Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07103 Машиностроение в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Машина өндірісінің инновациялық технологиялары
  Несиелер: 6

  Өмірлік циклдің әр түрлі кезеңдерінде жобаланатын машиналар үшін машина жасау кәсіпорындарының қазіргі заманғы жабдықтары мен технологиялары саласында, әдістерді қолдану дағдыларын игеруде кәсіби білім мен дағдыларды қалыптастырады; металл кесетін жабдықтың қазіргі түрлерінің объектілерін талдау және синтездеу кезінде жүйелі тәсіл; - металл кесетін жабдық объектілерін жүйелі талдау негізінде түрлі технологиялық мақсаттағы металл кесетін жабдықтардың қазіргі заманғы түрлерінің технологиялық мүмкіндіктерін, конструкциясын және баптауын зерттеу; - металл кесетін жабдықтың жекелеген тораптары мен қазіргі заманғы түрлерін есептеу және жобалау әдістерін зерттеу; - металл кесетін жабдықтың заманауи түрлерінің құрастыруларын жобалау мен талдаудың прогрессивті әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты - болашақ магистрдың кәсіби қызметінде ағылшын тілін белсенді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдете білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машинажасаудағы нанотехнологиялар
  Несиелер: 6

  Білім алушыда машина жасауда қолданылатын жаңа наноматериалдар, олардың физикалық мәні туралы білімді қалыптастырады; -Бұйымдарды өндірудің нанотехнологиялық процестерінің мәні, олардың қолданылу саласы туралы білім; - нақты жағдайлар үшін рационалды наноматериалдарды таңдау қабілетін дамытады; - берілген қасиеттері бар белгілі бір машина жасау бұйымдарын жасау үшін нанотехнологияларды қолдана білу. Пән машина жасау технологиясының заманауи даму тен-денциялары туралы білімді толықтырады. Машина жаса-уда нанотехнологияларды пайдалану оларды пайдалану-дың жоғары тиімділігіне қол жеткізе отырып, сапалы жаңа құрылымдалған материалдарды алу мүмкіндігі�� қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Машинажасаудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 6

  Инженерлік өнімдердің қазіргі заманғы проблемалары және өндіріс технологиясы, инновациялық технологиялар, өндірісте қолданылатын құрал-жабдықтар мен құралдар туралы білімі мен білімі бар студенттерді қалыптастырады. Пәнде күрделі формалардың бөлшектерін механикалық, физика-химиялық әдістермен, физика-химиялық модификациялаудың технологиялық әдістерімен, беткі қабаттың беріктендірудің технологиялық әдістерімен, жобалау-технологиялық модельдеу мен заманауи СББ жабдығын пайдаланып өндірісті дайындауда заманауи технологияларды қолданудың заманауи технологиялары туралы мәселелер қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Передовые аддитивные технологии
  Несиелер: 6

  Білім алушыда қазіргі заманғы озық технологияларды меңгеру, нарықтық экономика жағдайында бәсекеге қабілетті маман болу дағдылары мен білімін қалыптастырады. Жоғары технологиялық жабдықта машина жасау бұйымдарын жасаудың жаңа тиімді технологияларын әзірлеу және енгізу қабілетін дамытады. Аддитивті технологиялар-сандық өндірістің алдыңғы қатарлы бағыты, 3D принтерде заттарды басып шығару. Машина жасау бөлшектерін жасау аса берік объектілерді құру үшін технологиялардың көмегімен жүргізіледі. Қатпарлы синтез технологиясының артықшылықтары-жеделділік, өндірісте шикізатты үнемдеу, қалдықтардың аз мөлшері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Педагогикалық ғылымды және оның адам ғылымы жүйесіндегі орны, білім берудің қазіргі заманғы парадигмасы, Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесі, білім беру және маманның жеке басын қалыптастыру және білім берудегі басшылықты қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  «Ғылымның тарихы мен философиясы» курсы магистратураның барлық мамандықтары үшін міндетті. Ол магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады. Сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Ғылымға және ғалымдарға қажеттілік күшейіп отырған қазіргі заманда бұл пәнді зерттеу қоғам үшін де, жас ізденуші үшін де аса маңызды. «Ғылымның тарихы мен философиясы» курсы арнайы философиялық талдау пәні болып табылатын ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылықтары және ғылымның білімнің құрылымы, ғылымның мамандық және әлеуметтік институт ретіндегі ерекшеліктері, ғылыми ізденіс жүргізу әдістері, ғылымның қоғам дамуындағы рөлі туралы білім қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конфликтология
  Несиелер: 5

  Пәнде конфликтологияның негізгі категориялары, қақтығыстық технологияларды жанжалды басқару типологиясы қарастырылады. Курста қақтығыс жағдайында адамның мінез-құлқы туралы теориялар, тиімді қарым-қатынас технологиялары және қақтығыстың ұтымды мінез-құлқы зерттеледі. Жанжалдарды шешудегі келіссөздер процесінің психологиясын, жанжалдарды шешу технологиясы ретінде медиация қолданады. Сондай-ақ, қоғамдағы қақтығыстар, ұйымдардағы қақтығыстар, жанжалдар мен стресстер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес шешімдерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Шешім қабылдау процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау жүргізуге көп көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді компьютерде шешу алгоритмдерді шығару қабілеттілігі қалыптастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машина жасаудағы ғылыми зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 5

  Білім алушыда машина жасауда ғылыми зерттеулер жүргізудің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын, сондай-ақ теориялық-эксперименттік зерттеулер деректерін өңдеу мен талдау әдістемелерін қалыптастырады. Ғылыми эксперименттер жүргізу, зерттеу нәтижелерін бағалау, жаңа эксперименталды деректерді олардың барабарлығын тексеру үшін қабылданған үлгілердің деректерімен салыстыру және қажет болған жағдайда үлгілерді жақсарту үшін өзгерістер ұсыну, ғылыми зерттеулерді жүргізудің қазіргі заманғы технологияларын пайдалана отырып, машина жасау өндірісінің процестерін, құралдары мен жүйелерін математикалық үлгілеуді орындау, технологиялық п��оцестердің, машина жасау өндірісінің құралдары мен жүйелерінің сапасын зерттеуге мүмкіндік беретін теориялық модельдерді әзірлеу қабілеті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді. Курс заманауи іскерлік адамның қызметінде этикет туралы, менеджердің коммуникативті құзыреттілігі, басқарушылық қызметтегі эмоционалды және ерікті күйлері туралы және қызметті басқара білу туралы қабылеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Жобаларды басқару әдістерінің даму тарихымен таныстырады; жобаның тұжырымдамасын әзірлеу, оны құрылымдау және бағалау бойынша шешімдер қабылдаудың әдістемелік тәсілдерін зерттейді; жобаның өмірлік циклінің түрлі сатыларында жоба менеджерінің рөлін және функцияларын меңгеру; жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық нысандары және оларды әзірлеу, оңтайландыру әдістерімен таныстырады. Жобаның жетістіктерін жоспарлау және бақылау құралдарын зерттейді;зерттеу және шығармашылық жұмыс дағдыларын дамытуға, бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып жобаларды экономикалық модельдеуге көмектеседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бәсекелестікке қабілеттіліктің жалпы проблемалары
  Несиелер: 6

  Машина жасау өнімдерінің қазіргі жай-күйі және жетілдіру мәселелері, оны құрастыру және пайдалану ерекшеліктері туралы білімді, нарықтық экономика және машина жасау кәсіпорындарының бәсекелестік күресі жағдайында машина жасау өнімдерін өндіру технологиясы саласындағы дағдылар мен білімді қалыптастырады. Машина жасау өнімдерін өндіру технологиясының қазіргі заманғы мәселелерін білу болашақ мамандарға технологиялық жабдықтардың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету туралы, инновациялық технологиялар, жабдықтар мен аспаптар туралы ақпаратты меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машинажасаудағы CAD жобалау және прототиптеу
  Несиелер: 6

  Білім алушыларда бұйымдарды 3D прототиптеу және үлгілеу технологиясы саласында, сонымен қатар сандық үлгілер мен прототиптерді жасау үшін қазіргі заманғы технологиялық жабдықтарды басқару және орнату негіздерін қалыптастыру. Сандық модельдер мен олардың прототиптерін жасау үшін қазіргі заманғы технологиялық жабдықтарды пайдалана отырып, кең ауқымды мақсаттағы бәсекелес машина жасау өнімдерін өндіру саласында кәсіби дағдыларды дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Интеграцияланған CAD / CAM жүйесі
  Несиелер: 5

  Білім алушыларда Компьютерлік жобалау саласында жалпы білім мен іскерлікті, үш өлшемді кеңістікте объектілерді құру заңдарын, өнеркәсіптік бұйымдарды құрастыру негіздері мен заңдарын қалыптастырады. Машина жасау саласының интеграцияланған АЖЖ әртүрлі құрамдас бөліктерінің CALS-технологияларының тұжырымдамасын және бұйымның өмірлік циклін құрудың негізгі кезеңдерін және жобалаудың және басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің рөлін зерттеу. СББ бар станоктар үшін өндірісті дайындау, инженерлік талдау, конструкторлық және технологиялық құжаттамаларды жобалаудың автоматтандырылған жүйелерін қолдану мысалдары, жіктелуі беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жабдық пен құралды жобалау және өндіру
  Несиелер: 5

  Білім алушыларда күрделі үлгілік кескіш құралдар мен жарақтарды жобалау және есептеу тәжірибесін алуда, сондай-ақ кескіш құралдарды өндіру технологиясы саласында, кесу сызбалары, құралдарды таңдау мен жобалаудың жалпы принциптері, аспаптарды дамыту мен жетілдірудің қазіргі заманғы үрдістері, негізгі құралдар мен жарақтардың түрлерін дайындаудың типтік технологиялық процестері саласында білім мен біліктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті басқару
  Несиелер: 5

  Нарық жағдайында агро өнеркәсіптік кешеннің сферасы жүйесінде білім алушыларды даярлау. Экономикалық ойлау, кәсіпкерлік қабілетті, нарықта өзінің орнын табу, өз ісін ашу, жеке кәсіпорын ұйымдастыру және тиімді басқару іскерлігін қалыптастыру. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, ең алдымен, кәсіпкерлердің өмірлік ұстанымына, қабілетіне, дүниетанымына, теориялық білімдеріне және практикалық дағдыларына, экономикалық белсенділіктігіне байланысты болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машинажасаудағы компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 6

  Машина жасаудағы технологиялық міндеттерді орындау кезінде компьютерлендіру саласында жүйелі білімді қалыптастыру, әмбебап мақсаттағы қолданбал бағдарламалар ортасында ақпаратты өңдеу ерекшеліктерін білу; ақпараттық технологияларды қолдану арқылы Технологиялық құжаттаманы рәсімдеу ерекшеліктерін зерттеу; заманауи ақпараттық технологияларды қолдану білігін қалыптастыру; қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен эксперименталды зерттеулердің нәтижелерін өңдеу білігін қалыптастыру; Дербес компьютерде математикалық модельдеу нәтижелерін визуализациялау және есептеулерді жүгізу дағдыларын қалыптастыру, қолданбалы бағдарлмалар пакетінің көмегімен құжаттарды графикалық ресімдеу дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машинажасаудағы технологиялық жабдықтарды жобалау және өндіру
  Несиелер: 6

  Машиналар мен тораптарды дайындау, құрастыру кезінде қолданылатын құрылғылар мен технологиялық жабдықтардың түсінігі мен мақсаты және олардың жіктелуі оқытылады. Станок айлабұйымдарын құрастыру негіздерін оқу кезінде оларды механикаландыру және автоматтандырумен қатар бөлшектердің қаттылығын жоғарылату және орналастыру құрылғыларына ерекше көңіл бөлінеді. Модельдердің, штамптардың, айлабұйымдардың, арнайы құрал-саймандардың және стандартты емес жабдықтардың конструкциясын жобалау қарастырылады және технологиялық құрал-жабдықтарды дайындаудың технологиялық процесін әзірлейді, ол жеткілікті әмбебап, бірақ сонымен бірге прогросивті, жетілдірілген және дайындалатын бөлшектердің жоғары сапасын қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Машина өндіру технологиясының заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Нарықтық экономика және технологиялық машиналар мен жабдықтар өндіретін машина жасау кәсіпорындарының өткір бәсекелестік күресі жағдайында қажетті машина жасау өнімдерін өндіру ғылымы мен технологиясының қазіргі заманғы мәселелері саласында білім мен дағдыларды қалыптастыру. Машина жасау өнімдерін өндіру технологиясының қазіргі заманғы проблемаларын білу болашақ мамандарға – технологиялық машиналар мен жабдықтардың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету туралы, машина өндірісінде қолданылатын инновациялық технологиялар, жабдықтар мен аспаптар туралы ақпаратты меңгеруге, машина өндірісінде жаңа конструкторлық-технологиялық шешімдерді білуді дамытады; машина жасауда жоғары технологиялардың тиімділігі саласында; өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін талап етілетін сападағы бұйымдар өндірісін технологиялық қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Талдау мен есептеудің компьютерлік технологиялары
  Несиелер: 5

  Машина жасаудағы технологиялық міндеттерді орындау кезінде компьютерлендіру саласында жүйелі білімді қалыптастыру, әмбебап мақсаттағы қолданбалы бағдарламалар ортасында ақпаратты өңдеу ерекшеліктерін білу; ақпараттық технологияларды қолдану арқылы Технологиялық құжаттаманы рәсімдеу ерекшеліктерін зерттеу; заманауи ақпараттық технологияларды қолдану білігін қалыптастыру; қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен эксперименталды зерттеулердің нәтижелерін өңдеу білігін қалыптастыру; Дербес компьютерде математикалық модельдеу нәтижелерін визуализациялау және есептеулерді жүргізу дағдыларын қалыптастыру, қолданбалы бағдарламалары пакетінің көмегімен құжаттарды графикалық ресімдеу дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылым философиясы, психология және педагогика мәселелерінде ой-өрісін көрсету, оқытудың заманауи әдістемесін қолдану, әртүрлі психо-логиялық жағдайларда оңтайлы нұсқаларды табу және басқару шешімдерін қабылдау қабілеті

 • Код ON2

  Шет тілінде әдеби және іскерлік жазбаша және ауызша сөйлеуді еркін пайдалану қабілеті, кәсіби бағыттағы мәтіндерді жасау және редакциялау қабілеті

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы психологиялық-педагогикалық теория мен әдісте-мелерді кәсіптік қызметте қолдану және дамыту

 • Код ON4

  Наноиндустрияның ғылыми негізін меңгеру

 • Код ON5

  Машина жасауда инновациялық технологияларды қолдану қабілеті

 • Код ON6

  Машина жасаудың өзекті практика-лық мәселелерін қолдану және білу қабілеті

 • Код ON7

  Машина жасау саласындағы жоба-ларды басқарудың ғылыми әдіснамасын меңгеру

 • Код ON8

  Кез келген салада жобаларды басқарудың ғылыми әдіснамасын білу

 • Код ON9

  Жүйелерді талдау және есептеу үшін бағдарламалық өнімдерді қолдану қабілеті

 • Код ON10

  Машина жасау өндірісін дайындаудың автоматтандырылған технологияларын меңгеру

 • Код ON11

  Технологиялық жабдықтарды модельдеу және жобалау әдістерін қолдану қабілеті

 • Код ON12

  Техникалық жүйелердің сенімділігін білу негізінде оңтайлы шешімдерді қолдану қабілеті

7M07103 Технологиялық жабдықтардың инжинирингі
Магистратура

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: M103 Механика және металл өңдеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M07103 Технологиялық машиналар және жабдықтар (машина жасау)
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M103 Механика және металл өңдеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M07103 Машинажасау (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M103 Механика және металл өңдеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M07103 Машинажасау (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M103 Механика және металл өңдеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M07103 Машинажасау (1,5)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M103 Механика және металл өңдеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M07103 Машина жасау
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M103 Механика және металл өңдеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M07103 Технологиялық машиналар мен жабдықтар (салалар бойынша)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M103 Механика және металл өңдеу

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top