Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B01202 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, педагогикалық анимация в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі мен ерекшеліктері. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Үздіксіз білім беру жеке тұлғаны дамытудың шарты ретінде. Педагогикалық кәсіптің жалпы сипаттамасы. Тәрбиешінің педагогикалық іс – әрекеті және оның тұлғасы. Педагогикалық білім беру жүйесі. Педагогті кәсіби дайындаудағы құзыреттілік тұрғысының мәні. Жоғары педагогикалық білім беру жүйесіндегі педагогикалық практика. Тәрбиешінің жобалау – зерттеу іс – әрекеті – болашақ ұстаздардың шығармашылық әлеуетін дамыту құралы. Педагогикалық қарым – қатынас – педагогикалық үдеріс субъек����ілерінің өзара әрекеттесулерінің негізі ретінде. Педагогтың сөйлеу мәдениеті-кәсіби іс-әрекет жетістігінің шарты ретінде. Үздіксіз білім беру жағдайындағы өзін-өзі тәрбиелеу және оның педагогтың кәсіби қалыптасуындағы рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тәрбиешінің кәсіби қызметінің негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі тәрбиешінің кәсіби қызметінің сипаттамасы. Тәрбиешінің кәсіби шеберлігі. Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас жүйесі. Балабақша тәрбиешісі қызметіндегі педагогикалық қарым-қатынас. Мектепке дейінгі мекеме тәрбиешісінің психологиялық-педагогикалық құзыреттілігі. Педагогтың кәсіби дамуы және қалыптасуы. Тәрбиеші және балалар. Педагог пен балалардың өзара түсіністігі мен байланысы. Оқу-тәрбие үрдісіндегі жеке көзқарас. Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісінің педагогикалық іс-әрекетінің нәтижесін диагностикалау. Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісінің кәсіби қызметін нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету. Балабақшада оқу-тәрбие үрдісін жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиенасы
  Несиелер: 4

  Кіріспе. Онтогенез заңдылықтары. Тірек-қимыл жүйесінің дамуы. Жүйке жүйесінің дамуы. Жоғары жүйке əрекеті жəне оның баланың осіп-дамуы барысында қалыптасуы. Сенсорлық жүйелердің дамуы. Эндокриндік жүйенің дамуы. Қанның жастық ерекшеліктері жəне жүрек-қан тамырлары жүйесінің дамуы. Тыныс алу жүйесінің дамуы. Ас қорыту жүйесінің жасқа сай анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері. Зат пен энергия алмасуының жастық ерекшеліктері. Сыртқа шығару жүйесі мен терінің жастық ерекшеліктері. Балалардың дамуының əлеуметтік факторлары. Мектепке бейімделу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі педагогиканың қалыптасуы мен даму тарихы
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі педагогиканың шет елдегі ғылым ретінде даму тарихы. Вальдорф педагогикасы. Кеңестік мектепке дейінгі білім беру жүйесі. Мектепке дейінгі білім берудің қазіргі жағдайы. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік конференциясы. "Балапан" бағдарламасы, ЮНИСЕФ стандарттары. ҚР мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика тарихы
  Несиелер: 5

  Алғашқы қауымдағы тәрбие.Тәрбиенің пайда болуы. Ежелгі мектеппен тәрбие. Орта ғасыр дәуіріндегі тәрбиемен мектеп және педагогикалық ойлар. Батыс Европа елдеріндегі мектеппен тәрбие (XVIIғ. ортасы - XVIIIғ. аяғы). Батыс Европа елдеріндегі XIX –XX мектеппен тәрбие. Х-XVIIIғ. Ресейдегі ағарту, тәрбие, білім беру және мектеп және педагогика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Community Service
  Несиелер: 3

  Оқыту мақсаттарына және мазмұның стандарттарына қол жеткізу үшін қоғамға оқу стратегиясы ретінде қызмет ету. Өзі және қоғаммен қарым-қатынасы туралы Рефлексия. әртүрлілік пен өзара сыйластық түсінігі. Тәлімгерлердің басшылығымен қоғамға қызмет ету тәжірибесін жоспарлау, іске асыру және бағалау. Алға қойылған мақсаттарға жетудегі іске асыру және прогрестің сапасын бағалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік дағдылар негіздері
  Несиелер: 5

  Бизнес-ойлау психологиясы. Стартап, ШОБ және мемлекетік қолдау шаралары. Бизнес-идеяны таңдау. Нарықты зерттеу. Маркетинг негіздері. Өткізу нарықтары. Бизнес-жоспарлау негіздері. Бизнес-жобаның техника-экономикалық негіздемесі (ТЭН), қаржылық моделі. Салық режимдерінің ерекшеліктері. Бизнесті құқықтық сүйемелдеу. Бизнес-жобаны қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және парасаттылық негіздері
  Несиелер: 5

  Осы пән мемлекет және құқық теориясын, конституциялық құқығын, азаматтық құқығын, әкімшілік құқығын, еңбек құқығын, салық құқығын, қаржы құқығын, кәсіпкерлік құқығын, отбасы құқығын, еңбек құқығын, процестік құқығын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін, қалыптастыру мәселелерін зерделеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі білім берудегі денсаулық сақтау технологиясы
  Несиелер: 5

  Студенттерді білім беру жүйесіндегі денсаулық сақтаудың тұжырымдамалық негіздерімен таныстыру, салауатты өмір салты дағдыларын тәрбиелеуді ұйымдастыру бойынша әдістемелерді оқу; денсаулықты сақтаудың педагогикалық және психогигиеналық технологияларын және оларды оқу практикасында қолдану мүмкіндіктерін оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ерте жас даму педагогикасы
  Несиелер: 4

  Балаларды ерте жастағы оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздері. Ерте жастағы және мектепке дейінгі кезеңдегі психологиялық маңыздылығы. Қазіргі білім беру сатысында ерте балалықты педагогика. Кішкентай балалардың нейропсихологиялық даму ерекшеліктері. Балалардың ерте жаста болғандағы физикалық дамуы мен денсаулығы. Баланың танымдық-сөйлеу дамуы. Баланың әлеуметтік-жеке дамуы. Ерте жастағы балалардың көркемдік-эстетикалық дамуы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педиатрия негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі білім беру кеңістігінде Денсаулық сақтау педагогикасының қажеттілігі мен өзектілігі. Ақпараттық қоғам дамуының негізгі үрдістерінің сипаттамасы. Халықтың денсаулығы қазіргі өркениеттің жаһандық мәселесі ретінде. Білім беру жүйесі және өскелең ұрпақ денсаулығының нашарлауы. Қоғам мен мемлекеттің білім беру жүйесіне әлеуметтік тапсырысы. Білім берудің заманауи гуманистік парадигмасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі
  Несиелер: 4

  Тақырып мазмұны салалардан, тақырыптардан, тақырыпшалардан және қарым-қатынастың типтік жағдаяттарынан тұратын танымдық-лингвомәдени кешендер түрінде ұсынылған Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы (С1). Мамандық бойынша пән саласы мазмұнының ағылшын тілінде сипаттамасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогикалық кәсіпке кіріспе. Педагогиканыңтеориялық-əдіснамалықнегіздері. Тұтаспедагогикалықүдерістіңтеориясы мен практикасы. Тұтаспедагогикалықүдерістіңжүйеқұрушыкомпоненттері. Тұтаспедагогикалықүдерістегітəрбие. Оқыту–тұтаспедагогикалықүдерістіңқұрамдыбөлігі. Білім берудегі менеджмент. Қашықтықтан оқыту жүйесінде жоспарлаудың әдістемесі мен технологиясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім беру менеджменті
  Несиелер: 5

  Білім беру мекемелерін басқарудың жүйелі тәсілі. .Кәсіби білім беру мекемелерінің басқармасы. Білім беру мекемелерін басқарудың принциптері, функциялары мен әдістері. Нарықтық экономика жағдайында оқу орнының Даму стратегиясы. Білім беруді басқарудағы жаңа ақпараттық технологиялар

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Отбасы тәрбиелеу педагогикасы және отбасылық кеңес беру практикум
  Несиелер: 5

  Адамның психикалық дамуының жалпы заңдылықтарын; онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде жеке тұлғаның қалыптасуын; әртүрлі жас кезеңдеріндегі іс-әрекеттің жетекші түрлерін; жеке тұлғаның дамуындағы ерекше ісіктер, тұрақты және сыни кезеңдерді; мектепке дейінгі жастағы, мектеп оқушысының, жасөспірімдердің, ересек және егде адамдардың психологиясының ерекшеліктерін білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік психологиясы және практикум
  Несиелер: 5

  Онтогенездегі адамның психикалық дамуының ерекшеліктері туралы түсінік береді. Курс Жас динамикасын түсінуге, туғаннан бастап қарттыққа дейінгі өмір жолының әртүрлі кезеңдерінде жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының негізгі заңдылықтары мен факторларын түсінуге мүмкіндік береді. Адамның психикалық дамуының жалпы заңдылықтарын; онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде жеке тұлғаның қалыптасуын; әртүрлі жас кезеңдеріндегі іс-әрекеттің жетекші түрлерін; жеке тұлғаның дамуындағы ерекше ісіктер, тұрақты және сыни кезеңдерді; мектепке дейінгі жастағы, мектеп оқушысының, жасөспірімдердің, ересек және егде адамдардың психологиясының ерекшеліктерін білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялар
  Несиелер: 5

  Педагогикалық инновациялар туралы түсінік. Мектепке дейінгі педагогикада инновацияларды қолдану. Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық тәсілдер. Инновациялық технологиялардың сипаттамасы. Ерте оқыту технологиялары. Денсаулық сақтау технологиялары. Ойын технологиялары. Балабақшада пәндік-дамыту ортасын құру технологиясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты студенттердің кәсіби бағытталған тілдерді қазіргі заманғы технологиялардың теориялық және практикалық негіздерін оқып, сала бойынша анықтамалар мен ұғымдарды тұжырымдаудың практикалық дағдыларын меңгеруі, шет тілінде жарияланған кәсіби мәтіндерді түсіну және талдай білуі болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 3

  Өмір сүру ортасының қазіргі жағдайы мен жағымсыз факторлары, биоэкология, биосфера және адамзат, "адам-тіршілік ету ортасы" жүйесіндегі қауіпсіздік мәселелері, табиғи техногендік және әскери сипаттағы төтенше жағдайлар, адамның тіршілік ету ортасымен өзара іс-қимыл қауіпсіздігін қамтамасыз ету; зиянды және қауіпті факторларды сәйкестендіру; қауіпсіздікті арттыру құралдары мен әдістері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі педагогика
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі білім берудің пәні, міндеттері, мәселелері. Мектепке дейінгі педагогика санаты. Мектепке дейінгі дидактика. Мектепке дейінгі балалар қызметінің негізгі түрлері, олардың сипаттамасы, жас топтарында ұйымдастыру әдістемесі. Мектепке дейінгі балалардың ойын қызметі. Балабақшада пәндік-дамытушылық ортаны құру принциптері, оқытудың және дамытудың инновациялық әдістері. "Мектепке дейінгі ұйым – бастауыш мектеп. Мектепке дейінгі ұйым мен отбасының өзара іс-қимылы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі мекемелердегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қазіргізаманғықиынжәнеқарама-қайшыөмірменбейненіңжағдайытәрбиетәжірибесінерекшеөзектілікпенекітәрбиемәселелеріменайналысатынмамандардыдайындаудағыпроблемалар1) кадрлардығылымидаярлаудеңгейінарттыру;әдістемелікқамтамасызетуқазіргізаманғытәрбиепроцесін.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың - қатынастық қабілеттерін дамыту
  Несиелер: 6

  4-5 жастағы тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктерінің сипаттамасы. 5-6 жастағы тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктерінің сипаттамасы. Баланың коммуникативтік қабілеттерінің қалыптасуының негізгі көрсеткіштері. Сөйлеу тілінің диалогтық нысанын және коммуникацияның вербалды құралдарын дамыту және жетілдіру. Коммуникация бойынша басқа серіктестердің назарын аудару үшін тәсілдер спектрін кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі балалардың тіл дамыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Сөйлеу қызметі процесс ретінде. Сөйлеу әрекетінің негізгі түрлері. Сөйлеу әрекетінің түрі ретінде оқу. Мектепке дейінгі балалардың тілдік дамуы бойынша жұмыстың заманауи жүйесі. Сөйлеу мәдениеті-сөйлеу қызметінің мәдениеті. Тіл мәдениетінің басты механизмі ретінде. Тілдік нормалар. Сөйлеу қателіктері, оларды түзету. Сөйлеудің коммуникативтік қасиеттері. Сөйлеу этикеті түсінігі.Қазақ тілінде латын алфавитін оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың логикалық ойлауын дамытудың белсенді әдістері
  Несиелер: 5

  Оқу үрдісінде көп, сан және есеп туралы балалардың түсінігін дамыту. Мектепке дейінгі кіші жастағы (2 жастан 4 жасқа дейін) балалардың сандық түсініктерін қалыптастыру әдістемесі. Мектепке дейінгі орта жастағы (4 жастан 5 жасқа дейін) балалардың сандық түсініктерін қалыптастыру әдістемесі. Мектепке дейінгі ересек жастағы балаларда сандық түсініктерді қалыптастыру әдістемесі (5 - тен 7 жасқа дейін). Заттардың көлемі және оларды өлшеу туралы балалардың түсінігінің ерекшеліктері. Бала бақшаның әр түрлі жас топтарында заттардың көлемімен және шамаларды өлшеумен балаларды таныстыру әдістемесі. Мектепке дейінгі балаларды кеңістікте бағдарлауға оқыту әдістемесі. Бала бақшаның әр түрлі жас топтарында уақыт бағдарын қалыптастыру әдістемесі. Геометриялық фигуралар мен заттардың формасы туралы балаларды таныстыру ерекшеліктері. Балабақшаның әртүрлі жас топтарында геометриялық фигуралармен және заттардың түрлерімен таныстыру әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалардың жазғы демалысы
  Несиелер: 5

  Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру әдістері. Демалыс кезеңінде балалардың демалысын, сауықтыруын, бос уақытын және жұмыспен қамтылуын ұйымдастырушылық-құқықтық қамтамасыз ету. Жазғы сауықтыру лагеріндегі жұмыс ерекшеліктері. Бос уақытты ұйымдастыру, жоспарлау, әдістері. Жас ерекшеліктері, олардың кеңесші жұмысындағы есебі. Жазғы демалыс кезінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Жазғы демалысқа арналған бағдарламаларды жобалау ерекшеліктері. Жазғы демалыстың тиімді тәжірибесіне шолу. Ата-аналармен қарым-қатынас. Ұжымда қолайлы климат құру. Жанжалдарды шешу жолдары. Лагерь жағдайында баланы өмірге бейімдеуге көмектесу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркем әдебиетті оқыту әдістемесі және мәнерлеп оқу бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Сөйлеу техникасы және оның компоненттері. Сөйлеу мәнерлілігі құралдары. Мәтіннің әдеби және орындаушылық талдауы. Ерте және мектеп жасына дейінгі балаларға арналған көркем шығармаларды орындау. Фольклорлық шығармаларды орындау. Өлең шығармаларын орындау. Мектепке дейінгі балалар үшін прозалық шығармаларды орындау. Балаларға арналған ойын-сауық көріністерінің түрлері. Мектепке дейінгі балалардың театрланған қызметі. Мектепке дейінгі балаларға арналған көркем шығармаларды сахналау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалар әдебиеті
  Несиелер: 5

  Курс аяқталғаннан кейін студенттер балалар әдебиетінің қалыптасу және даму тарихының ерекшеліктерін, балалар әдебиетінде қолданылатын бейнелі мәнерлілік құралдарын, тақырыптарын, кейіпкерлерін, функциялардың ерекшеліктерін білу және тәжірибеде қолдана алады. Негізгі тақырыптар: Балалар әдебиеті жалпы әдебиеттің бір бөлігі ретінде. Балаларға арналған әдебиеттің қалыптасу және даму тарихы. Шағын фольклорлық жанрлар. Балалар фольклоры. Халық ертегісі және оның идеялық-көркемдік ерекшеліктері. Балаларға арналған Поэзияның тән ерекшеліктері. Балалар жазушыларының бейнесіндегі табиғат пен жануарлар. Шытырман әдебиет және фантастика. Әлемдік балалар классикасы өнердің басқа жанрларында.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  Курсқа кіріспе. Кәсіби мәдениет және кәсіби тіл. Тілдік норма. Кәсіби тіл жалпы ұлттық тілді жүзеге асырудың нұсқасы ретінде. Кәсіби сөйлеу ерекшеліктері. Арнайы кәсіби бағытталған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда қолдану. Кәсіби дискурс түрлері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру және мектепке дейінгі балалардың сенсорлық дамуы бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі балалардың ҚМТҚ және мектепке дейінгі балалардың сенсорлық дамуы бойынша практикум әдістемесі пәні. Мектепке дейінгі балалардың ҚМТҚ теориялық негіздері. Математикалық түсініктер. ҚМТҚ әдістемесінің қалыптасуы. Мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытуды ұйымдастыру. Әртүрлі жастағы балаларды жиынмен таныстыру. Балаларда сандар туралы білімді қалыптастыру, есепті оқыту. Сандармен танысу, 20 шегінде есеп. Есептеу қызметі, арифметикалық есептерді шешуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі балалардың сауаттылыққа оқыту әдістемесі және каллиграфия бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі жастағы балалардың: "тыңдау – сөйлеу"; "оқу – жазу"дағдыларын дамыту. Оқыту звуковому талдау. Сөздің дыбыстық құрамы. Сөздік стрессті ажыратуға үйрету. Фонематикалық есту қабілетін дамытуға арналған ойын тәсілдері. Қолдың ұсақ моторикасын дамыту. Ұғыммен танысу: сөз. Ұсыныс. Мәтін. Сөз схемасы. Әліппе негізінде оқу және жазу негіздері. Әріптер элементтерін жазуды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі инклюзивтік білім беру
  Несиелер: 5

  Білімалушылардың ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, оларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту туралы білім жүйесін қалыптастыру процесі. Инклюзивті (енгізілген) білім беру жағдайында мектепке дейінгі балаларды оқыту мен дамытудың негізгі психологиялық-педагогикалық мәселелерін зерттеу. Инклюзивті практиканы қалыптастыру барысында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқыту және диагностикалау әдістері мен технологиялары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепке дейінгі жастағы балаларды табиғатпен таныстырудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді мектепке дейінгі білім беру стандарттарының талаптары негізінде тірі және жансыз табиғат бірлігі негізінде қоршаған орта, оның табиғаты туралы бастапқы түсініктерді қалыптастыру бойынша мектепке дейінгі балалармен жұмысты ұйымдастыруға дайындауға бағытталған .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балаларды мектепке дайындаудың педагогикалық-психологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Мектептің жетілуі туралы түсінік. Баланың мектепке дайындығының құрылымы. Жалпы және арнайы дайындық. Мектепке дайындық диагностикасы. Баланы жүйелі түрде мектеп оқуға дайындау мазмұны. Оқу мотивациясын қалыптастыру. Каллиграфия негіздері мен сауаттылыққа үйрету. Әлем суретін қалыптастыру. Ой-өрісінің дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бала-бақшадағы экологиялық тәрбие
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны дағдыларды меңгеруге көмектеседі мектепке дейінгі жастағы балаларды экологиялық тәрбиелеу экологиялық түсініктерді қалыптастыру; табиғатқа субъективті көзқарасты қалыптастыру; мектепке дейінгі білім беру стандарттарына сәйкес Табиғатта экологиялық бағдарлы мінез-құлықтың іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балабақшадағы театырландырылған әрекетінің ұйымдастырылуы
  Несиелер: 3

  Студенттерде мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасауда театрландырылған қызметтің әртүрлі түрлерін қолдану саласында білім жүйесін қалыптастыру. Театр тарихы, оның түрлері және қоғам өміріндегі тағайындалуы. Театр-ойын әрекетінің түрлері мен формалары. Әр түрлі жас кезеңдерінде мектепке дейінгі балалармен театрландырылған іс-әрекетті ұйымдастыру бойынша жұмыстың мазмұны. Мектепке дейінгі балалармен спектакль жасау ерекшелігі. Театрланған қызмет бұрышын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелеу қызметі бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Балалардың бейнелеу әрекетінің ерекшеліктері. Әдіс-тәсілдері. Сабақтың түрлері және ұйымдастырылуы. Сурет салу. Мүсіндеу. Аппликация. Конструкциялау. Балаларды өнер туындыларымен таныстыру әдістемесі. Балабақшаның әр жастағы топтарында оқу қызметін ұйымдастыру үшін көрнекі құралдар, дидактикалық материалдар және т. б. дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балалар мерекелерінің режиссурасы мен сценарийі
  Несиелер: 3

  Мақсаты: балалар үшін демалыстарды ұйымдастыру және өткізу технологиялары бойынша дағдыларды қалыптастыру; балалармен және жасөспірімдермен жұмыс істеуге маманданған режиссер мен сценаристтің тұлғасын дамыту; Сахна өнерінің негізгі ережелері режиссура теориясын, К.Станиславскийдің жүйесін және алған білімдерін өздерінің кәсіби қызметінде пайдалану арқылы (қоршаған өмірден алынған материалдарды, өнер туындыларын, әдебиет, музыка, бейнелеу өнері, бұқаралық ақпарат құралдарын іздеуде, таңдауда және өңдеуде) пайдалану. басқалармен байланыс). Балалар мерекесінің режиссерлік және драмалық өнерінің көркемдік және өзіндік ерекшеліктері. - Балалар кеш��ерін ұйымдастырудағы режиссура мен әзірлемесін дамытудың қазіргі тенденциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелеу қызметінің теориясы мен әдістемесі және құрастыру бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Бейнелеу өнерінің теориясы мен тарихы негіздерімен таныстыру.Балаларды көркемдік тәрбиелеу әдістеріне оқыту. Сурет салуда, аппликацияда және құрастыруда бейнелеу-мәнерлі құралдарды қолдану дағдылары мен біліктерін қалыптастыру. Бейнелеу өнеріне оқытудың әдістері мен тәсілдері. Бейнелеу қызметі бойынша сабақтардың түрлері мен ұйымдастырылуы. Сурет салу. Мүсіндеу. Аппликация. Конструкциялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаратылыстану негіздері және балабақшада оқыту әдістемеесі
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі жастағы балалардың экологиялық білім берудің теориялық негіздері. Мектепке дейінгі балалардың экологиялық тәрбиесінің мазмұнын құрудың ғылыми негізі, Өсімдіктер мен жануарлар тірі табиғат бірлігі және дүние тану пәні ретінде. Мектеп жасына дейінгі балалардың өсімдіктер мен жануарлардың сыртқы ортамен өзара байланысы туралы түсініктерін қалыптастыру Мектепке дейінгі балалардың тірі табиғаттағы алуан түрлілігі туралы түсініктерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қоршаған ортамен және экологиялық негіздерімен танысу әдістемесі
  Несиелер: 4

  Мектепке дейінгі жастағы балалардың экологиялық білім берудің теориялық негіздері. Мектепке дейінгі балалардың экологиялық тәрбиесінің мазмұнын құрудың ғылыми негізі, Өсімдіктер мен жануарлар тірі табиғат бірлігі және дүние тану пәні ретінде. Мектеп жасына дейінгі балалардың өсімдіктер мен жануарлардың сыртқы ортамен өзара байланысы туралы түсініктерін қалыптастыру Мектепке дейінгі балалардың тірі табиғаттағы алуан түрлілігі туралы түсініктерін дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Демалыс іс-шараларын дайындау және өткізу технологиясы
  Несиелер: 5

  Балалардың мазмұнды қызықты және пайдалы бос уақытын ұйымдастыру. Іс-шараларға қатысуы үшін қолайлы жағдайлар жасау. Балалардың шығармашылық және жеке қабілеттерін жүзеге асыру, көркемдік ойлау, эстетикалық талғамын дамыту, әсем сезімдерін тәрбиелеу. Қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру, балалардың қарым-қатынас қажеттілігін қанағаттандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық хатты зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқи отырып, студенттер зерттеуді ұйымдастыруды, жоспарлауды және жүргізуді меңгереді; академиялық жазу негіздерін, дидактикалық құралдарды қолдана отырып, тапсырмаларды, оқу құралдарын, ғылыми мақалалар мен мерзімді басылымдардың материалдарын зерттеу және талдау бойынша өзіндік жұмысты ұйымдастыру дағдылары; есеп дайындау және мұғалімдермен сөйлесу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балабақшадағы музыкалық-ырғақтық сабақтарды өткізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Баланың жалпы музыкалық дамуы үшін музыкалық-ырғақтық қозғалыстардың маңызы. Музыка мен қозғалыстың өзара байланысы. Музыкалық-ырғақтық қозғалыстың міндеттері. Музыкалық-ырғақтық Дағдылар мен мәнерлі қозғалыс дағдыларының негізгі топтарының сипаттамасы.Әр түрлі музыкалық-ырғақтық қозғалыстардың ерекшеліктері (дене шынықтыру, хореографиялық, бейнелі-драматургиялық) және олардың музыкамен байланысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы мектепке дейінгі педагогика
  Несиелер: 3

  Арнайы білім беру жүйесі тәрбиешінің кәсіби қызметі және жеке тұлғасы. Арнайы мектепке дейінгі педагогика негіздері. Арнайы білім берудің ерекше білім беру қажеттілігі мен мазмұны. Арнайы білім беру принциптері. Арнайы білім берудің технологиялары мен әдістері. Оқытуды ұйымдастыру және түзету-педагогикалық көмек түрлері. Түзету-білім беру процесін қамтамасыз ету құралдары. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға мектепке дейінгі білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бос уақытын іс-шаралармен көркем безендіру практикумы
  Несиелер: 5

  Мейрамды ұйымдастыру контексінде көркем мәнерлілік құралдарын зерттеу, олардың тән ерекшеліктерін анықтау. Интерьер мен сыртқы элементтер. Сәндік құралдарды қолдану, түс, жарық. үй-жайлардың интерьер дизайны. Сахнаның безендірілуі. Драмалық негізді (сценарийді) жазу кезінде де, әр түрлі театрлық немесе мерекелік формаларды құру кезінде де сіздің көркемдік мақсатыңызды іске асыру мүмкіндігі. Көпшілік театрландырылған іс-әрекеттердің сценарийі мен режиссурасын әзірлеу ерекшеліктерін анықтау. Қазіргі заманғы жаппай мереке құру кезінде жаңа технологиялық құралдарды пайдалануды қарастыру. . Жаңа мультимедиялық технологияларды пайдаланудың шығармашылық тәсілдерін қалыптастыру және оларды жүйелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім беруде робототехниканы қолдану технологиясы
  Несиелер: 5

  Мектепке дейінгі білім берудегі лего технологиялар және робототехника. Дизайн мен технологияны біріктіру. Білім беру салаларын біріктіру. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған компьютерлік оқу бағдарламалары, олардың сипаттамалары. Балалар ғимараттарына қарапайым талдау. Дизайн бойынша. Қарапайым сызбалар мен сызбаларға сәйкес дизайн (С. Леон Лоренцо, В.В. Холмовская). Шарт бойынша дизайн. Сыныптағы мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық және дербестігін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру әдістемесі және мектепке дейінгі балалардың қауіпсіз мінез-құлық негіздері
  Несиелер: 5

  Дене тәрбиесі теориясының пәні мен негізгі ұғымдары. Дене тәрбиесінің міндеттері. Дене тәрбиесі процесінде оқыту және даму негіздері. Туғаннан жеті жасқа дейінгі балалардың жас ерекшеліктері. Дене тәрбиесі құралдары. Гимнастика, ережелермен қозғалмалы ойындар және спорт, ойындар, жалпы дамыту жаттығулары.Мектепке дейін оқыту -да дене тәрбиесін ұйымдастыру түрлері. Дене жаттығуларының жіктелуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі білім берудегі тьюторлық
  Несиелер: 3

  Тьюторлық туралы түсінік. Инклюзивті орта түсінігі және ерекшеліктері. Білім алушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту туралы білім жүйесін қалыптастыру процесі. Инклюзивті (қосылған) білім беру жағдайында оқушыларды оқыту мен дамытудың негізгі психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін зерделеу. Инклюзивті практиканы қалыптастыру барысында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқыту және диагностикалау әдістері мен технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепке дейінгі балаларды музыкалық тәрбиелеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ноталық хат. Әуен және оның құрылымы. Ритм және метр. Лад және тональность. Интервалдар, олардың мәнерлі мәні. Аккордтар, олардың мәнерлі мағынасы. Музыкалық формалар. Фактура. Академиялық музыка Жанры. Халық музыкасының жанрлары. Қазақ дәстүрлі музыка Жанры. Тұлғаның рухани мәдениетін қалыптастырудағы музыканың өнер түрі ретіндегі рөлі. ҚР музыкалық-эстетикалық тәрбие жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Студенттің ғылыми қызметі. Ғылыми-педагогикалық зерттеу, оның әдіснамалық принциптері. Ғылыми ізденістің бастапқы кезеңі ретінде зерттеу мәселесі мен тақырыбын анықтау. Ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу және алынған ақпаратты өңдеу әдістемесі. Қорытынды эксперимент жүргізу әдістемесі. Педагогикалық эксперименттің қалыптасатын және бақылау кезеңдерін жүргізу әдістемесі. Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері. Студенттікстартап: түсінігі, мәні, келешегі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды шахмат ойыны негіздеріне оқытудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Шахматты оқыту әдістемесін, шахмат сабақтарын өткізу әдістерін және мектеп жасына дейінгі балалар үшін шахматтан білім беру бағдарламасын әзірлеу. Шахмат ойынының негізгі түсініктері, категориялары мен ережелері, оның пайда болу тарихы. Мектеп жасына дейінгі балаларды шахмат ойынын оқытудың мақсаттары мен міндеттері. Шахматтың негізгі категориялары. Мектепке дейінгі жастағы шахмат ережелерін және оны ұйымдастырудың принциптерін түсіндіру ерекшеліктері. Мектеп жасына дейінгі шахматты оқытудың сюжеттік принципі. 3 жастан 7 жасқа дейінгі шахмат ойынына деген қызығушылықты қалыптастыру және дамыту әдістері Сабақтың ұзақтығы мен жиілігіне, шахмат сабағы процесінде мектеп жасына дейінгі балалардың белсенділігіне қойылатын талаптар. Шахматты оқытудың ойын әдістерін қолдану ерекшеліктері. Шахмат ойынының әртүрлі формалары. Мұғалім мен оқушылардың белсенді өзара әрекеттестік принципі бойынша сабақтардың құрылысы. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған шахмат сабағының элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балабақшада пәндік-дамытушылық қол жетімді ортаны ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Балалар қызметі таза вербалды деңгейде, пән ортасынан тыс толыққанды болуы мүмкін емес, әйтпесе балада жаңаны тануға ұмтылу жоғалады, апатия мен агрессия пайда болады. Сол сезім ата-аналарда да пайда болады, пән ортасы жаман, сұр және тартымсыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған сауықтыру дене тәрбиесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу ЕДШ негізгі ұғымдары мен терминдерімен, емдік дене шынықтырудың әдістемелік негіздерімен, оңалтудың заманауи әдістемелерімен, ЕДШ әдістерімен, сабақ жоспарын құру алгоритмдерімен, балабақшадағы ЕДШ түрлі әдістемелерін тәжірибеде қолдану туралы таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қосымша білім беру тарихы
  Несиелер: 5

  Үздіксіз білімнің даму тарихы. Қазақстан Республикасындағы үздіксіз білім беру жүйесі. Тарихи және қазіргі технологиялық процестер. Мектеп жасына дейінгі балаларға қосымша білім беру бағыттары. Қосымша мектепке дейінгі білім беру ерекшелігі. Нормативтік қолдау. Шындықтың құбылыстары мен образдарын жинау, талдау, синтездеу және түсіндіру, әртүрлі театрлық немесе мерекелік нысандарды құру үшін өз байқауларын экспрессивті құралдармен бекіту мүмкіндігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби терминологияны және академиялық жазуды меңгерген; коммуникациялық дағдыларды игерген; мектепке дейінгі жастағы балалардың тыңдаудың кіріктірілген дағдыларын – сөйлеу, лингвистикалық қабілетін қалыптастырады.

 • Код ON2

  Математикалық және цифрлық сауаттылықты жетік біледі, АКТ-ны және ҚОТ (қашықтықтан білім беру технологиясы) біледі, кәсіби қызметінде қолданады;

 • Код ON3

  Мәдениеттану, әлеуметтану, экономика және кәсіпкерлік саласындағы білімді түсінеді және пайдаланады; еріктілік қызметке қатысады; парасаттылық және академиялық адалдық қағидаттарын сақтайды.

 • Код ON4

  Мектепке дейінгі жастағы балалардың дамуының типтік және типтік емес заңдылықтарын біледі, түсінеді және оларды кәсіби қызметте ескереді; педагогикалық этиканы сақтайды және инклюзивті ортада.

 • Код ON5

  Оқу ақпаратын таратады, білім беру саласындағы жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, өз бетімен білім алуға үйретеді

 • Код ON6

  Балалардың бос уақыты мен шығармашылық әрекеттерін жоспарлайды және ұйымдастырады; қосымша білім беру саласында құжаттарды жүргізуге қабілетті, диагностиканы, бағалауды жүргізеді, педагогикалық анимация дағдыларын меңгерген.

 • Код ON7

  ББМДҰ-мен қосымша білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие процесін тиімді бағалайды, жоспарлайды, стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл жасайды

 • Код ON8

  Педагогикалық әрекетті талдайды және жинақтайды, сыни ойлау мен рефлексияны меңгерген, топта жұмыс істей алады, көшбасшылық қасиеттері бар

6B01202 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01202 6B01202 -Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудің педагогы және мектепке дейінгі ұйымдағы психологы
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01202 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01202 6B01202 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
Бакалавриат

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01202 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top