Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05218 Экология в Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамалық, нормативтік-құқықтық база мәселелерінде бағдарлану және жаңа ақпараттық технологияларды меңгеру.
  • Жаһандық және аймақтық экологиялық процестер мен проблемаларды экологиялық бағалауды белгілеу үшін алынған білімді қолдану.
  • Шаруашылық жобаларды сараптау рәсімдерін жүзеге асыру, ұсыныстар жасау және экологиялық болжам жасау, "Эра" жобалық бағдарламаларымен жұмыс істеу.
  • Қоршаған ортаны техногендік шығарындылардан қорғау үшін инновациялық іс-шараларды, экологиялық және техникалық құжаттаманы енгізу.
  • Әр түрлі іс-әрекет үрдісінде сөйлеудің қарым-қатынас формалары туралы білу.
  • Кәсіби міндеттерге қол жеткізу үшін менеджмент, маркетинг, қаржы туралы экономикалық білімдер мен ғылыми түсініктерді пайдалану.
  • Тәжірибелік және зертханалық зерттеулерді орындау, алынған нәтижелерді ғылыми тұрғыдан түсіндіру, экологиялық мәселелерді шешу үшін есептерді құру және қорғау.
  • Табиғи ресурстарды тәжірибелік бағалауда алынған теориялық білімді қолдану, кәсіби қызметте экологиялық нормалау негіздерін қолдану.
  • Таңдаған салада кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру және кәсіби қызметтің негізгі функциялары мен міндеттерін орындау үшін қажетті алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын еркін қолдану.
Top