Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05202 География в Торайгыров университеті

 • Географияға кіріспе және ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Пән теориялық ой-өрісін және өз мамандығы бойынша оқу және кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға маманның тәжірибелік дайындығын анықтайтын кіріспе пән болып табылады. Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын дамыту; студенттерді ғылыми білімге баулу, олардың мамандық бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге дайындығы мен қабілетін дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы жертану
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты-ғаламшарымыздың табиғаты туралы біртұтас материалдық жүйе ретінде түсініктерді қалыптастыру, оның құрамдас бөліктері (оның компоненттері) тығыз қарым-қатынаста және үздіксіз дамуда, физикалық географияның келесі аймақтық курстарын қабылдау үшін қажетті біліммен студенттерді қаруландыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Картография топография негіздерімен
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты студенттерге топографиялық карталардан және аэрофотосуреттерден жергілікті жер туралы ақпаратты алудың ең тиімді әдістерін үйрету, оларды бағдарлау үшін пайдалану, арнайы түсірілімдер мен т. б. Осы курс оқыту барысында студенттерге әртүрлі масштабтағы, әртүрлі мазмұнды, әртүрлі территорияны қамтуды, әртүрлі қолдану түрі бойынша карталарды қарастыру кіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рекреациялық география
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерді рекреациялық ресурстарды кеңістіктік (аумақтық) бөлу жүйесімен, туристік игерумен және туризмді дамыту болашақтарымен таныстыру. Халықтың рекреациялық қызметін кеңістіктік ұйымдастыруды, белгілі бір елдер мен аудандардың нақты әлеуметтік-экономикалық және табиғи жағдайларында олардың әрекет ету механизмін, рекреациялық ресурстарды анықтау үшін аудандастыру тәсілдерін зерттеу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе
  Несиелер: 4

  "Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе" оқу курсы таныстыру сипатында және студенттерге қоғам дамуының қазіргі кезеңінде географиялық ғылымның конструктивті мүмкіндіктерін ашуға, оларға ғылыми көзқарастар, теориялар мен тұжырымдамалардың алуан түрлілігіне бағдарлануға көмектеседі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты: қолданбалы зерттеулер үшін іргелі негіз болып табылатын қазіргі заманғы физика-географиялық жағдайларды оқу. Пәнді оқытудың негізгі міндеті: студенттерді Қазақстанның табиғи компоненттерінің аймақтық-белдік құрылымын алдын ала анықтайтын табиғи орта компоненттерінің өзара тәуелділігін анықтауды үйрету; физикалық-географиялық жағдайдың ландшафт құрушы факторларынна анықтай білуді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Гидрология
  Несиелер: 4

  "Гидрология" пәнінің мақсаты гидрология саласындағы негізгі ғылыми білім жүйесін және су объектілерін зерттеу әдістерін қалыптастыру болып табылады. Пән гидроферадағы процестердің жалпы заңдылықтары туралы түсінік береді, гидрофераның басқа қабықшалармен өзара байланысын көрсетеді, студенттерді әртүрлі типтегі су объектілерінің географиялық таралуының негізгі заңдылықтарымен негізгі гидрологиялық-географиялық және гидрологиялық-экологиялық ерекшеліктерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Геология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты географиялық ортаның барлық компоненттерінің ажырамайтын бірлігі туралы түсініктерді қалыптастыру, оның құрылымын құрайтын геожүйелер туралы білімді қалыптастыру болып табылады. "Геоэкология" курсы адамзаттың жаһандық геоэкологиялық мәселелерін талдауға, олардың аймақтық және жергілікті көріністерінің ерекшеліктеріне негізделеді, табиғатты пайдалану және су объектілерін қорғау, топырақ және органикалық әлем негіздері түсіндіріледі. Зерттеудің геоэкологиялық әдістерін жүйелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Метеорология және климатология
  Несиелер: 5

  Курс атмосферада болып жатқан құбылыстар мен процесстерді, метеорологиялық мәліметтерді, атмосфераның жалпы айналым заңдылықтарын және климаттың пайда болуын зерттеуге бағытталған. Атмосфераның құрылысы. Атмосферадағы радиация. Атмосферадағы су. Атмосфералық айналым. Ауа массалары және олардың қозғалысы. Климат. Климат түзілуі. Климаттың қазіргі өзгеруі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік ойлау негіздері, нарықтық жүйе және оның жұмыс істеу механизмі, кәсіпкерлік қызмет және ұйымдастыру нысандары, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық негіздері, өндіріс шығындары және фирманың табысы, өндіріс факторларының нарығы (жер, еңбек, капитал), кәсіпкерлік идея және оны таңдау, құнды ұсыныс, тауар, бренд, брендинг, түрлері мен типтері, бизнес қызметті жоспарлау және басқару, кәсіпкерлік қызмет маркетингі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық ұғымы. Кәсіпкерлік құқық субъектілерінің түрлері. Коммерциялық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату. Кәсіпкерлік қызметтегі мүліктің құқықтық режимі. Кәсіпкерлік шарттар: түрлері, мазмұны және жасасу тәртібі. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы жауапкершілік. Мемлекеттің шаруашылық айналымына қатысуының құқықтық формалары. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құралы ретінде: түсінігі мен мазмұны.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жоба 1
  Несиелер: 2

  Білім беру бағдарламасының бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Экологиялық менеджмент корпоративтік басқару жүйесінің бір бөлігі ретінде. Экология және қазіргі өркениеттің мәселелері. Тұрақты даму тұжырымдамасы. Экологиялық менеджменттің даму кезеңдері. Экологиялық менеджменттің функциялары, инфрақұрылымы және принциптері. Экология және табиғатты пайдаланудағы менеджмент. Табиғи ресурстарды, экологиялық зияндарды, шығындарды экономикалық бағалау және қаржыландыру мен есептілік мәселелері. Экологиялық аудит және менеджменттегі табиғатты пайдалану аудиті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Геоморфология
  Несиелер: 4

  "Геоморфология" пәнін игерудің мақсаты жер бедерінің құрылысы мен шығу тегі формаларын сипаттау, жер бедерінің пайда болу процестеріне байланысты жер бедерінің генетикалық санаттарын анықтау саласында білім алу болып табылады. Пән бағдарламасы негізгі рельеф түзуші үрдістердің сипаттамасын және онымен байланысты рельеф формаларын қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік идеологиясы, қауіпсіз ойлау мен мінез-құлықты қалыптастыру. Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасау. Төтенше жағдайлар кезінде сауатты шешімдерді болжау және қабылдау. Шаруашылық жүргізу объектілерінің халқы мен өндірістік персоналын ықтимал зардаптардан, апаттардан, дүлей зілзалалардан және қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолданудан қорғау. Қирау салдарын жою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ландшафттану
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты - табиғи кешендерде болып жатқан үрдістерді басқарудағы жалпы заңдылықтарды оқып үйрену, студенттерге ландшафтардың құрылымы, динамикасы және оларды құраушы компоненттердің өзара байланысы туралы толық түсінік беру; халықтық-шаруашылық мақсаттар үшін ландшафттар туралы оқу-жаттығуды практикалық қолдану мүмкіндіктері мен тәсілдерін оқып үйрену.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы оқу пәні ретінде материктер мен олардың құрамына кіретін аймақтардың жалпы табиғи ерекшеліктерін зерттейді. Географиялық жағдайдың ұқсастығы мен даму тарихының ортақтығына негізделген жалпы табиғи қасиеттер, сондай-ақ әрбір материк пен оның құрамындағы физикалық-географиялық аймақтар үшін ерекше табиғи қасиеттер оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Start up жобаларының экономикалық негіздемелері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты инвестициялық-инновациялық Startup жобаларды әзірлеу бойынша тәжірибелік дағдыларды меңгеру болып табылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент білуі керек: - макро -, мезо - және микро деңгейде экономика үшін бизнес-кәсіпкерлікті дамытудың рөлі мен маңызы; - Startup жобаларды іске асырудың модельдері, түрлері және нысандары; - Startup жобаларды әзірлеу әдістемесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Геоэкология
  Несиелер: 5

  Геоэкологияның пәні мен міндеттері анықталады, табиғатты пайдалану және су нысандарын, топырақты, органикалық дүниесін қорғаудың негіздері келтіріледі. Зерттеулердің геоэкологиялық әдістері жүйелерді және белгіленген аумаққа геоэкологиялық сараптама мен болжау жүргізу әдістемесін құрастыруын анықтайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Биогеография
  Несиелер: 5

  Мақсаты: экологиялық ерекшеліктер мен әртүрлі түрлер мен топтардың байланыстарын білу негізінде организмдер мен қоғамдастықтардың географиялық таралу заңдылықтарын анықтау, жердің тірі жамылғысының құрылымдық-функционалдық және тарихи ерекшеліктерінің себептерін ашу. Биогеографияны дамыту. Құрлықтардың флористикалық және фаунистік аудандастыруы. Аймақтық биомдар. Тау биомалары. Адам және биомалар. Биогеографиялық облыстар мен патшалардың жіктелуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • География және экология пәндерін оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты-жалпы білім беретін және арнаулы орта оқу орындарында жұмыс істеу үшін студенттерді әдістемелік дайындау. Оқу мақсатын, орта мектептегі географиялық білім мазмұнын, оқытуды ұйымдастыру әдістері мен формаларын, географияны оқыту құралдарын, географияны оқыту процесінде оқушылардың білімін меңгеру, ақыл-ой дамуы мен тәрбиесінің арасындағы бірлікке қол жеткізу тәсілдері мен өзара байланысын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлем халықтары мен қалалар географиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі түсініктеме бойынша урбандалу және қалалық жүйелер (қала-агломерация-урбандалған аудан-мегаполис) қалыптасуының негізгі ұғымдарын, зандылықтарын, мәселелері мен болашағын қарастырады. Қалалардың өсуіндегі қазіргі тенденциялары, олардың өсу динамикасын, әлемдегі қала халқының үлес салмағының жоғарлауын зерттейді. Қалалардың одан да күрделі тораптары мен жүйелерінің пайда болуы мен дамуы. Заманауи әлемдегі урбандалудың мән-мағынасы. Жалған урбандалу түсінігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жер кадастры топырақтану негіздерімен
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру қазіргі жер қатынастар сұрақтары, жерді пайдалану және оларды реттеу бойынша, сондай-ақ әр түрлі топыраққа бағалау жүргізу бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған. Жер кадастрының объектісі ретінде жер қорының рөлін, мәнін және мазмұнын, жер кадастрын ұйымдастыру және жүргізу принциптерін зерделеу, топырақты бағалау әдістерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Жоба 2
  Несиелер: 2

  Серіктес кәсіпорындар (ЖОО ғылыми мектептері) қызметінің бағыты бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы). Кәсіпорын қызметін талдау (мектептің ғылыми жетістіктері) және зерттеу міндетін қою. Әдеби шолу және алдындағы жүмыстарға талдау. Зерттеулер методологиясы. Зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері бойынша ұсыныстарды әзірлеу және қорытынды. Зерттеу нәтижелері бойынша есепті дайындау және қорғау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты – студенттерге Қазақстан Республикасының және оның экономикалық аудандары мен әкімшілік облыстарын территориялық ұйымдастырудың негізгі заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы кешенді түсінік беру, қазіргі кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі мәселелерін бөліп көрсету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Геоақпарат
  Несиелер: 5

  "Геоинформатика" пәнін оқытудың мақсаты-географиялық ақпаратты автоматты өңдеу әдістері мен тәсілдерін, ГИС-технологияларды және деректер қорын басқару жүйелерін қолдана отырып, теориялық білімі мен практикалық дағдысы бар жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. Пән студенттерде географиялық ақпаратты жіктеу және құрылымдауда, ЭЕМ көмегімен картографиялық ақпаратты өңдеу және талдауда теориялық, практикалық дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
  Несиелер: 5

  Дүние жүзілік шаруашылықты экономикалық, әлеуметтік және саяси география тұрғысынан зерттеу. Халықаралық еңбек бөлінісі. Металлургия, машина жасау, отын, химия және жеңіл өнеркәсіп салалары. Дүние жүзілік агроөнеркәсіптік кешен. Көліктік-коммуникациялық жүйелер. Халықаралық қаржы жүйесі. Дүние жүзінің маңызды экономикалық аймақтары. Шет елдердегі жеке мемлекеттердің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Павлодар облысының геоэкологиясы
  Несиелер: 5

  Пән Павлодар облысының су объектілерін, топырақтарын, органикалық әлемін, табиғатты пайдалану және қорғау негіздерін түсіндіреді, Облыстың геоэкологиялық зерттеу әдістері жүйелендіреді, белгілі бір аумақтың, ссонымен қатар суға, атмосфераға, топыраққа және т. б. геоэкологиялық сараптама және болжау жүргізу әдістемесі келтіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Медициналық география
  Несиелер: 5

  "Медициналық география" пәнін игерудің мақсаты- медициналық география ежелгі ғылым ретінде туралы, денсаулық жағдайының қоршаған орта факторларынан тәуелділігін ашатын туралы жалпы түсінік беру, сондай-ақ негізгі аурулардың пайда болуы үшін аумақтық алғышарттардың болуы, олардың таралуының жалпы және аймақтық заңдылықтары туралы түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Геоақпараттық модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты - жер кеңістігінің объектілері мен құбылыстарын геоақпараттық моделдеудің теориялық білімдері мен әдістемелік тәсілдерін қолдануға және жердің сандық үлгілерін жасауға дайындығын және қабілетін анықтайтын жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Пәннің міндеті геоақпараттық талдау және геоақпараттық картографиялау құралдары мен әдістерін меңгерген мамандарды даярлау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері
  Несиелер: 5

  "Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері" пәнін игерудің мақсаты студенттерді шаруашылықтың маңызды салаларының жіктелуімен және қысқаша сипаттамасымен, ел аумағында өндірістік кешендердің орналасу заңдылықтарын анықтаумен таныстыру болып табылады. Бұл курсты оқу студенттерге негізгі экономикалық-географиялық пәндерді меңгеруге көмектесетін негізгі білім алуға қажетті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Геосаясат
  Несиелер: 5

  "Геосаясат" пәні негізгі әлемдік геосаяси процестердің теориясы мен тәжірибесін зерттейді. Пәннің мақсаты-студенттердің теориялық-методологиялық білімді тереңдете және игерудегі геосаяси процестердің заңдылықтары, экономикалық заңдардың іс-әрекеттері, олардың қазіргі геосаяси процестерге әсері туралы түсініктерін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Географиялық зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 4

  «Географиялық зерттеулер әдістемесі» пәннің мазмұның негізіне мынадай қағидаттар енгізілген: ғылымилықтар – негізгі пайымдаулар мен ұғымдардың ғылымның қазіргі жай – күйіне сәйкестігі; логикалықтар-білім беру мазмұнын өрістетудің белгілі бір бірізділігінің ғылымның өзінің ішкі логикасына, атап айтқанда, ғылыми бағыттардың тарихи қалыптасқан бірізділігіне сәйкестігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Физикалық-географиялық аудандастыру
  Несиелер: 5

  Пән ландшафттарды аумақтық ұйымдастыру ерекшеліктерін ашатын физикалық географияның классикалық бағытын қарастырады. Пәнді оқытудың мақсаты-студенттерге қазіргі физикалық географияның негізгі теориялық және практикалық мәселелерінің бірі ретінде физика-географиялық аудандастыру туралы кәсіби білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • ТМД елдерінің географиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты студенттердің ТМД территориясының табиғи алуан түрлілігі, табиғи кешендердің қалыптасу және даму ерекшеліктері туралы біртұтас түсінігін қалыптастыру, сонымен қатар табиғаттың антропогендік өзгеруі және оның салдары, сонымен қатар посткеңестік кеңістіктің және оның жекелеген аймақтарының эволюциясы үрдістерінің құрылымы, заңдылықтары және ерекшеліктері туралы мәселелерін қарастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Оқу материалдарын (оқулықтар, оқу құралдары, оқу-әдістемелік мақалалар, т. б.), ғылыми мәтіндерді (ғылыми мақалалар, монографиялар, диссертациялар, т. б.), публицистикалық, әдеби көздер, интернет-ресурстар талдайды және тиісті ой-пікірлерді шығарады

 • Код ON2

  Өзінің көз қарасын ұстана алады, өмірлік құндылықтарын әртүрлі салаларда қорғайды, әлеуметтік жағдайларды шешудің жаңа тәсілдерін ұсынады, жұмыста командалық рухты дамытады

 • Код ON3

  Патриотизм және азаматтық идея негізінде, Рухани-Жаңғыру қоғамдық сана модернизациясы, университеттік, аймақтық, республикалық деңгейдегі шараларды ұйымдастыру және қатысу кезіндегі Қазақстанның үшінші модернизациясы негізінде өзін тұлға, азамат ретінде көрсетеді

 • Код ON4

  Қазақ тілінде, орыс және ағылшын тілдерінде (А2, B1, B2 деңгейде), коммуникацияның негізгі дағдыларын меңгерген, сонымен қатар кәсіби салада

 • Код ON5

  Қазақстан Республикасының әрекет етуші нормативті-құқықтық актілерін ескеріп, сонымен қатар экология және табиғатты қорғау облысында стартап-жобалар дайындау біледі және оларды экономиканың әр түрлі салаларында жүзеге асырады

 • Код ON6

  Кәсіби міндеттерді орындау үшін қажетті ақпараттық-коммуникациялық, экономикалық, әлеуметтік-саяси, психологиялық, экологиялық ғылымдар салаларында өз білімін кеңейтеді

 • Код ON7

  Оқу және ғылыми зерттеу жұмысында дәстүрлі және қазіргі заманғы географиялық ақпаратты өңдеу және синтездеу әдістерін соның ішінде далалық, картографиялық, ГАЖ, модельдеу тәсілдерін қолданады

 • Код ON8

  Табиғи құбылыстар мен үрдістердің құрылысы мен заңдылықтарының пайда болуы, қалыптасуы және эволюциясының аймақтық және ғаламдық зерттелуі үшін базалық физикалық-географиялық білімдерін қолданады

 • Код ON9

  Әлеуметтік-экономикалық және саяси география саласында білімі бар, оның жаңа бағыттарын меңгерген, кешенді географиялық міндеттерді шешу үшін, тәсілдер мен әдістерді игерген

 • Код ON10

  Белгілі бір аумақтың табиғи-ресурстық әлеуетіне кешенді географиялық баға береді, өңірлерде туристік мүмкіндіктерді дамыту үшін жаңа жобаларды ұсынады

 • Код ON11

  Аумақты тұрақты дамыту мақсаттары үшін табиғатты пайдалану саласындағы білімді қолданады

 • Код ON12

  Оқытушылық қызметте, сондай-ақ білім беру саласындағы зерттеу міндеттерін анықтау және шешу үшін географияның әртүрлі салалары бойынша жүйеленген теориялық және практикалық білімдерін қолданады

Top