Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті в Торайгыров университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ұлттың рухани негізі ретіндегі қазақ тілі мен әдебиетінің танымдық, философиялық, психологиялық, тәрбие мен әлеуметтік мәндерін анықтай алуына қажет теориялық білім негіздерін жинауға бағыт беру. Ғылыми-зерттеулермен айналыса алатын, жақын және алыс шет елдерде ғылыми-зерттеу орталықтарында тәжірибеден өтуге мүмкіндік беретін теориялық-практикалық білім мен дағдының болуын қамтамасыз ету. Тіл мен әдебиеттің басты тарихы мен теориялық негіздерін игере отырып, жаһандық өзгерістер алдындағы қазақ тілі мен әдебиетінің болашағына қатысты өз тұжырымдарын жасай білуге үйрену.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Заманауи қазақ тіл білімі мен қазақ әдебиеттануының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақ тіл білімінің дамуының фонетикалық, лексикалық, грамматикалық ерекшеліктерінің болымдық, құрылымдық, тұлғалық, мағыналық ерекшеліктерін және тарихи даму барысындағы өзгерістерін ғылыми негізде түсіндіру және ақиқатын айқындау. Тілдің басты қоғамдық орнын өзгерістермен бірге зерттеудің сипаттарын белгілеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмысы. Active Voice. Дайындық бағыты бойынша ғылыми еңбектер. Passive Voice және пассивті конструкцияларды аудару. Уақытша келісу. Ғылыми зерттеулер және жаңа технологиялар. Модальдық етістіктер. Сөйлемдегі етістің функциялары. Ғылыми кітапхана. Инфинитив, герундий. Ғылыми конференция. Түрлері ұсыныстар. Толықтырулар түрлері. Жаңа ғылыми жетістіктер. Тікелей және жанама сөйлеу. Презентация коммуникацияның ғылыми түрі ретінде.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән ғылым феномені проблематикасына арнайы философиялық талдаудың пәні ретінде енгізеді және ғылыми танымның жалпы заңдылықтары мен тенденцияларын, олардың дамуында алынған және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылған ғылыми білімді өндіру бойынша ерекше іс-әрекет ретінде зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Іскери қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Курс қазақ тілінен білімді тереңдету мен студенттер сөзінің кәсіби бағытын одан әрі дамытуды мақсат етіп қойып, ең алдымен ғылыми және көсемсөз стильдеріне тән құрылымдарды қолдану бағыттарын дамытуға,іскерлік салада қазақ тілінде ой бөлісу дағдыларының қалыптасуына ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың мәселелері
  Несиелер: 4

  Әдебиеттанудың ғылыми пәндер жүйесіндегі алатын орнын, сөз өнерінің өзіндік ерекшелігін, шығарманың көркемдік құрылымын айқындайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық ғылымның әдіснамасы. Педагогиканың тарихи сипаты. Жаһандану жағдайында жоғары білім беруді дамыту. Болон процесі. Қазіргі педагогикалық парадигмалар. Педагогикалық процесс жүйе ретінде. Негізгі теориялар, білім мазмұны элементтерінің сипаттамасы. Студенттің ғылыми-зерттеу жұмысы. Қазіргі білім беру технологиялары, ЖОО-да оқыту түрлері. ЖОО-да Оқытудың кредиттік жүйесі. Эдвайзердің, тьютордың, офис регистратордың қызметі. Білім берудегі Менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің ғылыми грамматикасы
  Несиелер: 4

  Тіл білімінің салалары мен тіл білімі салаларындағы тың зерттеулер мен күрделі мәселелер шешімін қарастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәтінтану териясы
  Несиелер: 4

  В лингвистике современного текста отображается несколько направлений развития текста. Несколько из них: просматривая текст как систему высокого уровня, основные его признаки в виду того, что целостность и связность содержания; коммуникативные лингвистические признаки, опираясь на создание типологии текста по параметрам (единство произношения и содержания); определение текстообразующих единиц; определение основных текстовых категорий. С помощью этих обозначений раскрываются основные свойства текстаҚазіргі мәтін лингвистикасында мәтіннің бірнеше даму бағыттары көрсетіліп жүр. Олардың бірнешеуі: мәтінді жоғары дәрежедегі жүйе деп қарап, оның басты белгілері тұтастық пен байланыстылық екендігін назарда ұстау; лингвистикалық белгілерге сүйене отырып коммуникативтік параметрлер бойынша мәтін типологиясын құру (айтып жеткізу мен мазмұн бірлігі); мәтінді құрайтын бірліктерді анықтау; негізгі мәтіндік категорияларды анықтау. Осы белгілар арқылы мәтіннің негізгі сипаттары ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  «Басқару психологиясы» ұсынылған оқыту курсы студенттердің басқару құрылымының құрылымы, динамикасы мен ерекшеліктері, адамдардың мінез-құлқының психикалық реттеуінің құрылымы мен механизмдері, ұйымдық және басқару жүйелерінің әртүрлі түрлеріне енген кезде, сондай-ақ осы жүйелер мен қарым-қатынастардың психологиялық ерекшеліктері туралы кәсіби білімін айтарлықтай толықтырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіл білімі мен әдебиеттанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Қазақ тіл білімінің дамуының фонетикалық, лексикалық, грамматикалық ерекшеліктерінің болымдық, құрылымдық, тұлғалық, мағыналық ерекшеліктерін және тарихи даму барысындағы өзгерістерін ғылыми негізде түсіндіру және ақиқатын айқындау. Әдебиеттану ғылымының шығармашылықтың табиғаты мен адамзаттық қызметін зерттейтін және оны талдаудың методологиясы мен әдістемесін айқындайтын ғылымның саласы ретіндегі бағыттары анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектепте тілді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тілді оқыту әдістері дамуының болашағы мен қазіргі әдістеме ғылымының теориялық мәселелері, тіл білімін оқытудың негізгі тұжырымдамасын қарастырады. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша мектепте тілді оқытудың әдіс-тәсілдерінің топтамасы мен тіл сабақтарының құрылысы, типологиясы жағынан қарастырады. Тілді оқытудағы өзге тіларалық байланыстар мен пәнаралық қатынастар қарастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі филологиядағы коммуникацияның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі жаңа жаһандық кезеңдегі филология ғылымының өзекті мәселелер қарастырылады. Оның теориялық негіздерінің ұстанымдары мен басты зерттеу тұстары назарға алынады. Әлемдік филологиядағы зерттеулер арқылы қазақ филологиясының басты қағидалары белгіленеді.Қазіргі жаңа технологияға негізделген қоғамдағы гуманитарлық ғылымдар саласындағы тіл мен әдебиеттің басты белгілері мен қағидаларын назарға алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі гуманитарлық білім жүйесіндегі филология
  Несиелер: 5

  Қазіргі жаңа жаһандық кезеңдегі филология ғылымының өзекті мәселелер қарастырылады. Оның теориялық негіздерінің ұстанымдары мен басты зерттеу тұстары назарға алынады. Әлемдік филологиядағы зерттеулер арқылы қазақ филологиясының басты қағидалары белгіленеді.Қазіргі жаңа технологияға негізделген қоғамдағы гуманитарлық ғылымдар саласындағы тіл мен әдебиеттің басты белгілері мен қағидаларын назарға алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • 20-21ғғ. тоғ-ғы батыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  Әлем және қазақ әдебиетінің ғасырлар тоғысындағы дамуына ғылыми талдау жасалады. Олардың тақырыптық-идеялық сипаттары, тарихи дамумен бірге алына отырып, адамзаттық 20-21 ғасырдағы басты мәселелерін шешудегі орны анықталады. Қазақ әдебиетіне әсері және қазақ әдебиетінің орны ашылады. 20-21 ғасыр тооғысындағы көркем шығармаларға әдеби, ғылыми талдаулар жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жоғары мектепте әдебиетті оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Әдебиетті оқыту әдістері дамуының болашағы мен қазіргі әдістеме ғылымының теориялық мәселелері, әдебиетті оқытудың негізгі концепциясын қарастырады. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша мектепте әдебиетті оқытудың әдіс-тәсілдерінің топтамасы мен әдебиет сабақтарының құрылысы, типологиясы жағынан қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Тіл тарихы екі салаға бөлінеді: тарихи грамматика және әдеби тілдің тарихы. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы нормалардың жүйеге түспегенр күнделікті сөйлеу бастап халық тілінің бүкіл салалармен бірге барлық көрінісін тұтас алып қарастырады. Әдеби тілдің тарихының нормалық қалыпқа, жүйеге түскен белгілерін, тілдің соған қатысты салаларын оқытады. Тарихи грамматика бүгінгі тілдің фонетикалық, грамматикалық құрылымының осы күнге жету жолдаррын, эволюциясын тарихи-салыстырмалы әдіс негізінде түсіндіруді міндет етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шығыстану мәселері
  Несиелер: 5

  Шығыстану әдебиетінің қазіргі әдеби даму бағыттары мен оның негізгі тақырыптарының, идеяларының көркемдік белгілеріне назар аударылады. Шығыс әдебиетіндегі тарихи диахронологиялық және синхронологиялық дамудың үлгілері мен ерекшеліктері талданады. Шығыс әдебиетінің әлемдік әдебиетке әсері, соның ішінде қазақ әдебиетіне ықпалы талданып, көркемдік сипаттарына ғылыми тұжырымдама жасалады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тәуелсіздік кезең қазақ прозасы, поэтикасы
  Несиелер: 4

  Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасы мен поэтикасы мазмұны мен құрылым жағынан көп өзгерді. Бұл өзгерістер кейіпкердің жасалуы мен тақырыптық-идеялық белгілерімен де көрінеді. Тәуелсіз қазақ прозасының қаламгерлері мен ақындарының көркемдік кеңістігі жан-жақты талданады. Көркемдік сипаттары ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Қоғам мен табиғаттың даму бағыттарын философиялық-танымдық тұрғыдан дұрыс бағдарлай біледі, өз көзқарасын қорғауға қажет іс-әрекеттерді істей алады, жаңа шешімдерді қолдана алады.

 • Код ON2

  Ғылыми коммуникацияның негізгі қағидаларын жетік біледі, шет тілін ауызша және жазбаша сауатты қолдана алады

 • Код ON3

  Педагогика, психология саласында қызметті ұйымдастыра біледі, ғылыми білімін іс жүзінде қолдана біледі, педагогикалық-психологиялық жағдаяттарда қажетті-әдіс тәсілдерді орнымен істей алады

 • Код ON4

  Қазақ тіл білімі және әдебиеттану ғылымдарының негізгі теориялық ережелерін, әдістемелік қағидаттары мен категорияларын біледі, ғылыми материалдардан тұжырым істей алады, ғылыми жұмыста қолдана алады.

 • Код ON5

  Тілдік және әдеби құбылыстарды кешенді зерттеудің негізін біледі, тәжірибеде істей алады, өзге тілдер және әдебиеттердің генетикалық-типологиялық ара қатынасын ескере қолдана біледі.

 • Код ON6

  Қазақ әдебиеті өкілдерінің шығармаларының көркемдік ерекшелігін талдай біледі, идеялық, эстетикалық мазмұнын аша біледі.

 • Код ON7

  Заманауи тіл білімі мен әдебиеттанудың өзекті мәселелері мен оның бағыттары бойынша бейімделген, ғылыми әдістеме мен эстетика тұрғысынан көркем шығармаларға сыни баға бере алады.

 • Код ON8

  Көркем шығармалар мен тілдік талдаулардың, жоғары мектептегі әдістемелік талдау түрлерінің методологиясын, ғылыми тұжырымдамасын, сипаттары мен ерекшеліктерінің дағдысын біледі, ғылыми тұрғыда жаңартып, тәжірибеде істей алады, жоғары және арнаулы, орта білім салаларында қолдана алады.

 • Код ON9

  Тіл білімі мен әдебиеттанудың өзекті мәселелері мен оның бағыттарын талдай біледі, ғылыми әдістеме мен эстетика тұрғысынан көркем шығармаларға сыни баға істей алады, ғылыми және әдеби-көркем, іскери талдауда қолдана алады.

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701701 7M01701701-Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогін даярлау
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қайнар академиясы

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (1 жыл)
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогтерін даярлау
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті бейіндік
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (Ғылыми-педагогикалық бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top