Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01103 Білім берудегі Менеджмент (бейіндік) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • қазіргі білім беру парадигмасы мен жаһандық мәселелерді зерттеудің пәнаралық контекстінде философиялық, психологиялық, педагогикалық және басқарушылық ғылымның тұжырымдамалық ережелерін біледі;
  • әлеуметтік-этикалық маңызы бар мәселелер бойынша тұтас пайымдаулар қалыптастырады, корпоративтік қағидаттарды сақтайды және академиялық адалдық мәдениетін қолдайды;
  • мониторинг және диагностика әдістерінің кешенін қолдану арқылы кәсіби саладағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жүйелейді және жинақтайды; өз бетінше оқу қабілетін көрсетеді, IT – құзыреттерін жетілдіреді;
  • басқару туралы ғылымның бастау көздерінен бастап классикалық менеджменттің теориялық білімін іс жүзінде қолданады; заманауи білім беру қызметтері мен инновациялар саласындағы білімді басқару проблемаларын бағалайды;
  • кәсіби құзыреттілік, стратегиялық және қаржылық жоспарлау саласындағы міндеттерді шешеді, білім беру сапасын басқаруға әсер ететін факторларды анықтай алады; зерттеу қызметінің қолданбалы әдістерін көрсетеді;
  • менеджменттің барлық бағыттары бойынша теориялық және әдіснамалық талдау дағдыларын тәжірибеде қолданады, басқарушылық міндеттерді шешу мақсатында сабақтас ғылымдар білімін жинақтайды;
  • жобалау және диссертациялық жұмыстарды орындау үдерісінде ғылыми-педагогикалық зерттеу әдіснамасын қолданады; зерттеу мәдениетін меңгерген, білім беру жүйелерін басқарудың заңдылықтарын, ұстанымдарын, технологиялары мен әдістерін ескереді;
  • адам ресурстарын басқару саласындағы заманауи тұжырымдамаларды бағалайды;
  • операциялық және HR-менеджменттің өзекті мәселелерін талқылау және сыни талдау мақсатында ситуациялық кейстер мен практикалық тапсырмаларды әзірлейді;
  • әртүрлі білім беру жүйелеріне тән басқару үдерістерін моделдейді, оларды қазіргі білім беру нарығының шынайылығына сәйкестендіреді;
Top