Жаңа білім беру бағдарламасы

6B06106 Басқарудағы ақпараттық жүйелер в Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Математика I
  Несиелер: 5

  Пән матрицалар мен детерминанттарды; сызықтық және векторлық алгебраның элементтерін; аналитикалық геометрияның элементтерін; математикалық талдауға кіріспе; бір және бірнеше айнымалылардың функцияларын дифференциалды есептеу, оларды қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қызметке кіріспе
  Несиелер: 5

  Біліктілігін зерттейтін пән мамандық түлегінің сипаттамасы, АЖ және ВТ негізгі ұғымдары, теориялық информатика, ақпараттықжүйелер мен модельдер, ақпарат түсінігі, ақпараттық процестер, функциялар, энтропия, энтропияның қасиеттері, ақпарат мөлшері, ақпараттық энтропия, ақпаратты өлшеу, семантика, мағынаның қасиеттері, құпиялылық, дезинформация, ақпарат көздері, сақтау, мәліметтер базасы және білім, ақпаратты іздеу, өңдеу, сақтау, құқықтық негіздер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика (есептеу)
  Несиелер: 5

  Пән Аналитикалық геометрия мен сызықтық алгебраны зерттейді.Бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері.Дифференциалдық теңдеулер. Бірнеше айнымалылардың функциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән фирмалардың, әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы кәсіпорындардың жұмыс істеу тетіктерін зерттейді. Пәнді оқу барысында бизнесті құрудың тиімді жүйесін құру, кәсіпкерліктегі теориялық ақпарат пен практиканы жинау және түсіндіру дағдысы қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық және жеке құқықтық сананы зерттейді, құқықтық мәдениетті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша азаматтық ұстанымды қоғамға қарсы құбылыс ретінде қалыптастырады. Пәнді зерделеу барысында құқықтық реттеу, нормативтік-құқықтық актілерді білу мәнмәтініндегі оқиғаларды, іс-әрекеттерді талдау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Пән тәртіп қорғау құралдары мен жүйелерін зерделейді, табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы ТЖ жағдайларында сауатты мінез-құлық қағидаларын оқыту, авариялардың, апаттардың, зілзалалардың ықтимал зардаптарынан, сондай-ақ осы зардаптарды жою барысында халық пен шаруашылық жүргізу объектілерінің өндірістік персоналы мен мүлкі үшін төтенше жағдайлар кезінде залалды барынша азайтатын болжау және шешімдер қабылдау үшін қажетті практикалық дағдыларды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика II
  Несиелер: 5

  Пән бір айнымалы функциялардың интегралдық есебін; дифференциалдық теңдеулерді; сандық және функциялық қатарларды зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылықты және инновацияларды басқару
  Несиелер: 5

  Пән тиімді көшбасшылық аспектілерін, инновацияларды басқару заңдылықтарын зерделейді; тиімді вербалды, вербалды емес және электрондық коммуникация, шешім қабылдау, команда құру, жанжалдар мен күйзелістерді басқару, көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру және жетілдіру, жобаны басқаруға қатысу, технологиялық және өнімдік инновацияларды енгізу бағдарламасы немесе ұйымдастырушылық өзгерістер бағдарламасы дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Волонтерлік қызметті ұйымдастыру технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән волонтерлік қызметтің мақсаттарын, міндеттерін, ерекшеліктерін және жеке және заңды тұлғаларға адамдардың денсаулығын сақтау, қоршаған ортаны қорғау және қорғау бойынша көмек көрсетуді зерделейді. Пәнді оқу барысында волонтерлік қызметті ұйымдастырушының өкімдерін орындау, волонтерлік қызметті қауіпсіз орындау қағидаттарын сақтай отырып, өз қызметіне үшінші тұлғаларға және қоршаған ортаға зиян келтірмей орындау қабілеті қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Пән табиғат пен қоғамның тұрақты даму заңдылықтары, тірі организмдер мен тіршілік ету ортасының өзара әрекеттесуі туралы қазіргі заманғы жүйелі түсініктердің қалыптасуын; қоршаған ортаға антропогендік әсермен байланысты проблемаларды зерттейді. Пәнді оқу барысында экологиялық проблемалардың себептері мен оларды жою жолдарын анықтау, экологиялық процестерді талдау, экологиялық қызметте нақты міндеттер мен басымдықтар қою мүмкіндігі қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Есептеу математикасы
  Несиелер: 5

  Есептеу алгоритмдерін құрудың жалпы принциптерін, есептеу қателіктерінің типтерін және оларды табу тәсілдерін, типтік инженерлік және математикалық есептерді шешудің сандық әдістері мен алгоритмдерін, ЭЕМ-де типтік математикалық есептерді есептеу алгоритмдерін іске асыруды және шешу нәтижелерінің дұрыстығын бағалауды, машиналық есептеулердің ерекшеліктерін ескере отырып алгоритмдерді құрастыру және MathLab инженерлік және ғылыми есептеулер жүйесінің тілінде бағдарламалау зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика III
  Несиелер: 5

  Пән күрделі айнымалы функциялар теориясын; операциялық есептеу элементтерін және оның тұрақты коэффициенттері бар қарапайым сызықтық дифференциалдық теңдеулер мен жүйелерді интеграциялауға қосымшаларын; Фурье қатарларын; математикалық статистика мен ықтималдық теориясын зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелер негізі
  Несиелер: 5

  Ақпараттық жүйе ұғымын, АЖ сипаттау әдістерін, АЖ канондық сипаттамасын зерттейтін пән, ақпараттық процестің түсінігі мен құрылымы, ақпаратты беру модельдері, ашық жүйелердің өзара әрекеттесуі және алмасу хаттамалары, ақпаратты өлшеу, арна, физикалық деңгейдегі ақпараттық процестер, ақпаратты беруді бақылау, кодтау теориясының жалпы ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сигналдар теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Сигналдардың метрологиясын зерттейтін пән; сигналдардың математикалық модельдері; сигналдардың ыдырау принциптері, сигналдарды жинақтау, сигналдардың жиіліктік түсінігі; үздіксіз сигналдарды дискретизациялау және қалпына келтіру принциптері, ақпараттық деректерді децимациялау және интерполяция әдістері; желілік жүйелердің беріліс функциялары және жиіліктік сипаттамалары; сигналдарды модулирлеу және демодулирлеу; байланыс желілері бойынша деректерді беру жүйелері; ақпараттық деректерді түрлендірудің классикалық қосымшалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жартылай сандық алгоритмдер
  Несиелер: 5

  Кездейсоқ сандарды, біркелкі үлестірілген кездейсоқ сандарды генерациялауды, статистикалық критерийлерді, кездейсоқ тізбектерді, арифметиканы, санаудың позициялық жүйелерін, өзгермелі нүктесі бар сандардың арифметикасын, көп мәрте дәлдіктің арифметикасын, рационалды сандардың арифметикасын, санның әртүрлі жүйесіне түрлендіруін, дала қатарлары және олармен операциялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламалау технологиясы және тілдер
  Несиелер: 7

  Бағдарламалық инженерия түсінігін, Бағдарламалық құралдың өмірлік циклін, БҚ архитектурасын, өңдеу модельдерін зерттейтін пән: каскадты, аралық бақылаумен, спиральды және т. б.; САЅЕ және RAD-технологиялар, тестілеу және сапаны бағалау, процедуралар мен мәліметтердің спецификациясы, бағдарламалау парадигмалары: визуалды, функционалдық, процедуралық, объектілі-бағытталған және т. б.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электроника
  Несиелер: 3

  Электр сигналдарын талдау әдістерін; жартылай өткізгіш аспаптардың физикалық қасиеттері, сипаттамалары және параметрлері; сызықты және сызықты емес электр тізбектерін талдау әдістері және сипаттамалары; Транзисторлар мен операциялық күшейткіштердегі Күшейткіш құрылғылардың жұмыс принциптері, негізгі параметрлері және сипаттамалары; импульстік және логикалық құрылғылардың жұмыс істеу принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электротехника
  Несиелер: 3

  Электрондық компоненттердің жұмыс істеу принципін зерделейтін пән; электрондық компоненттердің математикалық модельдері, сондай-ақ әртүрлі жұмыс режимдері үшін эквиваленттік схемалардың құрылысы; электрондық құрылғылардың тораптарын есептеу ерекшеліктері; электрондық құрылғыларда болып жатқан физикалық процестердің математикалық сипаттамасы; жартылай өткізгіш аспаптар мен микросхемалардың әртүрлі режимдер мен жиіліктегі жұмыс ерекшеліктерін ескере отырып, электрондық құрылғыларды талдау және синтездеу әдістері оларды қолдану ауқымында.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдер теориясы
  Несиелер: 5

  Алгоритмдер теориясына кіріспені, алгоритмдердің қасиеттерін, әмбебап алгоритмдік модельдерді, Тьюринг машиналарын, пост машинасын, Марковтың қалыпты алгоритмдерін, негізгі алгоритмдік конструкцияларды, бағдарламалық өнімнің спецификациясы түсінігін, алгоритмдерді құру әдістерін, алгоритмдерді құрудың эвристикалық әдістерін, рекурсивті функцияларды, есептер мен алгоритмдердің күрделілігін бағалауды, алгоритмдердің күрделілігін есептеу әдістерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Алгоритмдер және мәліметтер құрылымдары
  Несиелер: 5

  Деректер құрылымын, мәліметтердің базалық құрылымын, статикалық, жартылай статикалық, мәліметтердің динамикалық құрылымын, Алгоритмдер түсінігін, Алгоритмдер типтерін, Алгоритмдер мысалдарын және есептерді Алгоритмдеу, орындалатын операторлар, кіші бағдарламалар, деректердің файлдық типтерін, алгоритмдерді талдау, алгоритмнің күрделілік түсінігін, күрделілігі: уақытша және теориялық, алгоритмнің тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  ОЖ негізгі негізгі базалық түсініктерді, процестерді басқару, жадыны басқару, енгізуді-шығаруды басқару, MS DOS операциялық жүйесі, Windows операциялық жүйесі, Unix операциялық жүйесі, компьютер және оның бағдарламалық қамтамасыз етілуі, ОЖ Алгоритмдеу және бағдарламалау, процессаралық өзара іс-қимылдың түрлері мен механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютер архитектурасы
  Несиелер: 5

  Аналогтық және импульстік құрылғыларды, электрондық құрылғылар түсінігін, аналогтық және импульстік құрылғылардың құрылымын, цифрлық жүйелердің жұмыс істеу принципін, компьютердің көп деңгейлі ұйымдастырылуы, сәулет, ЭЕМ құрылымы, қазіргі заманғы көп деңгейлі машиналар, ЭЕМ негізгі элементтері мен функционалдық тораптары, есте сақтау құрылғылары, процессорлар мен шиналар микросхемалары, командалар жүйесі, интерфейс ұғымы, ДК интерфейстері, МП өндірісінің технологиясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік тораптар
  Несиелер: 5

  Пән: АҰИ классификациясы мен тарихын, АҰИ бағдарламалық және аппараттық құралдарын, біррангты желілер және "клиент/сервер", желілердің топологиясын, желілік компоненттер, OSI ашық жүйелерінің өзара байланысының моделі, байланыстың кәбілдік желілері, байланыстың сымсыз арналары, желілердегі адресация, IP - адресация, TCP/IP коммуникациялық хаттамаларының стегі, желілік технологиялар, жергілікті есептеу желілері, жаһандық желілердің технологиялары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  ЖБҚ құрамын, ОЖ, интерфейс қабықтарының мақсатын, бағдарламалау жүйелері мен жүйелік утилиталарды, үзілістерді, ресурстардың негізгі түрлерін, процестер мен тапсырмаларды жоспарлау және диспетчерлендіруді, sjn, SRT, RR пәндерін, ауыстыру және ығыстыру, жадты басқару, енгізу-шығару және файлдарды басқару, микропроцессорлар архитектурасының ерекшеліктері, ОЖ архитектурасы, операциялық ортада бағдарламалау, аудармашылар, компиляторлар, аудармашылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Ақпаратқа шабуылдардың көздерін, тәуекелдері мен нысандарын, қауіпсіздік саясатын, қауіпсіздік стандарттарын, ақпаратты қорғау әдістері мен құралдарын, криптографиялық модельдерді, шифрлау алгоритмдерін, симметриялық және асимметриялық криптожүйелерді, желілерді әкімшілендіруді, пайдаланушыларды сәйкестендіру алгоритмдерін, корпоративтік желілерді көп деңгейлі қорғауды, желілердегі ақпаратты қорғауды, ақпаратты қорғау жүйелеріне қойылатын талаптарды зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Модельдеудің негізгі принциптерін, қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарды, модельдеудің негіздерін, жүйелерді моделдеу және талдау әдістерін, модельдеудің ортасын және компьютерлік модельдерді жасау құралдарын пайдалана отырып статикалық және динамикалық модельдерді құру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер қоры
  Несиелер: 5

  Пән Ақпараттық жүйелер мен деректер базасын, деректер базасының пайда болу және даму тарихын, деректер базасын құру концепциясын, деректер базасын жобалау әдіснамасын, деректер модельдерінің типтерін, реляциялық деректер базасының теориясын, реляциялық деректер тұтастығын, реляциялық алгебра, қатынастардың қалыпты формаларын, деректер қорын әзірлеуді, пәндік саланың концептуалды моделін, деректер қорын жобалауды, ақпараттық модельді, деректер қорын жобалауды автоматтандыруды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Визуализацияның ақпараттық технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән, бейнелерді қалыптастыру тәсілдерін, түс модельдері мен кеңістіктерін, түс басқаруды, фрактал теориясын, растеризация алгоритмдерін, растрлы бейнелерді өңдеу алгоритмдерін, бейнелерді сүзуді, векторизацияны, проекцияны және кеңістіктегі түрлендіруді, екі өлшемді және үш өлшемді объектілердің бейнелерін, OpenGL кітапханасын (синтаксис, буферлер, примитивтер, матрицалар, бағдарламалық жүзеге асыру), компьютерлік графиканың аппараттық құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес-үдерістерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Бизнес-процесс түсінігін, үдерістік тәсілді және үдерістік-бағдарланған ұйымды, бизнес-процестерді басқарудың теориялық негіздерін, бизнес-процестерді модельдеудің негізгі тәсілдері мен стандарттарын, бизнес-процестерді модельдеудің бағдарламалық құралдарын, ұйым қызметінің әртүрлі пәндік салаларын сипаттау әдістемелерін, бизнес-процестерді талдау әдістерін зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Ақпараттық қауіпсіздіктің тұжырымдамалық моделін зерттейтін пән, ақпараттық қауіпсіздік стандарттарын шолу және салыстырмалы талдау, қауіпсіздіктің бұзылу себептерін зерттеу, қауіпсіздік саясаты ұғымы, компьютерлік жүйеде қауіпсіз субъективті өзара әрекеттесу модельдері, қорғаныс механизмдерін жұптастыру, таратылған компьютерлік жүйеде қауіпсіздік тетіктерін құру, қорғалған виртуалды желілерді құрудың заманауи құралдары, ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу әдістері, рұқсат етілмеген қол жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер қорын басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Мәліметтер банкін және оның компоненттерін зерттейтін пән, ДҚБЖ түсінігі және жіктелуі, ДҚБЖ тілдік және бағдарламалық құралдары, мәліметтер құрылымы, ДҚБЖ функциялары, мәліметтер модельдерін жіктеу, көп өлшемді деректер модельдері, объектіге бағытталған, атудан кейінгі және реляциялық ДҚБЖ, құрылымдық сұрау тілі, деректерді басқару әдістері мен әдістері, мәліметтер базасын құру және жүргізу. ДҚБЖ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің графикалық құралдары
  Несиелер: 5

  Векторлық және растрлық графиканы, Дискреттік графиканың алгоритмдерін, файлдардың графикалық форматтарын, түс модельдерін және түс кеңістіктерін, графикалық файлдардың әртүрлі форматтарымен жұмыс істеуге арналған бағдарламаларды (CorelDraw, PhotoShop және т.б.), графикалық редакторлардың базалық құралдарын, әртүрлі форматтағы графикалық бейнелерді жасау және өңдеу, анимациялық графиканы оқып үйренетін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің архитектурасы
  Несиелер: 5

  Есептеу жүйелерінің архитектурасын құрудың негізгі принциптері мен базалық ұғымдарын оқитын пән; есептеу жүйелерінің типтері және олардың сәулеттік ерекшеліктері; компьютерлік жүйелердің негізгі логикалық блоктарының жұмысын ұйымдастыру және принциптері; компьютерлік архитектураның барлық деңгейлерінде ақпаратты өңдеу процестері; компьютерлік жүйелердің бағдарламалық қамтамасыз етуінің негізгі компоненттері; ресурстарды басқарудың және осы ресурстарға қол жеткізуді ұйымдастырудың негізгі принциптері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жасанды интеллект жүйелері
  Несиелер: 5

  ТШИ проблемасының философиялық аспектілерін, ТШИ даму тарихын, ТШИ моделдеу мәселелерін, зияткерлік басқару, сараптамалық жүйе ТШИ-ның әр түрлілігі ретінде, ЭС-ны әзірлеу әдіснамасын, білімді ұсыну моделдерін, ТШИ-да шешімдерді шығару және қарым-қатынас моделдерін, тақ жиындар, анық емес қатынастар, анық емес сөздер және жүйелердің анық емес модельдерін, жүйелердің логикалық-лингвистикалық сипаттамасын, нейрондық желілерге кіріспе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелер мен сервистерді әзірлеу және сүйемелдеу
  Несиелер: 7

  Бағдарламалау технологияларын құру саласындағы соңғы бағыттарды, бағдарламалық жасақтама эволюциясының заңдылықтарын, заманауи ақпараттық жүйелер ортасында бағдарламалауды, модульдік бағдарламаларды құруды, модульдік бағдарламалау теориясының элементтерін, объектіге бағытталған дизайн мен бағдарламалауды зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелерді басқару
  Несиелер: 8

  Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу принциптерін зерттейтін пән; енгізу, бейімдеу, теңшеу, пайдалану және сүйемелдеу үдерістері, Ақпараттық жүйелерді тестілеуді өткізу, АЖ компоненттерін тестілеудің қазіргі заманғы технологиялары мен құралдары, ақпараттық жүйені таныстыру әдістері мен тәсілдері және пайдаланушыларды бастапқы оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зияткерлік ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Әртүрлі мақсаттағы ақпараттық жүйелерді интеллектуалдандыру негіздерін, жасанды интеллекттің проблемалық салаларын, деректер мен білімді ұсыну модельдерін, зияткерлік жүйелердің сыныптамасын, білімді ұсыну кезіндегі белгісіздікті жою әдістерін, оларды қорыту мен жіктеуді, компьютерлік логика мен лингвистиканың міндеттерін, пәндік салада қолданбалы сипаттағы рәсімдерді зияткерлендіруді (іздеу, басқару және бақылау) зерттейтін пән, әдіснамалық аспектілер сараптамалық жүйелерді құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IT-жобаларды басқару
  Несиелер: 8

  Жоғары технологиялық жобалардың ерекшелігін, ІТ-жобаларды (анықтамасы және түрлері), ІТ-жобалардың ұйымдық құрылымдарын, ІТ-жобаларды басқару, MSF Тәуекелдерін басқару саласындағы стандарттарды, тәуекелдер туралы негізгі мәліметтерді, тәуекелдерді басқаруды жоспарлау, тәуекелдерді талдау және басымдау, жобалардың тиімділігін бағалау принциптері, жоба мұрағаттары, қосымшаны пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелер мен сервистерді жобалау
  Несиелер: 8

  Ақпараттық технологиялардың архитектурасын, IT-инфрақұрылымның аппараттық-бағдарламалық платформаларын және олардың техникалық сипаттамаларын, IT-қызметтерді ұйымдастыру әдістерін, процестер негізінде IT-қызметтерді басқаруды, сервистік тәсілді және инциденттерді басқаруды, кәсіпорынның IT-инфрақұрылымын басқару жүйесін, техникалық қызмет көрсетуді және пайдалануды ұйымдастыруды, әкімшілік ету құралдарын, гетерогенді желілердегі әкімшілік міндеттерді зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді технологиялар және қосымшалар
  Несиелер: 7

  Пайдаланушы интерфейстерін құру әдістерін, телефонияға қолдау көрсететін бағдарламалық функцияларды пайдалану, SMS жіберу/алу, Wi-Fi, Bluetooth, NFC арқылы қосылымдарды басқару, желі конфигурациясы, бағдарламалық интерфейстер арқылы Тікелей/кері байланыс үшін аппараттық сенсорлар, қосымшаның геолокациялық және картографиялық қызметтермен өзара әрекеттесуі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шешім қабылдауды қолдау жүйелері
  Несиелер: 5

  Проблемалық білімді рәсімдеу және құрылымдау әдістерін зерттейтін пән, білім базасында білімді сақтау және пайдалану, психофизикалық факторларды және олардың шешім қабылдау жүйелерінің сапасына әсерін ескере отырып, логикалық тұжырымдарды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жүйелерді жобалау әдістемесі
  Несиелер: 7

  Типтік жобалау әдістерінің негізгі түсініктері мен жіктелуін, типтік жобалық шешім түсінігін, типтік ақпараттық жүйені конфигурациялау әдістерін, параметрлік-бағдарланған және модельдік-бағдарланған жобалау технологияларын, типтік Ақпараттық жүйелер мен олардың сипаттамаларын, АЖ-ны әзірлеу мен енгізудің халықаралық стандарттарын, АЖ жетекші өндірушілерінің әдіснамасын, теориялық талдау құралдарын пайдалана отырып күрделі объектілерді дамыту әдістерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің хаттамалары мен интерфейстері
  Несиелер: 7

  Жүйелер интерфейстерін, ақпараттық желілердің модельдері мен құрылымдарын құру негіздерін, пайдаланушы интерфейстерінің түрлері мен оларды әзірлеу кезеңдерін; модельдер, сапа критерийлері, пайдаланушы интерфейстерінің негізгі компоненттері, графикалық пайдаланушы интерфейстерінің негізгі компоненттері, бағдарламалық қамтамасыз етупротоколдар мен интерфейстерді жобалау және әзірлеу; SOAP протоколы Ақпараттық жүйелер интерфейсі ретінде.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық-басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Архитектураны, функционалдық міндеттерді, ұйымдастыру тәсілдерін, қамтамасыз ету мен сипаттамаларын, әдіснаманы, АБЖ жобалаудың негізгі кезеңдерінің ұйымдастырылуы мен мазмұнын, SCADA жүйелерінің құрылымы мен сипаттамалары туралы негізгі мәліметтерді, АБЖ аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз етудің көлемі мен құрамын айқындау әдістерін, АБЖ жобалық шешімдерін оңтайландыру әдістерін, техникалық құжаттамамен және сомен жұмыс істеу әдістерін зерттейтін пәнуақытша аппаратуралық-бағдарламалық құралдармен қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелер жобалау
  Несиелер: 8

  Жобалаудың барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелерді оңтайлы жобалау мақсатында міндеттер жүйесін ыдырату әдістерін, ақпараттық жүйелердің ұйымдастырушылық және функционалды құрылымын жобалаудың формальды әдістерін, күрделі жүйені алдын-ала жобалауды және жобаланған жүйенің сапасы мен сенімділігін бағалауды зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Функционалдық және логикалық бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Функционалдық және логикалық бағдарламалауды, рекурсивті функцияларды және Ламбда есептеуді, А.Черчтің функционалдық белгілеулердегі бағдарламалауды, функционалдық тілдерді, қатаң функционалдық тілді, бағдарламалау тәсілдерін; функционалдық бағдарламаларды ұсыну және интерпретациялауды, логикалық бағдарламаны (негізгі конструкцияларды, операциялық және декларативтік семантиканы, интерпретацияны, дұрыстығын) зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жүйелік талдау
  Несиелер: 7

  Жүйелік талдау ұғымын, онтология мен білімді ұсыну түрлерін, білімге негізделген жүйелерді жіктеуді, білім алу стратегиясы мен білімді басқару әдістерін, IT-де жобалау және әзірлеу әдістерін, аналитикалық құралдар мен сапаны басқару құралдарын, Деректерді талдаудың статистикалық әдістері мен әдістерін, талдаудың анықталмаған міндеттерін, деректерді визуализацияны зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Параллельді есептеулер
  Несиелер: 5

  Параллельді және тізбекті есептеу жүйелерін, есептеу жүйелерін жіктеу тәсілдері, Флинн жіктелуі, параллельді есептеу жүйелерін аппараттық қамтамасыз ету, параллельді есептеу жүйелерін бағдарламалық қамтамасыз ету, деректер параллелизмі моделі, есептер параллелизмі моделі, MPI-ге кіріспе, PVM-ге кіріспе, тізбекті және параллельді Алгоритмдер, сұрыптау алгоритмдері, матрицалармен жұмыс істеу алгоритмдері, графтағы Алгоритмдер, сандық Алгоритмдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сенімді компьютерлік жүйелерді жобалау
  Несиелер: 8

  АЖ архитектурасын зерттейтін пән, АЖ жобалау, БҚ сапа атрибуттары, статикалық және динамикалық АЖ модельдері, БҚ эволюциясы және реинженирингі, БҚ тестілеу принциптері, БҚ сенімділігін есептеу көрсеткіштері мен модельдері, сенімділігін арттыру модельдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ақпаратты іздеуді өз бетінше жүзеге асыра алады, қалыптасқан дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдары негізінде пайымдаулар жасау үшін оны түсіндіре алады, әлеуметтік және өндірістік саладағы құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз пайымдауларын дәлелдей алады.

 • Код ON2

  Өзін-өзі жетілдіруге, оның ішінде дене бітімі мен кәсіби жетілуге ұмтылысын көрсетеді, топта жұмыс істейді, шешім қабылдайды, даулы жағдайларды шешеді, көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді, салауатты өмір салтына бағдарланады.

 • Код ON3

  Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалық және нормативтік-техникалық актілер білімін қолданады. Табиғатты ұтымды пайдалану және төтенше жағдайларда қорғау білімдері мен дағдыларын пайдаланады.

 • Код ON4

  Математиканың классикалық бөлімдерінің негізгі ұғымдары мен фактілерін біледі және жаратылыстану ғылымында қолданбалы есептерді шешуде теориялық білімді қолдана алады; компьютерде құбылыстар мен процестерді модельдеуде теориялық білімді қолдана алады.

 • Код ON5

  Заманауи инструменталды құралдарды және модельдеу мен визуализация ортасын қолдана отырып, халықаралық және мемлекеттік стандарттар негізінде тиімді және сенімді жүйелерді жасау үшін жобаның пәндік саласы бойынша білімін қолданады.

 • Код ON6

  Басқарушылық шешімдерді қабылдауды ақпараттық қамтамасыз ету үшін жүйелі тәсіл қағидаттары негізінде ақпаратты іздеуді, талдауды, жинауды, жіктеуді, жүйелеуді, өңдеуді және түсіндіруді ұйымдастыру және іске асыру.

 • Код ON7

  Бизнес-процестерді талдау негізінде тұжырымдаманы, техникалық-экономикалық негіздемені, ақпараттық ағындардың математикалық және компьютерлік модельдерін, жүйелердің виртуалды топологияларын әзірлеу және алынған нәтижелерді мамандарға да, IT саласындағы мамандарға да ұсыну.

 • Код ON8

  Практикалық мәселелерді шешу үшін оларды пайдалану мүмкіндігін анықтау мақсатында компьютерлік жүйелер мен желілердің жұмыс қабілеттілігін, істен шығуының тұрақтылығын және ақпараттық қауіпсіздігін талдау.

 • Код ON9

  Аспаптық ортаны қолдана отырып, математикалық немесе модельдеу негізінде ақпараттық жүйенің есептерін шешудің модельдерін, әдістері мен алгоритмдерін жасау және талдау.

 • Код ON10

  Кәсіпорынның АЖ тұтастығы мен тұрақтылығын сақтай отырып, жүйелі тәсіл негізінде ақпараттық жүйелерді дамыту және оңтайландыру жоспарларын әзірлеу және іске асыру.

 • Код ON11

  Ақпараттық жүйелерді басқару әдіснамасы негізінде кәсіпорынның ақпараттық жүйелері мен сервистерінің тиімді жұмыс істеуі үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді қалыптастыру, орнату, конфигурациялау және әкімшілендіру.

 • Код ON12

  Автоматтандыру және цифрландыру негізінде бизнес-процестерді қолдайтын және компьютерлік жүйелердің жұмысын қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелер мен модульдерді әзірлеуді, верификациялауды және тестілеуді басқару.

6B06106 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06106 Іскерлік ақпарат
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06106 Информатика
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06106 Ақпараттық жұйелер
Бакалавриат

Алматы экономика және статистика академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06106 Экономикадаєы аќпараттыќ инжиниринг
Бакалавриат

Қазақстан-Неміс университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06106 Электрондық коммерция
Бакалавриат

"Ақмешіт" гуманитарлық-техникалық институты

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06106 Жасанды интеллектcі бар жоғары жүктелген ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B06106 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06106 IT медицина
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06106 Компьютерлік ғылымдар
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06106 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top