Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05101 Биология в "Сырдария" университеті

 • "Омыртқасыздар зоологиясы "
  Несиелер: 5

  Омыртқасыздар зоологиясы қарапайымдылар және омыртқасыз жануарлар әлемі туралы, оның шығу тегі, дамуы,кәзіргі жағдайы,биосфера мен адам өміріндегі маңызы туралы комплексті ілім. Сонымен қатар бунақденелердің ауыз аппараты, көбеюі және экологиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ботаника
  Несиелер: 4

  Пән өсімдіктердің сыртқы және ішкі құрылысын, дамуын, классификациясын, сонымен қатар олардың жер бетіне таралуы мен табиғаттағы маңызын қарастырады. Пәннің мазмұны білім алушыларға систематикалық топтар мен таксономиялық категориялар туралы, өсімдіктердің жеке және эволюциялық дамуы барысында қалаптасу үрдісі мен құрылымдық заңдылықтары негізінде білім беруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биологияға кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән тірі организмдердің өмірін, оның заңдылықтары мен көрініс беру формаларын, тіршілік етуі мен кеңістікте таралуын қарастырады. Ол тіршіліктің пайда болуы, оның мәнін, дамуын, өзара байланыстарын, көптүрлілігін зерттейді. Курс студенттердің биологиялық білімдерін кеңейту мен тереңдетуге және жаратылыстану-ғылыми әлем тануына бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Омыртқалылар зоологиясы
  Несиелер: 3

  Курс жануарлар дүниесінің алуан түрлілігі, филогениясы, ұйымдасуы, экология және жануарлардың негізгі таксондарының пракикалық маңызы қарастырылатын базалық биологиялық білім беру пәндері циклінің буыны болып табылады. Курс студенттердің биологиялық білімін кеңейтуге және тереңдетуге, олардың материалистік жаратылыстану-ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға, жануарлар патшалығының мегасистемасының қазіргі жағдайы мен мәселелерін түсінуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 4

  Адам анатомиясы - бұл адам денесінің қалыптасуы мен дамуы, формалары мен құрылысы туралы ілім. Анатомия адам ағзасы және оның бөліктерінің сыртқы формаларымен пропорцияларын, жекелеген мүшелді және микроскопиялық құрылысын зерттейді. Эволюция үдерісінде адамның дамуының негізгі кезеңдерін, жеке органдардың құрылымдық ерекшеліктерін, қоршаған ортаның жағдайында адам ағзасының қалыптасуын зерттеуді қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Герпетология
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты- студенттерді герпетология пәні бойынша ғылыми және практикалық қызметте қажетті заманауи біліммен қаруландыру. Оқу курсының міндеттеріне: - қосмекенділер мен бауырымен жорғалаушылардың экология және ұйымдастыру ерекшеліктерін, жүйелеу, шығу тегі және филогениясы, сондай-ақ олардың табиғаттағы және адам өміріндегі маңызын қарастыру кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биологиялық терминология (ағылшын тілі)
  Несиелер: 5

  Биологияда өсімдіктер мен жануарлардың түрлі түрлерін және топтарын, олардың морфологиялық құрылымдарын және функционалдық тетіктерін және олардың арасындағы қарым-қатынастарды белгілейтін көптеген атаулар мен терминдер бар. Пән негізгі жүйелік топтардың ерекшеліктерін биологиялық сөздіктерде және анықтамалықтарда - биологиялық терминдердің мағынасы мен түрлі көздерде - тірі ағзалар туралы қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • "Клетка биологиясы "
  Несиелер: 4

  «Жасуша биологиясы» пәні мамандықты меңгеру кезінде кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады. «Жасуша биологиясы» биологияның іргелі бөлімдеріне жатады, өйткені тіршіліктің негізгі көзі болып табылатын жасушаны зерттейді және сипаттайды. Пәннің мазмұны студенттерде жасушаның құрылысы мен физиологиясының негізгі заңдылықтары, ағзадағы негізгі ұлпалар жүйесі мен жіктелуі туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары математика
  Несиелер: 5

  Математика курсы төрт бөлімнен турады: жоғарғы алгебра, аналитикалық геометрия, математикалық талдау және қатарлар теориясы. Негізгі бөлімдерде жоғарғы алгебраның барлық бағыттары, аналитикалық геометрияның негизги теориялары қарастырылады. Мұнда шешімдер жиынын табу түрлері, мазмұны, маңызы, ұйымдастырып өткізудің негізгі формалары мен әдістері кеңінен берілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Кинематика, динамика, статика заңдарын, сақталу заңдары мен Ньютон заңдарын, зат құрылысы, МКТ негізгі теңдеуі, газдың кинетикалық теориясы заңдарымен, Кулон заңын, электрлік диполь, Био Савар Лаплас заңы, Ампер, Джоуль Ленц заңының физикалық негізін, жарықтың табиғаты жайлы және оның затпен әсерлесуі мен таралуынан байқалатын негізгі заңдылықтарды, жарықтың сыну, шағылу заңдарын, линзаның қасиеттерін, атом ядросының модельдері мен элементар бөлшектер жөніндегі теорияны түсінуге, нәтижесін талдауға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Жалпы экология негіздері. Қазіргі заманның экологиялық проблемалары. Түрлі салалардың ластану көздері мен сипаттамалары. Экология және тұрғын халық проблемасы. Урбоэкология: қаладағы адам, төтенше жағдайлар жағдайындағы экология. Қоршаған ортаны қорғау мәселелерінде мектепте және мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  Қатынастық-дискурстық аспекідегі қазақ (орыс) тілі, кәсіп пен маман-дықтың негіздері, іскерлік қатынас мәдениеті. Ғылыми мәтіндермен жұмыс істеуге, көпшілік алдында сөз сөйлеуге арналған қазақ/орыс тілдеріндегі ауызша, жазбаша тіл. Алуан түрлі мәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктер систематикасы
  Несиелер: 3

  Өсімдіктердің классификацияға жіктелуі. Заманауи өсімдіктер систематикасы. мәдени өсімдіктер систематикасы. Таксондардың ерекшеліктері. Таксондардың негізгі шені. Прокариоттар. Дробянкалар бөлімі. Бактериялар класы. Көк-жасыл балдырлар бөлімі. Эукариоттар. Балдырлар. Қызыл балдырлар. Кілегейлілер. Саңырауқұлақтар бөлімі. Базидиомицеттер класы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  Тілдерді меңгеру деңгейі - В1-В2. Мамандықтың пәндік саласына шет тілінің кәсіби-бағдарланған тілінде кіріспе. Базалық категориялық ұғымдық аппарат және оның шет тіліндегі нұсқалары. Кәсіби және ғылыми терминология. Арнайы кәсіби-бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда пайдалану. Мамандық бойынша пәндік сала мазмұнының шет тіліндегі сипаттамасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адам және жануарлар физиологиясы (орыс тілінде)
  Несиелер: 6

  «Адам және жануарлардың физиологиясы» пәнінің мазмұны адам ағзасының және оның жеке бөліктерінің: жасушалар, тіндер, органдар және функционалдық жүйелердің өмірлік процестерін шолуды қамтиды. Онда тірі организмнің қызметтері, оларды жүзеге асыру механизмдері, өзара қарым-қатынасы, реттелу және сыртқы ортаға бейімделу, жеке тұлғаның эволюция процесінде пайда болуы және жеке дамуы талқыланады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дәрілік өсімдіктер
  Несиелер: 3

  Дәрілік өсімдіктер пәні жер шарына таралған емдік өсімдіктердің алуан түрлілігімен танысу, медицинада және мал дәрігерлігінде емдеу және аурудың алдын алу мақсатында қолдануды, олардың құрылысын зерттеуді, шөптесін өсімдіктердің дәрілік қасиетін зерттеп, фармакогнозия ғылымымен салыстыра білуді үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктер физиологиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  Пән өсімдіктің функционалдық белсенділігінің ерекшеліктерін, өсімдік ағзасының өмірлік негізгі заңдылықтарын, су режимін, фотосинтезді, тыныс алуды, тамақтану тетіктерін, өсімдіктердің қозғалысын, өсу мен дамуды зерттеуді қарастырады. Сондай-ақ өсімдік жасушасының сипаттамаларын, оларды реттеу тетіктерін физиологиялық процестердің ішкі және сыртқы экологиялық жағдайларға тәуелділігі, өсімдіктердің өнімділігін қалыптастыру принциптерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Метаболизм (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  Бұл организмнің тіршілік қабілетін сақтау және сыртқы ортамен қарым-қатынасын, организмге қоректік заттардың еніп, олармен ферменттер әсерінен ыдырауын, пайда болған жай заттардың клеткалар мен органдарға тасымалданып, олардың тотығуын, энергия бөлініп шығуын, клетка құрамындағы түзілістердің биосинтезделуін және қорытылған өнімдердің организмнен бөлініп шығуын қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Микробиология (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 6

  «Микробиология» курсының мақсаты – студенттерді микроорганизмдер әлемімен, олардың көптүрлі-лігімен,таралуымен, қоршаған ортаға әсерімен және олардың негізгі қасиеттерімен таныстыру, микробио-логия саласындағы жетістіктердің жалпы биологиялық маңыздылығын анықтау, микробиологияның басқа биологиялық салаларымен байланысын айқындау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Генетика
  Несиелер: 5

  Генетика- тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік туралы ғылым. Г.Мендель асбұршақтың әртүрлі сорттарын будандастыру бойынша тәжірибелер жүргізу барысында, генетиканың пайда болуына алып келген бірқатар тұқым қуалау заңдарын ашты. Ол ағзалар белгілерінің тұқым қуалауын талдаудың гибридологиялық методын жасады. Бұл метод альтернативті белгілері бар дараларды будандастыруға, будандар белгілерінің тұқымға берілуін талдауға, будандардың сандық есебін жүргізуге негізделген.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 3

  Химия пәнінің мазмұнында зат құрылысы туралы қәзіргі заманғы ұсыныстар (периодтық заң және атом құрылысы, химиялық байланыс түрлері, заттың агрегаттық күйі, полимерлі және дисперсті жүйелер,заттың сапалық және сандық қасеттері) және химиялық процестер (химиялық реакциялардың классификациясы, химиялық реакциялардың химиялық кинетикасы және химиялық тепе-теңдік) қарастырылған

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жалпы химия (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Атом құрылысы. Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары. Д.И. Менделеевтің периодтық жүйесі. Химиялық реакциялардың жүруінің негізгі заңдылықтары. Химиялық тепе-теңдік. Химиялық реакцияның жылдамдығы. Ерітінділер.Электролиттер,бейэлектролиттер Ион алмасу реакциялары. Судың иондық көбейтіндісі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы
  Несиелер: 6

  Ауыл шаруашылығының ең басты және маңызды саласы. Негізгі міндеті – өсімдік шаруашылығындағы өнімді шығару үшін мәдени өсімдіктерді өңдеу. Өсімдік шаруашылығы егін шаруашылығы, жүзім шаруашылығы, орман шаруашылығы, шалғындық, гүл өсіру және жеміс өсіру сияқты кіші салаларды енгізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық дақылдарын зиянкестер мен ауралардан қорғау
  Несиелер: 6

  Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестерінің ішкі және сыртқы құрылысын, эволюциясын және тіршілік әрекеттерін, олардың түр байлығы және тіршілік ортасы мен өзара қарым - қатынасын, экологиясын зерттеу. Ауыл шаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурулардан қорғау пәнінің алдына қойған міндеттерінің ең бастыларына қоршаған ортаны және дақылдарды қорғаудың ғылыми негіздерін жасау. Жер бетінде, топырақ арасында, суда, ауада таралған жәндіктердің тіршілігі мен дамуын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микробиология және вирусология (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 6

  «Микробиология және вирусология» курсының мақсаты – студенттерді микроорганизм- дер әлемімен және олардың негізгі қасиеттерімен таныстыру, микробиология саласындағы жетістіктердің жалпы биологиялық маңыздылығын анықтау, микробиологияның басқа биологиялық салаларымен байланысын айқындау болып табылады. Зертханалық сабақтарда микроорганизмдерді бөліп алу мен дақылдауды практикалық дағдыларына, микроорганизмдермен жұмыс істеу ережелерін сақтауға дағдылануы қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология негіздері (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Экологияның негізгі ұғымдарын ғылым ретінде меңгеру (биосфера, заттардың жаһандық айналымы және табиғатта энергияның трансформациясы, экожүйе, антропогендік әсер). Кәсіптік қызмет үшін жеткілікті мөлшерде негізгі экологиялық білімді иелену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер және жануарлар экологиясы (ағылшын тілінде
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты студенттерді "өсімдіктер және орта", "жануарлар және орта" жүйелеріндегі негізгі үрдістер, өзара әрекеттесу механизмдері және функционалдық байланыстары туралы және осы ғылымның өзекті мәселелері туралы түсінік беретін қазіргі заманғы кешендік ғылымдар ретінде өсімдіктер мен жануарлар экологиясы негіздері-мен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Топырақтану (орыс тілінде)
  Несиелер: 6

  Білімді дамыту, мысалы: топырақтанудың негізгі ұғымдары мен заңдары; топырақ қалыптастыру үдерістерінің әрекет ету заңдылық-тары; негізгі топырақ түрлері, құрамы, қасиеттері мен пайдалану сипаттамалары; топырақтың ұтымды пайдалануының негізгі принциптері; топыраққа адам әсерімен байланысты ықтимал экологиялық проблемалар; планетаның топырақ ресурстарын қорғау және пайдалану туралы экологиялық заңдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гендік инженерия
  Несиелер: 3

  Гендік инженерия, бұл – теориялық негізі генетика болып табылатын қолданбалы пән. Пәннің мақсаты - рекомбинантты ДНҚ және РНҚ алу, генді ағзадан ажыратып алу, гендермен манипуляция жүргізу және оларды басқа ағзаларға ендірудің теориялық негіздері, методтары және технологияларын; гендік инженерия-ның қазіргі заманғы жетістіктері мен оның даму перспективаларын студенттерге таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қолданбалы биология және топырақтану негіздері (орыс тілінде)
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты студенттерге арналған тәрбие жұмысын ұйымдастыруға қажетті ауыл шаруашылық және психологиялық-педагогикалық білімдер мен дағдыларды қалыптас-тыру болып табылады. Болашақ мұғалімнің ауыл шаруашылық оқытуы жалпы білім беру білімінің ажырамас бөлігі болып табылады. Бағдарламалық материалдарды зерттеу маманданды-рылған арнайы пәндермен тығыз байланысты: ботаника, өсімдіктер физиологиясы, биохимия, бейоргани-калық және аналитикалық химия, генетика, микробиология және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биоорганикалық химия (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 6

  Биоорганикалық химия курсында органикалық қосылыстардың негізгі кластары, олардың физикалық және химиялық қасиеттері және олардың қатысуымен жүретін химиялық реакциялар механизмдері, олардың биологиялық процестердегі рөлі туралы білімді қалыптастыруды қамтиды. Алған білімдерін тірі организмдерде жүретін химиялық процестерге, химиялық реакцияларға негізделген биологиялық процестерді зерттеуде қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеке даму биологиясы (орыс тілінде)
  Несиелер: 6

  Пән организмнің жеке дамуының барлық процестерін, яғни онтогенезін қарастырады. Бұл жағдайда онтогенездің барлық сатылары: туылғаннан бастап тіршілігін жойғанға дейінгі (ұрықтық және ұрық алдындағы) кезеңдер зерттеледі. Қазіргі заманғы жеке даму биологиясы әртүрлі форма түзілу процестерінің молекулярлы, биохимиялық және генетикалық механизмдерін, ұрықтың субклеткалық және клеткалық ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биохимия (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 6

  Биохимия-өмір химиясы, тірі табиғаттағы химиялық құбылыстар туралы ғылым. Биохимия тірі организмдердің химиялық құрамын, олардың тіршілік әрекетін қамтамасыз ететін химиялық процестерді зерттейді. Биологиялық қосылыстардың –ақуыздардың, нуклеин қышқылдары-ның, көмірсулардың, липидтердің құрылымы мен қасиеттерін, олардың ағзадағы химиялық айналуын, оның тіршілік әрекетінің физика-химиялық негіздерін түсіну үшін осы айналулардың мәнін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эмбриология (орыс тілінде)
  Несиелер: 6

  Пәннің терминологиясын меңгеру; физиологиялық процестер механизмдері және функцияларды реттеу туралы білімді алу; онтогенездің құрылымы мен механизмдері; эмбрионалды материалдарды алу және зерттеу әдістері, эксперименталды жұмыс үшін білім қолдану; заманауи зертханалық жабдықпен жұмыс істей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер өздерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамытады, соның ішінде:негізгі жалпы білім берудің негізгі ережелерін біледі, биологияны оқытудың педагогикалық технологияларын меңгереді, биология мұғалімінің педагогикалық қызметінде заманауи тәсілдерімен танысады. Пәнді меңгеру барысында заманауи орта мектептегі биологиялық білім беру жүйесін, биология пәнінің орта мектептерге арналған оқулықта-рының мазмұнын, биологияны оқытудағы ұғымдарды біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Молекулалық биология
  Несиелер: 3

  Кіріспе. Даму тарихы. Генетикалық ақпараттарды жеткізу және сақтау. Молекулярлық биологияның маңызды жетістіктері, қазіргі теориялық және практикалық міндеттері. Молекулалық биологияның әдістері. Генетикалық инженерияның негіздері: рестрикциондық талдау, клондау, гибридтеу, ДНҚ және РНҚ - ның нуклеотидтік бірізділігін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фитопатология
  Несиелер: 5

  Өсімдіктердің ауруларын, олардың таралу және шығу себептерін, сонымен бірге олармен күресу шараларын белгілейтін ғылым. инфекциялық және инфекциялық емес ауруларды, олардың туу себептерін зерттеу және олардан қорғаудың ғылыми негізделген шараларын қалыптастыру. Фитопато-геннің немесе ортаның қолайсыз жағдайларының әсерінен өсімдік клеткасының, мүшесінің және тұтас организмнің қалыпты зат алмасу үрдісінің бұзылуын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан биоресурстары
  Несиелер: 6

  Қазақстан биоресустары – еліміздегі өсімдіктер және жануарлар ресурстарының алуан түрлілігін, олардың өзіндік ерекшелігін, пайдалы өсімдіктер және жануарлардың жеке топтарын, түрлерін зерттеу тарихының кезеңдерін, сонымен қатар шикізат алу тәсілдерін және оларды қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биологиялық есептерді шығару әдістері
  Несиелер: 5

  Биологиялық мәліметтер анализі үшін ықтималдылық пен нақтылық түсінігі қалыптасады.Биологиялық процестерді модельдеу қағидалары мен әдістері және жасалған модельдерді түзетуді бағалау әдістерін пайдаланады. Генетиканың есептерін шығару жолдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Таксидермия және зоотомия
  Несиелер: 5

  Ішкі мүшелердің жалпы топографиясы; сезім мүшелері; асқорыту жүйесі; бөліп шығару жүйесі; қанайналым жүйесі; қаңқа; қаңқаның жалпы көрінісі; бұлшықет жүйесі; сезім мүшелері туралы білімдерін тереңдетеді. Зерттеу жұмыстарын жүргізе алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эволюция ілімі
  Несиелер: 5

  Ч.Дарвин ілімдері. Табиғи сұрыптау концепциясы. Эволюция ілімі курсы органикалық дүниенің даму тарихы мен эволюция процесінің жүріп өткендігін зерттейтін ілім. Эволюция туралы түсініктеме. Қазіргі заманғы эволюциялық көзқарастардың бастамасы. Ламарктың эволюциялық теориясы. Дарвиннің эволюциялық теориясы. Эволюцияның синтетикалық теориясы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Иммунофизиология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерді патологиялық жағдайдағы және қалыпты жағдайдағы физиологиялық үдерістерді реттеуге иммундық жүйенің қатысуы туралы қазіргі заманғы түсініктермен таныстыру. Пәнді оқытуда дәстүрлі әдістемелік тәсілдер мен жаңа жұмыс түрлері қолданылады. Пәнді меңгеру үшін іздену және зерттеу тапсырмалары, ақпаратты баяндау және сыни талдау қабілетін қалыптастыратын проблемалық оқыту әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Паразитология және токсикология
  Несиелер: 5

  Токсикология тірі объектілері және методтары және химико-токсикология саласында сараптамаларына тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Теоретикалық білімдерді қалыптастыру, тәжирибелік дағдылар, токсикология сараптамасын жүргізу кезінде улы заттарды әр-түрлі объектілерде және нәтижеге дұрыс баға беру.Улануды тудыратын өсімдік заттардың классификациясын, улы өсімдік заттар табиғи және пайда болуын, улы неорганикалық жаратылысын оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биотехнология
  Несиелер: 5

  Пән маңызды өнімдерді микроорганизмдер негізінде алу жайлы түсініктерді қалыпастырып, белок жетіспеушілік мәселелелерін шешудің биотехнологиялық әдістерін, клетка ішілік реттеудің молекулалық механизмдері және оларды микроорганизмдер селекциясында пайдалануды, заманауи иммунобиотех-нологияның, инженерлі энзимологияның, қоршаған ортаны қорғаудың перспективті бағытын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық биология
  Несиелер: 6

  Пән тірі организмдер мен өмір сүретін ортаның өзара әсерлесуінің жалпы заңдылықтарын қарастырады, қорша-ған ортаға антропогендік әсер етуге байланысты мәселелер шеңберін талдайды,табиғатты қорғау қызметі саласында элементарлық түсініктер қалыптастыру. Экологиялық қауіпсіз-діктің құқықтық негіздерін қарастыру. Пән организмдердің қарым-қатынастарының заңдылықтары, құрылымы, қызметтері және тұрақтылығын зерттеп білуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биоалуантүрлілікті сақтау заңдары
  Несиелер: 5

  Студенттерге биологиялық және әлеуметтік экожүйелердің тіршілік етуінің жалпы зандылықтары туралы білім беру, мекен ету ортасын қорғау мен қалыптастыру механизмдерін көрсету, адам қызметінің жалпы экология зандарымен үйлесімділігінің дәрежесін көрсету, қазіргі әлемдегі экологиялық мәселелердің сараптамасын беру, экологиялық дағдарыстан шығу жолдарын көрсету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жануарлар биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пән жалпы заңдылықтарды зерттейді, жаңа әдістерді дамыту мен енгізу ықпалы тірі организмдердің, жануарлардың және олардың тиімділігі үшін көптеген мақсаттарды шешуге бағытталған. Жануарлар биотехнологиясы - жануарлардың генотиптерін өзгерту, оның ішінде ауылшаруашылықта пайдалану және жаңа түрлерді алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эндокринология және иммунология
  Несиелер: 5

  Эндокриндік жүйе, оның компоненттері. Гуморальды реттелу. Гипофиз, оның топографиясы және морфология. Қалқанша бездің құрылысы мен гистологиялық құрамы. Эпифиз, оның топографиясы және морфология. Айырша бездің топографиясы мен эндокриндік қызметі. Бүйрекүсті безінің құрылысы мен эндокриндік қызметі. Иммунология организмнің әртүрлі антигендерінің молекулалық және жасушалық құбылыстарын, медицина және биология ғылымдарының сабақтас байланысын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 5

  Бағдарламаның құрылымы, оқыту мақсаттары және міндеттерімен, педагогикалық әдістермен танысады. Блум таксономиясының таным деңгейлерін анықтай алады, ресурстарды, кері байланысты тиімді пайдаланады, оқыту мақсаттарына қол жеткізу үшін сыни ойлауда критериалды бағалау жүйелерін қолдануда XXI ғасыр дағдыларын ескереді, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Энтомология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың негізгі мақсаты-студенттердің жәндіктер систематикасы, олардың биологиясы, морфологиясы, анатомиясы және физиологиясы саласындағы іргелі білімдерді меңгеруі болып табылады. Энтомология студенттерде өсімдіктерді зиянкестерден қорғаудың теориялық және практикалық негіздерін қалыптастырады, қазіргі ғылымның жетістіктерін ескере отырып, зиянды энтомофауна санын реттеудің ғылыми негізделген жолдарын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтары мен өзіндік ерекшеліктерін түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсете білу.

 • Код ON2

  Табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыдан түсінуді, тануды қамтитын білімдермен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған шындыққа баға беру.

 • Код ON3

  Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынастық мәселелерді шешуде қазақ, орыс және шет тілдерінің лингвистикалық ресурстарын ауызша және жазбаша түрде қолдану және кәсіби қызметіндегі іс-әрекеттерде ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана алу

 • Код ON4

  Әлеуметтік, экологиялық білімдер мен тіршілік қауіпсіздігі салаларындағы кәсіби дағдылардың негізінде тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастық жағдаяттарда туындаған мәселелерді шеше алу және салауатты өмір салтын ұстану мақсатында дене шынықтырудың әдістері мен құралдарын пайдалана білу

 • Код ON5

  Ғылым мен техниканың дамуындағы, әлемнің заманауи ғылыми бейнесіндегі, ой-өрісті қалыптастырудағы және практикалық міндеттерді шешудегі математика, физика және химияның рөлін түсіндіре білу

 • Код ON6

  Биологиялық негізгі таксон өкілдерінің морфологиясының, физиологиясының, қалыптасуының, географиялық таралуы мен экологиясының ерекшеліктерін білу.

 • Код ON7

  Биологияның теориялық негіздері мен даму тарихын, тірі ағзалар мен табиғи ортаның байланысын, қазіргі заманғы биологиялық әдістер мен базалық жалпы кәсіби теориялық білімдерін өндірісте қолдана білу

 • Код ON8

  Биологиялық эксперименттерді ұйымдастыруды, зертханалық және далалық жұмыстарда қазіргі заманауи құрал-жабдықтарды қолдануды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының материалдарын жинау мен өңдеуді, нәтижелерін дайындап пайдалануды меңгеру

 • Код ON9

  Заманауи техникалық құралдарды пайдаланып ғаламдық компьтерлік жүйеде ғылыми-биологиялық ақпараттар базасын жасай білу

 • Код ON10

  Биология ғылымы бөлімдерінің негізгі ережелерін, заңдылықтарын, биологиялық құрылымын, базалық идеясы мен заманауи әдістер жүйесін берілген жағдаяттарды шешу үшін қолдана білу

 • Код ON11

  Оқытудың инновациялық технологияларын сыни ойлау мен креативтілік таныта отырып, сабақтың мақсат-міндеті мен күтілетін нәтижелеріне сай қолдана алу

 • Код ON12

  Ауылшаруашылық және экологиялық мақсатта табиғи ресурстарды қорғау және тиімді пайдалануға арналған іс-шараларды жоспарлай білу

6B05101 Өсімдіктер биотехнологиясы және микробиология
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 6B05101-Биология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B05101 Биология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биологиялық инженерия
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 Биология және ауылшаруашылығы
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология 4 года
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top