Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (1 жыл) в «Тұран-Астана» университеті

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пән аясында: басқарудың іргелі концепциялары, басқару теорияларының тарихи дамуы туралы және ұйымдарды басқару үшін салдары туралы қысқаша түсінік, пән шеңберінде Қазақстанды басқару, менеджерлер өздерінің күнделікті жұмысында кездесетін ұйымның ішкі және сыртқы факторларын анықтау, басқару мәселелері мен әлеуметтік жауапкершілік пен басқару этикасын ұсыну.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл мен әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қазақ тілі мен әдебиетін жоғары мектепте оқыту әдістемесі педагогика ғылымының бір саласы болып табылады. Бұл пән әдістемесінің зерттейтіні қазақ тілі мен әдебиетін оқыту жолдары мен жағдайлары туралы заңдылықтар. Бұл заңдылықтар педагогика, психология және лингвистика ғылымдарының негізінде жинақталған практикалық тәжірибе мен бұрыннан қалыптасқан теориялық қағидалардан, тұжырымдардан шығарылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мінез - құлық психологиясы және сыбайлас жемкорлыққа қарсы мәдиниет
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие адамгершілік тәрбиенің құрамдас бөлігі болып табылады. Магистрант психологиялық ұғымдар мен санаттарды, сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының себептерін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жолдарын, кәсіби этиканың мазмұны мен ерекшеліктерін, кәсіби қызметтегі адамгершілік жанжалды жағдайларды шешудің ықтимал жолдарын (тәсілдерін) меңгеруі, нақты өмірлік жағдайларда адамгершілік ережелері мен мінез-құлық нормаларын қолдануы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениетінің лингвоэкологиялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Тіл мәдениеті – әдеби тілдің нормасы мен оның дамуын, сөйлеу тілімен қарым-қатынасын зерттейтін тіл білімінің саласы. Тіл мәдениетінің тіл білімінің басқа салаларынан айырмашылығы – оның күнделікті өмірде тілді қолдану, жазу, сөйлеу мәдениетімен тығыз байланыста болатындығында. Тіл мәдениеті дегеніміз – коммуникативтік қарым-қатынас кезінде тілдік тәсілдерді дұрыс ұйымдастырып, белгілі бір тәртіппен жүйелі қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл мен әдебиеттің философиялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Тіл білімінің және әдебиеттанудың философия ғылымымен байланысы; лингвистикалық бағыттардың философияға тәуелділігі жайындағы ғалымдар көзқарастары. Тіл ғылымының мен әдебиеттанудың дамуындағы философиялық кезең. Философиялық-логикалық көзқарастың қалыптасуы. Тіл білімі мен әдебиеттанудың аксиологиялық мәселелері жөнінде ақпарат. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы мен процесінде айрықша орны бар сыни мақалалар мен көрнекті сыншы ғалымдардың шығармашылық ізденістерін қамту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімі -тілдің даму заңдары туралы ғылым
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде тілдің қалыптасу теориясы, философиялық түсініктері, тіл теориясы мен ұғымдары, тілдің қарым-қатынас және тілді анықтау құралы ретіндегі қызметі, ғылымның басқа салаларымен байланысы, әлем тілдерінің генеологиялық және типологиялық жіктелуі туралы мәліметтер келтіріледі. Қазіргі жаһандану процесі ғылым салаларының бірігуіне және бірігуіне, жаңа ғылыми салалардың қалыптасуы мен дамуына ықпал етті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лингвоэкология мәселелері
  Несиелер: 5

  Сөйлеу экологиясының негізгі ұғымдары мен категориялары туралы Білім, кез келген қазақ тілінің сөйлеу экологиясының ғылыми және қоғамдық негіздерін меңгеру, қазіргі қоғамдағы лингвоэкологиялық жағдайларды толыққанды меңгеру, қазақ тілінің экологиялық мәселелерін анықтау. Курстың мақсаты-жалпы тіл білімі саласындағы магистранттардың теориялық білімдерін тереңдету және жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Бұл пән аясында келесі оқытылады: Басқару психологиясының пәні мен тарихы. Басқару психологиясы пәні, менеджменттің ғылым ретінде қалыптасу тарихы, басқару туралы ғылымның дамуының қысқаша хронологиясы, негізін қалаушылар (Ф. Тейлор, Э. Мейо, А. Файоль, В. Скот, М. Фоллет) менеджмент теориясы мен басқару психологиясының тарихы (Э. Атос, К. Арджирис, П. Друкер, У. Оучи, Т. Питерс, Р. Паскаль, Р. Уотерман). Постиндустриялық қоғамдағы басқару. Басшының жеке басы. Басқару жүйесінің құрылымы мен мазмұны және менеджмент функцияларының психологиялық мазмұны.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Модернизм мен постмодернизмнің даму тарихы
  Несиелер: 5

  Мәдениет дамуының жалпы заңдылықтары мен қозғаушы күштері контекстінде модернизм мен постмодернизм өз уақытының бейбітшілігін, шындыққа қарсы өзіндік наразылықты білдіреді. Мәдениет феноменінің екеуі де жаңа бағыттар жасайды. «Модерн», «модернизация», «постмодерн» сөзжасамаларын кеңінен қолдану техника мен жаңа технологиялардың жылдам дамуы әсерінен адамзат өмірінде болып жатқан ғаламдық сипаттағы өзгерістерді теориялық ұғыну қажеттілігінің туындауы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тіл білімі мәселелері
  Несиелер: 4

  Тіл білімінің қазіргі негізгі теориялары мен қаруландыру, бүгінгі мәселелері туралы ақпарат беру. Бұл курста қазақ тіл білімінің қазіргі мәселелері қарастырылады. Соңғы жылдырары тілдің адамның ішкі табиғатынан өсіп шығатын рухани құндылық ретінде, адамның қарым-қатынаста қолданатын құралы ретінде антропоцентристік көзқарас тұрғысынан қарастыру орын алып отыр.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіптік)
  Несиелер: 2

  Бұл пән аясында: магистратурада шет тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ магистрдің кәсіби қызметінде тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен іскерлігін одан әрі дамыту негізінде шет тілді білім берудің халықаралық стандарттары шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанымдық зерттеулердің теориялық методологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиеттану ғылымының жаңа бағыттарының әдеби даму жолдарының қыр-сырын аңғару, туу және қалыптасу кезеңдерін әдебиет тарихына жанастыра көрсету. Қазақ әдебиеттану ғылымының жеткізген бүгінгі табыстары негізінде магистранттарға барынша толық, тиянақты білім беру. Көркемдік дамудағы жалғастық пен жаңашылдықты ескере отырып, пәнді оқыту барысында магистранттарды қазақ әдебиеттану ғылымындағы жаңа бағыттардың дамуына қатыстылығын аңғарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдық өмiрдегi ғылым және бiлiмiнiң рөлі, ғылым танымын дамытудың қазiргi тенденциялары, нақты ғылымның әдiстемелiк және философиялық (әлеуметтiк, гуманитарлық, экономикалық) көкейкестi мәселелерi білуі және түсінуі қажет

 • Код ON2

  Ғаламдану үдерісінің қайшылықтары және әлеуметтiк-экономикалық салдары туралы білімі мен түсінігі болуы керек.

 • Код ON3

  Маркетинг пен менеджменттi ұйымдастырудың жаңа жолдары туралы білімі мен түсінігін білімі мен түсінігін қолдана алуы қажет.

 • Код ON4

  Қазiргi инновациялық технологиялар арқылы ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыс түрлерін жүргізу кезінде білімі мен түсінігін қолдана алуы қажет

 • Код ON5

  Өз қорытындыларын және бiлiмін, олардың дәйектемесiн мамандарға және маман еместерге айқын және ашық хабарлау коммуникативтік қабілеті болуы тиіс.

 • Код ON6

  Лингвистикалық, әдебиеттік, ғылыми, публицистикалық ақпарат көздерімен жұмыс істей білу коммуникативтік қабілеті болуы тиіс.

 • Код ON7

  Ұдайы өзгеріс үстіндегі әлеуметтік-экономикалық ортада аймақтық-ынтымақтастық пен әлемдік жаһандану жағдайына бағдар алып, бейімделе білуі коммуникативтік қабілеті болуы тиіс.

 • Код ON8

  Күнделiктi кәсiби қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін бiлiмін кеңейту және тереңдету коммуникативтік қабілеті болуы тиіс.

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701701 7M01701701-Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (н/п)
Магистратура

Орталық Азия Инновациялық Университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогін даярлау
Магистратура

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

«Қайнар» академиясы

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогтерін даярлау
Магистратура

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті бейіндік
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (Ғылыми-педагогикалық бағыт)
Магистратура

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top