Действующая образовательная программа

7M02307 Казахская филология в Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова

 • Новые направления языкознания/литературоведения
  Кредитов: 5

  Бұл пәнді оқу арқылы магистранттар толық ғылыми ақпараттар және олардың зерттеу ұстанымдары мен ғылыми-теориялық мәселелерін талдап, тіл білімінің және әдебиеттанудың ғылыми концепцияларын айқындайды, нақты түсінік пен білім қалыптастырады. Магистранттар әдебиеттанудың салалары: әдебиетті зерттеудің жаңа методологиялық аспектілері, библиография, текстология мен әдебиеттің теориялық, практикалық мәселелері жөнінде білімдерін бекітеді.

  Год обучения - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Кредитов: 2

  Пән қазіргі заманғы ұйымдардың қызметін басқару әдістерін меңгеру және теориялық ережелерді, әдістемелік негіздерді ұғындырады және түсіндіреді. Менеджмент және менеджментке заманауи көзқарастар саласындағы жаңа ғылыми және практикалық жетістіктерімен білім беру пәні магистранттар ғаламдық ауқымдағы және шағын бизнестегі менеджмент бағыттарын, ұйымдастырушылық мінез-құлықтың динамикасын және көшбасшылық стилін зерттейді.

  Год обучения - 1
  Семестр 1
 • Построение научных текстов
  Кредитов: 4

  Бұл пәнді оқу барысында магистранттар ғылыми және техникалық әдебиеттердің функционалдық стилін, мәтінді мазмұндау амалын, тілдік құралдар жүйесін, мәтіннің құрылымдық жүйесінің оқыту бірлігі ретіндегі ерекшеліктерін қарастырады. Сонымен бірге ғылыми мәтіндердің лексикалық ерекшеліктері, экстралингвистикалық құралдар, ғылыми шығарманың құрылымдық ерекшеліктері жөнінде білімдерін жетілдіреді.

  Селективная дисциплина
  Год обучения - 1
  Семестр 1
 • Контрастивная лингвистика
  Кредитов: 5

  Бұл пән лингвистикалық типология тәсілдерінің контрастивті талдау негізін, тілдердің типологиясы жайында жалпы түсінік, тілдерді сипаттаудағы салыстырмалы-типологиялық тәсіл қатарындағы контрастивті талдау, жеке тілдік қосалқы жүйелердің контрастивті сипаттау принциптерін, өзге тілдерді үйрету тәсілдерін қарастырады.

  Год обучения - 1
  Семестр 1
 • Фольклорные традиции в литературе
  Кредитов: 5

  Бұл пән фольклордың филологиялық пән ретінде өзіндік ерекшелігі, фольклор дәстүрі, қазақ фольклоры және басқа ұлттар фольклоры, әдебиеттегі синкретизм мәселесі, сюжеттердің енуі, фольклор және әдебиет, әртүрлі дәуірдегі фольклордық сюжеттер және т.б. қарастырады.

  Селективная дисциплина
  Год обучения - 1
  Семестр 1
 • Психология управления
  Кредитов: 2

  Пән магистранттардың басқару психологиясының теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқару өзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация дағдыларын меңгереді.

  Год обучения - 1
  Семестр 1
 • Литература постмодернизма
  Кредитов: 5

  Бұл пән модернизмнен кейінгі кезеңнің болмысы, қазақ әдебиетіндегі постмодернизм, әлем әдебиетіндегі постмодернизм, постмодернизм әдебиетіндегі басты кейіпкер мен автордың көркемдік дүниетанымы, философия контекстіндегі постмодернизм әдебиеті, постмодернизм әдебиеті мен әдебиеттегі жалпы байланыс қарастырылады.

  Селективная дисциплина
  Год обучения - 1
  Семестр 1
 • Иностранный язык (профессиональный)
  Кредитов: 2

  Бұл пәнді оқу кезінде магистранттар оқытылатын лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға үлкен көңіл бөлінеді.

  Год обучения - 1
  Семестр 1
 • Методология литературоведческого исследования
  Кредитов: 5

  Бұл пән әдебиеттану ғылымының талдауының бүтіндік принциптерін, әдебиеттану ғылымының талдау аясындағы заманауи методологиялық көзқарастарды, мәтінді интерпретациялау, әдебиеттану ғылымының компаративистикасы, әдебиеттанымдық зерттеу әдіснамасы, оны жетілдірудің ғылыми-теориялық жолдарын анықтау мәселелерін қарастырады.

  Селективная дисциплина
  Год обучения - 1
  Семестр 1
 • Организация и планирование научно-исследовательской работы
  Кредитов: 4

  Бұл пән ғылыми зерттеудің теориялық негіздері, ғылыми әдістеме және оның мазмұны, ғылыми-зерттеу жұмысының формасы, жобалау техникасына қойылатын талаптар, ғылыми этика, ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша диссертациялық зерттеудің тақырыбын жоспарлау, диссертацияның құрылымдық бөлімдері жөнінде теориялық және практикалық мәселелерді қарастырады.

  Селективная дисциплина
  Год обучения - 1
  Семестр 1
 • Активные процессы в литературе ХХ-ХХІ вв.
  Кредитов: 5

  Бұл пән бойынша әдебиеттегі жаңа үрдістер және олардың көркемдік шындық аясында берілу тәсілдері, әдебиеттегі ұлттық характер болмысы, ғұмырбаяндық шығармалар ұстанымы, әдебиеттегі замандас тұлғасын сомдау үрдісі, Тәуелсіздік кезең прозасы мен поэзиясындағы дәстүрлі желілер, ХХ-ХХІ ғ. ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің өмірі мен шығармашылығы қарастырылады.

  Селективная дисциплина
  Год обучения - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Использовать иностранный язык в профессиональной деятельности и межличностных отношениях

 • Код ON2

  Владеть направлениями менеджмента, динамикой организационного поведения и стилем лидерства в масштабном и малом бизнесе

 • Код ON3

  Знать специфические особенности и методы управления в менеджменте и психологии управления, владеть навыками руководства, лидерства и межличностной коммуникации в управленческой среде

 • Код ON4

  Владеть методикой научного исследования, видами научно-исследовательской работы, требованиями к проектной технике

 • Код ON5

  Проводить критический анализ и экспертизы научных материалов, осуществлять научно-теоретические и практические знания на стыке филологии и других наук в своих научных исследованиях

 • Код ON6

  Знать актуальные проблемы и научные концепции языкознания и литературоведения, формировать четкие представления и знания: новые направления и методологические аспекты исследования лингвистики, владеть проблемами коммуникативной стратегии и тактики, ораторских, стилистических и языковых норм

 • Код ON7

  Владеть научно-познавательными аспектами и новыми тенденциями в литературоведческой науке и языкознании, формировать на их основе четких представлений, навыков разработки научных концепций, проводить исследования в области прикладных аспектов языкознания и литературоведения и динамики их развития

 • Код ON8

  Владеть навыками самостоятельного изучения основных закономерностей фольклора и описательных и исторических аспектов литературы

 • Код ON9

  Знать основные методы и методологию речевой экспертизы художественного текста, анализировать структурно-семантические особенности художественного текста

Top