тиісті теориямен байланыстыруға қабілетті болуға қабілетті.

 • Код ON4

  Табиғат, қоғам және табиғат туралы түсініктерді, биология ғылымының мәселелері мен концепциясының арақатынасы мен өзара әрекеттесуін; мамандану шеңберіндегі іргелі ғылым негіздерін; тірі организмдердің тіршілік әрекеті процестерінің мәні, механизмдері мен заңдылықтарын, қазіргі биологияның дамуының негізгі жетістіктері мен үрдістерін; тірі организмдердің маңызды қосылыстарын талдау әдістерін және олардың тіршілік әрекеті процестерін зерттеу әдістерін; биологтың кәсіби және ғылыми қызметінің технологиясын

 • Код ON5

  Биология мәселелерін түсінеді және жаңа міндеттерді шешу үшін кәсіби қызмет саласында іргелі биологиялық түсініктерді қолдана алады; әлемнің ғылыми суреті туралы өзінің түсінігін кеңейту үшін жаратылыстану-ғылыми білімді пайдалана алады, бірлескен жұмыс кезінде ғылыми жаратылыстану пәндерінің ақпараттық-ұғымдық өрісінде бағдар ала білу, ақпараттық ағымдарда бағдар ала білу және құбылыстарға бейімделе білу

Top