Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06102 Ақпараттық жүйелер в Қызылорда "Болашақ" университеті

 • Бағдарламалау технологиясы 1
  Несиелер: 5

  Бағдарламалау технологиясы дегеніміз-берілген есепті шешуге құралған бағдарламада қолданатын барлық әдістерді, құрылымдарды және модельдердің жиынтығын айтады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика І
  Несиелер: 5

  Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясын, бірінші және екінші ретті алгебралық қисықтар,беттер мен гипербеттердің негізгі түрлерін,матрицалар мен анықтауыштар теориясын,Гаусс теоремасы және оның салдарын,сызықты кеңістік,базисі және вектор координаталары ұғымдарын, квадраттық формалар теориясын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 3

  Экономиканы, экономикалық теориялар мен экономикалық талдау әдістерін зерттеу қоғамның экономикалық өмірі туралы түсінік береді, әртүрлі экономикалық процестер мен құбылыстардың мәнін білу қажет сананың экономикалық ойлауын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика ІІ
  Несиелер: 3

  Болашақ маман үшін математикалық ойлар, ұғымдар, түрлі әдістермен шешу - бұл пәнді тиянақты оқып-үйренуді қажет етеді.Математика инженерлік –техникалық зерттеулерде өте маңызды қызмет атқарады. Ол тек сандық есептеулер ғана емес, сонымен қатар зерттеулер әдісі және ұғымдар, мәселелерді анағұрлым қалыптастырудың құралы да болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Молекулалық физика
  Несиелер: 2

  Заттегілердің физикалық-химиялық қасиеттері, термодинамика, электромагнетизм және кванттық физика сияқты физика бөлімдері сипаттайтын, атомдар мен молекулалардың физикалық қасиеттерімен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 2

  Жалпы мағынасы бойынша физика — табиғаттың негізгі (іргелі) қарым-қатынастарын, заңдылықтарын зерттейді. Физика ғылымы ең жалпы және негізгі болатын, затты әлемнің күйін, өзгеруін және құрылымын анықтайтын жаратылыстану бөлімі болып келеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Термодинамика
  Несиелер: 2

  Тәжірибелерден жинақталған нәтижелерге сүйенетін феноменологиялық ғылым. Ол көптеген құрамдас бөліктерден тұратын макроскопиялық жүйелер - термодинамикалық жүйелерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағдарламалау технологиясы 2
  Несиелер: 5

  Бағдарламалау технологиясы-БҚ әзірлеудегі табысқа жету жолы. Технология-өндірістің белгілі бір саласындағы өндірістік процестердің жиынтығы, сондай-ақ өндіріс тәсілдерінің ғылыми сипаттамасы. Кез келген бағдарламалық жүйені құру кейбір схема бойынша орындалады. Бұл схема стандарты кезеңдердің реттілігін білдіреді: талдау, жобалау, әзірлеу, тестілеу, түрлендіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгебраның таңдаулы сұрақтары
  Несиелер: 3

  Жиын, сәйкестік, қатынас және функция, калгебралық құрылымдар, теңдеулер және теңдеулер жүйелері сияқты математикалық ұғымдар мен деректердің теориялық негіздерін білу; теориялық білімділікті есептерді шығарғанда қолдану (теңдеулер жүйелерін шешу, алгебралық құрылымдардың негізгі қасиеттерін зерттеп білу, сандар теориясының есептерін шығару).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 3

  Комбинаториканың негізгі формулалары, ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремасы. Дискреттік кездейсоқ шамалар. Үздіксіз кездейсоқ шаманың үлестірім заңдары және олардың сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің архитектурасы
  Несиелер: 3

  Компьютерлік жүйелер архитектурасын, есептеу кешендерін, есте сақтау құрылғылары мен енгізу-шығаруды ұйымдастыруды біледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ArchiCAD негіздері
  Несиелер: 4

  ArchiCAD екі өлшемді координаттар жүйесіндегі сызбаларды жасауға, сонымен қатар әртүрлі ғылыми-техникалық салалардағы конструкцияларды модельдеуге.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік жобалау негіздері
  Несиелер: 4

  Графикалық жүйе жазықтықтағы екі өлшемді сызбалармен қатар, ғылым мен техниканың әртүрлі саласында қолданылатын күрделі, көлемді конструкциялар моделін салуға мүмкіндік жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Операциялық жүйелердің негізгі ұғымдары. Операциялық жүйелердің қызметі. Операциялық орта ұғымы. Үзіліс. Операциялық жүйелер классификациясы. Есептеу процесі және ресурс ұғымы. Процесті басқару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және кездейсоқ процесстер
  Несиелер: 3

  Кездейсоқ шамала. Үзіліссіз және дискретті кездейсоқ шамалар. Бастапқы және орталық моменттер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • AutoCAD және автоматты жобалау жүйелері негіздері
  Несиелер: 4

  Графикалық жүйе жазықтықтағы екі өлшемді сызбалармен қатар, ғылым мен техниканың әртүрлі саласында қолданылатын күрделі, көлемді конструкциялар моделін салуға мүмкіндік жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты болашақ инженерлерге адамдар мен қоршаған ортаға жағымсыз әсерлерді болдырмайтын жаңа жабдықтар мен технологиялық процестерді, өндірісті ұйымдастыруда қауіпсіз және зиянсыз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге байланысты мәселелерді шешуге қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды беру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламалау технологиясы ІІІ
  Несиелер: 4

  С++ негіздері, препроцессор директивалары, С++ тілінің элементтері, деректер типтері. Құрылымдық бағдарламалаудың базалық конструкциялары. Сызықтық, тармақталған, циклдік құрылымдар. Массивтер, қатарлар, құрылымдар, файлдар, динамикалық құрылымдар. ОББ принциптері – инкапсуляция, мұрагерлік, полиморфизм. Кластар түсінігі. Кластар шаблондарын құру және қолдану, белгілі бір мақсатқа бейімдеу. Ерекше жағдайларды өңдеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті математика
  Несиелер: 4

  Математикалық логика элементтерi. Пiкiр айту логикасы. Логикалық байланыстар. Шындық таблицалары. Пiкiр айту логикасының алфавитi. Формулалар. Формулалар тең күштiлiгi. Тепе-тең шын формулалар. Екiжақтылық заңы. Формулалардың қалыпты түрi. Конъюнктивтi қалыпты форма.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері
  Несиелер: 2

  Көшбасшы ойлау. Креативті ойлау. Білу, табу "Проблемасын". Жобалау қызметі. Мақсатты қою және міндеттерді шешу. Ұзақ мерзімді жоба жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық әдістер
  Несиелер: 4

  Математикалық әдістер ғылым, техника, экономика және басқару мәселелерін шешуде үлкен роль атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Объектілі-бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Деректерді өңдеу жүйесінің техникалық негізі ретінде компьютердің мүмкіншілігі пайдаланатын бағдарламалық жасаумен ( бағдарламамен ) байланысты.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелер негіздері
  Несиелер: 2

  Ақпараттық үрдістердің негізгі модельдерімен танысу, ақпараттық үрдістерді физикалық және арна деңгейінде ұйымдастыру, әртүрлі ақпараттық жүйелерді құрастырудың қазіргі заманғы әдістері мен модельдері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электр тізбектерінің теориясы
  Несиелер: 5

  Электр тізбектерінің теориясы құбылыстардың физикалық мәнінен абстрагирлеу жүргізілген электротехниканың есептеу-математикалық бөлімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 2

  Құзыреттілік-іс-әрекет тәсілінің шеңберінде болашақ менеджмент бакалаврларында басқарушылық қызметті орындауда көшбасшылықтың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру: қоғамның сана мен тарихи сананы жаңғырту
  Несиелер: 2

  Революциядан бұрыңғы кезең, мәдениет саласы халық тұрмысын жазып, жинау зерттеуде және Қазақстан ғылыми қоғамдардың жұмысына қызу араласуы қазак, халқының демократиялық орыс мәдениетімен, орыс азаттық қозғалысына қатысушылар - саяси жер аударылғандармен байланыс зерттеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік кәсіпорындарды басқарудың жалпы жүйесінің компоненті ретінде ақиқат ақпаратты және оперативті басқарудың жоғары немесе іргелес тұрған жүйелерін қамтамасыздандыратын және технологиялық процестерді мақсатты енгізуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдени мұра
  Несиелер: 2

  Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасын халыққа кеңінентарату мақсатында қоғамдық білім және бұқаралық ақпаратсалаларына аудару жолдарын іздестіру, шетелдік ғалымдармен, іргелі ғылыми орталықтармен бірлесе отырып ұлттық мұраларды кешенді түрде жан-жақты зерттеу, олардың ғылыми айналымға түсуін қамтамасыз ету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Комплексті талдау
  Несиелер: 4

  Берілген курс математиканың келесі бөлімдерінен тұрады: бірнеше айнымалы функциялар, еселі интегралдар, дифференциалдық теңдеулер, қатарлар, ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электроника
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты электрониканың негіздерін электрондық құрылғылардың жобалау және есептеуде студенттердің білімдерін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйедегі мәліметтер базасы
  Несиелер: 5

  Бар мәліметтер модельдерін зерттеу және мәліметтер мен білімдер базасы мен банктерін жүргізудің қазіргі заманғы құралдарына сипаттамалық салыстырмалы талдаулар жүргізіп, қолданушы қолданбаларын әзірлеу барысында, мәліметтерді графикалық бейнелеу кезінде сипаттау және манипуляциялау тілдерін қолдану, сонымен қатар бір платформада мәліметтерді біріктіру үшін автоматтандыру құралдарын қолдануды меңгертеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Желілік операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Операциялық жүйелер архитектурасы. Операциялық жүйелерді құрудың негізгі принциптері. Микроядролық және макроядролық жүйелер.Нақты уақыттағы операциялық жүйелердің талаптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мультимедиалық технология
  Несиелер: 3

  «Мультимедиалық орталарда программалау» пәнінің құрылымы, оның кәсіптік дайындау бағдарламасындағы орны. Мультимедиа технологиясының мәні, мақсаты мен міндеттері. Мультимедиа технологияның негізгі бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1С-Бухгалтерия
  Несиелер: 5

  1С: Бухгалтерия” пакеті жұмысының жалпы қағидалары мен құрылымы. Бағдарламаны қосу. Константтар.Анықтамалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көріністерді цифрлық өңдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Желі көлемі ұлғайған сайын ондағы құрылғылар саны да пайдаланушы саны да көбейеді, бұл әртүрлі желілерде бағдарламалық және аппараттық жасақтамаға байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • WEB технологиялар
  Несиелер: 3

  Қазіргі заманғы WEB- технологияны қолдануды және ұйымдастыру дағдыларын меңгерту және Web-сайттарды программалауда теориялық және практикалық білім алуға арналған оқыту бағыты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 3D модельдеу
  Несиелер: 5

  Үшөлшемді суреті бар қарапайым модельдер, ғимараттардың күрделі үшөлшемді проекциялық модельдері, күрделі заттарға құйма пішіндерін жасау. Элементтің нақты түрін құрастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инновациялық технологиялар
  Несиелер: 3

  Өңдеу процесінің моделі. Жіберу процесінің моделі. Жинау процесінің моделі. Білімді көрсету моделі. Жүйелік тәсіл басымдылығы. Ақпараттық процесс. Жүйелік тәсіл басымдылығы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған бухгалтерия және қаржылық есеп
  Несиелер: 5

  1С: Бухгалтерия” пакеті жұмысының жалпы қағидалары мен құрылымы. Бағдарламаны қосу. Константтар.Анықтамалар. Анықтамалықтарды толтыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инженерлік графикалық жүйелер
  Несиелер: 5

  Графика түрлері, анықтамалары. Компьютерлік графиканы аффинндік өзгертулерді жазықтықтарға айналдыру және қозғалатын нысандарды модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағытталған Орыс тілі адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет көрсететін тәртіптік феномен ретінде (мамандықтың ерекшелігін ескере отырып). Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. Базалық категориялық-ұғымдық аппарат оның кәсіби орыс тілі түрінде.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • WEB бағдарламалау
  Несиелер: 3

  Web тарихы. Интернеттің физикалық және логикалық үлгісі. URL, URI, URN ресурстарың әмбебап мекенжайлары .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттерге бухгалтерлік есептің бағдарламадағы негізгі қағидалары мен әдістемесін меңгерту. Қаржылық есеп сыртқы пайдаланушыларға олардың потенциалды инвесторларының, акционерлерінің, кредиторларының қаржылық ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында дұрыс та, оптимальді шешімдерді қабылдауы үшін, сол сияқты мемлекеттік, статистикалық, салық қызметтерінің және басқа сыртқы пайдаланушылардың талаптарын қанағаттандыру үшін анық та, сенімді ақпараттарды ұсыну болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Студенттің жеке қасиеттерін дамытумен, зерделенетін тіл елінің мәдениетін білумен және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды иеленумен кәсіби-бағдарланған басқа тілде сөйлеуге үйрету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
  Несиелер: 3

  Ақпараттық қауіпсіздік-ақпаратты рұқсатсыз кіруді, пайдалануды, ашуды, бұрмалауды, өзгертуді, зерттеуді, жазуды немесе жоюды болдырмау тәжірибесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпаратты кодтау және шифрлау
  Несиелер: 4

  Сандық модуляция түрлері және сигналдық кодтау, олардың спектрлік және энергетикалық тиімділігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері (сала бойынша)
  Несиелер: 2

  Нарықтық экономиканың әрекет ету заңдарымен прициптері туралы, экономикалық үлгілерді және оның әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілердің аппараттық жабдықталуы
  Несиелер: 3

  Компьютерлік желі - ақпарат беру арқылы қосылған компьютерлер жиынтығы. Желілердің мақсаты - пайдаланушылары болып табылатын ақпаратқа және ресурстарға қол жеткізуді қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік жүйелер
  Несиелер: 2

  Отандық кәсіпкерлік құқықтың оқу пәні, заң ғылымы және құқық саласы ретіндегі негізгі ережелерімен таныстыру. Осы арқылы студенттердің кәсіпкерлік құқық нормалары туралы терең теориялық білім алып, оны іс жүзінде қолдана білу қабілетін қалыптастыру көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • АЖ сенімділігі
  Несиелер: 4

  Берілген пəннің мақсаты қазіргі басқару жүйелерін қолданып жүрген жəне зерттеу кезінде жүйелер мен элементтер сенімділігін бағалау технологиясын жəне əдістерін оқу мен игеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Android қосымшаларын дамыту
  Несиелер: 4

  Android Studio-IntelliJ IDEA бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің интеграцияланған ортасына негізделген Android операциялық жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 3

  Ұлттық қауіпсіздендірудің негізгі түсініктері; қауіпсіздендірудің түрлері: мемлекеттіқ, экономикалық, қоғамдық, әскери, ақпараттық, экологиялық; ақпаратық қауіпсіздендірудің жүеліқ қамтамамасының ҚР ұлттық қауіпсіздендірудің жүйесіндегі ролі мен орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Криптографиялық жүйелердің негіздері
  Несиелер: 3

  Ақпараттық қауіпсіздіктің үш мақсатын анықтау, құпиялыққа қауіп тудыратын шабуылдардың түрлерін анықтау, қауіпсіздік қызмет орындарының, мекемелерінің үш қауіпсіздік мәселелерімен қалай байланысты екенін, олардың қандай қауіпсіздік механизмдерін қолданатынын анықтау, қауіпсіздік механизмін іске асыру үшін қолданылатын криптография және стеганография әдістерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Таратылған мәліметтер қоры
  Несиелер: 5

  Предикаттар.Анықтау шектеулер.Индекстер.Уақытша кестелер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Мақсат есептеуіш машиналарын, ЭЕМ жүйелері мен желілерін ұйымдастырудың ерекшеліктерін, жеке құрылғыларды құру принциптері мен олардың ақпараттың кіріс өңдеу жәнешығару процесіндегі әсерін оқыту болып саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ДҚ қорғау, администрациялау және құру
  Несиелер: 5

  Деректер қоры және деректер қорын басқару жүйесі негізінде жатқан іргелі ұғымдар мен математикалық модельдер жөнінде түсініктер беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Cisco желісін администрациялау
  Несиелер: 3

  Cisco Packet Tracer бағдарламалық шешімі әртүрлі желілік құрылғылардың: маршрутизаторлардың, коммутаторлардың жұмысын имитациялауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • MySQL деректер қоры
  Несиелер: 5

  Деректер қоры және деректер қорын басқару жүйесі негізінде жатқан іргелі ұғымдар мен математикалық модельдер жөнінде түсініктер беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инженерлік кәсіпкерлік
  Несиелер: 2

  Бәсекелестік ортада кәсіпорындардың кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық негіздері мен тәжірибелік дағдылары бойынша жүйелі білім беру мақсатын қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инфокоммуникациялық жүйелер
  Несиелер: 3

  Инфокоммуникациялық жүйе - бұл ақпараттық және телекоммуникациялық жүйенің қосылыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Телекоммуникация және жүйелер
  Несиелер: 3

  Телекоммуникациялық желі-бұл телекоммуникация жүзеге асырылатын техникалық құралдар жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі криптографиялық жүйелер
  Несиелер: 4

  Ақпараттың мөлшерлік сипаттамалары және оларды бағалау тәсілдері. Өңдеу процесінің моделі. Жіберу процесінің моделі. Жинау процесінің моделі. Білімді көрсету моделі. Жүйелік тәсіл басымдылығы. Ақпараттық процесс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелер мен желілерді ақпараттық қорғау
  Несиелер: 4

  Желілік қауіпсіздік мақсаттары жағдайға байланысты әртүрлі болуы мүмкін, бірақ әдетте келесі ақпараттық қауіпсіздіктің құрамдас бөліктерімен қамтамасыз етіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Криптографиялық жүйелер (осалдық және шабуылдар)
  Несиелер: 3

  Пән студенттерде ақпараттық ресурстарды криптографиялық қорғау және ақпараттық тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша жүйелі білімді, сондай-ақ ақпараттық жүйелердегі Қауіпсіз жұмыстың практикалық дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Курстың қысқаша мазмұны ақпараттық-коммуникациялық қауіпсіздік саласы үшін компьютерлік желілер мен жүйелердегі компьютерлік ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық, әкімшілік, техникалық, бағдарламалық және алгоритмдік әдістері мен құралдарының негіздері болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелер сәулеті
  Несиелер: 3

  Компьютерлік жүйенің модульдік құрылымы бар. Әрбір құрылғы үшін (жады, сыртқы құрылғылар) жүйеде арнайы басқару құрылғысы (басқаша айтқанда, арнайы процессор), құрылғының контроллері деп аталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кабельдік желілерді монтаждау және жөндеу
  Несиелер: 4

  Түрлі кабель желілерін төсеу технологиясын; кабель жұмыстарын жүргізуге арналған құрал-саймандар мен айлабұйымдардың нысанын және пайдалану ережесін; кабель желілерін монтаждау кезінде пайдаланылатын материалдардың мақсаты мен қасиеттерін; жарық беретін шинасымдарды монтаждау технологиясын; кабельдің бүлінген жерлерін анықтаудың әдістері мен техникалық құралдарын; кабельдің бүлінген учаскесін бөлшектеу ережесі мен технологиясын, кабель желісін монтаждау сапасын бағалау критерийлерін; кабельді сынаудың әдістері мен техникалық құралдарын; кабельдің электрлік сипаттамаларын өлшеудің әдістері мен; кабель параметрлерінің нормативтік мәндері; м��нтаждаудан кейін кәбіл желісін қабылдау құжаттамасының құрамы мен ресімдеу тәртібі; кәбіл желісін монтаждау кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жасанды интеллект
  Несиелер: 4

  Нейрокибернетика мен білім инжинериясы ұғымы туралы, білімді алу мен ӛңдеу әдістері, нейронды жүйелердің негізгі моделдері, оларды оқыту алгоритмдері мен әдістері, эксперттік жүйе құрылымдары мен олардың шешілетін тапсырма ерекшеліктеріне тәуелді архитектуралық ерекшеліктері, эксперттік жүйені тұрғызу кезеңдері табиғи тілде сӛйлесу жүйесін тұрғызу әдістері туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бағдарламалық жабдықтауды өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Мәліметтерді өңдеу процесін басқаратын процессордан; өңдеу нәтижелерін шығаратын - шығару құрылғылардан; барлық құрылғылар арасында ақпарат жеткізу қызметін атқаратын ақпараттық кең арнадан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Векторлық графика редакторы CorelDraw, Adobe Photoshop программалық пакеті ең танымал растрлық редакторын және Autodesk 3ds Max үшөлшемді графика және анимацияны құру және редакторлеу программалық жүйесін меңгеру. Autodesk 3ds Max-те модельдеу техникасы, Adobe Photoshop,Corel Draw суреттерінің техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Java программалау технологиясы -1
  Несиелер: 3

  Java заманауи нысанды-бағдарланған программалау тілі туралы білім алу және программалаудың негізгі тәсілдерін меңгеру. Java тілінде программалар дайындау бойынша жұмыс істеудің практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Робототехника және Smart жүйелері
  Несиелер: 5

  СМАРТ технологиясы бойынша мақсаттар мен міндеттерді қою сипаттамасы: техниканы практикада қалай қолдану мысалдары бар қадамдық нұсқаулық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Робототехниканы басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Робототехника-автоматтандырылған техникалық жүйелерді әзірлеумен айналысатын және өндірісті дамытудың маңызды техникалық негізі болып табылатын қолданбалы ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IT жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерді жобаны басқарудағы негізгі оқытуды қамтамасыз ету. АТ жобаларын басқарудың қолданыстағы әдіснамасы туралы түсінік беру және студенттердің бір семестрлік оқудан кейін олардың алғашқы жобасын сапалы деңгейде дайындап, орындауға қабілетті болу үшін және оларды қолданудағы практикалық дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық есептеулерде ақпараттық жүйелерді пайдалану
  Несиелер: 4

  Активті құралдар. Математикалық моделдеудің негізгі түсінігі. Операция. Стратегиялар. Бақылауға болмайтын факторлар. Есептің мағыналық интрепретациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді қондырғылар үшін қосымшаны құру
  Несиелер: 5

  Арнайы смартфондар және де басқа мобильдік құрылғыларда бағдарламалық қамтамасыз етуге негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық процестерді модельдеу
  Несиелер: 4

  Тұжырымдамалық жобалау кезінде ерекшеліктердің бірқатар сипаттамаларын пайдаланады, олардың арасында орталық орынды ақпаратты түрлендіру, сақтау және беру үлгілері алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 3D принтинг және 3D модельдеу
  Несиелер: 5

  3D-принтинг білім мен ғылымға өте көп түрлі және айқын емес мүмкіндіктер береді. Әрбір бағытта осы технологияның көмегімен оқыту мен зерттеулерді оңтайландырудың өз нұсқалары пайда болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді қосымшаларды құру және әзірлеу
  Несиелер: 5

  Android ОЖ-дағы смартфондарға арналған қосымшаларды әзірлеу. Мобильді қосымшаларды әзірлеудің бастапқы дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді, егер оның бірінші бөлігінде ғана тоқтаса.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интеллектуалды жүйелер негіздері
  Несиелер: 3

  Білімдер мен мәліметтер. Білімдерді құрылымдау және жіктеу әдістері. Білімдерді ұсынудың логикалық және эвристикалық әдістері. Предикат, формула, жалпылық және бар болу кванторы ұғымдары. Бірінші ретті предикаттар логикасындағы формулалары интерпретациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интеллектуалды жүйелер
  Несиелер: 5

  Интеллектуалды ақпарат жүйесі (IIS) негізгі міндеттерді жүзеге асыру үшін бағдарламалық қамтамасыз етудің, лингвистикалық және логикалық-математикалық құралдардың жиынтығы болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нормативтік қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 3

  Бағдарлама - қойылған мақсатқа қол жеткізу бойынша іс-қимыл реттілігін айқындайтын адамдардың бірлескен қызметінің нормативтік үлгісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Имитациялық модельдеу
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты үйрену нәтижесінде студенттер әртүрлі жаратылыстану есептерін шешіп, Matlap, Maple бағдарламаларында олардың модельдерін құруды үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректер қорының қазіргі заманғы технологиясы
  Несиелер: 5

  Білімгерлерге жаңа формадағы ЭЕМ-де ақпараттың автоматты түрде өңделуінің әдістері мен құралдарын үйрету, информациялық тапсырмаларды өздігінен шеше алу қаблеті мен жеке тұлғаның творчестволық сапасын дамыту және мәліметтер қорының жұмысы нәтижелерін өмірде пайдалана алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • J2EE платформасындағы компоненттік технологиялар
  Несиелер: 3

  J2EE платформасы-Sun фирмасының спецификацияларына негізделген және серверлік қосымшаларды (кәсіпорын деңгейінің) әзірлеу стандартын ұсынатын өзара әрекет ететін технологиялар кешені.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі замаңғы техникалық программалау
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқып үйрену студентке программа құрастырудың нақты тәжірибесін береді және программалық құжатты құрастыруды көрсетеді. Программа құрастырудың тиімді және рациональды әдістерін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Желілік операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Microsoft Windows Server, Unix 2 желілік операциялық жүйелерін конфигурациялау және әкімшілендірудің негізгі принциптерін, негізгі элементтердің құрылымы мен функционалдық мақсатын біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бағдарламалық құралдар мен ақпараттық технологияларды құру және тестілеу
  Несиелер: 3

  Күрделі бағдарламалық құралдарды (ҚС) жүйелік жобалаудың теориялық және практикалық мәселелерін бағдарламалық қамтамасыз етудің өмірлік циклінің негізгі кезеңдерінің бірі ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылыс саласындағы ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 3

  AutoCAD Architecture бағдарла-масының жұмыс жасаудын бастапқы алғышарттарын ұйымдастыру: Архитектура-композициялық модельдеуді 3 өлшемді виртуальді кеңістікте шамалау .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Bigdata құралдары
  Несиелер: 3

  Big Data-бұл бір компьютерде өңдеуге болмайтын деректер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Банк саласында ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 3

  Білім алушыға қазіргі қоғам талабына сай жаңа ақпараттық жүйелер мен технологияларды қолданып, техникалық жүйелерде Simulink құралы арқылы Matlab қолдану мәселелерін шешуде теориялық және практикалық білім жинақтау, машықтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Smart технологиялар
  Несиелер: 4

  СМАРТ технологиясы бойынша мақсаттар мен міндеттерді қою сипаттамасы: техниканы практикада қалай қолдану мысалдары бар қадамдық нұсқаулық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Гетерогенді аппараттық-бағдарламалық жүйелер
  Несиелер: 4

  Гетерогенді есептеуіш жүйелер әртүрлі есептеуіш бірліктерін қолданатын электрондық жүйелер болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Динамикалық жүйелерді басқару әдістері
  Несиелер: 3

  Басқару теориясындағы және аралас пәндердегі динамикалық объектінің жағдайы объектіні сипаттау үшін жеткілікті, барлық динамикалық, оның ішінде объектіні сипаттайтын физикалық шамалардың мәнін анықтауға мүмкіндік беретін, сондай-ақ оның мінез-құлқын біршама, шексіз шағын, соңғы немесе шексіз уақыт аралығына алдын ала болжауға мүмкіндік беретін толық ең төменгі ақпарат ретінде анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Цифрлық технологиялар және Smart жүйелері
  Несиелер: 4

  SMART технология – бұл барлық қолда бар ақпаратты жинақтауға, қолайлы жұмыс мерзімдерін белгілеуге, ресурстардың жеткіліктілігін анықтауға мүмкіндік беретін заманауи тәсіл.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мұнай газ саласында ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 3

  Үш өлшемді модельдерінің негізінде сызбалардың изометриялық және ортогональды түрлерін құруға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Үлкен деректерді талдау
  Несиелер: 3

  Деректерді талдау-бұл эксперименталды деректерден білім алудың жалпы математикалық әдістері мен есептеу алгоритмдерін құрумен және зерттеумен айналысатын математика және информатика саласы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  1. Қазақстан тарихының және философияның, ұлттық және жеке қорлардың, мәдени ашықтық пен экономикалық білімдердің негіздерін теориялық негіздері мен әдіснамалық тәсілдерін біледі; негізгі тарихи оқиғаларды, экономикалық деректерді және әлеуметтік-экономикалық, рухани, саяси және мәдени даму үдерістерін талдайды; Анық нормативті айтылу жағдайында жазылған радио және телебағдарлама ақпараттарын аударады; Білім беру саласында қазақ (орыс) тілі лексикалық қорды жетілдіріп, дамытады. Интернет желісін, электрондық оқулықтарды, интерактивті оқыту құралдарын тиімді қолдана біледі; Сыбайлас жемқорлық түсінігін біледі, Денсаулықты нығайту үшін дене шынықтыру және салауатты өмір салтын біледі.

 • Код ON2

  Білім беру саласында кәсіби бағытталған қазақ (орыс) тілін меңгерген

 • Код ON3

  Бағдарламалау технологиясы негізінде программалау тілдерін меңгерген; Физика заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін біледі; Операциялық жүйе ұйымдастыру негізін және олардың функционалдық принциптерін біледі; Электр тізбегі туралы түсінігі бар, электр терминдерін біледі; Дискретті математиканың негізгі ұғымдарын, ықтималдықтар теориясының концептуалды негізін және оның математика ғылымындағы орнын, теоремаларды дәлелдеу әдістерін біледі; Тіршілік әрекетінің қауіпсіздік аймағындағы ҚР заңнамалық актілерін, ережелерін меңгерген;

 • Код ON4

  3D модельдеу, AutoCAD жүйесінде жұмыс жасай алады; Бағдарламалық кешендердің ерекшеліктерін әзірлеудің базалық негіздерін, алгоритмдерді ресімдеудің типтік әдістемелерін және оларды жобалаудың негізгі тәсілдерін біледі; Web-беттерді әзірлеу әдістемесін біледі; Ақпараттық жүйелерді жобалаудың заманауи модельдерін, әдістері мен технологияларын әзірлеудің базалық негіздерін біледі; Қазіргі кездегі шифрлау, кодтауды меңгерген; Ақпараттық жүйе ұғымын,оның түрлерін, құрамын, сипаттау модельдерін біледі;

 • Код ON5

  Бухгалтерлік есеп пен есептіліктің нормативтік реттеудің ұлттық жүйесін біледі; бухгалтерлік есеп пен шот жоспарын сипаттайды;

 • Код ON6

  Ақпараттық қауіпсіздік бойынша ұғымдар мен анықтамаларды біледі;Деректер қорының қосымшаларын әзірлеу негіздерін біледі; Компьютерлік архитектураның барлық деңгейлерінде ақпаратты өңдеу процестерін меңгерген; Сымсыз желілерді құрудың негізгі тәсілдерін зерттейді; SQL тілін қолдана алады; Компьютерлік желілердің жұмыс істеу принциптерін біледі және пайдалана алады; желілерді әкімшілендірудің негізгі принциптерін меңгерді;қазіргі заманғы ақпараттық жүйелердің мүмкіндіктерін, олар шешетін функциялар мен міндеттерді біледі; Big Data технологиясының негізгі түсініктерін және болжау түсініктерін біледі;

 • Код ON7

  Қазіргі заманғы инновациялық технологияларды меңгерді; Ақпараттық қауіпсіздікті меңгеріп, шифрлау, криптожүйер, криптология ұғымдарын біледі; АТ-инфрақұрылымының құрамдас бөліктерін жобалау және енгізуге қабілетті; 3D-модельдердің типтерін ажыратады; Робототехника және Smart жүйелерін оқып меңгерген; сенімділік теориясының негізгі ұғымдарын; элементтер мен жүйелердің сенімділігін сипаттайтын негізгі көрсеткіштерді; сенімділіктің типтік заңдарын; Жергілікті желілерді талдау және құру үшін компьютерлік желілерді ұйымдастыру мен жұмыс істеуінің негізгі принциптерін қолданады; Банк жүйесінде, мұнай және құрылыс т.с.с. автоматтандырылған жүйелерді пайдалана алады; Android қосымшаларын құра алады; Bluetooth және Wi-Fi технологиясы құралдары бойынша құрылғыларды басқару үшін мобильді қосымшаларды жасайды;

 • Код ON8

  Ақпараттық жүйелердің қолданбалы міндеттері мен процестерін шешуді формалдауды біледі; Ақпаратты, арнайы терминологияны біледі, пікірталасқа қатыса алады, талқылау барысында қойылған сұрақтарға жауап бере алады. Ақпараттық жүйелерді құру, түрлендіру, енгізу және сүйемелдеу бойынша жұмыстарды орындай алады және осы жұмыстарды басқара алады; қолданбалы салаға жүйелі талдау жүргізеді

6B06102 Компьютерлік және ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ қатынас жолдары университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top