Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01401 Музыкалық білім в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • Дирижерлеу I
  Несиелер: 3

  Дирижерлік техниканың негізгі элементтері. Дирижерлік аппарат-қол, бет, дене бітімі. Дирижерлік көрсеткіш-қимылының негізгі қағидалары: үнемділік, мақсаттылық, дәлдік. Қолдың құрылымы [иық, білек, қол]. Бұлшық ет еркіндігінің қағидалары, қол бөліктерінің өзара байланысы. Шығарманың орындау кезінде дирижерлік жұмыстың басталуы. Үш элемент: ескерту, тыныс алу, кіріспе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Негізгі музыкалық аспап
  Несиелер: 3

  Мектепке дейінгі, негізгі орта, қосымша білім беру ұйымдарында кәсіби іс-әрекеті үшін музыка мұғаліміне қажетті кәсіби-орындаушылық дағдыларын меңгеру. Негізгі музыкалық аспапта (фортепиано, баян, аккордеон, домбыра) орындаудың негізгі ережелері мен техникалық тәсілдерін, дұрыс отыруы мен қол қою ережелерін меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыка теориясы
  Несиелер: 3

  Музыкалық тілдің негізгі құралдарын түсіну. Тақырып бойынша негізгі терминологияны меңгеру: лад, тональность, модальность, атональность; диатоника, хроматика, микрохроматика; дыбыс, интервал, аккорд, гармониялық айналымдар, тізбектер және әсерлер; тоналды жоспар. Музыкалық тілдің элементтерін меңгеру дағдысы: фортепианода ойнағанда, жазбаша және ауызша түрде оқу-жаттығу сабақтарын шешуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Хор класы I
  Несиелер: 3

  Хормен ән айту барысында ән өнерімен танысу. Студенттердің дауысын әншілік қызметке бейімдеу. Вокалдық-хор дағдыларының бастапқы тәжірибелерін меңгеру. Тыныс алу, вокалдық хор жаттығуларының қарапайым түрлері. Унисонда ән айту. "А" дауысты дыбысын қалыптастыру. Контилендік ән айту ұғымы. Шағын шығармалардың көркемдік орындалуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дирижирлеу II
  Несиелер: 3

  Дирижерлік көрсеткіш-қимылының негізгі қағидалары: қарапайымдылық, табиғилық, ұқыптылық. Білезік-қолдың мәнерлі бөлігі, орындалатын шығармалардың барлық түрлері мен сипатын беру. Тактілеу функциясы. Дирижерлік схема такт құрылымының өрнегі, дирижердің қол қозғалысындағы үлестердің саны. Күшті және әлсіз үлестер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика және этнопедагогика
  Несиелер: 5

  Оқыту және білім беру процесінің негізгі ұғымдары, маңызды тұжырымдамалары, мәні, заңдылықтары мен принциптері туралы түсініктерді қалыптастыру. Оқыту үдерісінің механизмдерін оқыту: оқыту мақсаты, мазмұны, нысандары, әдістері мен құралдары. Этнопедагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздерімен танысу. Тәрбие және оқыту туралы этнопедагогикалық білім жүйесін қалыптастыру, халық тәрбиенің пайда болуы, қалыптасуы мен даму факторлары. Халық тәрбиесінің мақсаттарын, құралдарын және әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Хор класы II
  Несиелер: 3

  Хормен ән айту барысында әншілік өнерге үйрету. "О" дауысты дыбысын қалыптастыру. Орташа ырғақта кантилендік ән айту. Ән орындау барысында дыбыстың күштілігін қалыптастыру. Ансамбльмен ән орындау түсінігі. Нотаға қарап ән айту дағдылары. Қарапайым интервалдарды орындау. Хор шығармаларын орындауда көркемдік безендіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Негізгі музыкалық аспап II
  Несиелер: 3

  Негізгі музыкалық аспаптың орындаушылық мәдениетін меңгеру (фортепиано, баян-аккордеон, домбыра): кантилендік ойын, дыбысты жүргізудің қарапайым дағдыларын қалыптастыру (бірқалыпты, дәл, белсенді) артикуляциясы. Нұсқаулық-техникалық материалды меңгеру: гаммалар, жаттығулар, орындаушылық аппараттың шапшандылығын және негізгі аппликатуралық тәсілдерді дамыту үшін арналған күрделі емес этюдтар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ музыкасының тарихы
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Хор класы III
  Несиелер: 3

  Вокалдық-хор дағдысы: ән айту барысында дұрыс дыбыс шығаруын дамыту. Хор ансамбльдерінің түрлері. Артикуляцияның дұрыс ұғымы. "И" дауысты дыбысын қалыптастыру. Нота оқу кезінде сөйлемдерге мән беру. Күрделі интервалдарды орындау. Жанрлық ерекшеліктерді зерттеу. Бейнелі-эмоционалдық қабылдауды дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дирижерлеу III
  Несиелер: 3

  Дирижерлік көрсеткіш-қимылының негізгі қағидалары: ырғақтық, айқындылық, белсенділік, жарықтық. Күшті және әлсіз үлестердің біркелкілігі. Дирижерлік көрсеткіш-қимыл үлестерді қосу қағидасы. Дыбыстың аяқталуының үш сәті. Дирижерлау-алдын ала қозғалыстардың ұйымдастырылған жүйесі ретінде. Мектеп әнімен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектептегі білім беру тәжірибесі
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейне және сәндік өнер саласындағы болашақ музыка мұғалімінің семинары
  Несиелер: 3

  Музыка сабағында балалар шығармашылығын жобалау және жүзеге асыру үшін бейнелеу және сәндік-қолданбалы өнердің қарапайым негіздерін оқыту тәжірибесі. Оқушылардың білім деңгейін сапалы эстетикалық бағалау, жобалау, жоспарлау және жүзеге асыру үшін көпбейнелеу және сәндік-қолданбалы өнердің әртүрлі бағыттары мен ағымдарындағы ақпараттану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Болашақ музыка мұғалімінің музыкалық өлкетану негіздері
  Несиелер: 3

  Қазақстан өңірлерінің музыкалық өлкетануын зерттеу: тарих және қазіргі заман. Қазақстандық аймақтардың музыкалық мәдениеті мен музыкалық шығармашылығының ерекшеліктерін және оның қалыптасу факторларын анықтау. Қазақстанның әр аймағындағы композиторларының және фольклорлық ән дәстүрлерінің шығармашылығын зерттеу. Музыкалық білім беру мен оқу мекемелерінің әр түрлі аймақтардағы қалыптасу тарихы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Негізгі музыкалық аспап III
  Несиелер: 3

  Негізгі музыкалық аспапта (фортепиано, баян-аккордеон, домбыра) ән репертуарын, музыканы тыңдау барысында орындалатын туындыларды (оның ішінде арнайы лайықталған мектеп әндері) ойнаудың орындаушылық және тәжірибелік дағдыларын игеру. Музыкалық шығармалардың түрлі орындаушылық интерпретацияларымен танысу. Нұсқаулық-техникалық материалды меңгереді: гаммалар, жаттығулар, көркемдік бейнені қалыптастыру үшін орындау техникасы мен аппликатураны (саусақтардың дұрыс қойылымы) дамытатын күрделілігі орташа этюдтар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепке дейіңгі мекемелерде оқу практикасы
  Несиелер: 3

  Мектепке дейінгі мекемеде музыкалық-педагогикалық қызмет тәжірибесін меңгеру. Балабақшадағы музыкалық сабақтарды, музыкалық ойын-сауық пен ертеңгіліктерді өз бетінше ұйымдастыру және өткізу дағдыларын қалыптастыруға бағыттайды. Практикада меңгерілген теориялық білімді қолдануды және мектепке дейінгі жастағы балалармен жұмыста дәстүрлі және инновациялық педагогикалық технологияларды, әдістерді, тәсілдерді іс жүзінде қолдануды білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Негізгі музыкалық аспап IV
  Несиелер: 3

  Орындаушылық репертуарды интерпретациялау, музыкалық-орындаушылық міндеттерді шешу. Мектеп репертуарының шығармаларын өз бетінше талдау және түсіну. Музыкалық шығарманың мазмұнын сипаттау үшін коммуникативтік дағдыларды дамыту. Қарапайым полифондық туындыларымен, стиль және орындаушылық мектептер бойынша әртүрлі ірі формадағы шығармалар мен пьесалармен танысу. Музыкалық тілдің күрделенуімен нұсқаулық-техникалық материалды меңгереді: ірі формадағы шығармаларды орындау үшін шеберлігі мен негізгі аппликатуралық қағидаларын дамыту үшін.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дирижерлеу IV
  Несиелер: 3

  Мәнерлі экспрессивтіліктің дирижерлік функциясы. Дирижерлаудағы мәнерлілік құралдары. Динамика. Ырғақ-музыкалық мәнерліліктің басты құралы. Орташа ырғақты игеру. Тұрақты [f,р,mf,мр] және айнымалы динамика элементтері: сresendo, diminuendo. 5/4 мөлшерін игеру. Қарапайым өлшем ұғымы. Қарапайым өлшемдердің түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Болашақ музыкалық мұғалімнің сыни ойлауын дамыту
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Музыка тарихы
  Несиелер: 5

  "Музыка тарихы" пәні басқа пәндермен бірге студенттерді жоғары білікті дайындауға бағытталған. Базалық пән бола отырып, пән болашақ мамандардың арнайы білімін терең меңгеруге ықпал етеді. 1.3 пәнді оқу мақсаты: болашақ педагогикалық жұмыста өз білімдерін пайдалана алатын әлемдік музыкалық мәдениеттің қалыптасу тарихы туралы белгілі бір түсінігі бар болашақ мамандарды даярлау. 1.4 пәнді оқытудың негізгі міндеті: студенттердің жалпы музыкалық және мәдени деңгейін арттыруға жәрдемдесу; шығарманың негізгі музыкалық-мәнерлі құралдарын аналитикалық сипаттай білу, оның құрылысын түсіну, оның пайда болу логикасын түсіну; әлемдік маңызы бар композиторлардың өмір жолы мен шығармашыл��қ қызметі туралы музыкалық тарихи мәліметтер беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Хор класы IV
  Несиелер: 3

  Вокалдық-хор дағдысы: ән орындау барысында тізбекті тыныс алуды дамыту. Хор партиясында ансамбльмен ән айту дағдылары. Аймақтық құрылымдағы жұмыс. Ырғақ және метроырғақтық ансамбль ұғымы. Музыкадағы белгілі бір ырғақтың стильге немесе бағытқа сәйкестігі. Хор орындаушылық бейнелеу құралдары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектеп репертуары мен хор аранжировкасы бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, жалпы білім беретін мектепте мектеп әндері репертуарымен жұмыс істеу әдістемесін меңгеруді, болашақ кәсіби қызметке мектептің ән репертуарын жинақтауды көздейді. Хормен аранжировканың міндеттері, қағидалары мен әдістерін қарастырады. Әр түрлі балалар хор ұжымдарының: кіші, орта және жоғары сыныптар үшін хор шығармаларын орналастыру тәсілдерін зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Негізгі музыкалық аспап V
  Несиелер: 3

  Аспапта ойнау барысында композиторлық ойдың көркемдік-орындаушылық орындалуын қалыптастыру. Музыкалық жанрларға тән ерекшеліктерін және аспаптық шығармалардың негізгі стилистикалық бағыттарын зерттеу. Шеберлікті дамыту үшін нұсқаулық-техникалық материалдарды игеру. Мектептегі музыка бағдарламасы бойынша аспаптық және ән репертуарымен танысу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық акустика
  Несиелер: 3

  Музыкалық құрылыс, оның түрлері. Объективті және субъективті кеңістіктердегі құралдар мен адам дауысының дыбысталу параметрлерінің өзара байланысы. Жазу және беру кезінде дыбыстың тембрін басқару тәсілдері.Музыкалық аспаптардың барлық түрлерінің дыбысталуының құрылымы, акустикалық және субъективті сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Хор класы V
  Несиелер: 3

  Вокалдық-хор дағдысы: дауыс ауқымын кеңейту. а"сappella жағдайында ән айту. Баяу және жылдам ырғақ мөлшерлерін анықтау. Динамикалық ансамбль және оның баяндаудың әр түрлі сәйкестігі. Вокалдық-хор жанрында сөйлеу мен музыканы синтездеу. Поэтикалық мәтіннің ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дирижерлеу V
  Несиелер: 3

  Subito forte, subito piano, Sforzando контрасты динамика элементтерін меңгеру. 6/8, 9/8 өлшемінің триольдік табиғаты. "Симметриялы емес өлшем" және "айнымалы өлшем" ұғымдары. Симметриялы емес үлестерді топтастыру. Симметриялы мөлшерде дирижерлау тәсілдері. Хор партитурасының ішкі естілу сезімін дамыту, мектеп әндерінің дирижерлік мәнері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интеграцияланған музыкалық оқытудың және квалиметрияның негіздері
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған тіл (орыс / қазақ)
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ/орыс тілі» курсы коммуникациялық-дискурстық аспектіле қазақ/орыс тілдерінің мазмұнын, мамандық пен кәсіптің негіздерін, іскерлік коммуникация мәдениетін қамтитын білімнің пәнаралық саласын ұсынады. Пәнді оқытудың мақсаты - кәсіби қызметтің түрлі салаларындағы қарым-қатынастың өзекті мәселелерін орыс тілі құралдарымен шеше алатын маманның коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық шығармаларды талдау II
  Несиелер: 3

  Талдау курсында оқыту пәні музыкалық шығармалардың түрлері мен жанрлары болып табылады. Музыкалық шығармалардың талдауын меңгеру музыкалық-педагогикалық іс-әрекет үшін студенттердің кәсіби дайындығында қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған тіл (шетелдік)
  Несиелер: 3

  Кәсіби шетел тілі пәнін оқу кезінде қазақ , орыс тілдері, бейіндік пәндер пәндерімен интеграцияны жүргізу қажет. Материалды оқу сауатты және кәсіби баяндауға , сөздікпен және сөздіксіз кәсіби мәтіндерді оқып, аудара білуге, берілген тақырып бойынша диалог жүргізуге, кәсіби терминдермен жұмыс істеуге көмектеседі. Осы жұмыс оқу бағдарламасын іске асыру кезінде дидактикалық және көрнекі құралдар: Плакаттар, оқу бейнефильмдері, электрондық оқулықтар, білім алушыларды даярлау бейіні бойынша оқу және оқу-әдістемелік құралдар қолданылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектептегі педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 3

  Педагогикалық қызмет тәжірибесін меңгеру. Жалпы білім беретін мектепте музыка сабақтарын өзіндік ұйымдастыру және өткізу дағдыларын қалыптастыруға бағыттайды. Практикада меңгерілген теориялық білімді қолдануды, дәстүрлі және инновациялық педагогикалық технологияларды, әдістерді, тәсілдерді іс жүзінде қолдануын білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектеп репертуары мен хор аранжировкасы бойынша практикум
  Несиелер: 3

  Балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, жалпы білім беретін мектепте мектеп әндері репертуарымен жұмыс істеу әдістемесін меңгеруді, болашақ кәсіби қызметке мектептің ән репертуарын жинақтауды көздейді. Хормен аранжировканың міндеттері, қағидалары мен әдістерін қарастырады. Әр түрлі балалар хор ұжымдарының: кіші, орта және жоғары сыныптар үшін хор шығармаларын орналастыру тәсілдерін зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Негізгі музыкалық құрал VI
  Несиелер: 3

  Музыкалық-педагогикалық репертуардың көркемдік-орындаушылық интерпретациясы. Мектеп бағдарламасының репертуарынан алынған материалдар аясында шығармаларды нотаға қарап бірден оқу және аспапқа лайықтап түсіріпі, орындау дағдыларын дамыту: би, марштар, юморескилер, ноктюрндар, стилі мен дәуірі бойынша әр түрлі жанрлардағы бағдарламалық пьесалар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Музыка мұғалімінің сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 3

  Болашақ маманның коммуникативтік құзыреттілігін болашақ музыкалық-педагогикалық қызметтің спецификалық талаптарына сәйкес қалыптастыру. Музыкалық-педагогикалық мамандық саласында кәсіби қарым-қатынасқа оқыту. Ақпаратты іздеу және бағалау дағдыларын дамыту. Әр түрлі кәсіби жағдайларда қарым-қатынас жасауға дайындық үшін сөйлеу шеберлігін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дирижерлеу VI
  Несиелер: 3

  Бесүлесті және жетіүлесті өлшемді игеру. Ауфтакт түрлері. Шығармамен жұмыс істеудің негізгі әдістері мен тәсілдері. Жылдам және баяу ырғақпен дирижерлау тәсілдері (бір дегеннен дирижерлау және схеманы бөлшектеу). Фермато түрлері (аяқталып шешілетін, аяқталып шешілмейтін). Акцент, цезура, үзілістерді орындау. Көрсеткіш-қимылмен тембрлік дыбыс бояуын беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Концертмейстер класы және синтезатор I
  Несиелер: 3

  Синтезаторда орындаудың техникалық ерекшеліктерін меңгеру. Әр түрлі стилистикалық, жанрлық, аспаптық бағыттарда мектеп репертуарын электронды безендіру дағдыларын қалыптастыру. Мектептегі ән және аспаптық репертуарды сүйемелдеу дағдыларын қалыптастыру, сүйемелдеуді өз бетімен аспапқа лайықтап келтіру, нотаға қарап оқу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Хор класы VI
  Несиелер: 3

  Вокалдық-хор дағдысы: регистрлерді тегістеу және түзулеу. Мелодикалық құрылым ұғымы. Минорлық лад сатыларын дұрыс интонациялау ережелері. Метрикалық және агогикалық орындау ұғымы. Rubato тәсілі. Хормен ән айтудағы сөздің мәні. Әдеби мәтінді түсіну үшін сөздердің жазылуы мен айтылуындағы айырмашылық.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі және мектепке дейінгі музыка білімін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 7

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған тіл (шетелдік)
  Несиелер: 2

  Кәсіби шетел тілі пәнін оқу кезінде қазақ , орыс тілдері, бейіндік пәндер пәндерімен интеграцияны жүргізу қажет. Материалды оқу сауатты және кәсіби баяндауға , сөздікпен және сөздіксіз кәсіби мәтіндерді оқып, аудара білуге, берілген тақырып бойынша диалог жүргізуге, кәсіби терминдермен жұмыс істеуге көмектеседі. Осы жұмыс оқу бағдарламасын іске асыру кезінде дидактикалық және көрнекі құралдар: Плакаттар, оқу бейнефильмдері, электрондық оқулықтар, білім алушыларды даярлау бейіні бойынша оқу және оқу-әдістемелік құралдар қолданылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Музыкалық психология және музыкалық білім психологиясы
  Несиелер: 3

  Музыканың, сананың және өзіндік сананың ерекше табиғатын, музыкалық тәжірибені және осы тәжірибені музыкалық педагогикада беру ерекшеліктерін ашатын арнайы психологиялық білімді меңгеру. Музыкалық сананың мәнін, музыкалық қызметтегі саналы және бейсаналық үдерістердің өзара қарым-қатынасын зерттеу. Музыкалық шығармашылықтың психологиялық негіздерін, музыканың эмоциялық саласын, музыкалық (орындаушылық, композиторлық) шығармашылық және музыкалық қабылдау психологиясының мәселелерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Хортану және балалар хорымен жұмыс жасау әдістемесі
  Несиелер: 5

  Хор өнерінің даму тарихымен, хортану теориялық негіздерімен танысуды көздейді. Хор орындаушылығының ансамбльдік, бір дауысқа келтіруін, интонация мен нюанстардың негізгі сипаттамаларын игереді. Жалпы білім беретін мектепте балалар хор ұжымымен жұмыс жасау әдістемесінің мәселелерін қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Хор класы VII
  Несиелер: 3

  Вокалдық-хор дағдысы: тыныс алуды динамикалық реңде қолдану. Гармоникалық құрылым ұғымы. Мажорлық лад сатыларын дұрыс интонациялау ережелері. Эстетикалық құнды музыкалық материалдың көмегімен көркем талғамды тәрбиелеу. Жеке хористермен, ансамбльдермен, хор партияларымен және барлық ұжыммен жұмыс істеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Таңдалған аспапта аспаптық және мектеп материалдары мен әдістерін үйрету бойынша семинар
  Несиелер: 3

  Музыкалық аспапты (фортепиано, баян, домбыра) оқытудың әдістемелік, технологиялық негіздерін оқу арқылы педагогикалық қызметке қабілеттілікті қалыптастыруды көздейді. Көркем және көркем құралдар арқылы музыкалық шығармалардың құрылысы туралы білім алу. Мектептегі аспаптық репертуармен жұмыс жасауда формаларды, әдістерді, құралдар мен технологияларды қолданудың теориялық және әдістемелік негіздерін меңгеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік-педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 3

  Кәсіби музыкалық-педагогикалық құзыреттілікті одан әрі қалыптастыру. Музыка мұғалімінің функцияларын орындауға өзіндік және шығармашылық көзқарасты қалыптастыру. Теориялық дайындықты бекіту және тереңдету. Тәжірибелік дағдылар мен құзыреттілікті, өзіндік кәсіби қызмет тәжірибесін одан әрі жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Концертмейстер классы және синтезатор II
  Несиелер: 3

  Бұрын игерген музыкалық білім мен дағдыларды практикалық қызметте бекіту және жүзеге асыру. Синтезатордың электронды-техникалық мүмкіндіктерін меңгеру: оның дыбыстық материалымен және оған әртүрлі түзетулер енгізу құралдарымен, сондай-ақ дыбыстық синтездің кейбір әдістерімен танысу. Әр түрлі ойын режимдеріне байланысты музыкалық дыбыс факторын басқару тәсілдерін меңгеру. Орындаушылық техниканы игеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Негізгі музыкалық аспап VII
  Несиелер: 3

  Қазіргі заман композиторларының музыкалық шығармаларының техникалық күрделі орындаушылық фактурасын меңгеру. Мектепте музыка сабағында қолдану үшін орындаушылық өнердің теориялық және практикалық материалдарын меңгеру. Көркемдік-орындаушылық міндеттерді жүзеге асыру үшін қажетті музыкалық қойылымдарды, орындаушылық тәсілдерді дамыту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дирижерлеу VII
  Несиелер: 3

  Кәсіби ойлауды дамыту негізінде педагогикалық іс-әрекет ретінде дирижерлік дағдыларды меңгеру түсінігі. Техникалық игеру ретінде ауфтактілердің барлық түрлерін меңгеру. Ауфтакт барысында ырғағын, серпінін, қағыстарын, уақытында түсуін көрсету. Мектеп әнін мәнерлеп дирижерлау. Аспапта орындау кезінде бір мезгілде әр түрлі дирижерлік тапсырмаларды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика, құқықтану сияқты қоғамдық ғылымдар кешеніне негізделген интегративті сипатқа ие, оның мәні өмірдің түрлі аспектілері, адам мен қоғамның дамуы, әлеуметтік факторлардың әр адамның өміріне әсері туралы ғылыми білім болып табылады. Оқу пәнінің мазмұны нарықтық экономика мен кәсіпкерліктің негізгі түсініктері мен заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіпкерлік-білімсіз қазіргі экономикалық өмірде бағдарлануға қиын ғылым. Алайда, экономикалық сауатты адам болу, бизнес, маркетинг, менеджмент, бухгалтерлік есеп негіздері туралы түсінік болу , әсіресе жастар үшін – уақыт талабы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Негізгі музыкалық аспап VIII
  Несиелер: 3

  Негізгі музыкалық аспапта орындаушылық шеберлікті жетілдіру (фортепиано, баян-аккордеон, домбыра). Шетелдік және отандық композиторлардың шығармаларымен орындаушылық репертуарды кеңейту. Белгілі бір дәуірдің стилистикалық және жанрлық ерекшеліктеріне сәйкес келетін музыкалық туындының драматургиясын, құрылымдық тұтастығын, көркемдік мазмұнын зерттеу. Қорытынды орындаушылық бағдарламаны игеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Хор класы VIII
  Несиелер: 3

  Вокалдық-хор дағдысы: әнде резонаторлық аймақтарды қолдану. Хормейстерлік ойлауды және көркем шығарманы ұсынуды қалыптастыру. Кәсіби қабілеттілігін жетілдіру (коммуникативтік және музыкалық). Хормен жұмыс істеу тәжірибесі мен әдістемесін оқыту. Хор музыкасының әр түрлі стильдері мен жанрларын зерттеу, репертуарды таңдау қағидаларымен танысу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Таңдалған аспапта аспаптық және мектеп материалдары мен әдістерін үйрету бойынша семинар
  Несиелер: 3

  Музыкалық аспапты (фортепиано, баян, домбыра) оқытудың әдістемелік, технологиялық негіздерін оқу арқылы педагогикалық қызметке қабілеттілікті қалыптастыруды көздейді. Көркем және көркем құралдар арқылы музыкалық шығармалардың құрылысы туралы білім алу. Мектептегі аспаптық репертуармен жұмыс жасауда формаларды, әдістерді, құралдар мен технологияларды қолданудың теориялық және әдістемелік негіздерін меңгеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дирижерлеу VIII
  Несиелер: 3

  Хор шығармаларындағы музыкалық бейненің мәнерлілігін беру үшін дирижерлау тәсілдерін үйлестіру. Музыка мұғалімінің дирижерлік қызметінің мазмұны. (ән, әңгіме, дайындық жұмыстары, хормен дирижерлау). Дирижерлік қимылдардың жұмыс барысындағы және концерт кезіндегі қимылдардың айырмашылығы. Мектеп репертуарын зерттеу. Мектеп әндерінің аннотациясы (шығарманы педагогикалық жағынан талдау, сыныптағы жұмыс жоспарының конспектісі).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мәдениет және білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Мәдениет саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне, мәдениет саласындағы менеджмент жүйесінің қағидаттарына, сондай-ақ, мәдени сала мекемелеріндегі басқару қызметінің практикалық дағдыларына оқыту.Пәнді оқу барысында келесі міндеттерді шешу қажет:- мәдени-академиялық процестерді басқарудың формалары мен әдістерін қарастыру;- мәдениет саласындағы менеджменттің механизмдерін үйрену; - мәдени бейіндегі мекемелердің қызметін жоспарлау және бағдарламалау жүйесі туралы білім алу; - кадрларды басқару бойынша типтік рәсімдер мен шешімдерді меңгеру; - мәдениет мекемелерінің қызметінде басқару технологияларын қолдану дағдылары мен іскерліктерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Музыкалық білім берудегі инновациялар және мектепте мультимедиялық технологияларды қолдану
  Несиелер: 3

  Музыкалық-педагогикалық білім берудегі инновациялық процестердің теориялық-әдіснамалық негіздерін меңгеру. Музыкалық-педагогикалық инноватиканың негізгі даму кезеңдерін зерттеу. Педагогикалық инноватика, тәсілдер, жіктелімдер, негізгі бағыттар, критерилер туралы түсініктерді қалыптастыру. Мектепте инновациялық қызметті ұйымдастыру мен жоспарлаудың практикаға бағытталған жолдарын зерттеу. Мектепте музыкалық-білім беру үдерісін жобалау дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Негізгі музыкалық аспапты (фортепиано, баян-аккордеон, домбыра) қолдану ерекшеліктері мен мәнерлі орындаушылық мүмкіндіктерінің ерекшелігін меңгеру. Музыкалық шығармаларды кезең-кезеңмен үйрету әдістемесін меңгеру, әртүрлі стильдегі, жанрдағы, формадағы аспаптық шығармаларда дыбысты, ырғақты, динамиканы таба білу. Аспапта орындаушылық өнерін қолдана отырып (фортепиано, баян, домбыра) музыка сабағын көрсету. Музыкалық шығармаларды салтанатты түрде орындау.Мектеп музыкалық-педагогикалық қызметінде синтезаторды қолдану ерекшеліктері мен мәнерлі мүмкіндіктерін, дыбысталу ерекшелігін анықтау. Музыкалық пьесалардың қарапайым нұсқаларын шығару. Орындаушылық, дыбыс режиссерлігінің дағдыларын меңгеру. Мектеп репертуарының пьесаларын әртүрлі құралдармен көрсету

 • Код ON2

  Шетелдік және қазақстандық хор өнерінің дамуының негізгі кезеңдерін білу. Балалар хор ұжымымен жұмыс істеудің теориялық және практикалық білімдері мен дағдыларын көрсету. Балаларға арналған хор шығармасының жұмысын ұйымдастырудың дәстүрлі және қазіргі заманғы әдістерін қолдану.Хормен ән айту шарттарын білу. Ән айту тонын білу; тыныс алу, вокалдық хор жаттығуларының қарапайым түрлерін орындау, унисон орындау барысында нақты вокалдық естуді қолдану. Әншілік дыбысты қалыптастыруға вокалдық-хор жаттығуын орындау. Орындалатын жұмыстың бейнелі-мазмұнды мәнін көрсететін дұрыс ырғағын анықтау.Қалыптастасқан диапазонда дауыстық мүмкіндіктерді көрсету, а*cappella жағдайында өзінің есту мүмкіндіктеріне сүйене отырып орындау. Хор шығармасының көркемдік құрамы бар музыкалық материалды талдау. Өтілетін жұмысты орындау. Орындалатын шығармаларды хормейстерлік позициямен талдау.

 • Код ON3

  Жалпы педагогика және этнопедагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздерін білу.Оқыту мен білім беру үдерісінің негізгі ұғымдары, маңызды тұжырымдамалары, мәні, заңдылықтары мен қағидалары туралы түсінікке ие болу және оқыту формаларын, әдістері мен құралдарын анықтау және қолдану әрбір салада (балабақша-мектеп- колледж)

 • Код ON4

  Музыкалық өнердің, қазақ және шетелдік музыканың, музыкалық акустиканың теориялық негіздерін білу, әр түрлі формадағы, жанрдағы және стильдегі музыкалық шығармаларды талдай білу, менеджменттің теориялық негіздерін болашақ кәсіптік қызмет барысында мәдениет және музыкалық білім беру саласында қолдана білу.

 • Код ON5

  Оқушылардың музыкалық дамуының заманауи музыкалық-психологиялық концепциялары мен психологиялық ерекшеліктерін білу. Музыкалық қабілеттер мен дарындылықтың психологиялық негіздерін меңгеру. Музыка туралы психикалық үдерістердің ерекше тәсілі ретінде түсінікке ие болу. Музыкалық сана, ойлау және қарым-қатынас ерекшеліктері туралы мәселелерден хабардар болу

 • Код ON6

  Жалпы білім беретін мектептегі музыка мұғалімінің педагогикалық қызметінің негізгі түрлері туралы түсінікке ие болу. Мектепте музыка мен сыныптан тыс іс-әрекеттің қазіргі заманғы сабағын ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу. Мектептің музыкалық-білім беру үрдісінің қазіргі жағдайын білу: жаңа музыкалық-педагогикалық жүйелер, инновациялық педагогикалық технологиялар, музыка бойынша жаңа бағдарламалар

 • Код ON7

  Мектепке дейінгі мекемедегі музыкалық-педагогикалық іс-әрекетінің негізгі түрлері туралы түсінікке ие болу. Балабақшада музыкалық сабақтарды, музыкалық ойын-сауықтарды және таңертеңгіліктерді ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу. Балабақшада музыкалық-білім беру үрдісінің саралауын, талдауын, рефлексия мен реттеуін жүргізу. Мектепке дейінгі жастағы балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, музыкалық-білім беру үдерісін ұйымдастырудың формаларын, әдістерін, құралдарын және технологияларын саналы түрде таңдау

 • Код ON8

  Мектеп және мектепке дейінгі музыкалық тәрбие әдіснамасының теориялық және практикалық негіздерін білу. Музыкалық сабақтарда және музыкалық сабақтарда музыкалық іс-әрекет түрлерін ұйымдастырудың ерекшеліктерін анықтай білу және музыкалық өнердің дәстүрлі және инновациялық әдістері мен технологияларын қолдану мүмкіндігі мектепте және мектепке дейінгі ұйымдарда білім беру

 • Код ON9

  Білім беру үдерісінде сыни ойлауды дамыту технологиясын қолдану. Талдау, ұғыну, рефлексия, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі реттеу негізінде оқу және болашақ кәсіби қызметтің мазмұнын жобалау. Педагогикалық шешімдерді қабылдау үшін дұрыс және негізделген дәлелдер мен дәлелдемелерді көрсету. Абстрактілі ойлау қабілеті, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі іске асыру қабілеті.Сөйлеудің нақтылығын, логикалық және мәнерлілігін қадағалай білу, диалогтың дамуын, әңгімелесушінің реакциясын болжау; кәсіби қызметтің мақсаттарына сәйкес диалогты бағыттау. Коммуникативтік міндетке сәйкес вербалды және вербалды емес материалды өзгерту. Музыка мұғалімінің кәсіби қызметінде әдеби тіл нормаларын меңгеру

 • Код ON10

  Музыкалық сабақтарда балалардың эстетикалық, адамгершілік және көп қырлы суреткерлік шығармашылығын дамыту мақсатында өнер (музыка) сабақтарында оқушылардың бейнелеу қызметінің әртүрлі түрлерін басқара білу.Кәсіби міндеттерді шешуде заманауи музыкалық-педагогикалық ғылымның теориялық және практикалық білімін қолдануға дайын болу. Болашақ кәсіби қызметінде инновациялық білім беру саясатының міндеттерін жүзеге асыруда білім беру ортасын қалыптастыру және кәсіби білім мен біліктерді қолдана білу. Инновациялық технологияларды қолдану арқылы музыкалық білім беру үдерісін зерттеу, ұйымдастыру және бағалау

 • Код ON11

  Кәсіби міндеттерді шешуде заманауи музыкалық-педагогикалық ғылымның теориялық және практикалық білімін қолдануға дайын болу. Болашақ кәсіби қызметінде инновациялық білім беру саясатының міндеттерін жүзеге асыруда білім беру ортасын қалыптастыру және кәсіби білім мен біліктерді қолдана білу. Инновациялық технологияларды қолдану арқылы музыкалық білім беру үдерісін зерттеу, ұйымдастыру және бағалау. Педагогикалық жобалауды жүзеге асыру

 • Код ON12

  Қазақстанның жеті аймағындағы музыкалық мәдениеттің, музыкалық өнердің, музыкалық шығармашылықтың және музыкалық білімнің теориялық негіздері мен даму тарихын білу. Дәстүрлі мектептердің даму ерекшеліктерін анықтау. Кәсіби қызметтің әрқилы түрлерінде музыкалық өлкетану туралы білімді қолдану. Әр түрлі өңірлердің музыкалық мәдениеті туралы ақпаратты жинау, талдау, пайдалану және сақтау тәсілдерін меңгеру

 • Код ON13

  Өзінің кәсіби қызметінің түрлі салаларында әлеуметтік - гуманитарлық, экономикалық және құқықтық ғылымдар әдістерін меңгерген және қолданады, алған білімдерін қазіргі қоғамды талдауға қолданады

 • Код ON14

  Ғылыми және кәсіптік қызметте мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгерген (түсінеді, жазады және сөйлейді)

6B01401 Музыкалық білім
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Музыкалық білім
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Музыкалық білім
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01401 Музыкалық білім
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Музыкалық білім
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01401 Музыкалық білім
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B006 Музыка мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top