Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06102 Ақпараттық жүйелер в Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

 • Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Алгоритмдер. Алгоритмдер өңдеу принципі. Алгоритмдер анализі. Алгоритмдер, деректер құрылымы және программалау тілдерінің негізгі түсініктері. Функцияның өсуі. Қарапайым рекурсиялар. Деректер типтері. Деректердің құрылымдық және базалық типтері. Көрсеткіштер. Динамикалық жады түсінігі. Сызықтық және сызықтық емес құрылымдар. Ақпараттық құрылымдарды өңдеу алгоритмдері. Тізімдерді өңдеу алгоритмдері. Рекурсивті алгоритмдер. Іштей және сырттай сорттау алгоритмдері. Іздеу алгоритмдері.

 • Физика
  Несиелер: 5

  Үдемелі қозғалыстың кинематикасы. Айналмалы қозғалыс кинематикасы. Үдемелі қозғалыс динамикасы. Айналмалы қозғалыс динамикасы. Жұмыс, қуат және энергия. Гидродинамика. Тербеліс қозғалысы. Толқындар. Молекулалық физика. Идеал газдың МКТ негізгі теңдеуі. Максвеллдің таралу заңы. Больцманның таралу заңы. Құбылыс көшіру. Нақты газдар. Термодинамика заңдары. Циклдар. Жылу қозғалтқыштары. Капиллярлы құбылыстар. Электростатика. Тұрақты электр тогы.

 • Тілдер және программалау технологиясы
  Несиелер: 3

  ДК бағдарламалық құралдары. Бағдарламалаудың технологиялық негiздерi. Бағдарламалаудың автоматизация әдісі. Бағдарламалау методологиясы. Бағдарламаны өңдеудің деңгейлері мен этаптары. Бағдарламалау технология негіздері. Си тілінде бағдарламалау. Тіл элементтері, мәліметтер типтері, операциялар. Си тілінің операторлары. Си тілінде күрделі типтердің қолданылуы. Массивтер. Символдар және жолдар. Процедура және функциялар. Файлдар. Delphi және Visual Basic тiлдерiнiң басқарушы құрылымдары.

 • Математика
  Несиелер: 5

  Сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия элементтері.Математикалық талдауға кіріспе. Бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу. Кешенді сандар, олардың формалары, өту формулалары. Көптеген айнымалылардың функциялары, анықтау аймағы, қасиеттері, графиктері, шегі. Дифференциалдық теңдеулер, түрлері және шешу әдістері. Сандық және функционалдық қатарлар. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Бизнес түсінігі, даму тарихы. Орта, шағын бизнесті ұйымдастыру. Ірі бизнесті ұйымдастыру. Венчурлік бизнесті ұйымдастыру. Бизнес түрлерін жіктеу. Бизнесті жүргізу нысандары. Бизнес субъектілерін тіркеу тәртібі. Кәсіпорынның банкроттығы және таратылуы. Бизнес инфрақұрылымын құрудың объективті қажеттілігі. Бизнестегі персоналды басқару және іскерлік этика бизнес инфрақұрылымының элементтері. Бизнестегі менеджменттің негізгі принциптері. Бизнес жоспарлау негіздері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Функционалды бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Логикалық және функционалды бағдарламалау тілдерін қолдану, декларативті программалау тілдерінің ерекшеліктері. Деректерді ұсыну әдістері және логикалық және функционалдық бағдарламалау әдістері. Программалау тілін таңдау арқылы, әртүрлі мәселелерді шешуге арналған бағдарламаларды әзірлеу, функционалдық бағдарламалау мен деректерді ұсыну тәсілдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЭЕМ, компьютерлік жүйелер мен желілерді ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  ЭЕМ, жүйелерін, есептеу тораптарын құру және ұйымдастыру принциптері. ЭЕМ сұлбатехникалық негіздері. ЭЕМ арифметикалық негіздері. ЭЕМ логикалық жобалаудың негіздері. Автоматтарды матрицалық ҮШСте жобалау. ЭЕМ жады. ЭЕМ ішкі жадын ұйымдастыру: жедел, аса жедел, тұрақты, аралық және ФЛЭ жады. Процессорлар. Арифметикалық процессорлар құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби орыс/қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Кәсібилендіру терминологияны терең ұғынуға және бекітуге, ғылыми сөйлеу стиліне тән құрылымдарды қолдану дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін арнайы лексиканы іріктеумен қол жеткізіледі. Бұл студенттердің өзіндік жұмысын белсендіруге, кәсіби сөйлеу, ғылыми және іскерлік сөйлеуде теориялық мәліметтерді зерделеуге ықпал етеді. Кәсіп саласы бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейту; терминдерді пайдаланып, кез-келген жағдаятта еркін сөйлесу; өз ойын дұрыс, жүйелі айта алатын дәрежеге жеткізу; естумен қабылдаған мәліметті қорытуға, мәтін, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпаратты ала білу дағдысын қалыптастыру,іс қағаздарын сауатты толтыру, ғылыми жұмыстарды мемлекеттік тілде қорғау деңгейлерін кеңейту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 5

  Мамандық бойынша болашақ мамандықтың ерекшеліктерімен белгіленетін студенттердің шет тілін үйренудегі қажеттілігін есепке алуға негізделген кәсіптік-бағдарлы оқыту, қосымша кәсіби білім алу, лексикалық минимум алу, терминологияны оқу, студенттерді ғылыми мақалалар мен жарияланымдарды өз бетінше оқуға дайындау, кәсіби тілде қарым-қатынас жасау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құрылымдалған кабельдік жүйелер мен желілер
  Несиелер: 3

  Локальді жүйелердің негіздері. EtherNet. Құрылымдық кабельдік жүйелер. Кабельдердің негізгі түрлері және конструкциялары. Өндірістік жүйелер. Монтаждау кезінде құралдарды және кабельдік арматураларды қолдануды үйрену. Желілік технологиялар пайдаланатын құрылымының теориясын оқып білу және оны меңгеруде қажет болатын білімдері мен біліктерін арттыру және дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • С++ бағдарламалау тілі
  Несиелер: 5

  Компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету. Автоматтандыру бағдарламалау әдістері. Алгоритмдік тілдер. Бағдарламалау әдістемесі. Бағдарламаның даму сатылары мен деңгейлері. Бағдарламалау технологиясының негіздері. SI тілінде бағдарламалау. Тілдің элементтері, деректер түрлері, операциялары, СИ тілінің операторлары. СИ тіліндегі күрделі түрлерді қолдану. Стандартты C ++ тілдік кітапханасы. Негізгі ақпарат. Стандартты кітапханамен жұмыс істеу. Ағымдар. I / O ағымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын-экономиканың негізгі буыны. Ұйымның өндірістік және ұйымдық құрылымы. Өндіріс түрлері және өндірістік үрдісті ұйымдастыру. Кәсіпорынның негізгі және айналым қорлары. Ұйымның еңбек ресурстары. Кәсіпорынның даму стратегиясы. Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны. Кәсіпорынның баға саясаты. Өнімнің сапасы және кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі. Ұйымның инновациялық және инвестициялық қызметі. Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің тиімділігін бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Желілік есептерді стандартизациялау. Компьютерлік желілер классификациясы. Компьютерлік желілер құру негіздері. «Протокол» және «интерфейс» негіздері. Компьютерлік желілердің аппартаы құралдары. Локальді желілерді қалыптастыру және құру технологиясы. Ethernet технологиясы. Локальді желі технологиясы. Token Ring стандарты. FDDI, CDDI стандарты. 100VG-AnyLAN стандарты. ARCnet, TCNS стандарты. Token Bus, Local Talk. Сети ISDN стандарты. X.25 желісі. Frame Relay желілері. TDM технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректер базасы және сараптамалық жүйелер
  Несиелер: 5

  Деректер базасын құру теориясының негіздері; негізгі ұғымдар мен анықтамалар; деректер модельдері: иерархиялық, желілік және реляциялық; деректерді ұйымдастыруды әрі қарай дамыту; кейінгі реляциялық деректер үлгілері; атрибуттар мен кілттер; қатынастарды қалыпқа келтіру; реляциялық алгебра; дерекқордың дизайны; негізгі жобалау принциптері; деректер базасының сипаттамасы; логикалық және физикалық деректер базасының құрылымы; Сәйкестікті және деректердің тұтастығын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Нүктенің проекциясы. Аксонометриялық проекциялар. Түзу. Жазықтық. Проекция жазықтығын алмастыру әдісі. Айналдыру әдісі. Көпжақтылар. Көпжақтылардың қиылысуы. Қисық сызықтар. Айналдыру беттері. Беттердің өзара қиылысуы. Беттердің жазбасы. Конструкторлық құжаттаманы алу үшін компютерлік графика жүйесінде жобалау мен конструкциялауды меңгеру. Қатты денелердің жазықтықта және кеңістіктіктегі модельдерін құру, мүмкіндіктерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Нүктенің проекциясы. Аксонометриялық проекциялар. Түзу. Жазықтық. Проекция жазықтығын алмастыру әдісі. Айналдыру әдісі. Көпжақтылар. Көпжақтылардың қиылысуы. Қисық сызықтар. Айналдыру беттері. Беттердің өзара қиылысуы. Беттердің жазбасы. Конструкторлық құжаттаманы алу үшін компютерлік графика жүйесінде жобалау мен конструкциялауды меңгеру. Қатты денелердің жазықтықта және кеңістіктіктегі модельдерін құру, мүмкіндіктерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Желілік технологиялар
  Несиелер: 5

  Желілік есептерді стандартизациялау. Компьютерлік желілер классификациясы. Компьютерлік желілер құру негіздері. «Протокол» және «интерфейс» негіздері. Компьютерлік желілердің аппартаы құралдары. Локальді желілерді қалыптастыру және құру технологиясы. Ethernet.технологиясы. Локальді желі технологиясы. Token Ring стандарты. FDDI, CDDI стандарты. 100VGAnyLAN стандарты. ARCnet, TCNS стандарты. Token Bus, Local Talk. Сети ISDN стандарты. X.25 желісі. Frame Relay желілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Басқарудың функциясы, қызметі және процедурасы; басқару обьектісі; программалық құрылым; басқару әдістері. Конфигурацияны басқару, бақылау нәтижелері, ақпараттық, интеллектуальды қызметтер; тіркеу, жинау және өңдеу, жоспарлау және дамыту қызметтері; ақпараттық жүйелерді бағындыру және бір құрылымға жүйелеу; ақпараттық жүйенің инсталляциясы. Тез басқару және уақыт тәртібіндегі жұмыстар; техникалық құралдарды басқару, басқарудың құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпарат теориясы
  Несиелер: 5

  Ақпараттар технологиясының қоғам дамуындағы орны; ақпарат пен кибернетика ғылымдарының философиялық тұжырымдамасы. Ақпараттың заманауй философиялық тұжырымдамасы; қоғам дамуындағы инфосфераның орны; ақпарат түрлері мен өлшемдері. Ақпараттың философиялық тұжырымдамасы; инфосфераның қоғам дамуындағы орны. Ақпарат түрлері; өлшемдері; Ақпараттың құрылымдық, геометриялық, комбинаторлық, аддитивтік (Хартли), санақтық (Шеннон) түрлері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер базасы мен банкі
  Несиелер: 5

  Деректер құрылымын анықтау. SQL тілінің нұсқаулары. Деректердің түрлері. Тұрақтылар. Өрнектер. Айнымалылар. SQL тілінің функциялары. Деректер қорының логикалық құрылымы. Деректер қорын құру және жобалау. Кестені құру және жою.Деректерді шығару үшін сұраныстарды құру. Таңдау және проекция операциялары. Декарттық көбейтінді. Екі қатынас бойынша қосылу және бірігу операциялары. Қатынастардың қиылысу, айырма және бөлу операциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Үш өлшемді графика
  Несиелер: 5

  Open GL Кітапханасы. Негізгі геометриялық примитивдер мысалында екі өлшемді және үш өлшемді заттарды салу. Ғарышта объектілерді қайта құру. Толтыру үлгілерін анықтау. Текстураның үстіңгі қабаты. Нақты геометриялық объектілердің күрделі сызбаларын салу. Салыстырмалы координат жүйесімен және сурет жазықтықта ерікті салыстырмалы позициясымен объектілердің аксонометрикалық суреттері. Стандартты ахонометрикалық кескіндер (изометриялық және диметикалық). Бетінің қиылысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 3 D графика
  Несиелер: 5

  Open GL Кітапханасы. Негізгі геометриялық примитивдер мысалында екі өлшемді және үш өлшемді заттарды салу. Ғарышта объектілерді қайта құру. Толтыру үлгілерін анықтау. Текстураның үстіңгі қабаты. Нақты геометриялық объектілердің күрделі сызбаларын салу. Салыстырмалы координат жүйесімен және сурет жазықтықта ерікті салыстырмалы позициясымен объектілердің аксонометрикалық суреттері. Стандартты ахонометрикалық кескіндер (изометриялық және диметикалық). Бетінің қиылысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің негіздері
  Несиелер: 5

  Ақпараттық жүйенің тұжырымдамасы. АЖ даму кезеңдері. АЖдегі процестер. АЖ құрылымы. АЖ ішкі жүйесі. Функционалды кіші жүйелер. Кіші жүйелерді қамтамасыз ету. АЖ классификациясы. АЖге қойылатын талаптар. Сипаттар туралы ақпарат. Ақпаратты өлшеу. Ақпаратты беру модельдері. Дискретті сигнал беру үлгісі. Бөгетсіз дискретті арна кедергісіз. Шуылмен дискретті арнаның өткізу қабілеттілігі. Үздіксіз сигнал беру моделі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер базасы технологиясы
  Несиелер: 5

  Деректер базасы және ДББЖ. Деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ) деректер базасын құру және өңдеу құралы. Деректер банкінің қолданушылары. Деректер базасының әкімі және оның функциялары. Деректер моделі. Деректер базаларын концептуалды жобалаудың негізгі түсініктемелері.SQL және QBE сұраныс тілдері.Деректердің реляциялық модельдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүйелер мен желілердің сенімділігі
  Несиелер: 5

  ЭЕМ сұлбатехникалық негіздері. ЭЕМ арифметикалық негіздері. ЭЕМ логикалық жобалаудың негіздері. Автоматтарды матрицалық ҮШСте жобалау. ЭЕМ жады. ЭЕМ ішкі жадын ұйымдастыру: жедел, аса жедел, тұрақты, аралық және ФЛЭ жады. Процессорлар. Арифметикалық процессорлар құрылымы. Есептеу кешендері мен тораптарын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік менеджмент
  Несиелер: 5

  Өндірістік менеджменттің мәні. Өндірістік менеджменттің негізгі функциялары. Өндірістік менеджменттің ғылым ретіндегі эволюциясының кезеңдері. Басқару циклінің құрылымы.Кәсіпорын мен ұйымның мәні. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасы. Өндірістік процесс және оның кәсіпорында жіктелуі. Өнім сапасының стандарттары. Өнімнің сапасын бағалау әдістемесі. Шығарылатын өнімнің ақауы және оны бағалау және есепке алу тәсілдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Басқару жүйелерiнiң классификациясы. Енгiзушығарумен басқару. Басқару жүйелерiнiң тағайындау және функциялары. Программалау. Көп қолданушы жұмыс тәртiбi. Әмбебап басқару жүйелерi. БЖ және олардың тасымалданғыштығының құрастыруын модулдiк құрылым. Процессормен басқару. Файл жүйесi. Жадты басқару. Жергілікті және ғаламдық компьютерлік желілер, ақпаратты өңдеудің желілік технологиялары, Операциялық жүйелерді орнату және конфигурациясы, Операциялық жүйелердегі қауіпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Торлық және жүйелiк әкiмдiк ету
  Несиелер: 5

  OSI моделі, жеті деңгейі. Протоколдар және стандарттар. TCP/IP протоколдар жиынтығы, компоненттері және мінездемесі. IP желілердегі мекен-жай. Желілік деңгей протоколдар негізінде желілердің біріктіру принципі. Физикалық схема және топология (жұлдызша, шина, сақина). Желілік әкімшілендірудің мақсаттары мен міндеттері. Желілік хаттамалар мен қызметтер туралы түсінік. DNS қызметі. Active Directory каталогтар қызметі. Деректердің резервті көшірмесін жасау мен қалпына келтірудің Internet Information Service.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютермен басқару жүйелерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Модель және модельдеу ұғымдары.Математикалық және сызықты бағдарламалау, сызықты бағдарламалаудың ерекше мәселелері. Сызықты емес бағдарламалау. Түрлендіру қатынасы. Ойын теориясы. математикалық есептер, эксперименттік жоспарлау модельдері, модельдеу жүйелеріндегі айқын анықтамалар теориясы әдістері, шешімдерді қабылдау моделдері, дифференциалдық теңдеулер түріндегі басқару жүйелері үлгілері, дифференциалдық теңдеулер түріндегі басқару жүйесінің үлгілері, трансмиссиялық жүйелерді модельдеуді бақылау ақпараты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректер базасын бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Деректер базасын құру теориясының негіздері; негізгі ұғымдар мен анықтамалар; деректер модельдері: иерархиялық, желілік және реляциялық; деректерді ұйымдастыруды әрі қарай дамыту; кейінгі реляциялық деректер үлгілері; атрибуттар мен кілттер; қатынастарды қалыпқа келтіру; реляциялық алгебра; дерекқордың дизайны; негізгі жобалау принциптері; деректер базасының сипаттамасы; логикалық және физикалық деректер базасының құрылымы; Сәйкестікті және деректердің тұтастығын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Ақпаратты енгізу, шығару, беру, өңдеу және сақтау үшін ақпараттық процестерді жүзеге асыруда ақпаратты қорғау. Қорғау объектілерін жіктеу. Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін модельдеу әдістерін жіктеу және жалпы талдау. Ақпараттық қауіпсіздіктің практикалық әдістері. Компьютерлік желілердегі ақпаратты қорғауға арналған бағдарламалық жасақтама. Вирустардан қорғау. Бағдарламаны рұқсатсыз кіруден қорғаңыз. Криптографиялық ақпаратты қорғау құралдары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Ақпаратты енгізу, шығару, беру, өңдеу және сақтау үшін ақпараттық процестерді жүзеге асырудағы ақпараттық қауіпсіздік. Қорғау объектілерін жіктеу. Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін модельдеу әдістерін жіктеу және жалпы талдау. Ақпараттық қауіпсіздіктің практикалық әдістері. Компьютерлік желілердегі ақпаратты бағдарламалық қамтамасыз ету.Бағдарламаны рұқсатсыз кіруден қорғаңыз. Криптографиялық ақпаратты қорғау құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Операцияны зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Талдау сызықтық модельдерді және экономикалық міндеттерді шешу. Көліктік міндет. Қою, шешу әдістері. сызықтық бағдарламалау. Оларды шешудің кейбір әдістері мен талдау. Сызықтық емес есптер. Оларды шешудің кейбір әдістері. Жергілікті және ғаламдық компьютерлік желілер, ақпаратты өңдеудің желілік технологиялары, Операциялық жүйелерді орнату және конфигурациясы, Операциялық жүйелердегі қауіпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Ақпараттық жүйелердің классификациясы. Ақпараттық жүйелерді пайдалану облыстары. Ақпараттық жүйелергеқойылатын талаптар проблеманы шешудің күрделілігін бағалау, таңдалған алгоритмнің тұрақтылығын зерттеу, алгоритмдердің тиімділігін салыстыру. Ұйымдастыру және компьютерлік техниканың жіктелуі. ДК құрамы және құрылғылардың негізгі сипаттамалары. Ұйымдастыру және компьютерлік техниканың мақсаттары мен принциптері. Интернетте технология іздеу. Ақпаратты іздеу және сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 3 өлшемді модельдеу
  Несиелер: 5

  Үшөлшемді көріністі анимация және визуалдау. Георметрия құру және жарық көздерін моделдеу. 3D Мах негізгі объектілері. Жарықтандыру. Камералар. Материалдар. Текстуралы картаны қолдану. Mapping (Проециялау). Bitmap (Растрлы Карта). Coordinates (Координаталар) орамы. Анимациялар. Визуалдау және арнайы эффектілер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • WEB технологиясы
  Несиелер: 5

  WEB технология туралы түсінік. WEB технология типтерін қарау. WEB технологиялардық қолданылу ортасы. Интернетте клиентсерверлік архитектура. Әртүрлі деңгейдегі желілердегі WEB технология. ISP, POP, NAP, «соңғы миля» түсініктері. TCP/IP протоколдар стегі. WEB технология негіздері. Статистикалық және динамикалық WEB беттер. WEB сервер жұмысының механизмі. WEB қосымшалардағы графика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикадағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Қоғамның қазіргі жағдайы. Даму перспективалары. Ақпараттық технологияларды дамыту кезеңдері. Ақпараттық технологияларды әзірлеушілер. Ақпараттық технологиялар түрлері. Деректер базасына кіріспе, деректерді өңдеу технологиясы. MS Access реляциялық дерекқор және қолданбаларды өңдеу құралы ретінде. Бухгалтерлік тізім автомотизациясы бойынша бағдарламалық өнім классификациясы. Қазіргі заманғы автоматтандырылған бухгалтерлік бағдарламалар. Ақпараттық телекоммуникациялық технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикада бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Сызықты бағдарламалау. Сызықты бағдарла-малау есептері. Қосарлы есептер. Сезімталдықты талдау. Сызықты емес бағдарламалау әдістері. Математикалық бағдарламалау әдістері. Бағдарламалау модельдері. Динамикалық бағдарламалау модельдері. Желілік модельдерді құру ережесі. СМ параметрлері және оларды есептеу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Web бағдарламалау
  Несиелер: 5

  WEB технологиялар туралы түсінік. WEB технологиялар типтеріне шолу. WEB технологияларды қолдану ортасы. Ғаламтордағы Клиентсерверлік архитектура. Әртүрлі деңгейдегі желілердегі WEB технологиялар. ISP, POP, NAP, "соңғы миля" ұғымдары. TCP / IP протоколдарының стегі. WEB технологиялар негіздері. SI моделінің қолданбалы деңгейінің хаттамалары. WEB қосымшаларды құру технологиялары. Статикалық және динамикалық WEBбеттер. WEB сервердің жұмыс механизмі. WEB қосымшалардағы Графика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Java тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Курстың тақырыбы, Java пайда болуы және дамуы. Java виртуалды машинасы Java тілінің алгоритмдік құралдары. Ережелерді атау. Пакеттер. Объектілер мен сыныптар. Java бағдарламалау негіздері. Java тілінің синтаксисі. Графикалық пайдаланушы интерфейстері. Апплеттер. Сервлеты Java Server Pages (JSP) технологиясы. Желілік мүмкіндіктер Дерекқорға қол жеткізу. JavaBeans технологиясы. Java технологиясының озық технологиясын шолу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Flash технологиясы
  Несиелер: 5

  Графикалық стандарт, видео, файлдардың дыбыстық форматтары. Мультимедиа қосымшаларының Web мекенжайлары. Презентация тез құрудың әдістері. Офис үшін бағдарламалық жинақ. Мультимедиа объктілерде тексттік ақпартты қолданудың әдістері мен тәсілдері. Графикалық объектінің типтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикадағы модел-деу әдістері
  Несиелер: 5

  Экономикалық моделдеуге кіріспе. Экономикалық модельдердің ерекшеліктері. Экономикалық моделдеу: классика және түрлері. Модель-деу әдістері. Экономикалық теория модельдері. Кәсіпорынды басқарудағы сараптамалық әдістер. Экономиканы оңтайландырудың сызықтық математикалық модельдері. Басқару қызметіндегі ойын теориясының әдістері. Ұйым қызметінің тиімділігін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Объектіге бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Бағдарламалаудың негіздері. Объектілі бағытталған бағдарламалауға кіріспе. Visual бағдарламалау ортасы Delphi. Басқару панелі және Delphi бағдарламалау ортасындағы құралдар тақтасы. Delphi тілінің басқару құрылымдары. Процедуралар мен функциялар. Массивтер Таңбалар мен жолдар. Delphi мультимедиа мүмкіндіктері. Delphi графикалық мүмкіндіктері. Концерттік қосымшалар. Анықтама жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • SQL құрылымдық сұраныс тілі
  Несиелер: 5

  Сәулет және бөлінген жүйенің негіздері. Ақпараттық жүйеде негізгі деректерді жасау және тарату (РБД). SQL үшін Oracle. SUBB Интранет тілі. Справочная целостность. Жүйеде құлыптау және нақты уақыттағы мониторинг. SUBB Интранет тілі. TSQL және PL / SQL салыстырмалы қасиеттері Негіздері. OLAP дерекқоры, дерекқор архитектурасы, клиент / сервер архитектурасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютермен модельдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Компьютермен модельдеудің негізгі түсініктері. Күрделі жүйелердің сипаттамасы. Күрделі жүйелерді компьютермен модельдеу мақсаттары. Модельдеудің жүйелік принципі. Аналитикалық және имимтациялық модельдер негіздері. Монто – Карло әдісі. Кездейсоқ сан және оны модельдеу при нципі. Қию әдісі. Кездейсоқ сандар тізбегін таңдау. Ырғыту әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ЭАЖдегі жаңа технологиялар
  Несиелер: 3

  Экономикалық процесстердi автоматтандыруға арналған программалық өнiмдердiң жіктелуі. Қазiргi заманңы автоматттандырылған бухгалтерлiк бағдарламалар. 1С. бухгалтерлiк бағдарламаларына қысқаша шолу. Экономикалық жүйелердi құрастырудың әр түрлi ақпараттық технологияларының артықшылықтары және кемшiлiктерi. Конфигурациялар 1С:Торговля+Склад, 1С:Зарплата+Кадры. «БЭСТ» бағдарламалық кешенi, «Галактика», «ХакерсДизайн» кешенді ақпараттық жүйесi. «Инфософт», «Паритетсофт», «Инфин», «Парус», «Атлант Информ» бағдарламалық өнiмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық технологияларды жобалау
  Несиелер: 5

  АЖ жобалау процесінің жалпы сипаттамалары. АЖдизайнына арналған бастапқы деректер. Ресурстарды басқару әдістері, процестер, корпоративтік білім (коммуникация) АЖге арналған негіз ретінде. Басқару әдістерін ақпараттық технологиялармен қамтамасыз ету: ДББЖ, қауымдастығының стандарттары, Workflow Management Coalition, Intranet. АЖ жобасының тәуекелдік тұжырымдамасы. Дизайн компоненттері. Даму кезеңдері, презентация модельдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IT инфраструктура
  Несиелер: 3

  Кәсіпорнының It инфрақұрылымының негізгі ұғымдары. Бизнес архитектурасы. IT архитектурасы. Кәсіпорының It архитектурасын әзірлеу үрдісі: аппараттық және бағдарламалық платформасын таңдау, өнімділігін бағалау, желілерді жобалау, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесін таңдау, деректер қоры, корпоративтік қосымшалар құру, корпоративтік ақпаратты қорғау, интеграцияланған басқару жүйесін құру, жаңа технологияларды енгізуін жоспарлау. Кәсіпорынның АТинфрақұрылымы жобаларын талдау және дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді қосымшаларды өңдеу
  Несиелер: 5

  Мобильді қосымшаларды әзірлеудің заманауи мобильді технологиялары мен платформалары. Мобильді құрылғылар мен қосымшалардың жіктелуі. J2ME және Android платформаларына арналған Java бағдарламалау тілін қолдану арқылы Мобильді қосымшаларды әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерде қосымшаларды жобалау
  Несиелер: 5

  Негіздер бойынша білімдердің құрастыруы осы базасыларға басқаруларға осы жүйеде Microsoft SQL Server . Таралған қосымшалардың технологиялары.Ақпараттық жүйелердің жобалау әдістері. Таралған ақпараттық жүйелердің жасаулар технологиялары. Қорының құрылымы және оның объекттері. SQL Server деректер қорының архитектурасы. Деректер қорлармен басқаруы. Microsoft SQL Server қолдануы. MS SQL Server утилитары. Деректер қорының жасауы.Кестелермен жұмысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • РНР тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Жаһандық компьютерлік желілер: негізгі ұғымдар, пайдалану қағидалары. Ресурстар каталогы. Іздеу машиналары. HTML Hypertext Markup тілі: Жалпы құжат құрылымы, параграфтар, түстер, сілтемелер. HTML беттерінде гипермәтінді белгілеу тілі: тізімдер, графика (сурет форматтары, сілтеме ретінде графикалық нысан). HTML Hypertext Markup Language: Кестелер. Фреймдер Сайтты жобалауға жалпы көзқарас. HTML Hypertext Markup Language: Формалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Конфигурация және басқару 1С: Кәсіпорын
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік тізім автомотизациясы бойынша бағдарламалық өнім классификациясы. Қазіргі заманғы автоматтандырылған бухгалтерлік бағдарламалар. Ақпараттық телекоммуникациялық технологиялар.1С:Кәсіпорын, клиентсерверлік ақпараттық жүйені үйренуге қатысты, таратылған және мобильдіқосымшаларды жобалау әдістеріне қатысты, жүйені әкімшілеу және конфигурлеуіне қатысты негізгі сұрақтар тізімін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1 C: Кәсіпорын платформасындағы бизнес үдерістерді автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Ақпараттық ресурс – экономикалық қызметті ақпараттандыру негізі.Ақпараттық жүйе ұғымы және олардыжіктеу.Ақпараттық технологиялар, олардың дамуы мен жіктелуі. АЖО – түпкілікті пайдаланушының жұмысын автоматтандыру құралы. Бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесінің жалпы мінездемесі.Бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесінің ерекшелігі. Бухгалтерлік есептің автоматтандырылған жүйесі.Бухгалтерлік есептегі компьютерлік ақпараттық технологиясы. Банктік жүйенің қазіргі заманғы даму деңгейі.Банкті автоматтандыру мәселесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық Әлеуметтік және кәсіби қарымқатынас жасау қабілеті; қазіргі әлемдегі ұтқырлыққа, сыни ойлауға және дене бітімін өзінөзі жетілдіруге қабілеттілігі, Қазақстанның тарихи және экономикалық дамуының өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық позицияны көрсету қабілеті (N 1)

 • Код ON2

  әлеуметтік гуманитарлық пәндердің білімдері негізінде тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қатынастарды бағалай білу қабілеті; нақты ғылымдарды зерттеу және олардың әдістемелерін қолдана білу қабілеті; жеке тұлғалық және кәсіби бәсекелеске дайындыған көрсете білу; Қазақстанның қоғамдық құқықтық, этикалық нормаларына және қоғамдық, іскерлік, мәдени нормаларын пайдалана білу қабілеті (N 2)

 • Код ON3

  ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шеше білу, кәсіби қызметте жаратылыстануғылыми және жалпы техникалық пәндердің негізгі заңдарын қолдану. (N 3)

 • Код ON4

  жаңа ақпараттық жүйелер саласындағы білімді меңгеру, әлемнің жоғары кәсіби бағдарламашыларының тәжірибесін зерттеу, жалпылау, тарату және қолдану, кәсіби қызметке жоғары мотивацияға ие болу, өздігінен білім алу мен өзін-өзі тануға ұмтылу; (N 4)

 • Код ON5

  командада жұмыс істей білу, көшбасшылық қасиеттерге ие болу, тәуекелдерді бағалау және стандартты емес жағдайларда шешімдер қабылдау .(N 5).

 • Код ON6

  есептеу техникасы және бағдарламалау құралдары, ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары, ақпаратты өңдеудің компьютерлік жүйелерінің математикалық, лингвистикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету және бағдарламанын қазіргі заманғы тілдерін түсіну және қолдану қабілеті; (N 6).

 • Код ON7

  кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау қабілеті, бизнесті жүргізудің экономикалық тиімді тәсілдерін таңдау, нақты өндірістік жағдайларда экономикалық білімді қолдану қабілеті; (N7).

 • Код ON8

  Ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін ақпараттық, бағдарламалық, техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз етуді жобалау және сүйемелдеу , есептеу жүйелері мен кешендерін құру кезінде аппараттық құралдарды жобалау әдістерін және оларды кешендеу тәсілдерін меңгеру; Ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерінің ақпараттық, бағдарламалық, техникалық және ұйымдастырушылық құқықтық қамтамасыз етілуін сүйемелдеу, АЖ нақты пәндік саласының ақпараттық моделін жобалау, АЖ деректер базасын, электрондық құрылғылар мен жүйелерді өңдеу үшін қазіргі заманғы ДББЖ пайдалану дағдысы болуы тиіс (N 8).

 • Код ON9

  Ақпараттық жүйенің жұмысы үшін қажетті жергілікті компьютерлік желілер мен серверлік жабдықтардың конфигурациясына қойылатын талаптар, өзінің кәсіби қызметінде қазіргі заманғы интернет технологияларын қолдана білу (N 9)

6B06102 Компьютерлік және ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ қатынас жолдары университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер және технологиялар
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top