Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Экономика в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Экономикалық бейіндегі, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, қазіргі заманғы кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдарға талап етілген, серпінді өзгермелі әлеуметтік және кәсіби қызмет жағдайларына тиімді бейімделуге қабілетті, негізгі кәсіби функцияларды іске асыруға жоғары дайындық деңгейіне ие, өз қызметінің кәсіби салаларын дамытудың сипаты мен бағытына конструктивті ықпал ете алатын, ұйымдастырушылық жұмыс пен басқару қызметінің дағдыларын меңгерген ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл пән магистранттарда мемлекеттің, Қазақстан Республикасы субъектілерінің, сонымен қатар шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикалық қауіпсіздігі саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру және алған білімдерін өзінің практикалық қызметінде қолдану арқылы қалыптастырады. Осы пәнді оқу кезінде магистранттар анықталған ауытқулардың, бұзушылықтар мен кемшіліктердің себептері мен салдарын зерттеу және қорыту және оларды жоюға бағытталған ұсыныстар дайындау қабілетіне ие болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық дамудың қазіргі заманғы теориялары
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу экономикалық дамудың қазіргі заманғы концепцияларын оқып, экномикалық дамудың қазіргі заманғы теорияларына әртүрлі көзқарастарды талдауға мүмкіндік береді. Осы пәнді оқу кезінде магистранттар экономикалық дамудың қазіргі теорияларының мазмұнын, экономикалық дамудың қазіргі теорияларының негізгі концепцияларын біледі, экономикалық дамудың қазіргі теорияларына талдау жасай алады, әртүрлі елдердің экономикалық даму теориясына қатысты негізгі концепциялардың әртүрлі тәсілдерін анықтай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пән ғылым феноменінде арнайы философи-ялық талдау пәні ретінде қаралады, ғылым-негіздері мен теориясы туралы, ғылымның даму заңдылықтары мен ғылыми білімнің құрылымы туралы, мамандық және әлеуметтік институттар ретіндегі Ғылым туралы, ғылыми зерттеулер жүргізу әдістері туралы, қоғамның дамуындағы ғылымның рөлі туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық ғылым саласы, педагогикалық заңдылықтарды және білім беру процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру (өз білімін жетілдіру), оқыту, тәрбиелеу (өзін-өзі тәрбиелеу), даму (өзін-өзі дамыту) және сту-денттердің белгілі бір қызмет түрі мен қоғамдық өмірге кәсіби даярлығын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Дисциплина дает осмысление и понимание магистрантами теоретико-методологических основ психологии управления, представление о роли и месте личности в системе управленческих процессов, раскрывает сущность управленческой деятельности и управленческого взаимодействия. Магистранты изучат принципы и методы управления персоналом, теории мотивации, принятия управленческих решений, получат навыки руководства, ли-дерства и межличностной коммуникации в управленческой среде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономиканың теориясы мен практикасының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл пән теориялық негіздерді меңгеруді және ұйымда қабылданатын стратегиялық шешімдерді ғылыми негіздеу үшін ұйымның стратегиялық жоспарын әзірлеудің практикалық тәсілдерін меңгеруді береді. Магистранттар экономиканы басқарудың негізгі экономикалық түсініктері мен категорияларын, Экономикалық теория мен экономикалық талдау әдістерін, экономикалық жүйелер мен мүліктік қатынастар теориясын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық зерттеулердің ретроспективтік әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистранттар экономикалық талдаудың баламалы әдіснамалық тәсілдері мен құралдарын, экономикалық ғылым эволюциясының барлық кезеңінде негізгі теориялар мен доктриналар туралы теориялық білімді игере алады. Сондай-ақ экономикалық ғылымның теориялары мен әдіснамалық құралдарының эволюциясын, экономикалық ғылым тарихының негізгі кезеңдері мен бағыттарын кезеңдеуді, экономикалық ғылымда оның эволюциясының әртүрлі кезеңдерінде әдіснамалық және теориялық позициялардың мәнін аша біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интернет технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыған кезде магистранттар интернет технологияларын, ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптеріне үйренеді, интернеттегі орталарда қолдану үшін қосымшаларды жобалауды үйренеді, интернеттегі технологияларды дамытудың интернет-технологиялары, қызметтері және перспективалары туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл пән магистранттарда экономиканың нақты секторындағы инновациялық үдерістерді ұйымдастыру және басқару бойынша білім және дағды кешенін қалыптастырады, қабылданатын инновациялық шешімдердің тиімділігін бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін үйретеді. Магистранттар алған теориялық білімдерін практикада қолданып, экономикалық теория шеңберінде бар негізгі әдіснамалық тәсілде еркін бағдарлай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік риторика
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі заманғы жалпы риторика заңдарымен, коммуникативтік ынтымақтастық принциптерімен, көпшілік алдында сөз сөйлеу құрылымымен таныстырады. Магистранттар ғылыми және іскерлік коммуникацияда әр түрлі жанрлардағы мәтіндерді дайындау үшін ақпаратты жүйелеуді және жинақтауды; ғылыми және іскерлік коммуникацияда өз көзқарасын қисынды, дәлелді және анық баяндауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық экономиканың теориясы
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың инновациялық экономиканы талдау, бағалау және басқару методологиясының даму тарихы бойынша базалық білімдерді меңгеруіне бағытталған. Магистранттар инновациялық механизмдерді қалыптастыру жағдайында экономиканың қызмет етуінің теориялық негіздері мен заңдылықтарын, экономикалық дамудағы инновацияның рөлі мен маңызын жүйелі талдау әдістерін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бұлтты технологияларды пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарға бұлтты технологиялар саласындағы білім мен дағды-ларды дамытуға бағытталған. Магистранттар бұлтты технологияларды және олардың жұмысында қолданылатын аспектілерді, бұлтты құжат айналымын, Google құжаттарын оқиды. SkyDrive (office.com), ынтымақтастық құралдары Dnevnik.ru және DropBox, Yandex сияқты бұлт қоймасын қалай пайдалану керектігін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға, іскерлік қазақ тілінің грам-матикасын, іскерлік қарым-қатынасқа байла-нысты лексикалық минимумдарды оқытуға бағытталған. Магистранттар жұмыс уақыты, жұмыс күнін қазақ тілінде жоспарлау туралы баяндамалар жасауды үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инвестициялық талдау
  Несиелер: 5

  Берілген пән магистранттарда экономиканың нақты секторындағы инвестициялық үдерістерді ұйымдастыру мен басқару бойынша білім мен дағды кешенін қалыптастыруға, қабылданатын инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін зерделеуге бағытталған. Магистранттар негізгі экономикалық ұғымдар мен санаттармен танысып, маңызды әдістермен экономикалық есептеулерді жүзеге асыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән тәрбие кәсіби және педагогикалық қызмет үшін қажетті педагогикалық дағдының негізін құрайды. Магистранттар педагогикалық дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті білімді меңгереді, педагогикалық шындықтың құбылыстарын талдап, оны ойлауға үйренеді, педагогикалық жағдайды тиімді шешу жолдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттар үшін шетел тілі
  Несиелер: 5

  Пән арнайы лексикаға бағытталған шет тілін оқытуға бағытталған. Шетелдік әріптестермен кәсіби деңгейде диалог жүргізуге, құжаттама мен іскерлік хат алмасу жүргізуге көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан экономика тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында магистранттар Отан тарихы туралы ғылыми білімді меңгеріп, қазақ және басқа халықтардың барлық үздік дәстүрлерін құрметтеу және қабылдауды үйренеді. Республика экономикасының қалыптасу және "өткен-қазіргі-болашақ", "сала–өңір-жалпы халық шаруашылығы" тұрғысынан даму ерекшеліктерін білетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы экономикалық ой
  Несиелер: 5

  Бұл пән магистранттардың әлемдік экономикалық ойдың дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтары, зияткерлік Өмірбаян және көрнекті экономист-ғалымдардың негізгі жұмыстарының мазмұны, экономикалық теорияның даму үрдістері туралы нақты түсініктерді меңгеруіне мүмкіндік береді. Бұл пәнді оқу барысында магистранттар ұйымның стратегиялық жоспарын әзірлеудің теориялық негіздері мен практикалық тәсілдерін білетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономика магистрлерінде инновациялық үдерістерді, инвестициялар мен инновацияны бизнес-жоспарлау негізінде жобаларды ұйымдастыру және басқару бойынша білім мен дағды кешенін қалыптастыруға, олардың экономиканың нақты секторында жұмыс істеуіне, өндірісті ұйымдастырудағы қауіп-қатерді болдырмау мақсатында қабылданатын инновациялық шешімдердің тиімділігін бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін зерделеуді қамтамасыз етуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанда өндірістік күштерді орналастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән орналастыру процестерінде іргелі білім алуға, өзіндік ойлау түрін қалыптастыруға, орналастыру процестердің іргелі теориясын талдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биоэкономика негіздері
  Несиелер: 5

  Пән биотехнологияларды қолдануға негізделген экономиканың ғылыми-әдістемелік негіздерін меңгеруді береді. Магистранттар аталған пәнді оқып болғаннан кейін Қазақстан экономикасының аграрлық секторында биоэкономиканың қалыптасуының басты мәселелерін талдай алады; аграрлық биоэкономиканы дамытудың мемлекеттік бағдарламасын әзірлеу қажеттілігі мен мазмұнын негіздей алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикадағы ғылыми және қолданбалы зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пән магистранттарда экономикадағы ғылыми және қолданбалы зерттеулер әдістемесінің теориялық және практикалық негіздерін, нарықтық қатынастардың қызмет етуі жағдайында әр түрлі меншік түріндегі кәсіпорындардың экономикалық қызметін бағалауды қалыптастыра алады, 2020 жылға дейінгі Қазақстанның жаңа экономикалық саясаты жағдайында шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикалық қызметін тиімді дамыту үшін негізгі бағыттарды анықтай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фирмаішілік жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистранттар кәсіпорындағы жоспарлау негіздерін меңгереді, сонымен қатар ұйымның ағымдағы қызметін жоспарлауға баса назар аударылады. Магистранттар кәсіпорындағы жоспарларды әзірлеуге қойылатын заманауи әдістемелер мен талаптарды, кәсіпорындарда фирмаішілік жоспарлаудың ерекшеліктерін зерттей біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микро-макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу кезінде магистранттар теориялық негіздерді меңгереді және ұйымда қабылданатын тактикалық және стратегиялық шешімдерді ғылыми негіздеу үшін ұйымның стратегиялық жоспарын әзірлеудің практикалық тәсілдерін меңгереді. Экономиканы басқарудың негізгі экономикалық түсініктері мен категорияларымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорын инновациялық қызметінің бизнес-жоспарлауының жүйесі
  Несиелер: 4

  Бұл пән инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың теориялық сұрақтары мен тәжірибелік аспектілерін кешенді түрде оқып үйренеді. Магистранттар инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудың мәнін, құрылымын және ерекшеліктерін; инновациялық бизнес-жобаларды құрайтын және іске асыратын инвестициялық процеске қатысушыларды; басым инновациялық жобаларды анықтау және қаржыландыру саласындағы мемлекеттік саясатты біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан экономикасын басқарудың қазіргі проблемалары
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді Қазақстан экономикасының қазіргі мәселелерін зерттеуге, экономиканы басқарудың мемлекеттік тұжырымдамасын жүзеге асыруға кедергі келтіретін неғұрлым күрделі мәселелер мен мәселелерді анықтауға, Қазақстан экономикасын басқарумен байланысты мәселелерді, экономиканы басқарудың әдістері мен формаларын білуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми коммуникацияны ана және шет тілінде жүзеге асыру.

 • Код ON2

  Экономикалық объектілердің қызметін талдау, ғылыми негізделген қорытындылар жасау және өндірісті ұйымдастыру мен басқарудың қажетті нысандарын таңдау, басқару шешімдерін қабылдау, процестерді, жағдайды сипаттау мен болжау үшін модельдерді құру және пайдалану, бұл ретте олардың сапалық сандық талдауы мен синтезін жүзеге асыру.

 • Код ON3

  Заманауи теориялар мен әдістер негізінде дербес ғылыми зерттеу жүргізу, зерттеулер ақпаратын талдау және өңдеу.

 • Код ON4

  Ұйымда қабылданатын стратегиялық шешімдерді ғылыми негіздеу үшін ұйымның стратегиялық жоспарын әзірлеудің теориялық негіздерін меңгеру және практикалық тәсілдерін меңгеру.

 • Код ON5

  Экономиканың нақты секторындағы инновациялық және инвестициялық үдерістерді, инвестициялар мен инновацияны бизнес-жоспарлау негізіндегі жобаларды басқару және ұйымдар туралы білімі болуы тиіс.

 • Код ON6

  Кәсіпорын деңгейіндегі басқару қызметінің барлық функционалдық бағыттарының іргелі негіздері; жоспарлау мазмұны мен басқарудағы негізгі тәсілдер, өндірісті ұйымдастыру, кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігін анықтайтын негізгі сипаттамалар мен үрдістер туралы білімі болу.

 • Код ON7

  Әлеуметтік маңызды мәселелер мен үрдістерді талдау және әлеуметтік-гуманитарлық және іргелі ғылымдар әдістерін қолдану.

 • Код ON8

  АӨК саласындағы экономикалық процестер мен құбылыстарды түсіндіру және АӨК негізгі мәселелерін белгілеу, проблеманы қалыптастыру және алынған нәтижелерді түсіндіру.

 • Код ON9

  Өндірістік күштерді әлеуметтік-экономикалық талдау тәсілдерін меңгеру және бұл әдістерді практикалық қызметте қолдану.

 • Код ON10

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу мен кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану.

 • Код ON11

  Ғылыми әзірлемелерді практикалық қызметке енгізу механизмі, ғылыми қоғамдастықтағы өзара іс-қимыл нормалары және педагогикалық және ғылыми этика туралы түсінікке ие болу.

7M04101 Экономика
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 2 жыл
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика 2
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Әлемдік экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Инновацияның экономикасы
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Экономика (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M041011 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1,5
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Нақты сектор экономикасы
Магистратура

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top