Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика в Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазақстандық және халықаралық еңбек нарықтарында бәсекеге қабілетті, қажетті жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерге ие, мамандық бойынша тиімді жұмыс істеуге ғана емес, әлеуметтік-экономикалық кеңістікте еркін бағдарлануға мүмкіндік беретін кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикасы саласындағы мамандарды даярлау, сонымен қатар жаңа білім мен технологиялардың, өндіріс пен бизнестің маңызды салаларында өзін-өзі жүзеге асыруға ықпал ету болып табылады
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Экономиканың нақты секторының экономикалық қауіпсіздігін қалыптастыру мен дамытудың объективті алғышарттары, сондай-ақ бәсекеге қабілетті өнім өндіру мақсатында кәсіпорындар мен ұйымдардың түрлі ресурстарын ұйымдастыру мен пайдалану процесінде экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің экономикалық тетіктері зерделенеді.

 • Кәсіпкерлік тәуекелдерді талдау
  Несиелер: 5

  Бұлпәнкәсіпкерліктәуекелұғымдарынашуға, кәсіпкерліктәуекелдердіңжіктелуінжүргізугежәнеолардыталдаужәнебағалауәдістерінеталдаужасауға, қиынсалағатүсусәтінанықтаужолдарына, кәсіпкерлікқызметнәтижелерінетәуекелфакторларыныңқолайсызәсеріназайтуаударым, тәуекелдіберу (тәуекелдісақтандырудыңтиімдіжүйесінқұруарқылы), тәуекелдімеңгеру

  Селективті тәртіп
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін, шетел серіктестерімен қарым-қатынас кезінде кәсіби қызметтің әр түрлі салаларында әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешу үшін коммуникативтік құзыреттіліктің жеткілікті деңгейін арттыру, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынастың жалпы стандартты жағдайларында әңгімелесушінің пікірін толық және нақты түсіну үшін, кәсіби бағыттағы мәтіндерден қажетті ақпарат болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес-аналитиканың бағдарламалық құралдары
  Несиелер: 8

  Пәнқазіргікорпоративтікақпараттықжүйелераясындаақпараттыаналитикалықөңдеудіңбағдарламалыққұралдарыныңдамуыныңнегізгітенденцияларынқарастырады, соныменқатармәліметтердісақтаудыңжәнеталдаудыңнегізгіәдістерімен, соныменқатардеректердіинтеллектуалдыталдаудыңнегізгіміндеттеріменалгоритмдеріментаныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  Ғылыми танымның мәнін және ғылымның басқа мәдениет салаларымен арақатынасын анық және мағыналы түсінуді қалыптастыруға, қазіргі ғылымның философиялық бейнесін жасауға, зерттеудің нақты саласында қолдану үшін әр түрлі ғылым материалдарын қабылдауға, магистранттардың коммуникативтік және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға, магистранттардың сөздік құрамын байытуға, грамматикалық және теориялық материалдарды зерделеуге, жазбаша жұмыс жасауға, әр түрлі тапсырмалар мен жаттығуларды орындауға, білім беру ережелерін меңгеруге ықпал етеді, сөйлеуді дамыту (ауызша және жазбаша), оқу мәнерлілігі, тыңдау, еркін сөйлеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы зерттеу әдістері мен әдіснамасы
  Несиелер: 8

  Пәннің мақсаты магистранттарда нарықтық тәжірибеде және академиялық ортада қолданылатын зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері туралы, сондай-ақ экономикадағы зерттеулерді жүзеге асыру үшін АТ және АЖ-ның ықтимал аспаптық құралдары мен технологиялары туралы кешенді түсінік қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі мемлекеттік басқарудың теориясы мен механизмдері
  Несиелер: 8

  Жүйелік әлеуметтік білім ретінде мемлекеттің пайда болуы, мәні және құрылымдық-функционалдық құрылымы; институционалдық-құрылымдық ұйымның теориялық және практикалық негіздері және ҚР-да жалпы және нақты қазіргі заманғы мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру тетіктері; нарықтық тетіктердің базистік әрекет ету жағдайында мемлекеттік басқарудың орны, рөлі және тетіктері мәселелері бойынша іргелі материал бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән бағдарламасы жоғары мектептің болашақ педагогының кәсіби қызметінің теориялық және практикалық дайындығына бағытталған және магистранттарда педагогикалық ғылымның негізгі бөлімдері туралы білім жүйесін және түсініктерді заманауи білімнің маңызды салаларының бірі ретінде қалыптастыруға мүмкіндік береді, онда адам қызметінің білім беру саласына философиялық және ғылыми көзқарастар бірлігі жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің бағдарламасы психологиялық сана мен ойлауды қалыптастыруға, ғылыми психология категорияларын, психологиялық зерттеудің принциптері мен әдістерін меңгеруге, болашақ маманның жеке тұлға мен топқа зерттеу жүргізу, ұйым персоналын тиімді басқару үшін нақты жағдайға барабар психологиялық өлшеу құралдарын өз бетінше және негізді таңдау және тиімді қолдану қабілетін дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттік саясат
  Несиелер: 5

  Бұл тәртіп мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының түрлері бойынша ақпарат алуға мүмкіндік береді, оның ішінде бірінші түрі: "жүйелі түсінік" (мәселеге белсенді қызығушылық). Екінші түрі:" тұрмыстық түсінік " (мәселеге пассивті қызығушылық). Үшінші түрі: "түсініктің болмауы" (мәселеге қызығушылық жоқ).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эконометрика (ілгері деңгей)
  Несиелер: 7

  Арнайы экономикалық пәндермен тығыз байланысты маңызды пәндердің бірі, өйткені қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланбай экономикалық процестерді терең білмей кәсіпорынның қызметін модельдеуге және болжауға болмайды. "Эконометрика (ілгері деңгей)" және онымен байланысты басқа да экономикалық пәндер жалпы мақсаты бар: кәсіпорынның қызметін болжауға болатын эконометриялық модельдерді құру әдістеріне үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макро-микроэкономикалық талдау
  Несиелер: 5

  "Микро-макроэкономикалық талдау" пәнін оқу барысында ашық экономика модельдеріне және экономикалық саясаттың тиімділігіне ерекше назар аударылады, мемлекеттік борыштың салдары оқытылады, инфляцияға қарсы саясаттың мүмкіндіктері, экономикалық өсу бойынша іс-шаралар, капиталдың жетілмеген ұтқыр ашық экономика моделіндегі экономикалық саясаттың мультипликаторлары қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сандық экономикадағы қаржылық технологияларды басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пән сандық банктік қызмет көрсету және интернет-Қаржы сияқты қаржы және ақша ағындарын басқарудың инновациялық формаларын дамытуға, электронды төлемдердің жаңа құрылымы мен жаңа формаларын әзірлеуге қатысуға мүмкіндік беретін сандық технологияларды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпараттық ресурстар және есептеу технологиясы
  Несиелер: 7

  Бұл пәнді оқу барысында жергілікті есептеу желілерінде және Internet жұмыстарын ұйымдастыру қарастырылады, жалпы және қолданбалы мақсаттағы Қолданбалы компьютерлік бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу, қазіргі заманғы компьютерлік құралдарды және олардың бағдарламалық қамтамасыз етілуін тиімді пайдалану, пайдаланушылардың кең ауқымына ақпаратты дайындау және ұсыну дағдылары игеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цифрлық экономикада кредиттік және инвестициялық нарықты дамыту
  Несиелер: 5

  Мынадай ұғымдар бойынша ақпаратты ашуға мүмкіндік береді: жаһандық цифрлық кеңістікті қалыптастыру жағдайында технологиялық көшбасшылықты қамтамасыз ету және сандық экономиканың жетістіктерін ескеретін және жаһандық цифрлық кеңістікті қалыптастыру мен дамыту жағдайында тиімді өндірістік салаларды, сауда саласын, қызмет көрсету саласын ұйымдастыруға көзқарасты қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқару жүйесіндегі PR-технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу білім алушыларды әртүрлі кезеңдердегі дағдарысты және дағдарысты жағдайларды диагностикалаудың ерекше әдістерімен таныстырады, дағдарыстың әр түрінің дағдарысқа қарсы менеджментінде PR және жарнаманың орны, рөлі және қызметтері туралы түсініктерді қалыптастырады, шетелдік және отандық дағдарысқа қарсы науқандардың практикалық мысалдарында PR және жарнамалық қызметтің тиімділігін талдау дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аудиттегі және сараптаудағы аналитикалық рәсімдер
  Несиелер: 5

  Бұлпәнаудиттіжоспарлаукезіндеаналитикалықрәсімдердізерттеугебағытталған, бұлклиенттіңбизнесітуралыақпараталуғажәнееңжоғарытәуекелсаласынанықтауғамүмкіндікбереді, аудиторлықдәлелдемелердіалуәдістерінзерттейді, білімалушыларғатексерілетінэкономикалықсубъектқызметініңэкономикалықкөрсеткіштеріарасындағыарақатынастыанықтау, талдаудағдыларынүйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы математикалық үлгілеу әдістері
  Несиелер: 7

  Бұл пән алынған білімді модельдеу әдістерін және практикалық қолдануға арналған. Ол студенттерді моделдеу теориясының жалпы мәселелеріне, математикалық модельдерді құру әдістеріне және процестер мен объектілерді формальды сипаттауға, есептеу эксперименттерін жүргізу үшін математикалық модельдерді қолдануға және қазіргі заманғы есептеу құралдарын пайдалана отырып оңтайландырылған есептерді шешуге үйретуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық жобалардағы бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бұл пән бизнес-жоспарлау практикасын оның барлық көріністерінде кәсіпорын (ұйым) қызметінің мақсаттарын, стратегиясын анықтай білу, перспективаға арналған іс-қимыл жоспарын әзірлеу, қойылған мақсаттарға жету үшін инвестиция сомасын анықтау және жобаға инвестициялық шығындардың тиімділігін бағалау іскерлігін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Банкроттықты диагностикалау және талдаудың заманауи әдістері
  Несиелер: 8

  Пәннің мазмұны банкроттықты болжау мақсаттары үшін шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық жағдайын сараптау әдістемесінен, банкроттықтың ықтималдығын талдау және бағалау әдістерінен тұрады, ұйымды басқару жүйесінде талдау көрсеткіштерін қалыптастыруды, мемлекеттік, салалық, халықаралық және ішкі корпоративтік стандарттарды пайдалануды, банкроттықты диагностикалаудың сапалық әдістемесін зерделейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық бизнес стратегиясы және электрондық коммерция технологиясы
  Несиелер: 5

  Электрондық бизнесті енгізудің заманауи әдістерін, жобаларды басқару әдістемесін, түрлі елдердегі электрондық бизнесті реттеу ерекшеліктерін, электрондық-цифрлық қолтаңбаны, төлем жүйелерін пайдалану мен конфигурациялауды, сондай-ақ интернеттегі авторлық құқық пен қауіпсіздікті зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Агроөнеркәсіптік кешен және агробизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл пән өндірісті, кәсіпкерлікті және аграрлық бизнесті ұйымдастырудың теориялық негіздерін, Қазақстан Республикасының агробизнеспен байланысты заңдарын, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен олардың бірлестіктерінің ұйымдық-экономикалық негіздерін, оларда өндірісті мамандандыру мен жоспарлауды, жерді және өндірістің басқа да құралдарын тиімді пайдалануды, өндірістің барлық жақтарының (техника, технология және ұйымдар) өзара байланысы мен өзара байланыстылығын алуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аймақты дамытуды стратегиялық басқару
  Несиелер: 5

  Аймақтың әлеуметтік, экономикалық және кеңістіктік дамуының мәні мен заңдылықтарын, аумақтың дамуын стратегиялық басқарудың негізгі элементтерінің мазмұнын, аумақтың дамуын стратегиялық басқарудың принциптерін, әдістері мен құралдарын, аумақтық дамудың баламалы үлгілерін әзірлеуді және аумақтың даму стратегиясын іске асыру мен стратегиялық таңдау процесін жүзеге асыруды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның логистикалық қызметі
  Несиелер: 5

  Аймақтыңәлеуметтік, экономикалықжәнекеңістіктікдамуыныңмәнімензаңдылықтарын, аумақтыңдамуынстратегиялықбасқарудыңнегізгіэлементтерініңмазмұнын, аумақтыңдамуынстратегиялықбасқарудыңпринциптерін, әдістеріменқұралдарын, аумақтықдамудыңбаламалыүлгілерінәзірлеудіжәнеаумақтыңдамустратегиясыніскеасыруменстратегиялықтаңдаупроцесінжүзегеасырудызерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде осы саланың озық білімдеріне негізделген оқылатын салада дамып келе жатқан білімі мен түсінігін көрсете алады

 • Код ON2

  Жоғары оқу орындарында ғылыми зерттеулер жүргізуге және арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгерген

 • Код ON3

  Өзінің ғылыми-педагогикалық қызметінде жоғары мектеп басқармасының Педагогика және психология білімін кәсіби деңгейде қолданады

 • Код ON4

  Күнделікті кәсіби қызметке және докторантурада білімін жалғастыруға қажетті білімді кеңейту және тереңдету қабілеті

 • Код ON5

  Экономикалық қауіпсіздік көрсеткіштерін талдау, фирманың, кәсіпорынның, өңірдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қол жеткізу, себептерді түсіну, үрдістерді ұстау, микро және макродеңгейде болып жатқан экономикалық құбылыстарды талдау және болжау

 • Код ON6

  Олардың сапалық және сандық талдауы мен синтезін жүзеге асыра отырып, процестерді, құбылыстарды, жағдайларды сипаттау және болжау үшін модельдерді құру және пайдалану қабілеті

 • Код ON7

  Бизнес тиімділігінің жедел және стратегиялық контроллинг жүйесін әзірлеу, бизнестің мемлекеттік, өңірлік және муниципалдық жобалар мен нысаналы бағдарламаларға қатысуын негіздеу, сондай-ақ олардың негізінде басқа да маңызды қаржылық проблемалар мен міндеттерді шешу үшін бизнесті дамыту стратегиясын әзірлеу, бизнес-жоспарларды қалыптастыру және түзету үшін бизнес-талдау және қаржылық талдау саласында алған біліктілік дағдыларын практикада іске асыру қабілеті бар

 • Код ON8

  Фирмаішілік стандарттарды, ресми ведомстволық құжаттар мен халықаралық стандарттардың талаптарын ескере отырып, қаржылық талдау нәтижелерін сауатты түсіндіру қабілеті

7M04101 Экономика
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 2 жыл
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика 2
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Әлемдік экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Инновацияның экономикасы
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Экономика (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M041011 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1,5
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Нақты сектор экономикасы
Магистратура

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top