Жаңа білім беру бағдарламасы

8D02302 Аударма ісі в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Жоғары оқу орындағы жазбаша аударманы оқытудың әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 4

  Жазбаша аударманы ЖОО-да аудармашылардың кәсіби даярлығының сапасын арттырудың қажетті шарты ретінде оқыту. Билингвизмнің субординативті түрін есепке алу.Болашақ кәсіби қызметін есепке ала отырып құрылған, соның негізінде екі тілді тапсырмалар, соның ішінде аударма алдындағы, аударма тапсырмалары мен жазбаша мәтіндерді редакциялау тапсырмалары бар тапсырмалардың ғылыми негізделген және апробацияланған жүйесі.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі аударматанудың ұстанымдары
  Несиелер: 5

  Аударманың теориялық модельдері Ситуациялық модель тіл байланысы және нақтылық туралы лингвистикалық концепцияларды есепке ала отырып аударма процесін қарастыру. Аударманың трансформациялық моделі аудармадағы синтаксистік құрылымдарды таңдауды түсіндіру ретінде, аударма процесін екі тілде бірқатар дәйекті трансформация ретінде қарастыру, Аударма процесін түпнұсқаның негізгі жүйелерін сәйкестендіру және сақтау ретінде ұсынатын семантикалық моделі.

 • Аударма зерттеулеріндегі когнитивті- лингвомәдени әдіснама
  Несиелер: 5

  Аударма Мәдениетаралық коммуникацияның негізгі тетіктерінің бірі ретінде әлемнің тұжырымдамалық бейнесі. Қазақ, орыс және ағылшын тілдеріне аудармалар сапасының лингвомәдениеттану тұжырымдамаларын білуден, Аудармадағы ұлттық тұжырымдамалардың колоритінің сақталу дәрежесіне тікелей тәуелділігі. Этникалық концептердің ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
 • Аударма ісі бойынша жаңа педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Аударма құзыреті және оның білімін, шеберлігі мен дағдыларын құрайтын Аудармашыларды оқытуда дәстүрлі және инновациялық технологияларды қолданудың теориялық негіздері. Аударма құзыреттілігін қалыптастырудың технологиялық негіздері. Аудармашыларды кәсіби дайындаудағы цифрлық Инфокоммуникациялық технологиялар.

  Селективті тәртіп
 • Конференц-аударма: теория және дидактика
  Несиелер: 3

  Конференц-аударманың ерекше белгілері. ЖОО-да конференц-аударма оқытудың лингводидактикалық ерекшеліктері. Конференц-аударма оқытудағы жаттығулар жүйесі

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі аударматанудың метатiлi
  Несиелер: 3

  Қазіргі аударматанудың айқын еместігінің жоғары дәрежесі мен айқындылығы: сыртқы (сөздерді терминдік мағынада ғана емес, сонымен қатар күнделікті мағынада қолдану), ішкі (терминді әртүрлі терми нологиялық мағынада қолдану — жүйеішілік полисемия, бір ұғымға әр түрлі терминдерді қолдану — жүйеішілік синонимдер). Ағылшын тілді, орыс тілді және қазақ тілді аударматанудың салыстырмалы талдауы.

  Селективті тәртіп
 • Мәтіндердің функционалдық стилі және олардың аудармашылық талдауы
  Несиелер: 5

  Мәтіннің лингвистикалық түрі "(ЛТД) ("Textsorte") және" мәтіннің транслатологиялық түрі "(ТТТ) ("Texttyp"). К. Райс бойынша төрт негізгі мәтін тобы: 1. Ақпараттық мәтіндер. 2. Экспрессивті мәтіндер. 3. Жедел мәтіндер. 4. Аудио медиа мәтіндер. Публицистикалық стиль мәтіндерінің транслатологиялық сипаттамасы Шешендік сөйлеу аудармасы Ғылыми және ғылыми-техникалық әдебиеттерді аудару.. Ғылыми-техникалық әдебиеттің жанрлары және олардың ерекшеліктері.

 • Дидактиканы аударғанда корпус технологиясы
  Несиелер: 5

  Онлайн ресурстарды, атап айтқанда, тіл корпусының жүйесін пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдерін пайдалану есебінен аударма процесін оңтайландыру мүмкіндіктерін практикалық талдау. Мәтіннің релеванттылығын сақтау және тілдің узуалды нормаларын сақтау үшін аудармада эквивалентті сәйкестіктерді таңдау кезінде контекст пен коммуникативтік жағдайды есепке алу қажеттілігінің бірқатар теориялық алғышарттары.

  Селективті тәртіп
 • Аудиовизуалды аударма: әлемдік және қазақстандық тәжірибе
  Несиелер: 3

  Аудиовизуалды аударма жасаудың әлемдік және қазақстандық тәжірибесі. Аудиовизуалды аударманың ерекше белгілері. ЖОО-да аудиовизуалды аударма оқытудың лингводидактикалық ерекшеліктері. Аудиовизуалдық аударманы оқыту кезіндегі жаттығулар жүйесі

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби қарым-қатынаста шет тілі
  Несиелер: 5

  С1 деңгейінде шет тілінде тыңдау, оқу.Шет тіліндегі Академиялық хат. Кәсіби коммуникациядағы Риторика.

 • Жоғары мектепте ауызшаа аударманы оқытудың әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 3

  ЖОО-да ауызша аударма оқытудың лингводидактикалық ерекшеліктері. Тыңдау, мағынасын қабылдау және ауызша аударма тілінде тұжырымдау мүмкіндігін көрсету үшін дайындық жаттығуларының кешенін орындау. Тізбекті және синхронды аударманы оқыту әдістемесі.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  -Кәсіби педагогикалық сала мен «Аударма ісі» саласында жүйелік түсінігін, көрсетілген пән саласында қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістерін игеруді көрсету;

 • Код ON2

  - ғылыми зерттеулердің күрделі процесін жоспарлау, әзірлеу, енгізу және реттеу;

 • Код ON3

  - жаңа және күрделі идеяларды сыни тұрғыдан талдау, бағалау және синтездеу;

 • Код ON4

  - ғылыми этика ережелерін ескере отырып, классикалық филологиялық идеяларды сынау; жаңа ғылыми идеяларды шығарып, оларды кәсіби қызметінде қолдану;

 • Код ON5

  - ғылыми жұмыс жасау; өз және басқа ғылыми іс-әрекеттің нәтижесін бағалау және анықтау; ғылым мен білімнің әлеуметтік жауапкершілігін мойындау және қабылдау;

 • Код ON6

  - өз білімі мен жетістіктерді әріптестермен, ғылыми қоғамдастықпен және көпшілікпен бөлісу; Тұлғалық қарым-қатынас пен адам ресурстарын басқару мәселелерін тиімді шешу

 • Код ON7

  - тең дәрежеде өз кәсіби пәндік аймағында, кең ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен байланыс орнату; ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайықты ғылыми зерттеулердің шекараларын кеңейтуге өзіндік зерттеу арқылы үлес қосу;

 • Код ON8

  - теориялық және әдіснамалық талдауға, болжау және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолдану, сонымен қатар зерттеу және практикалық міндеттерді шешу үшін мамандық пен пәнаралық білімді синтездеу;

Top