Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Экономика в Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты ББ мақсаты − экономикалық бейіндегі, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, қазіргі заманғы кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдарға талап етілген, серпінді өзгермелі қызмет жағдайларына тиімді бейімделуге қабілетті, негізгі кәсіби функцияларды іске асыруға жоғары дайындық деңгейіне ие, өз қызметінің кәсіби салаларының даму сипаты мен бағытына конструктивті ықпал ете алатын, басқарушылық жұмыс, ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет дағдыларын меңгерген мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Қазақстан экономикасындағы негізгі құбылыстарды бағалауға, қалыптасқан үрдістерді сәйкестендіруге және олардың негізгі сипаттамаларын талдауға; өнеркәсіптік саясатты іске асыруға қатысушылардың оның жекелеген секторларындағы стратегиялық өзара іс-қимыл нысандарының ерекшеліктерін айқындауға; фирманың немесе компанияның экономикалық жағдайын талдау үшін алған білімі мен дағдыларын қолдануға қабілетті. Мемлекеттік құрылымдық инновациялық және өнеркәсіптік саясатты іске асырудың негізгі мақсаттары, міндеттері мен қағидаттары, өнеркәсіп құрылымын талдау және болжау әдістері, сондай-ақ оны реттеудің негізгі әдістерін, Қазақстан экономикасының құрылымын және құрылымдық саясатын білу және түсіну.
 • Шешім қабылдаушы ретінде әрекет пен мінез-құлыққа әсер ете алады және мүдделі тараптардың іс-әрекеттері мен мінез-құлқына әсер ете алады, психологияны, қарым-қатынас дағдыларын және топты басқару қабілеттерін көрсетеді. Қарым-қатынас заңдылықтарын, топ пен қоғамның әлеуметтік-психологиялық құбылыстарын, әртүрлі әлеуметтік жағдайларда адамның әлеуметтік бейімделу жолдарын, кәсіби деңгейде шет тілін білу және түсіну.
 • Процестер мен құбылыстардың теориялық және эконометрикалық модельдерін жасауға, алынған нәтижелерді түсіндіруге, менеджменттің функционалдық салаларындағы компаниялар қызметінің негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің динамикасын болжауға және болашақ сценарийлерін болжауға қабілетті. Эконометриялық модельдеу және болжау әдістерін және оларды компанияның қаржы-шаруашылық қызметін талдау кезінде пайдалануды білу және түсіну
 • Экономикалық шығындар мен тәуекелдерді бағалауды, өндірістік бөлімшелер қызметінің шығындары мен нәтижелерін талдауды жүргізуге, корпорациялардың экономикалық әлеуетін пайдалану тиімділігін арттыру факторларын, резервтерін және жолдарын анықтауға, жаһандық үрдістерді, ішкі және сыртқы факторларды ескере отырып, ішкі және сыртқы мүдделі тараптар үшін өндірістік, қаржылық және басқарушылық ақпаратты қалыптастыруға қабілетті. Күрделі жүйелер және жүйелі зерттеулердің негіздері ретінде корпорациялардың қасиеттерін; компанияның бизнес-процестерін басқару және ұйымдастыру технологияларын, компанияның қаржы-экономикалық қызметінің нәтижелерін бағалау және әдістерін, жоспарлау, есепке алу және талдау бойынша әдістемелік материалдарын білу және түсіну.
 • Жобалық және талдамалық қызметте, зерттеулерді әдіснамалық қамтамасыз ету және қаржы-экономикалық қызметті талдау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, қолданбалы бағдарламалар пакеттерінің мүмкіндіктерін барабар қолдануға қабілетті. Деректер базасын қалыптастыру әдістерін және ақпаратты өңдеудің заманауи техникалық құралдарының мүмкіндіктерін білу және түсіну
 • Компанияны әлеуметтік-жауапты басқару және оның қызметінің стратегиясын әзірлеу мақсатында қаржылық-экономикалық қызметті талдаудың сандық және сапалық әдістерін пайдалана отырып, басқарушылық шешімдерді барабар қабылдауға және олардың компанияның экономикалық қауіпсіздігі үшін салдарларын бағалауға қабілетті. Компанияның қаржы-экономикалық қызметін басқару әдіснамасы мен әдістемесін, компанияның бизнес-стратегиясына сәйкес функционалдық стратегияларды әзірлеуді; кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін айқындайтын сипаттамалар мен процестерді білу және түсіну
 • Кәсіби және ғылыми қызметте зерттеу нәтижелерін іздеу мен пайдаланудың жалпы ғылыми әдіснамасын қолдануға, қазіргі заманғы талдау құралдарын пайдалану, ықпалды халықаралық талдау компанияларымен тиімді коммуникация негізінде басқарушылық шешімдер қабылдауға қабілетті. Өзіндік ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау; ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу логикасы мен технологиясын білу және түсіну;
 • Білім беру ортасын қалыптастыруға және инновациялық білім беру саясатын іске асыруға; оқытудың заманауи әдістемелері мен инновациялық технологияларын қолдануға және жоғары мектепте оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруға, студенттердің білім беру бағдарламалары мен жеке білім беру бағыттарын жобалауға қабілетті; Жоғары педагогикалық білім берудің даму үрдістерін, кәсіби міндеттерді шешу кезіндегі ғылым мен білім берудің заманауи мәселелерін, жоғары мектеп студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүзеге асыру әдістемесін білу және түсіну.
 • Қаржылық-экономикалық қызмет туралы есептілікті қалыптастыруға, бөлімшелердің есептілігін шоғырландыруға және оны жаһандық үрдістерді пайдалана отырып, мүдделі тараптарға, оның ішінде халықаралық қоғамдастыққа беруге қабілетті. Компания қызметі туралы статистикалық есептілікті қалыптастыру және тапсырудың жоспарлы-есептік құжаттамасын жүргізу тәртібін білу және түсіну.
 • Экономикалық ақпаратты талдау және зерттеу рәсімдерін пайдалана отырып, компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, экономикалық - математикалық әдістерді, бағдарламалық-нысаналы жоспарлау әдістерін қолдана отырып, компаниялардың даму процестерін модельдеуге, жоспарлау көрсеткіштерінің өлшемшарттары мен жүйелерін негіздеуді жүргізуге қабілетті. Компаниялардың экономикалық даму көрсеткіштерінің жүйесін, олардың перспективалық даму параметрлерін негіздеу тәсілдері мен тәсілдерін, басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі, оның ішінде инновациялық жобаларды жоспарлау кезіндегі жоспарлаудың экономикалық тетігін білу және түсіну.

Ұқсас БББ

7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)

Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.

Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

7M04101 Экономика

Сулейман Демирель атындағы университеті

7M04101 Экономика

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

7M04101 Экономика (бейіндік)

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M04101 Экономика

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

7M04101 Экономика

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M04101 Экономика

Инновациялық Еуразия университеті

7M04101 Экономика

Шымкент университеті

7M04101 Экономика

Торайгыров университеті

7M04101 Экономика

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

7M04101.1 Экономика

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M04101 Экономика

«Тұран» университеті

7M04101 Нақты сектор экономикасы

Халықаралық инженерлік-технологиялық университеті (ХИТУ)

7M04101 Экономика

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

7M04101 Экономика

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

7M04101 Экономика

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M04101 Инновацияның экономикасы

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

7M04101 Экономика

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

7M04101 Экономика

Қызылорда "Болашақ" университеті

7M04101 Экономика

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M04101 Экономика

Esil University

7M04101 Өнеркәсіп экономикасы

Астана халықаралық университеті

7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

7M04101 Экономика

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

7M04101 Экономика

«Тұран-Астана» университеті

7M04101 Экономика

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті

7M04101 Экономика

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

7M04101 Әлемдік экономика

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

7M04101 Экономика

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

7M04101 Экономика

Лев Борисович Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

7M04101 Экономика

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

7M04101 Экономика

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

7M04101 Экономика

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

Top