Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01503 Информатика (1) в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Басқарудың психологиялықтеорияларының дамуы. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Басқарушылық ісәрекетті талдау. Менеджердің тұлғалық ерекшеліктері. Басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Меншік психологиясы. Басқарушының кәсіби іс-әрекеті. Басқару субъектісінің қызметтері. Басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. Қызметкерлердің психологиялық сипаттамалары. Қызметкерлерді ынталандыру психологиясы. Ұйымның адам ресурстарын басқару технологиясы. Ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау. Ұйымдағы дау-дамалар психологиясы. Тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қолданбалы есептердің компьютерлі-математикалық моделі
  Несиелер: 4

  Компьютерлік программалау тиімділеу әдісімен күрделі жүйелерді шешуді қарастырады. Компьютерлік модельдеу математикалық есептерді қарастыруда өте қолайлы. Аналитикалық программалауда нысанның математикалық моделі алгебралық және дифференциалдық теңдеулер түрінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық зерттеулерді ІТ құралдарын пайдаланып ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Информатика бойынша базалық білімді жетілдіру және болашақ оқытушылар мен зерттеушілердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру; ғылыми деректерді дайындау, жүйелеу, талдау және ұсынудың қазіргі заманғы құралдарын меңгеру; қазіргі ақпараттық және коммуникациялық білім беру технологияларын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер, интернет және мультимедиялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желілер. Интернет. Ғаламдық және жергілікті желілердің негіздері. Компьютерлік желілердің жіктелуі. Интернет пайда болу тарихы мен алғышарттары. Интернет мүмкіндіктері және оның негізінде жатқан технологиялар. TCP/IP архитектурасы және Интернет. Клиент-сервер архитектурасы. Қолданбалы Интернет хаттамалар. (Telnet, FTP, HTTP, POP, IMAP, SMTP, NNTP). XHTML. Құжатты белгілеу тілдері. Гипермәтінді белгілеу тілі (XHTML). CSS. Стильдердің каскадтық кестелері (CSS). Тұқым қуалау және каскадтау. CSS қасиеттері: фон, мәтін, тізімдер, шекаралар, псевдо-сыныптар, псевдо-элементтер. Блок моделі. Позициялау. Беттерді CSS-блоктармен беттеу. JavaScript. JavaScript негіздері. Бағдарламалаудың негізгі принциптері. XHTML сценарийлерді кірістіру. Базалық және клиенттік объектілер. Формалармен жұмыс істеу, тұрақты өрнектер. Стиль нысандары. Пайдаланушы нысандарын құру. JavaScript-те объектілі-бағытталған бағдарламалау. Мультимедиа технологиясы. Flash. Мультимедиа ұғымы. Графикалық ақпаратты ұсыну форматтары. Дыбыстық ақпаратты ұсыну форматтары. Анимация және сандық бейнелерді ұсыну форматтары. Арнайы бағдарламалық пакеттерде желілік және мультимедиялық басылымдарды дайындау. Мультимедиялық қабықшалар. Web-те мультимедианы пайдалану мүмкіндіктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Цифрлық технологиялармен педагогикалық зерттеулер жүргізу
  Несиелер: 4

  Ақпараттық технологиялардың қазіргі жағдайы мен даму тенденциялары, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін рәсімдеу үшін ақпараттық технологиялар, ғылыми деректерді дайындау, жүйелеу, талдау және ұсынудың қазіргі заманғы құралдарын меңгеру; заманауи ақпараттық және коммуникациялық білім беру технологияларын зерделеу, шешімдер қабылдауды қолдау және оңтайландыру әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін жүйелеу. Шет тілінде ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын жетілдіру, баяндамалар мен хабарламалармен таныстыру, кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жазбаша дағдыларды жетілдіру. Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешуді жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микропроцессордың логикалық схемасын жасау әдістемесі
  Несиелер: 5

  Электромеханикада компьютерлік және микропроцессорлық құралдарды қолдану облысы. Микропроцессорлық техниканың математикалық және схемотехникалық негіздері. Микропроцессорлар – заманауи автоматиканың, басқару жүйесі мен ақпаратты өңдеудің негіздері. Командалардың фиксирленген жүйесінің микропроцессорлық жүйесінің архитектурасы мен қағидалары. Микропроцессорлық жүйелер жұмысының архитектурасы мен ұйымдастырылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс менеджменттің мазмұнын ашып, қазіргі заманғы басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін, сондай ақ ұйымның өмір сүруін және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлін, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін және жобалық талдауды қалыптастырады, сондай-ақ басқарудың даму тарихын қарастырады. болашақ менеджерлердің кәсіби біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға қызмет етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бұлттық технологиялар мен сервистер
  Несиелер: 5

  Бұлттарды орналастыру үлгілері: жеке бұлт, ашық бұлт, гибридті бұлт, қоғамдық бұлт. Бұлттық есептеулер модельдерінің және олардың негізінде ұсынылатын шешімдердің негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері. Бағдарламалау тәсілдері, бұлтта қолданылатын қосымшаларды жүйелік басқару дағдылары. Виртуалдау технологиялары. Қосымшаларды масштабтау саласындағы бұлтты инфрақұрылымның артықшылықтары. Бұлтты ортада авариялық қалпына келтіру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымдағы ақпараттану мен математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Амалдарды зерттеу мен математикалық модельдеу: негізгі түсініктер мен анықтамалар, математикалық модельдеу кезеңдері. Математикалық статистика: өлшем түсінігі мен түрлері, статистикалық ақпараттарды өңдеу реті, статистикалық реттік сандық сипаттамалары; кездейсоқ өлшемдерді тарату заңдары, таратудың негізгі заңдары; жалпылай қызмет көрсету теориясы, жалпы қызмет көрсету жүйесінің классификациясы. жүйелер мен үрдістерді сызықтық емес программалау; ойын теориясының негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымдағы және білімдегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Ғылым мен білім берудегі заманауи ақпараттық технологияларға шолу, ғылыми зерттеулердегі компьютерлік графика, желілік технологиялар, ғылыми қызметтегі ақпараттық технологиялар, қашықтықтан оқыту жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық программалау
  Несиелер: 4

  Сызықтық программалау есептерінің жалпы қойылымы; сызықтық программалау есептерін шешудің графикалық әдісі; сызықтық программалау есептерінің канондық формасы; сызықтық программалау есептерін шешудің симплекс әдісі; сызықтық программалаудағы екі жақтылық; бүтінсанды программалау; Гомори қимасы; параметрлік программалау; транспорттық есептер, ашық және жабық модельдер; транспорттық есепті шешудің потенциалдар әдісі; транспорттық есептерді шешудің дифференциалдық рента әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Заманауи философияның, менеджменттің және жеке тұлғаны психологиялық басқару мәселелерінің теориялық-әдіснамалық негіздерін, шет тілінде сөйлеу кәсіби қарым-қатынас теориясы мен практикасын түсіндіреді.

 • Код ON2

  Білім беру ұйымдары субъектілерінің қарым-қатынас жүйесін және басқару әдістері мен жеке тұлғаның кәсіби сапаларын бағалау әдістерін меңгереді, шет тілінде зерттеу нәтижелерін баяндайды.

 • Код ON3

  Күнделікті өмірде болатын информатика және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы қолданбалы міндеттердің күрделі мәселелерін кәсіби шеше алады.

 • Код ON4

  Информатиканы оқытудың заманауи әдістері негізінде дәстүрлі идеяларды сыни талдайды, бағалайды, салыстырады және ғылыми зерттеулер үдерісін жоспарлайды, әзірлейді, жүзеге асырады.

 • Код ON5

  Компьютерлік жүйелердің архитектурасын, есте сақтау құрылғыларының, процессорлар мен жалпы есептеу кешендерінің жұмысын ұйымдастыруды біледі.

 • Код ON6

  Болашақ мұғалімде компьютерлік желілердің жұмыс істеу мүмкіндіктері мен принциптері, әртүрлі форматтарда ұсынылған әр түрлі ақпаратты бірыңғай біртұтас ұйымдастыру және адамның осы деректерге нақты уақыт ауқымында белсенді әсерін қамтамасыз ету мүмкіндіктері туралы, сондай-ақ таратылған деректерге қол жеткізуді ұйымдастыру туралы білім мен түсініктердің жиынтығын қалыптастыру.

 • Код ON7

  Жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілдерін пайдалану, нақты есепті шешу алгоритмін әзірлеу, бағдарламаларды реттеу, кәсіби міндеттерді тиімді орындау, кәсіби тұлғалық дамытуда қажетті ақпаратты іздеу және пайдалану.

 • Код ON8

  Автоматтандыру жүйелерінде есептеу техникасын қолдануға негізделе отырып, басқару жүйелерін ақпараттық қамтамасыз ету үшін оңтайлы желілік технологияларды таңдай алады, техникалық тапсырманы өз бетінше әзірлейді және өндірістік есептерді шеше алады.

7M01503 Информатика 1 г.о.
Магистратура

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01503 Информатика
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01503 Информатика педагогін даярлау
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01503 Информатика (бейіндік)
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01503 Информатика (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01503 Информатика педагогтарын даярлау
Магистратура

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01503 Информатика
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01503 Информатика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01503 Информатика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01503 Информатика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01503. Информатика
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01503 Информатика педагогтарын даярлау
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M012 Информатика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top