Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03103 Психология в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Психологтың кәсіби қызметіне кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім алушыларды психологтің кәсіби қызметінің ерекшелігімен, адам өмірінің әр саласындағы психолог іс-әрекетінің негізгі міндеттерімен, мақсаттарымен, қағидаларымен, әдіснамасы мен әдістерімен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология ғылымына кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс психологиялық білімнің теориялық және әдіснамалық аспектілеріне негізделген. Бұл пәнде меңгерген білімдері мен тәжірибелік сабақтар барысындағы психологиялық құбылыстарды жүйелік талдау дағдылары және икемділіктері негізінде студенттердің психологиялық ойлауын дамыту іске асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психофизиология және нейропсихология
  Несиелер: 6

  Бұл курсты оқытудың қажеттілігі студенттерде қазіргі заманғы психофизиологияның негізгі әдістерін түсінуді және психикалық процестердің мидың жетілу заңдылықтары туралы білімін қалыптастыруға негізделеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Когнитивті психология
  Несиелер: 7

  Пән пихикалық процесстер мен жағдайлардың функциялары туралы заманауи білімдерді игеруге бағытталған. Білім алушылар пәнді игеру барысында алған білімдерін психикалық процесстер мен жағдайларға талдау жасауда қолданатын болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психогенетика
  Несиелер: 6

  Бұл курсты меңгеру арқылы студенттерде адамның жеке-даралық этиологиясы, жеке дамудағы тұқым қуалайтын және қоршаған ортаның рөлі туралы кәсіби және құзыретті түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Танымдық процесстер психологиясы
  Несиелер: 7

  Бұл пәнді оқу арқылы болашақ психологтер танымдық процестердің даму деңгейін анықтауға, қандай да бір танымдық процестің, жеке қасиеттің немесе амал-әрекеттің жеткіліксіз дамуы жағдайында қажетті коррекциялық жұмыстарды жүргізуге үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дифференциалды психология
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында білім алушылар индивидтер арасындағы, топтардың арасындағы психологиялық ерекшеліктерді, осы ерекшеліктердің себептері мен салдарын оқып біледі. Осы алынған білімдер көптеген практикалық мәселелерді шешуде маңызды болып табылады .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім беру психологиясы
  Несиелер: 6

  Аталған курс білім алушылардың теориялық-әдіснамалық дайындығына бағытталып, педагогикалық білім беру психологиясының ғылыми негіздерін меңгеруді, басқара білуді, ұйымдастыра алуды, сондай-ақ, қоғамның қазіргі заманғы талаптарына сай келетін мамандарды дайындау мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әр түрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктерімен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұлға психологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл курс тұлға психологиясының ғылыми негіздерін меңгеруге бағыттала отырып, тұлға мәдениетін қалыптастыру мен дамытуға, тұлғаны зерттеумен айналысатын мамандарды даярлау мен қайта даярлауды кәсіби қамтамасыз етуге, сонымен бірге қазіргі қоғамның талаптарына сай келетін мамандарды даярлауға септігін тигізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз қарым-қатынас жасау тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайларында шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, сондай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гендерлік психология
  Несиелер: 6

  Пәнінің мазмұны білім алушылардың жас ерекшеліктерін, даму дағдарыстарын және қауіп факторларын, сондай-ақ гендерлік, этникалық, кәсіптік және басқа да әлеуметтік топтарға жатқызылуын ескере отырып, танымдық және мотивациялық-ерік саласындағы даму деңгейінің динамикасын және өзгерістерін, психологиялық динамикаға қабілеттілігін, сонымен қатар өзіндік сана-сезімін, психомоторлық дағдыларын, қабілеттерін, мінез-құлқын, темпераментін, психологиялық күйін, тұлғалық сапаларын болжауын анықтауға мүмкіндік беретін психологиялық қызметінің өзіндік ерекшеліктерін айқындау қабілеттерін қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мінез-құлық психологиясы
  Несиелер: 6

  Курс мінез-құлық саласындағы даму мен қалыптасу туралы ой-пікірлердің қалыптасуына бағытталады. Адам белсенділігінің дамуы мен құрылымы туралы мәселелерді, өмірлік жағдаяттар мен оқиғаларды, адамның мінез-құлқын диагностикалау мен зерттеудің тәсілдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адамның даму психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің психикалық дамудың жас ерекшеліктеріне байланысты теорияларын талдауға ептіліктерін қалыптастырады, адамның психикалық толыққанды дамуы үшін қажетті шарттар мен жағдайларды анықтай білуге үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Даралық өзгешеліктер психологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл курс даралық өзгешеліктер психологиясы бойынша негігі проблемаларды, дофференциалды физиология заңдылықтары мен қағидаларын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мансап психологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттер мансаптық даму жолын (жеке және персонал) диагностикалау құралдарымен, сондай-ақ мансаптық кеңес беру әдістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Конфликт психологиясы және медиация
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтік саладағы келіссөздердің технологиялық үдерісін зерттеуге, қарсыластармен тиімді өзара әрекеттесу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курстың негізгі нәтижесі – студенттің коммуникативтік мәдениетін дамыту, болашақ маманның ұйымдастырушылық және медиаторлық қызмет дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қарым қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс іскерлік коммуникация үдерісіндегі адамдарды (серіктестер мен әріптестер) тұлғалық және кәсіби дамуға ұмтылу нәтижесінде өзара конструктивті қарым-қатынас дағдыларын дамытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тэмбилдинг: психологиялық тренингі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні команданың іс-әрекетінің эффективтілік деңгейін жоғарылатуға және жалпы ұйымдастырушылықты дамытуға арналған тренингтерді өткізе алу дағдысын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұнын игеру студенттердің өз білімдерін, икемділіктерін, дағдыларын өмірдің түрлі салаларында қолдануға мүмкіндік береді. Зерттеу барысында студенттер отандық және шетелдік әлеуметтік психологияның теориялық және қолданбалы зерттеулер саласындағы жетістіктерімен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көшбасшылық психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында студенттер іскерлік қарым-қатынас психологиясының теориясы мен практикасы негіздерімен танысады, көшбасшылыққа ішкі ынталандыруды қалыптастырады, осы білімді команда өмірін ұйымдастыру үшін пайдалану мүмкіндігіне ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әсер ету психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс коммуникативтік мінез-құлық репертуарын кеңейтуге, қарым-қатынастың көп жоспарлы үрдісін ашуға бағытталған. Курс бағдарламасы көпшілік алдында сөйлеу дағдысын дамытуға, презентацияны дайындау мен жүргізудің тиімді құралдарын игеруге, шиеленісті жағдайларды талдай білу мен мінез-құлық дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы заң психологиясы
  Несиелер: 7

  Пәннің өзектілігі психологиялық заңдылықтарды заң қызметтері аясында қолдану болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде білім алушылар құқық қорғау ұйымдары қызметкерлерінің кәсіби іс-әрекеті барысындағы психологиялық ерекшеліктерін тәжірибеде қалай қолдануды білетін болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологиядағы заманауи ғылыми-практикалық мектептер
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында студенттер жеке тұлғаны зерттеудегі қазіргі заманғы психологиялық мектептер туралы білімдерін жетілдіреді; кәсібиленуде психологиялық бағытын анықтауға көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интегративті психологиялық кеңес беру
  Несиелер: 6

  Бұл пәннің мақсаты жеке және топтық психологиялық жұмыстың теориялық және әдіснамалық негіздерімен танысу, жеке және топтық психологиялық кеңес берудің негізгі процедураларын меңгеруде кәсіби дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психотерапия
  Несиелер: 6

  «Психотерапия» курсының мазмұнында қазіргі заманғы психотерапияның теориялық негіздері; әлемдік және отандық психотерапияның жағдайы мен мәселелері; әртүрлі психотерапевтік бағыттардың мақсаты мен тәсілдері, сонымен бірге кәсіби құзөыретті психотерапевт тұлғасына қатысты сұрақтар ашып көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстандағы психологияның дамуы
  Несиелер: 6

  Қазақстандағы психологияның дамуы психиканың дамуы мен қалыптасу заңдылықтарын, оның табиғаты, функциялары мен генезисін түсіндіруде еңбек еткен қазақсандық ғалымдардың түрлі көзқарастарын талдауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы әскери психология
  Несиелер: 7

  Курс білім алушыларда әскери психологтің жауынгерлік іс-әрекеттер мен психологиялық қызметтегі психологиялық қолдау қызметінің негізгі бағыттарын қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологиялық кеңес беру
  Несиелер: 5

  Бұл пән психологиялық кеңес берудің теориялық және тәжірибелік негіздерін меңгеруге, психологиялық мәселелерді шешу жолдарын түсінуге мүмкіндік береді және клиентке психологиялық көмек сұрауды қалыптастыруға, сондай-ақ психологиялық кеңес берудің жекелеген бағыттары бойынша кейбір нақты әдістер мен тәсілдерді меңгеруге көмектеседі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психодиагностика
  Несиелер: 6

  Бұл курсты оқыту барысында әлеуметтік қызметкердің кәсіби біліктілігі мен жауапкершілігі жеке психикалық дамудың нақты ерекшеліктерін, психологиялық жаңалықтардың анықталуын, дамудың деңгейін, білім деңгейін, ерекшеліктерін және әртүрлі тәрбиеленген және басқа да бағыт-бағдарын белгілеуге негізделеді. Психодиагностикаға байланысты психологиялық дағдыларды немесе ішкі проблемаларды енгізудің өзекті мәселесі ретінде клиенттің осы уақытқа дейін кез келген әлеуметтік қызметкердің жұмысында орталық орындардан бірден жұмыс істейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Медициналық психология
  Несиелер: 5

  Психиканың ауытқу немесе бұзылыс себептерін айқындау және талдауды жасай алу, психоневрологиялық, психосоматикалық және соматикалық, бұзылыстар клиникасында дифференциалды-психологиялық диагностика жүргізу, сонымен бірге, пациенттермен жұмыс жасаудағы психологиялық түзету мен оңалту дағдыларын игереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби психологиялық денсаулық
  Несиелер: 5

  Бұл пән бойынша кәсіби іс-әрекеттің нәтижесі мен жетістіктерінің көрсеткіштері ретінде психологиялық денсаулықтың генезисін, оған әсер ететін факторларды, сондай-ақ, оның превенциясын оқып-үйренеді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психологиялық кеңес берудегі проективті әдістер
  Несиелер: 8

  Курс білім алушылардың кеңес беру мен коррекциялық жұмыстардың сапасын жақсарту мақсатында клиенттің тұлғалық ерекшеліктері мен эмоциялық жағдайын бағалау контексіндегі проективтік техникаларды, арт-терапия әдістерін және метафоралық психотерапияны қолдану құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Діни сана психологиясы
  Несиелер: 7

  Пән діни сана мен мінез-құлықтың қасиеттері мен функциялары туралы білімді қалыптастырады. Пәнді игеру нәтижесінде білім алушылар әртүрлі діни топтармен жұмыс жасаудың практикалық дағдыларын игереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экстремизм және терроризм психологиясы
  Несиелер: 7

  Пән экстремизм және терроризм психологиясының әртүрлі бағыттары туралы білімді қалыптастырады. Пәнді игеру нәтижесінде жат экстремистік ағымдардың және терроризм ықпалына түскен адамдармен практикалық жұмыс негіздері қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Посттравмалық стресс және төтенше жағдайлар психологиясы
  Несиелер: 8

  Курстың нәтижесінде студенттер посттравматикалық стресс пен төтенше жағдайдағы жұмыс салдарынан пайда болатын бұзылыстар туралы білім алады, адамның басынан өткен экстремалды жағдайлардан соң пайда болатын психикалық өзгерістер мен психокоррекциялық жұмыс жасау дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курс психологиядағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін сауатты құру және тіркеу, негізгі әдістерді таңдау және психологиялық тәжірибені жоспарлау үшін негіз болып табылады.Курста ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, психологиялық зерттеулер әдістері туралы түсінік беріледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арттерапия
  Несиелер: 5

  Арттерапия психотерапияның әдісі ретінде терең ғылыми сипаттамаға ие, әртүрлі жастағы клиенттердің түрлі проблемаларымен жұмыс істеуде қолданылады. Курс барысында студент изотерапия, музыкатерапия, ертегі терапияся әдістерін қолдану дағдыларын меңгеріп шығады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот психологиялық сараптама
  Несиелер: 5

  Курс студенттерде ғылыми психологиялық сана мен ойлауды қалыптастырады, психологиялық зерттеулердің қағидалары мен әдістерін, ақыл-ой құбылыстарын зерттеу тәсілдерін меңгертеді; психологтың қатысуымен клиникалық психологияның теориялық маңызды мәселелерді, сот-сараптаманың ұйымдастырушылық-құқықтық және этикалық негіздерін меңгергетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Когнитивті-мінез-құлықтық терапия
  Несиелер: 5

  Пән психологтің когнитивті-бихевиористік парадигмасы тұрғысынан практикалық дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Пәннің мазмұны: когнитивті-бихевиористік терапияның теориялық негіздері (КБТ); автоматты ойларды анықтау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эксперименттік психология
  Несиелер: 6

  Пәнді меңгеру барысында студенттер психологиялық мәселелер бойынша эксперименттік зерттеулерді ұйымдастыруға қабілеттіліктері қалыптасады, курстық жұмыстар мен қорытынды біліктілік жұмыстары шеңберінде және өз бетімен орындайтын ғылыми жұмыстар аясында жүргізілген зерттеулер бойынша есеп берулерді дайындау дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отбасы психологиясы және отбасылық кеңес беру
  Несиелер: 5

  Курс бойынша меңгерілген білім отбасымен жұмыс істейтін мамандарды даярлаудың ғылыми негіздерін әзірлеуге, отбасына немесе оның жеке мүшелеріне психокоррекция жұмыстарын жүргізу арқылы ықпал етуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нейролингвистикалық бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерді нейролингвистикалық программалаудың (НЛП) негізгі түсініктерімен, теориялық тұжырымдамаларымен, нақты әдістемелерімен таныстыру; студенттерді НЛП -дың қазіргі заманғы үрдістері мен даму тарихымен таныстыру; алған білімін практикада, кәсіби іс-әрекетте, жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамытуда қолдану мүмкіндігін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қызметкерлерді психологиялық іріктеу мен бағалау
  Несиелер: 5

  Пән тесттердің психометрикалых негіздері, ұйымдардағы персоналды іріктеу және бағалау процесстері жайлы білімдер мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады. Пәнді игеру нәтижесінде білім алушылар персоналды іріктеу мен бағалаудың тәжірибелік дағдыларын игеріп шығады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық кеңес берудегі супервизия
  Несиелер: 5

  «Психологиялық кеңес берудегі супервизия» курсы психотерапия мен кеңес беруде студенттердің дағдыларын қолдау және жетілдіруге арналған. Студенттер супервизияда болу арқылы өздерінің кәсіби іс-әрекеттерін түсінуге, талдауға, клиентпен жұмыс істеудегі қиындықтарды анықтауға, сессияның кәсіби бағасын беруге, кездесетін қиындықтардың себептерін анықтауға, осы клиентпен одан әрі жұмыс істеу мүмкіндіктерін талқылауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиядағы математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Пән адамның психикалық процестері мен мінез-құлқының математикалық модельдерін құру әдістемелерімен, тұлғаның немесе топтың психологиялық ерекшеліктерін диагностикалау үшін психологиялық профильдерді модельдеуді үйренуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиядағы статистикалық әдістерде сандық технологияны қолдану
  Несиелер: 5

  Курсты оқу арқылы студент арнайы электронды статистикалық пакеттері (SPSS немесе СТАТИСТИКА) арқылы алынған мәліметтерді түсіндіре білуі керек; эмпирикалық мәліметтерді статистикалық өңдеудің негізгі технологияларын меңгеруі қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұйымдастыру сторителлинг бойынша психологиялық практикум
  Несиелер: 5

  Курсты меңгеру нәтижесінде ұйымдағы кадрларды оқытудың артықшылықтарын, білім мәдениетін, корпоративтік дәстүрлерді, нормаларды, құндылықтарды, идеологияны, ережелерді және көшбасшылықты қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.

 • Код ON6

  Психологиялық құбылыстың базалық категорияларын, заңдылықтарын және механизмдерін білу және тұтас жүйе ретінде психикалық процестерді, тұлға қасиеттерін, психикалық күйді интерпретациялауға дайындығы

 • Код ON7

  Тұлғаның әлеуметтену феноменін, топтың ерекшеліктерін білу және түсіну мен дағдарыстық псхологиялық жай-күйді психологиялық зерттеуді жүргізуге дайындығы.

 • Код ON8

  Психологиялық диагностикалау мен психологиялық кеңес берудің ғылыми-практикалық әдістері мен әдіснамаларын генезисін білу, сондай-ақ, кәсіби іс-әрекет саласында теориялық-практикалық іс-әрекетті жүзеге асыру үшін психодиагностика, психологиялық кеңес беру, психотерапия бойынша алынған білім, ептілік және дағдыларды қолдана алуға даярлығы.

 • Код ON9

  Психологиялық эксперимент, интервенция және сараптаманың психологиялық әдістері мен техникаларын меңгеру алу және жеке тұлғалар мен топтарға арналған психологиялық дамытушылық бағдарламаларының жобаларын әзірлеуге даярлық

6B03103 Психология
Бакалавриат

Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03103 Психология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық өнер университеті

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03103 Психология
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03103 Психология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03103 Психология
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B03103 Психология
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03103 Психология
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top