Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04105 Мұнай және мұнай тасымалдау маркетингі в С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Экономиканың қазіргі жағдайы кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру бойынша білім мен дағды алу қажеттілігін болжайды. Кәсіпкерлікті құру тетігін зерттейді. Кәсіпкерліктегі тәуекел-менеджмент жүй-есін ұйымдастырудың кезеңдері мен кезеңдері. Кәсіпкерлік мәдениетін, кәсіпкерлік қызметті капи-талдандырудың еуропалық тәжірибесін зерттейді. Нәтижесінде білім алушылар кез келген қызмет са-ласында кәсіпкерлікті құрудың тиімді жолдарын ұсына алады. Экономиканың қазіргі жағдайы кәсіп-керлік қызметті ұйымдастыру бойынша білім мен дағды алу қажеттілігін болжайды. Кәсіпкерлікті құру тетігін зерттейді. Кәсіпкерліктегі тәуекел-менеджмент жүйесін ұйымдастырудың кезеңдері мен кезеңдері. Кәсіпкерлік мәдениетін, кәсіпкерлік қызметті капиталдандырудың еуропалық тәжірибесін зерттейді. Нәтижесінде білім алушылар кез келген қызмет саласында кәсіпкерлікті құрудың тиімді жолдарын ұсына алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Курс ортаның барлық компоненттерінің ажырамай-тын бірлігі туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Антропогендік жүктемеге байланысты қоршаған ортаның жай-күйіне талдау және болжау жүргізу. Техногендік және табиғи сипаттағы ТЖ жағдайында және тіршілік ету процесінде денсау-лықты сақтау, қауіпсіздік шаралары мен әдістерін қамтамасыз етуге оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық экономика
  Несиелер: 5

  Инновациялық экономика инновациялық қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздері мен практи-калық тәсілдерін сипаттаудан тұрады. Инновация-лардың рөлін жүйелі талдауға, инновациялық қызметті талдау әдістемесіне, инновациялық процесті сипаттауға, ұлттық және өңірлік инновациялық жүйелердің құралдарын тиімді пайдалануға, инно-вацияны нарыққа жылжыту әдістеріне ерекше назар аударылды. Ғылыми-техникалық өнім нарығының негізгі ережелері ашылады. Курсты оқу нәтижесінде білім алушы компанияның инновациялық даму стратегиясын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жемқорлыққа қарсы күрес мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курста сыбайлас жемқорлық ұғымы, оның тарихи тамыры зерттеледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: мазмұны, рөлі мен функциялары. Шет елдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің ұлттық негіздері. Қоғамдық бақылау сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес механизмі ретінде. Саяси партиялар мен бұқаралық ақпарат құралдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру құралы ретінде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің конституциялық негізі. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін заңды жауапкершілік. Мемлекеттік қызметті реформалаудың сыбайлас жемқорлыққа қарсы аспектісі. Мемлекеттік жоспарлау сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес механизмі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Көшбасшылық туралы жалпы көрініс. Көшбасшылық түсінігі. Көшбасшылық теориясы және мотивация. Қазіргі қоғамдағы көшбасшының функциясы. Көшбасшылықтың қазіргі теориясы. Билік және көшбасшының ықпалы. Көшбасшылық тұжырымдамасы. Көшбасшының кәсібилігі және жеке қасиеттері. Команда құру көшбасшы-жетекшілердің маңызды міндеті ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік білім модулі
  Несиелер: 4

  Курс бизнес түсінігі мен мәнін зерттейді. Бизнесті жүргізудің негізгі белгілерін, жаңа жұмыс орындарын, кәсіпкерлік фирмаларды құру тәсілдерін ашады. Шағын бизнестің экономикалық шараларын, капиталды, маркетингтік және қаржылық саясатты қарайды. Бизнесті қолдау шаралары. Компания қызметін талдау және бағалау. Нәтижесінде білім алушылар кез келген ҚФБ-да бизнес құрудың тиімді жолдарын ұсына алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ақпараттық технологиялар саласы
  Несиелер: 5

  Аппараттық қамтамасыз ету. Бағдарламалық қамта-масыз етудің жіктелуі.Ақпараттық технологиялардың түрлері. Қазіргі заманғы коммуникация құралдарын қолдану арқылы кәсіби қарым-қатынас ерекшеліктері. Деректерді өңдеу және сақтаудың ақпараттық технологиялары.Компьютерлік желілердің түрлері және топологиясы.Ақпаратты таратудың ақпараттық технологиясы. Компьютерлік желіде жұмыс істеу кезіндегі ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Менеджмет негіздері
  Несиелер: 5

  Курста шетелдік және отандық менеджменттің қалыптасуы мен дамуын ескере отырып, нарықтық жағдайда жұмыс істейтін ұйымдардың басқарушылық қызметінің әдіснамалық негіздері мен ерекшеліктері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қаржы және есеп
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге қаржылық менеджмент және бухгалтерлік есеп негіздерін түсінуге көмектеседі. Бұл пәндерді меңгеру теңгерімді және тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін қажет. Қаржылық басқарудың негізгі мәселелері кез-келген заманауи кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің маңызды құрамдас бөлігі болып саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Маркетингке кіріспе
  Несиелер: 5

  Курс маркетинг тұрғысынан компанияны зерттеу, басқару және дамыту технологиясын ашады. Маркетингтің мазмұны мен формаларының эволюциясы, оның әлеуметтік-экономикалық табиғаты, пәні мен мақсаттары, принциптері мен әдістері, маркетинг функциялары қарастырылады. Клиенттердің мінез-құлқы теориясының психологиялық және экономикалық аспектілеріне, маркетингтік менеджменттің негіздеріне, сондай-ақ маркетингтік қызмет мазмұнының қысқаша сипаттамасына көп көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстанның отын-энергетикалық кешені
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы қазақстандық энергетикалық саясат елдің энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз етуді, энергия өндіру мен тұтынудың тиімділігін арттыруды өз мақсаттарына қояды. Бұл стратегиялық бағыттар Мемлекеттік бағдарламалар мен индустриялық-инновациялық даму страте-гиялары шеңберінде экономиканың шикізаттық бағыттарынан сервистік-технологиялық бағыт-сына көшуге ықпал ететін салалық әртараптандыру жағдайында іске асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Курс теориялық экономиканың бизнесті дамытудағы орны мен рөлі туралы идеяларды қалыптастыруға бағытталған. Экономикалық даму проблемалары, меншік мәселелері, макроэкономика және микроэкономика қарастырылады. Монополияның мәні айтылады; Қазақстандағы басқару жүйесін дамыту, реттеу және қайта құру жолдары көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономикадағы математика 1
  Несиелер: 5

  Курс экономикадағы математика туралы идеяларды қалыптастыруға бағытталған - мақсаты экономикалық объектілерді, процестер мен құбылыстарды математикалық формальды түрде зерттеу болып табылатын теориялық және қолданбалы ғылыми қызмет саласы. Математика тілі экономистерге көптеген күрделі құбылыстар туралы негізделген және тексерілетін гипотезалар жасауға мүмкіндік береді, олардың сипаттамасы математикалық аппараттың қатысуынсыз қиын болып көрінеді. Аналитикалық геометрия мен сызықтық алгебраның негіздері зерттелген. Қарапайым және күрделі қызығушылық. Банк қызметіндегі пайыздық есептеулер. Математикалық анализге кіріспе: Функция түсінігінің пайда болуы және дамуы. Экономикадағы функциялар және саралауды қолдану. Тұтыну функциялары және бюджеттік шектеулер. Сұраныс пен ұсыныс қисықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Маркетингтік қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстандағы маркетингтік бизнестің құқықтық аспектілерін зерттеуге арналған. Курстың басты ерекшелігі - маркетингтік қызмет көрсету нарығында пайда болатын әр түрлі кәсіпкерлік қатынастарды, сондай-ақ көптеген нақты және гипотетикалық мысалдарды ашатын Қазақстандағы маркетингтік қызметке жаңа көзқарас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Коммерциялық қызмет негіздері
  Несиелер: 6

  Курс күрделі нарықтық экономика жағдайында сәтті сауда бизнесі үшін қажетті сауданың негіздерін ашады. Тауарлар мен қызметтер нарығындағы коммерциялық қызметтің қағидалары, коммерциялық операциялардың сипаты мен мазмұны, коммерциялық қызметтің объектілері мен субъектілері және қызметтері көрсетілген. Тауарлар ассортиментін қалыптастырумен және тауарлық-материалдық қорларды реттеумен байланысты коммерциялық процестер жан-жақты қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Экономикадағы математика 2
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу экономикалық математика курстарында алған білімдерге негізделеді - 1. Курсты оқу кезінде ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін қолдана отырып, оқытудың инновациялық әдістері қолданылады. Математика салаларын зерттеу: дифференциалды және интегралды есептеулер. дифференциалдық теңдеулер, ықтималдықтар теориясы, экономикалық құбылыстар мен процестерді математикалық модельдеу әдістері қазіргі экономикада кеңінен қолданылады. Пәнді игеру бизнес-жобаларды модельдеу және экономикалық көрсеткіштерді оңтайлы басқару курстарын оқып-үйрену үшін және жалпы алғанда мәселелерді дұрыс тұжырымдау және шешу үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мұнай нарығындағы баға белгілеу
  Несиелер: 6

  Пәнде баға функциялары, әдіснамасы, мұнай нарығындағы бағаның салалық ерекшеліктері қарастырылады; отын-энергетикалық және минералды-шикізат кешенінің өнімдеріне бағаны белгілеу. Баға динамикасын индекстеу нысандары көрсетілген; мұнай-газ секторы кәсіпорындары үшін баға саясатының заманауи әдістерін, баға стратегиясы мен баға механизмін ашады; баға құру саласындағы шетелдік тәжірибені жинақтайды; баға құрудағы практикалық мәселелердің шешімдерін ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қаржылық нарықтар және делдалдар
  Несиелер: 6

  Курсты оқып үйрену студенттерге Қазақстанның қаржы нарығында болып жатқан аспектілерді және оның елдің жалпы экономикалық дамуындағы рөлін түсінуге, экономикалық талдау дағдыларын, қаржы саласында бағдарлау және шешім қабылдауға дағдыландыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бизнестегі экономика
  Несиелер: 8

  Курста бизнес экономикасының түсінігі мен мәні зерттеледі. Онда бизнестің экономикалық көрсеткіштері, кәсіпкерлік фирмаларды құрудың экономикалық өлшемдері көрсетілген. Шағын бизнес, капитал, маркетинг және қаржылық саясаттың экономикалық өлшемін қарастырады. Компанияның экономикалық қызметін талдау және бағалау. Нәтижесінде студенттер экономикалық өсудің тиімді жолдарын ұсына алады. Оқу процесінде рөлдік ойындар, кейс-стади және жоба әдісі қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 8

  Курс кәсіпорынның жұмыс істеу ортасының мәселелері, өндірісті ұйымдастырудың формалары мен әдістері, кәсіпорындарды басқару және қайта құру, персоналды басқару мәселелері қарастырылатын модульдермен толықтырылды. Кәсіпорынның даму факторлары сипатталған, кәсіпорындағы инновациялық және инвестициялық белсенділік көрсетілген. Кәсіпорындағы қаржылық ресурстарға, аналитикалық қызметке назар аударылады. Курсты оқу кезінде кейс технологиясы мен іскери ойындар кеңінен қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мұнай нарығын тұтынушылардың мінез-құлқы
  Несиелер: 6

  Бұл курста мұнай нарығындағы тұтынушылардың мінез-құлқы туралы қажетті ақпарат бар. Қазақстанда және халықаралық нарықтарда тұтынушылардың сатып алу туралы шешім қабылдауы мен мінез-құлқының заманауи үлгілері зерттеледі және курс ұйымдастырушылық тұтынушылардың мінез-құлқына арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мұнай нарығындағы баға белгілеу
  Несиелер: 8

  Пәнде баға функциялары, әдіснамасы, мұнай нарығындағы бағаның салалық ерекшеліктері қарастырылады; отын-энергетикалық және минералды-шикізат кешенінің өнімдеріне бағаны белгілеу. Баға динамикасын индекстеу нысандары көрсетілген; мұнай-газ секторы кәсіпорындары үшін баға саясатының заманауи әдістерін, баға стратегиясы мен баға механизмін ашады; баға құру саласындағы шетелдік тәжірибені жинақтайды; баға құрудағы практикалық мәселелердің шешімдерін ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тауарлар мен қызметтер нарығында баға белгілеу
  Несиелер: 8

  Оқу процесінде нарықтық жағдайдағы бағаның рөлі ашылады. Бағасы мен мәні, олардың мәні мен байланысы. Баға факторлары. Баға белгілеу әдістемесі. Қазақстан Республикасындағы баға белгілеудің әдіснамалық ерекшеліктері. Баға жүйесі. Еркін бағаны қалыптастыру. Бағаны есептеу әдістері. Жеңілдіктер мен жеңілдіктер. Бағаны реттеу. Импорттық тауарларға баға белгілеу ерекшеліктері. Экономиканың жекелеген салаларындағы баға белгілеу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әр түрлі сегменттердегі тұтынушылар-дың әрекеті
  Несиелер: 6

  Пәнде әр түрлі сегменттердегі тұтынушылардың мінез-құлқын басқарудың заманауи тұжырымдамалары, тәсілдері мен әдістері, сонымен қатар тұтынушылық сұранысты маркетингтік зерттеуге арналған технологиялар мен құралдар көрсетілген. Сыртқы және ішкі факторлардың тұтынушылардың мінез-құлқына әсеріне, оларды коммерциялық қызметте, маркетингте, сатып алушының тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алу туралы шешім қабылдау процесінде тиімді пайдалануына ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Маркетингтік логистика
  Несиелер: 6

  Курс маркетингтік логистиканың негіздерін ашады. Маркетингтік логистиканың анықтамалары, принциптері, функциялары және негізгі бағыттары келтірілген. Маркетинг пен логистиканың қиылысында пайда болған проблемалық бағыттар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Сандық жүйелер мен желілер
  Несиелер: 8

  Сандық схеманың қисынды негізі. Логика алгебрасының негізгі түсініктері мен заңдары. Логикалық элементтер. Қалыпты нысандар. Логикалық функцияларды азайту. Аралас сұлбалар. Кодерлер мен декодерлер. Мультиплексорлар және демультиплексорлар. Қосушылар. Салыстырғыштар Триггерлік құрылғылар. Тіркеушілер Санауыштар. Сандық сақтау құрылғылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Математикалық статистика және эконометрика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - математикалық статистика және эконометрика негіздерін білуге ​​арналған. Экономика маманнан статистика және эконометрикалық мәселелер саласындағы заманауи әдістер мен модельдерді қолдануды және оны нақты экономикалық процестерді сипаттау, талдау және болжау үшін қолдану мүмкіндіктерін анықтауды талап етеді. Келесі тақырыптарды зерделеу: Кездейсоқ процестер. Статистикалық бағалау және гипотезаны тексеру. Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің статистикалық әдістері және тарату параметрлері. Дақтарды бағалау. Рейтингтерді салыстыру. Тиімді бағалар. Аралық бағалау. Қалыпты байланысты таралу. Гипотезаны тексеру. Келісім критерийлері. Статистикалық тәуелділікті зерттеу. Көпөлшемді қалыпты таралу. Тиімді бағаларды құру.Корреляция теориясының элементтері. Регрессивті динамикалық модельдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Логистика негіздері
  Несиелер: 6

  Оқу курсында алғышарттар, логистиканың пайда болуы мен даму кезеңдері, логистиканы қолданудың экономикалық әсерінің қайнар көздері, жеткізілім тізбегінде логистикалық басқарудың тұжырымдамалық және әдіснамалық негіздері, логистикалық қызметті жоспарлау және талдау, кәсіпорында логистикалық қызметті ұйымдастыру мәселелері талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Саланың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Құқықтың мұнай, экологиялық, жер, қаржы, кәсіп-керлік салалары түсінігі: құқық салаларының мәні, әдісі, принциптері, жүйесі. Құқық салаларының мәні: құқықтық қатынастар субъектілерінің субъективті құқықтары мен заңды міндеттері, осы құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілері. Қолданыстағы заңнамада көзделген құқық бұзушылықтар үшін заңдық жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ақпаратты қорғау жүйесін модельдеу
  Несиелер: 5

  Сызықтық регрессиялық модельдер. Модельдің сенімділігін анықтау. Статистикалық гипотезаларды тексеру. Интеграцияланған жүйелік модельдеу ортасы. Сызықты емес модельдер. Параметрлерді анықтауға арналған тікелей іздеу әдісі. Сызықты емес модельдер. Параметрлерді анықтауға арналған симплекс әдісі. Модельдеу нәтижелерін өңдеу. Сызықты емес модельдердің параметрлерін анықтауға арналған Гаусс әдісі. Модельдеу нәтижелерін өңдеу. Параметрлерді анықтаудың градиент әдісі. Модельдеу нәтижелерін өңдеу. Дифференциалдық теңдеулермен сипатталған модель параметрлерінің анықтамалары. Модельдеу нәтижелерін өңдеу. Статистикалық және модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Маркетингтік коммуникациялар
  Несиелер: 5

  Тақырып тиімді маркетингтік коммуникацияны қалыптастыруды қамтиды. Интегралды маркетингтік коммуникацияның мәні қарастырылады, жарнамалық науқанның кезеңдері, сатуды жылжыту нысандары, жеке сатылымның ерекшеліктері, компанияның жағымды имиджін құру құралдары, сонымен қатар маркетингтік коммуникацияның негізгі құралдарындағы практикалық және ситуациялық тапсырмалар, жағдайлар мен сынақтар ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Стратегиялық маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс өндірістік және сауда компанияларының стратегиялық мінез-құлқына, негізгі кезекте маркетингтік стратегияларды таңдауға және стратегиялық мақсаттарға жету үшін оларды жүзеге асыру процесіне қатысты негізгі мәселелерді қарастырады. Кәсіпорынның дамуын стратегиялық жоспарлау алгоритмін құруға мүмкіндік беретін тұтас иерархиялық жүйе ретінде нарықтық және маркетингтік стратегияларды жіктеу. Қаржылық және маркетингтік көрсеткіштерді қолдана отырып, маркетингтік бақылауды жүзеге асырудың стратегиялық жоспарын әзірлеудің әдістемелік негіздері жеткілікті түрде егжей-тегжейлі қамтылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Саладағы іскери коммуникациялар
  Несиелер: 5

  «Өнеркәсіптегі іскери коммуникациялар» пәні іскерлік байланыстың әртүрлі аспектілері туралы тиісті ақпаратты қамтиды. Іскерлік қарым-қатынастың түрлері мен формалары қарастырылады, қарым-қатынастың негізгі компоненттері жүйеленеді және сипатталады, мысалы, вербальды емес ерекшеліктер, іскери риториканың әртүрлі формалары (презентациялар, келіссөздер, іскерлік хат алмасу, телефон этикеті), айла-тәсілдер, қақтығыстарды шешудің негіздері және т.б. Мәдениетаралық өзара іс-қимыл контекстінде іскерлік қарым-қатынасты, ақпараттық технологияны қолдана отырып іскерлік қарым-қатынас тақырыбын қарастыруға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мұнай нарығының стратегиялық маркетингі
  Несиелер: 5

  Курс мұнай нарығының стратегиялық маркетингінің маңыздылығын және оны бағалау әдістемесін, нарықтық мүмкіндіктердің стратегиялық болжамын, бағаны стратегиялық қалыптастыруды көрсетеді. Сондай-ақ, стратегиялық жоспарды әзірлеу, мұнай-газ нарығының стратегиялық менеджменті мен маркетингі саласындағы әртүрлі сарапшылар ұсынған компаниялардың өсуінің стратегиялық үлгілері сипатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мұнай кәсіпорнында маркетингтік қызметті ұйымдастыру//
  Несиелер: 5

  Маркетинг қағидаттарында жұмыс істейтін мұнай-газ кәсіпорнының басқару құрылымын қалыптастырудың негізгі тұжырымдамалары мен әдістемесі көрсетілген. Кәсіпорындағы маркетингтік қызметтің ұйымдық құрылымдарының түрлері, маркетингтік қызмет бөлімшелерінің негізгі міндеттері мен функциялары, маркетинг жүйесіндегі міндеттер, міндеттер, құқықтар мен міндеттердің бөлінуі, оның құрамы жан-жақты қарастырылады. пәнде маңызды орын маркетингтік зерттеулерді кәсіпорында жоспарлау және маркетинг негізінде өндірісті жоспарлау мәселелеріне беріледі. пәннің жеке модулі кәсіпорындағы интрапреневризацияны қалыптастырудың маркетингтік тұжырымдамасына арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мұнай және мұнай құбырларының маркетингтік коммуникациялары
  Несиелер: 5

  Тақырып тиімді маркетингтік коммуникацияны қалыптастыруды қамтиды. Интегралды маркетингтік коммуникацияның мәні қарастырылады, жарнамалық науқанның кезеңдері, сатуды жылжыту нысандары, жеке сатылымның ерекшеліктері, компанияның жағымды имиджін құру құралдары, сонымен қатар маркетингтік коммуникацияның негізгі құралдарындағы практикалық және ситуациялық тапсырмалар, жағдайлар мен сынақтар ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Өнімнің сапасын басқару
  Несиелер: 8

  Пән ISO 9000 сериялы халықаралық стандарттардың талаптарын ескере отырып, өнімдер мен қызметтердің қазіргі заманғы сапа менеджменті жүйесіне бағытталған.Өнімнің сапасын басқарудағы әлемдік тәжірибе жетекші Еуропа елдерінің мысалдары негізінде жинақталған. Сондай-ақ, кәсіпорынның сапа жүйесінің құрамы мен сертификациясы, сапаны басқарудың статистикалық әдістерін қолдану тәжірибесі туралы материалдар ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнай саласындағы маркетингті басқару
  Несиелер: 8

  Маркетингті ашық басқару жүйесі ретінде қарастырудың негізінде мұнай саласындағы маркетингтік менеджменттің мазмұнына жан-жақты сипаттама берілген. Пән маркетинг менеджментінің деңгейлеріне бағытталған; маркетинг жүйесі және оның функционалдық байланыстары; басқарушылық маркетингтік шешімдердің стратегиясы және маркетингтік микс параметрлері өнімді басқару, тауарды зерттеу, баға және жылжыту; маркетингтік бағдарламалар мен технологиялар; маркетинг және маркетингтік зерттеулер; Бақылау және бақылау маркетингтің сапасы мен тиімділігін бағалау; аудит.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнай нарығында сатуды басқару
  Несиелер: 6

  Пән мұнай нарығын сатуды басқарудың теориялық негіздерін ұсынады. Сатуды басқару процесі үш аспектіде қарастырылды: нарыққа сегментацияланған көзқарас негізінде сату арналарын қалыптастыру және басқару, компанияның сату бөлімінің басшылығы және сату персоналын басқару. Сату арналарын басқару процесінің кезеңдері толық сипатталған. Сату бөлімін құру, оның қызметкерлерін ынталандыру және бақылау процестері сипатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлемдік мұнай нарығы
  Несиелер: 8

  Курста мұнай мен мұнай өнімдерінің әлемдік нарықтарын терең зерттеу, мұнай нарығындағы физикалық және «қағаз» операциялардың барлық аспектілерін түсіну, соның ішінде іргелі және техникалық нарықтық талдау, мұнай өңдеу және оның мұнай өнімдерінің сапасына әсері, тәуекелдерді басқару, сауда операцияларын қаржыландыру, операциялық процедуралар, жұмыстар қарастырылған. бэк-офис, транзакцияларды құқықтық қолдау және тағы басқалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мұнай саласындағы бәсекелестердің қызметін талдау
  Несиелер: 8

  Оқу курсы мұнай нарығындағы бәсекелестердің қызметіне талдау жасау, бәсекелестікті бағалау әдістері және оның негіздемесі, стратегиялық бәсекелестік талдаудың практикалық аспектілері қарастырылады. Бәсекелестік ортаны зерттеу әдістері келтірілген. Бәсекелестерді бағалау әдістері, бәсекелестердің өнімді және бағаларды коммуникативті және маркетингтік қызметін талдау әдістері сипатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Сауда жобаларын басқару
  Несиелер: 6

  Пәнде сауда жобалары қызметінің теориялық негіздері, сауда жобалық қызметінің технологиясы (жобаның өмірлік циклі), оның негізгі кезеңдері, жобаның институционалды ішкі жүйелерін басқару, жобаны құрудың әдістері мен құралдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Киберқауіпсіздікті басқару
  Несиелер: 8

  Ақпараттық қауіпсіздік түсінігі. Ақпараттық қауіпсіздік мәселесінің маңыздылығы мен күрделілігі. Компьютерлік жүйелердегі қауіптер. Негізгі анықтамалар және қауіптердің жіктелуі. Қол жетімділіктің ең көп таралған қауіптері. Мемлекеттік деңгейде ақпараттық қауіпсіздік. Қорғау. Мемлекеттік деңгейде ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттық қауіпсіздіктің заңнамалық деңгейі. Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы стандарттар мен ерекшеліктер. Ақпараттық қауіпсіздіктің процедуралық деңгейі. Ақпараттық қауіпсіздік пен бағдарламалық қамтамасыздандырудың негізгі шаралары. Идентификация және аутентификация, қол жеткізуді басқару. Қол жеткізуді басқару: негізгі түсініктер, рөлге негізделген қол жетімділікті басқару, Java ортасында қол жеткізуді басқару, үлестірілген объектілік ортада қол жеткізуді басқаруға болатын тәсіл.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Бизнес тауарлар мен қызметтер нарығын талдау
  Несиелер: 8

  Бизнесті талдаудың теориялық негіздері, міндеттері мен мазмұны, оның әдістері мен құралдары қарастырылады. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің инновациялық және тұрақты дамуын басқару мақсатында бизнесті талдауды қолданудың негізгі әдістемелік ережелері ашылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлемдік сауда нарығы/
  Несиелер: 8

  Оқу процесі қазіргі уақытта тұрақсыздық жағдайында дамып келе жатқан халықаралық сауданы шолуды, негізгі тауарлық нарықтарды (мұнай, газ, металдар, ауылшаруашылық өнімдері, машина жасау өнімдері) талдауды көрсетеді. Ұсынылып отырған курс коммерциялық, логистикалық, маркетингтік, жарнамалық және сауда-саттық қызметтің өзара байланысына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының тауарлармен әлемдік саудадағы жағдайына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Маркетингтік инновацияны басқару
  Несиелер: 8

  Курс инновациялық нарықтың жұмыс істеуін қарастырады, әсіресе оның қатысушыларының қарым-қатынасы, кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастырудағы маркетингтің рөліне ерекше назар аударылады, инновациялық жобаларды басқаруда және инновацияларды беруде маркетингтік тәсіл қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Мұнай- газ саласындағы инновациялық жобалардың маркетингі
  Несиелер: 8

  Пән өмірлік циклдің әртүрлі кезеңдеріндегі инновацияларды маркетингтік қолдаудың бағыттарын ашады, сонымен қатар мұнай-газ саласындағы инновациялық өнімдер мен инновациялық процестерді маркетингтік қолдаудың барлық процестерін ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 8
 • Код ON1

  Нарықтың, тауардың және оның ассортиментінің, тұтынушылардың конъюнктурасын және олардың мінез-құлқын білуін қолдану

 • Код ON2

  Кәсіпорынның маркетингтік ортасын білу, оның зияткерлік, технологиялық және өндірістік әлеуетін бағалау, әлсіз және күшті жақтарын анықтау

 • Код ON3

  Мұнайды және өзге де тауарларды (қызметтерді) өндіруге, тасымалдауға, сатуға байланысты компанияның маркетингтік саясатын түсіну, әзірлеу)

 • Код ON4

  Тауарлар мен қызметтердің сапасын арттыру және тұтынушылық қасиеттерін жақсарту жөнінде ұсынымдар әзірлеу

 • Код ON5

  Талдау. Сұранысты қалыптастыру және өткізуді (сатуды) ынталандыру жөніндегі Маркетингтік коммуникациялар жүйесін құру.

 • Код ON6

  Маркетингтік қызметті ақпараттық қамтамасыз етуді құру және жетілдіру

 • Код ON7

  Синтез. Тарату арналарын таңдау, тауар қозғалысы мен сату жүйесін ұйымдастыру.

 • Код ON8

  Бағалау. Кәсіпкерлік қызметтің, пайда мен табыстардың тиімділігін қамтамасыз ету, тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

Top