Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01401 Дене шынықтыру және спорт (2 жыл) в Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

 • Шет тілі (кәсіби бағытталған)
  Несиелер: 5

  Мамандық бойынша болашақ мамандықтың ерекшеліктерімен белгіленетін студенттердің шет тілін үйренудегі қажеттілігін есепке алуға негізделген кәсіптік-бағдарлы оқыту, қосымша кәсіби білім алу, лексикалық минимум алу, терминологияны оқу, студенттерді ғылыми мақалалар мен жарияланымдарды өз бетінше оқуға дайындау, кәсіби тілде қарым-қатынас жасау

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән басқару жүйесіндегі жұмыстың тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында басқару қызметінің психологиялық жағдайлары мен ерекшеліктерін талдауды қамтитын басқару қызметінің психологиялық заңдылықтарын қарастырады. Басқару психологиясының теориялық-әдіснамалық және практикалық негіздері туралы базалық білім жүйесін қалыптастырады, басқару психологиясының білімін қолдана отырып, түрлі өмірлік және кәсіби міндеттерді талдауға үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорт маркетингі
  Несиелер: 5

  Маркетингтік коммуникацияның мәні. Маркетингтік коммуникация бағдарламасын қалыптастыру процесін анықтайтын негізгі факторлар. Интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар. Жарнама қызметінің негізгі бағыттары. Тауарлық жарнама. Тиімді жарнамалық мәтінді дайындау. Жарнамалық қызметті ұйымдастыру және басқару. Жарнама агенттіктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорт менеджменті
  Несиелер: 5

  Дене шынықтыру қозғалысын басқару жүйесінің қалыптасуы мен дамуы. Дене шынықтыру және спортты басқару теориясының негізгі ережелері. Дене шынықтыру және спортты басқару органдарының жүйесі. Менеджмент принциптері. дене шыныктыру және спорт функциялары, принциптері, басқару әдістері. Дене шынықтыру және спорт саласында ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылым тарихы мен философиясының пәні. Ғылымның дүниетанымдық негіздері. Ғылым функциялары. Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі әлемдегі, Орта ғасырдағы және қайта өрлеу дәуіріндегі ғылым. Негізгі тұжырымдамалар мен бағыттар неклассического және постнеклассического кезеңі ғылымды дамыту. Ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми көрінісі. Жаратылыстану және техникалық ғылымдар тарихы мен философиясы. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар тарихы мен философиясы. Қазіргі жаһандық өркениеттің философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО-дағы дене шынықтыру және спорттың ғылыми-педагогикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіптік білім беру құрылымындағы дене шынықтыру. Студенттердің дене шынықтыру және спорт бойынша білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру. "ЖОО-дағы дене тәрбиесі мен спорттың ғылыми-практикалық негіздері"аттыпәннің мазмұны Студенттердің дене дайындығын бақылау және басқару. Дене тәрбиесі кафедрасының және ЖОО спорт клубының өзара қарым-қатынасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп педагогикасының негіздері. Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері. Жоғары мектептегі педагогикалық үдеріс. Оқыту заңдары, заңдылықтары және принциптері. Жоғары мектептегі оқыту әдістері, нысандары мен құралдары. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби қалыптасуы. Жоғары мектептегі тәрбие үрдісі. Білім беру технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет елдердегі дене шынықтыру және спорт
  Несиелер: 5

  Шет елдердегі дене шынықтыру және спорт. Халықаралық спорт қозғалысының тарихы. Халықаралық спорттық қозғалыс. Халықаралық Олимпиада қозғалысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене жүктемелерінің спортшылардың ағзасына әсері
  Несиелер: 5

  Пән дене тәрбиесінің физиологиялық негіздері бойынша мамандарға қажетті дене жүктемелерінің таңдаған спорт түрлері бойынша спортшылардың ағзасына әртүрлі бағыттардағы әсері, әртүрлі даярлық кезеңдерінде және әртүрлі сыртқы орта жағдайында дене шынықтырудың дағдыларын қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру мен спортта ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау.
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеу әдістемесі. Ғылыми зерттеудің теориялық деңгейі. Модельдеу. Қазіргі жаратылыстану және дене тәрбиесі тұжырымдамасы. Зерттеу бағытын таңдау және жоспарлау, бастапқы ақпаратты іздеу. Ғылыми зерттеу әдістемесі. Ғылыми зерттеудің тақырыбын таңдау және проблемасын қою. Педагогикалық эксперименттің ерекшеліктері. Педагогикалық эксперимент түрлері. Педагогикалық эксперимент жүргізу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спортшылардың ағзасының дайындығын басқару
  Несиелер: 5

  Бұлшықет қызметі кезіндегі ағзаның физиологиялық мүмкіндіктерін бақылаудың биомедициналық мәселелері. Биоэнергетикалық резервтерді басқару. Модельдеу - бұл физикалық көрсеткіштер мен дененің функционалды дайындығын бақылау факторы. Физикалық қасиеттердің дамуын басқарудың физиологиялық механизмдері. Жеке биологиялық бейімделу резервтері және оларды басқару. Биоритмдердің адам ағзасының жұмысына әсері. Салауатты дене шынықтыру және салауатты өмір салтын басқарудың физиологиялық негіздері. Дененің фитнесін басқарудың ерекшеліктері. Спорттық жаттығудың физиологиялық негіздемесі. Кәсіби қолданылатын физикалық мәдениеттің физиологиялық негіздем����сі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағзаның қызмет жүйелерінің физикалық жүктемелерге бейімделуі
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың әртүрлі спорт түрлерінде, гендерлік, жастық, жекелей салаларда, әртүрлі даярлық кезеңдерінде және эргогениялық факторлардың әрекеті кезінде ағзаның функционалды жүйелерінің дене жүктемелеріне бейімделуінің ерекшеліктерін бағалау саласындағы ғылыми-практикалық білім мен іскерлікті меңгеруіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру мамандарын дайындаудағы оқытудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән дене шынықтыру және спорт мамандарын даярлауда оқытудың инновациялық технологиялары мен заманауи педагогикалық ғылымның дамуының негізгі тенденцияларын ашады. Білім берудегі инновациялық технологияларды қарастырады: Fishbone, смарт оқыту, сингапурлық оқыту әдістері, Google Forms, модульдік оқыту технологиялары және оқу ақпаратын визуализациялау. Қазіргі кезеңдегі қоғамның дамуындағы инновациялық технологиялардың маңызын, олардың жоғары білім берудегі орны мен рөлін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыруды басқарудың теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән дене шынықтыру мен спортты басқарудың заманауи теориясы мен технологиясының негіздерін анықтайды, спорт саласын қаржыландыру және басқару принциптерін ашады. Қазақстандағы дене шынықтыру және спорт саласындағы кәсіпкерлік қызметтің түрлі аспектілері және шетелдік тәжірибе, халықаралық спорт федерациялары мен олимпиадалық қозғалыс басшылығы, спорттық бизнесті ұйымдастыру жан-жақты қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Спорттағы дайындықты жетілдірудің өзекті бағыттары
  Несиелер: 5

  Пән спортшылардың даярлығын жетілдірудің теориялық, әдістемелік және практикалық негіздерін, жаттығу үдерісін ұйымдастыру мен өткізу әдістемесін меңгеруге, жаттығуларды таңдаудың ғылыми негіздерін қолдануға, заманауи технологияларды қолдана отырып, әртүрлі бағыттағы сабақтарды өткізуді үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-дағы дене шынықтырудың психологиялық-педагогикалық негізі
  Несиелер: 4

  Әртүрлі білім беру мекемелеріндегі дене тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері. Дене тәрбиесіндегі жеке-тұлғалық тәсілдеме.Дене тәрбиесінің жетістіктерінің психологиялық-педагогикалық көрсеткіштері және даму болашағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жасөспірімдер спортының теориялық және әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән келесі мәселелердің мәнін ашады: жасөспірімдер спортының теориясы мен әдістемесінің негіздер; спорт саласындағы ғылыми-әдістемелік қызмет негіздері; жас спортшылармен шұғылданудың жас ерекшеліктері; жас спортшылардың дене қасиеттерін дамыту ерекшеліктері; жас спортшыларды даярлаудағы педагогикалық бақылау; мамандандырылған дааярлық кезеңіндегі оқу-жаттығу үдерісінің құралдары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары жетістіктердің спорт теориясы, әдістемесі және практикасы
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың бойында әдістемелік, ұйымдастырушылық және тәжірибелік-бағытталған спорттық іс-әрекет, жоғары оқу орнында және спортта сабақ өткізу, құжат айналымы, таңдаған спорт түрі бойынша ғылыми-педагогикалық іс-әрекетті жоспарлау дағдыларын, білімдерді, біліктілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Спорттық даярлылықты басқарудың заманауи биотехнологиялары
  Несиелер: 5

  Пән педагогтың практикалық қызметінде, спорттық іс-әрекет үшін медициналық-биологиялық маңызды көрсеткіштерді тестілеу мәліметтерін талдауға кешенді ғылыми көзқарасты және спорттық жүктемелердің көлемін, қарқындылығын, ТСТ-де спорттық даярлықты тиімді саралап басқаруға арналған демалыс аралықтарын ғылыми негізделген үйлесімін қолдану ерекшеліктерін үйренуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Спорт теориясының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Жоғары жетістіктер спортының мәселелері. Спорт саласының қалыптасу тенденциялары. Спорттық жарыстар теориясының педагогикалық мәселелері. Спорт және бұқаралық мәдениет қарым-қатынасы. Спорттық жетістіктердің даму үрдісін анықтау мәселесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спортты әлеуметтік-педагогикалық басқару негіздері
  Несиелер: 5

  Дене шынықтыру және спорт саласындағы басқару қызметінің мәні. Дене шынықтыру және спорт саласындағы басқару қызметінің негізгі функциялары. Дене шынықтыру және спорт саласындағы басқару қызметінің негізгі әдістері. Дене шынықтыру және спорт саласындағы басқару қызметіндегі инновациялық үдерісті әзірлеу. Тиімді басқару шешімін дайындау. Дене шынықтыру және спорт саласындағы басқару қызметінің психологиялық аспектілері. Дене шынықтыру-спорт ұйымын құру. Заманауи басқару мәселелерін шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Спортшыларды таңдау және бағыттау теориясы (спорт түрлері бойынша)
  Несиелер: 5

  Спорт және олардың жіктелуі. «Спорттық таңдау», «спорттық бағдар» ұғымдарының сипаттамасы. Спортшыларды ұзақ мерзімді жаттығудың әртүрлі кезеңдеріндегі таңдау және бағдарлау. Спортшыларды ұзақ мерзімді жаттығудың әртүрлі кезеңдеріндегі таңдау және бағдарлау. Бағдарлау және таңдау. Таңдау жүйесі және спорттық бағдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бұқаралық спорттағы дене шынықтыру-сауықтыру технологиялары
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны бағытталған салалар: дене шынықтыру-сауықтыру технологиялары мен спорт саласындағы теориялық білімдерді меңгеру және заманауи даму кезеңінде олардың ықпалдасу жолдары; гимнастиканың сауықтыру түрлері (ГСТ): шейпинг, стретчинг, калланетика, атлетикалық және ырғақты гимнастика құралдарын, әдістерін зерттеу, ұйымдастыру және өткізу; спортшылардың қажетті дене қасиеттерін дамытуға арналған ГСТ қолдану әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру мен спортты психологиялық бақылау
  Несиелер: 5

  Пән психологиялық бақылаудың әдіснамалық салаларын, сенімділік, валидтік және психологиялық бақылау әдістерінің репрезентативтілігін, сонымен қатар спорттың әр түрлеріндегі бақылаудың психологиялық ерекшеліктерін ашады. Жаттығу және жарыс үдерісінің әр түрлі кезеңдерінде психикалық дайындықтың, сондай-ақ спортшының жарыс әрекетіне психикалық дайындығының негізгі құрылымдарын өлшеу әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Спорттық іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән дене шынықтыру-спорттық іс-шараларды жүзеге асыру үдерісін басқару және стратегиялық жоспарлау негіздерінің мәнін ашады. Оқыту барысында дене шынықтыру-спорттық оқиғалар нарықтарын бағалау әдістері, коммуникациялық әсер ету құралдары, билет бағдарламасы, волонтерлермен жұмысты ұйымдастыру, қаржылық қамтамасыз ету салалары, іс-шараның ақпараттық тасымалдануын ұйымдастыру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми зерттеу әдістерін, педагогикалық- психологиялық қызмет негіздерін және кәсіби салада өзін-өзі жетілдіру үшін шет тілді білім берудің тереңдетілген коммуникативтік дағдыларын меңгеру

 • Код ON2

  Қазіргі білім берудегі инновациялар мен реформалар, кадрларды даярлаудың көп сатылы үздіксіз жүйесі, жоғары білім беруді және инновациялық жобаларды интеграциялау жөніндегі білімін көрсету

 • Код ON3

  ЖОО-да таңдаған спорт түрі бойынша білім беру саласындағы ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік қызмет негіздерін, жоспарлау және құжат айналымы әдістерін меңгеру

 • Код ON4

  Дайындық бейіні бойынша өзекті ғылыми-педагогикалық мәселелерді анықтау және оларды анатамо-физиологиялық, медициналық-биологиялық, педагогикалық-психологиялық құралдар мен бақылау әдістерін пайдалана отырып шешу

 • Код ON5

  ЖОО-да таңдалған спорт түрінің теориясы, әдістемесі, практикасы және дене шынықтыруды басқару әдістемесі саласында білімдері болу қажет. Ғылыми ұғымдарды дұрыс қолданып, спорттың қазіргі проблемаларын талдап, шет елдердегі дене шынықтыру және спорт туралы білімдерін біліп, физикалық қасиеттерді дамытып, сабақтарды өткізудің және ұйымдастырудың әртүрлі формаларын білуі қажет. Спортқа қатысатын адамдарды сауықтырып, оқыту, адамның физикалық жағдайын, қабілеттерін бағалап, басқару

 • Код ON6

  Педагогикалық және зерттеу жұмыстардың мақсаты, мазмұны мен бағыты туралы білімі болуы қажет. Ғылыми зерттеулерді талдап, өткізіп, жоспарлап және ұйымдастыруы керек. Дене шынықтырудағы ғылыми зерттеулердің технологиясын біліп, зерттеуде математикалық статистика мен аспаптық әдістерді қолдануы қажет. Педагогикалық, ғылыми-зерттеу қызметін берілген бағытта және көлемде бағалауын білу

 • Код ON7

  Жас спортшылардың жас ерекшеліктері мен дайындығын ескере отырып, жаттығу бағдарламасын әзірлеу және спортшыларды даярлау үрдісінде стандартты емес мәселелерді шешу

 • Код ON8

  Басқару психологиясын, дене шынықтыру және спорт менеджментін, дене тәрбиесін басқарудағы мәселелерінің теориясы мен әдістемесі саласында білімі болуы керек. Дене тәрбиесі саласында маркетингтік зерттеулер жүргізу, басқару шешімдерін қабылдау, әлеуметтік процестерді басқарып және ұйымдастыру. Дене шынықтыру және спорт саласында бизнес-жоспар құру, спорттық ғимараттардың экономикалық тиімділігін есептеу дағдылары болу керек

7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Қазақ спорт және туризм академиясы

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M014011 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01401 Дене шынықтыру және спорт
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top