Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B01402 Музыкалық білім (IP) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру, одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру дағдыларын қолдану және педагогикалық және қоғамдық қызметте кәсіби өзара қарым-қатынастарды қалыптастыру; кәсіби қызметте денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін құралдар мен әдістерді мақсатты пайдалану
 • әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, білімді қалыптастыру үшін ақпарат көздерін жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру және өзінің құндылықтарын, көзқарастарын, этикалық принциптері мен оқыту әдістерін сыни тұрғыдан бағалау, өзінің педагогикалық тұрғыда дамуы үшін жаңа мақсаттар қою
 • әр түрлі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы, музыкалық білім берудің озық тұжырымдамаларына негізделген теориялық білімді сыни тұрғыдан таңдай отырып музыканы оқытуды және өзінің кәсіби тұрғыда өсуін жетілдіру үшін білімді пайдалану
 • инклюзивті білім беру жағдайында мүмкіндігі шектеулі Білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық және педагогикалық мәселелерін түсіну, оқу үрдісінде білім алушылардың әртүрлі қабілеттерін ескеру, өмірлік және оқу контекстінде олардың психологиялық әл-ауқатын этикалық тұрғыдан қолдау
 • музыкалық-педагогикалық ғылымдарды түсіну және игеру үшін іргелі әдіснамалық және теориялық маңызы бар іргелі ғылыми ұғымдарды тану және түсіну, Музыкалық білім берудің жаһандық және жергілікті мәселелерін шешу үшін ғылымдардың басқа салаларынан білімді қолдану мен интеграциялаудың өзіндік ұстанымын дәлелдеу
 • - қазақ халқының мемлекеттілігі формасының және оның өркениеті тарихының негізгі кезеңдерін тұтас және объективті түрде жария ету және ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу, академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну
 • музыкалық іс-әрекетте, стильдер, жанрлар мен формалардың ерекшеліктері арқылы музыкалық тіл табиғатының бірлігі мен тұтастығы идеясын түсіндіру үшін музыкалық орындаушылық үрдісте орын алатын құбылыстар мен процестер арасындағы себеп-сал байланыстарын жалпылау және талдау
 • композитордың идеясын жүзеге асыра отырып, музыкалық дыбыстың ерекшеліктері мен оның қасиеттерін, музыкалық бейнелі образда орындау үшін қажетті музыкалық қабылдау мен техниканы іске асыруды түсіну
 • қазіргі қоғамның музыкалық-көркемдік дүниетанымын кеңейту мен демонстрациялық эксперимент және практикалық жұмыстарды әзірлеу үшін IT қолдану, аналитикалық және сыни ойлауды дамытуға арналған тапсырмаларды әзірлеуге қажетті студенттердің мәдениетаралық білімін кеңейте отырып, музыкалық пәндерді пәндік-тілдік оқытудың CLIL технологияларын пайдалану
 • Музыкалық білім саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану, заманауи педагогикалық технологияларды қолдана отырып, музыканы оқытудың белгіленген мақсаттарына сәйкес оқу іс-әрекетінің жағдайларын құру
 • оқу үрдісінде зерттеулер жүргізу үшін дәстүрлі және инновациялық әдістерді қолдану және музыкалық-практикалық мәселелерді шешу үшін музыкалық шығармаларды талдау әдістерін қолдану
 • музыкалық-теориялық және практикалық пәндер бойынша алған білімдерін вокалдық-хор, дирижерлік, хормейстерлік және аспаптық дағдыларды көрсетуде және музыка сабақтарын өткізуде жобалау мен орындаушылық процестерін модельдеу үшін жүйелеу және жалпылау
Top