Жаңа білім беру бағдарламасы

6B03111 Практик психологтарды даярлау в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ұйымдардағы жанжалды жағдайларды дауларды баламалы шешудің стратегиялары мен тәсілдерін, жанжалдарды реттеу технологияларын білу, тиімді мәдениетаралық коммуникация дағдыларын меңгереді негізінде анықтайды, алдын алады және шешеді;
 • өз бетінше оқуды жалғастырады, салауатты өмір салтын сақтайды, өзгермелі еңбек нарығына бейімделу үшін қажетті кәсіби және тілдік құзыреттіліктерді дамыту үшін қажетті оқу дағдыларын меңгереді.
 • білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет,спорт, өндіріс, армия, құқық қорғау органдары,Ұлттық қауіпсіздік, төтенше жағдайлар органдары, құқықтық профилактика және пенитенциарлық қызмет,қоғамдық пікір мен саяси технологияларды зерттеу орталықтары, әлеуметтік қызметтер, жұмыспен қамту орталықтары және т.б. ұйымдарда консультативтік, профилактикалық және қолданбалы психологиялық қызметті жүзеге асырады,
 • олар ғылыми психологиялық зерттеу және академиялық жазу әдістерін біледі және оларды психика мен тұлғаны зерттеуде барабар қолданады;
 • академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын, сонымен қатар мамандықтың жоғары тарихи және әлеуметтік мәнін түсінеді, этномәдени және конфессиялық ерекшеліктер мен әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін ескере отырып, көпмәдениетті ортада кәсіби қызметті ұйымдастырады, Қазақстан қоғамының экономикалық және мәдени-құқықтық даму принциптерін, академиялық адалдық мәдениетін түсінеді және қолдайды;
 • өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдарға (клиенттерге) психологиялық сүйемелдеу мен психологиялық көмек көрсетудің жеке және топтық бағдарламаларын әзірлейді және практикада іске асырады;
 • психология ғылымының алдыңғы қатарлы білімдеріне сүйене отырып: психиканың құрылымдар мен қызметтері, онтогенездегі психиканың даму заңдылықтары, жағдайлары, факторлары мен механизмдері туралы негізгі психологиялық білімдер мен түсніктерді ұсынады;
 • кәсіби психодиагностикалық және психометриялық құралдарды пайдалана отырып және кәсіби этика принциптерін сақтай отырып, адамның психикалық процестерінің, қасиеттерінің, күйлерінің ерекшеліктері мен динамикасын диагностикалауды жүзеге асырады;
 • қиын өмірлік жағдайдағы адамдарға қолдау көрсету мәселелері бойынша пәнаралық және ведомствоаралық өзара әрекеттестікте фактілер, құбылыстар, теориялар және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктер туралы білім мен түсінікті қолданады;
 • төтенше жағдайларда адамдарға психологиялық көмек көрсетуге, сондай-ақ өндіріс пен бизнес-процестерде адам ресурстарын басқаруға байланысты оқу, практикалық, әлеуметтік және кәсіптік мәселелерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолданады;
 • алынған ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ете отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми пікірлерді ескере отырып, пайымдауларды қалыптастырады және тұтынушылардың деректер базасын жүргізу үшін ақпаратты жинайды және түсіндіреді;
 • кәсіби деңгейде психикалық құбылыстарды зерттеудің теориялық және әдістемелік тәсілдері туралы білімі мен түсінігін қолданады; адам қызметінің жүйелік негізін құрайтын психикалық құбылыстарды (танымдық процестер мен реттеу тетіктері, күйлер мен тәжірибелер, жеке қасиеттер мен жеке дар ерекшеліктер) талдау әдістемесі мен әдістерін меңгереді;
Top