Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Основная цель образовательной программы подготовки бакалавра образования по специальности 6В01702 "Русский язык и литература" - воспитание в духе патриотизма, дружбы народов Республики Казахстан, уважения к различным культурам, традициям и обычаям; - формирование общечеловеческих и социально-личностных ценностей; - формирование экологической, физической, этической, правовой культуры и культуры мышления; - языковая подготовка бакалавра; - формирование фундаментальных знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности; - обеспечивание системной подготовки бакалавров, владеющих знаниями, умениями и навыками в языковедении, профилирующую составляющую которого составляет русский язык; - формирование компетенций, включающих в себя знания, относящиеся к литературоведению, и сформированные на их основе умения самостоятельного анализа художественных произведений.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән адам мен биосфера өзегі болатын жалпы экологиялық мәселелерді қарастырады. Білім алушыларда экологиялық ойлауды қалыптастыруға бағытталған экологиялық қауіпсіздік, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, биосфераның ластану көздері мен деңгейлері, халықты қорғау тәсілдері, құтқару жұмыстарын ұйымдастыру, төтенше жағдайларда олардың жұмысының тұрақтылығын арттыру жөніндегі іс-шаралар, халықтың іс-әрекеттері, азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары мен олардың құрылғылары, халықты Азаматтық қорғаныс бойынша оқыту бөлімдері не бағыт береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдеби шығармашылық
  Несиелер: 4

  Пән әдеби шығармашылық мәселелерін ғылыми әдебиеттанудың аспектісінде зерттейді. Курс әдеби шығармашылықты оқитын филолог-студенттерге арналған, студенттің негізгі ұғымдық аппаратын қалыптастыру, әдебиет туралы ғылымның ерекшелігін, оның пәнін – әдеби-көркем шығарманы түсінуді дамыту, әдеби шығарманы талдау мен интерпретациялаудың бастапқы дағдыларын қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән құқық ұғымдарын, қайнар көздерін, субъектілерін, әдістерін зерттеуге арналған. Қазақстан Республикасы құқығындағы жауапкершілік институтына сипаттама беріледі. ҚР Ұлттық құқығының конституциялық құқық, Әкімшілік құқық, қылмыстық құқық, Азаматтық құқық, Отбасы құқығы, еңбек құқығы, Халықаралық құқық салалары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономикалық ғылымның даму кезеңдерін, меншіктің формалары мен заңды аспектілерін, баға қалыптастырудың тетіктерін, шағын кәсіпкерліктің рөлі және экономиканың дамуын қарастырады. Ерекше назар кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру және кәсіпкерлердің несиелік мекемелермен арақатынасына аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздер
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептерін, мәнін және түсінігін қалыптастырады; сыбайлас жемқорлық қылмыс үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары туралы білім қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән болашақ педагогты кәсіби оқуға және балалар әдебиетінің шығармаларын талдауға дайындайды. Курс студенттің негізгі ұғымдық аппаратын қалыптастыруға, әдебиет, оның пәні - көркем шығарма туралы ғылымның ерекшелігін түсінуді дамытуға, әдеби шығарманы талдау мен түсіндірудің бастапқы дағдыларын қалыптастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шешендік өнер
  Несиелер: 4

  Пән қоғамдағы сөйлеу арқылы жүзеге асатын қарым-қатынастардың тарихи қалыптасқан жүйесі жағдайында прозалық орынды пікір айту құрылымының мәдени модельдерінің заңдылықтарын зерттейді. Риторика әлеуметтік субъект, әлеуметтік топтар, қауымдастықтар және жалпы қоғам арасында дұрыс қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгертуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән оқу, ғылыми және қолданбалы міндеттерді көздейді. Курс орыс тілі мұғалімінің филологиялық ғылым қолданыланылатын барлық терминологиялық базасын беріп, болашақ ғылыми-тәжірибелік қызметіне қажетті тіл білімінің зерттеу әдістерімен қаруландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдеби редакциялау
  Несиелер: 3

  Пән ғылыми әдебиеттанудың аспектісінде әдеби редакциялау мәселелерін зерттейді. Курс әдеби шығармашылықты оқитын филолог-студенттерге арналған, студенттің негізгі түсініктік аппаратын қалыптастыруға, әдеби-көркем шығарманы түсінуді дамытуға, әдеби шығарманы толық түсіну мен редакциялаудың алғашқы дағдыларын қалыптастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орыс халық ауыз әдебиеті
  Несиелер: 3

  Бұл пән-филолог студенттерді оқыту жүйесіндегі маңызды курс. Басқа оқу пәндерінің қатарында фольклор (фольклористика) туралы ғылым жалпы филологиялық дайындық негіздерін салады. Фольклористиканың мұндай мәні болашақ орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдері үшін оның пәнінің табиғатына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ежелгі орыс әдебиеті
  Несиелер: 3

  Пән жоғары адамгершілік құндылықтарға бағдарланумен көркем шығарманың мәтініне кәсіби қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыруға, жоғары дәрежелі филолог-маманды, ұлттық және әлемдік мәдениет жүйесіне интеграцияланған шығармашылықпен ойлайтын тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған. Курстың тәрбиелік мақсаты-студенттің дәстүрлерге ұқыпты қарым-қатынасын қалыптастыру, өткен өмірлік тәжірибені түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚОТ фонетикасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің қазіргі орыс тілінің келесі тарауларымен таныстырады: фонетика, фонология, орфоэпия, графика және орфография. Фонетика қазіргі орыс тілінің дыбыстық жүйесін жіне тілдегі негізгі дыбыстық процестерді ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігін дамытуға және күнделікті және кәсіби-бағытталған қарым-қатынас жағдайында тілдік қарым-қатынастың мәдени-барабар стратегиясы мен тактикасын қалыптастыруға ықпал етеді, студенттердің мәдениетаралық қарым - қатынас субъектісі ретінде шет тілде сөйлеу мәдениетінің дағдыларын қалыптастырады, сөздік қорын кеңейтеді, тіл тасымалдаушылармен және басқа да мәдениет өкілдерімен қарым-қатынаста тілдік кедергінің алынуына ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ тілі
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді болашақ мамандық бойынша кәсіби-бағдарлы оқытуды жүзеге асырады. Оқытудың кәсіби бағыттылығы принципін жүзеге асыру, студенттердің болашақ мамандығы үшін коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, орыс тілінде барабар кәсіби қызмет үшін қажетті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пән, балалар мен жасөспірімдердің әртүрлі даму кезеңдерінде ағзаның тіршілік ету ерекшеліктерін, ағзалардың функцияларын, ағзалар мен ағза жүйелерін, зерттейді. Алған білімдері студенттер балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын қорғау жұмыстарына белсенді және саналы түрде қатысуы, дене шынықтыру және рухани күштерді үйлесімді дамытумен мықты жас ұрпақты тәрбиелеуі үшін оңтайлы жағдай жасауда қажет.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі славян әдебиеті
  Несиелер: 3

  Пән жоғары адамгершілік құндылықтарға бағдарланумен көркем шығарманың мәтініне кәсіби қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыруға, жоғары дәрежелі филолог-маманды, ұлттық және әлемдік мәдениет жүйесіне интеграцияланған шығармашылықпен ойлайтын тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған. Курстың тәрбиелік мақсаты-студенттің дәстүрлерге ұқыпты қарым-қатынасын қалыптастыру, өткен өмірлік тәжірибені түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: оқушыларды тәрбиелеу және оқыту үрдісі; педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері; тұтас педагогикалық үрдістің формалары, әдістері, құралдары; педагогикалық үрдістің мәні мен құрылымы; педагогикалық үрдісті жоспарлау және ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 3

  Пән болашақ орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне лингвистика ғылымы аясында шешілетін негізгі проблемалар туралы ақпаратты алуға, орыс тілінің қысқаша тарихымен, сөйлеу мәдениетін, әдеби тіл нормаларын сақтау талаптарымен, фразеологиямен және шешендік өнерімен танысуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • 18 ғасырдағы орыс әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән бакалавриатта оқытылатын орыс әдебиетінің тарихы бойынша курстар циклін жалғастырады. XVIII ғасыр орыс мәдениеті мен әдебиетінің тарихында ерекше рөл атқарады. Орыс мәдениеті өзінің оқшаулығын жеңеді және жалпыеуропалық мәдени кеңістікке кіреді. Бұл кезеңде классицизм, сентиментализм, предромантизм сияқты бағыттар қалыптасып дамиды, әдеби процестің негізгі үрдістері қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Бұл пән білім берудің мәдениетаралық және кәсіби бағыттылығын жетілдіруді, қарым-қатынасты�� кәсіби саласында коммуникация дағдыларын қалыптастыруды, шет тілінде кәсіби маңызы бар ақпаратты іздеу және ауызша және жазбаша беру, тілдік дайындықтың жалпы танылған жалпы ғылыми және кәсіби деңгейіне қол жеткізуді көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәтінді лингвистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге мәтіннің сипаттамасы және оларды анықтаудың лингвистикалық механизмдері туралы түсінік беруді мақсат етеді. Мәтінді лингвистикалық талдау пәні болашақ филологтардың кәсіби және ғылыми ой-өрісін кеңейтуге, олардың практикалық біліктерін дамыту негізінде тілдік тәжірибесін байытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚОТ лексикасы мен фразеологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі орыс тілінің бірнеше құрамды бөліктерін қарастыра отырып лексикология, фразеология, лексикография сияқты салаларына баса назар аударады. Сөздің мағына беру қызметі баса назарға алынып, оған түрлі сөздіктердегі анықтамасы беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балалар әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пән халықтың көркем мәдениетінің ажырамас бөлігі болып табылатын балаларға, жасөспірімдерге және жастарға арналған әдебиетті зерттейді. Студент-филологтар балаларға арналған әлемдік классикалық және қазіргі заманғы әдебиетті де оқиды. Курстың тағы бір маңызды бөлігі жасөспірімдерге арналған әдебиетті оқыту .Себебі студенттер осы жастағы балалармен жұмыс істеуге тура келеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында педагогиканың келесі аспектілері қарастырылады: жалпы білім беретін мектепте тәрбие үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру, сынып жетекшісінің қызметі мен міндеттері, тәрбие әдістері мен формаларын таңдау, тәрбие үрдісін ұйымдастырушылардың мектеп құжаттарын жүргізуі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Антикалық әдебиет
  Несиелер: 5

  Пән антикалық кезеңдегі әдебиетті оқып-үйренудің негізі болып табылады. Мәтіндерді интерпретациялау және филологиялық талдау саласындағы қажетті мәліметтер ғана емес, сонымен қатар шығарма мәтіндерін, антикалық кезеңдегі авторлардың өмірбаяндық мәліметтерін талдау ерекшеліктерін меңгеруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚОТ диалектологиясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді жалпы халықтық орыс тілінің бір түрімен таныстырады, ол әдеби тілмен қатар халықтың көпшілігінің күнделікті қарым-қатынас құралы ретінде қызмет ететін диалектизмдер. Бұл курс диалект тілінің фонетикасы мен грамматикасының көптеген вариативті элементтерімен, диалектілердің лексикалық қорының әртүрлілігімен, жеке диалект жүйелерінің көптілігімен ерекшеленетін орыс тілінің байлығы туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: білім беру саласында мақсатты қою,жоспарлау немесе басқару шешімдерін қабылдау, ұйымдастыру, бақылау, реттеу (немесе түзету). Пәннің негізгі мақсаты студенттерді білім беру менеджментінің негізгі түсініктерімен және бағыттарымен, оның типтік міндеттерімен және оларды шешу тәсілдерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әдеби аударма негіздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде көркем аударманың негізгі теориялық модельдері туралы, тілдің лексикалық және грамматикалық жүйелерінің арақатынасы туралы, көркемдік жанрына байланысты әр түрлі тілдік деңгейлердегі аударма тәсілдері типологиясы туралы түсініктерді қалыптастыруға арналған; Көркем аударма бойынша студенттердің аудармашылық құзыреттілігін дамытуға бағытталған дағдыларды меңгеруге бағытталған аударма құзыреттілігінің мәдениетаралық компонентін қалыптастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Бұл пән мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің жалпы сипаттамасын, олармен педагогикалық үрдісті жоспарлау мен ұйымдастырудың ерекшеліктерін, сондай-ақ білім беру мекемелеріндегі түзету-дамыту жұмыстарын қамтиды. Пәнді оқу барысында «ерекше» балалардың психикалық және физикалық жағдайы, түрлері туралы толық түсінік беріледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орта ғасырлар мен Қайта өрлеу дәуіріндегі щетел әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән оқылатын кезеңдегі шетел әдебиеттерін оқып-үйренудің негізі болып табылады. Мәтіндерді интерпретациялау және филологиялық талдау саласындағы қажетті мәліметтер ғана емес, сонымен қатар шығарма мәтінін талдау ерекшеліктерін, оқылатын кезеңнің іргелі авторларының өмірбаяндық мәліметтерін меңгеруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 19 ғасырдағы орыс әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  ХІХ ғасырдағы орыс әдебиеті-ұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір кезеңін қамтитын пән. Студенттерге кезең әдебиетінің қоғамдық-әлеуметтік оқиғалары жайында, ауызша дәстүрлі және ақындық поэзияның табиғи сабақтастығы, көркемдік, стильдік жалғастығы, әлемдік озық үлгілерімен үндестігінен түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орфография мен тыныс белгілерін жаттықтыру сабақтары
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің орыс тілі бойынша мектепте алған білімдерін жүйелейді, сонымен қатар оларды толықтыру және тереңдетуді көздейді; орфографиялық және пунктуациялық іскерліктер мен дағдыларды қалпына келтіру және бекітуге, болашақ орыс тілі мұғалімі үшін қажетті сауаттылық деңгейіне қол жеткізуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс тілі мен әдебиетіндегі бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл пән оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау процесін зерттейді, сондай-ақ, тәсілдерін, критериалды бағалаудың енгізу технологиясының әдіс-тәсілдерін, білім беру мекемелерінде тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілікке бағытталған әдістердің аспектілерін зерттейді, болашақ орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің болашақтағы педагогтың тәжірибелік қызметіне дайындайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚОТ сөзжасамы мен морфологиясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді қазіргі орыс тілінің келесі бөлімдерімен таныстырады: морфемика, сөзжасам, морфология. Пән дәстүрлі түрде сөзді негізгі нысан етіп, тілде болатын өзгерістерді, өтпелі құбылыстарды, жаңа, дамушы және ескірген құбылыстарды ашады. Жалпы қабылданған ғылыми интерпретацияда қазіргі орыс тілі жүйесінің сипаттамасы беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі IT технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл пән оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды қолдану мәселелерін қамтиды; қазіргі білім беруде ақпараттық технологияларды қолдану бағыттары мен мүмкіндіктерін ашады; оқытудың дәстүрлі әдістерімен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануды қарастырады. Оқушылар мен мұғалімдердің функционалдық сауаттылығын жетілдіру үшін әлеуметтік желілер мен электрондық оқытуды пайдалана білуді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ОТ тарихи грамматикасы
  Несиелер: 5

  Пән славян мәдениетінің тілдік аспектілерін, тарихи грамматиканың басқа ғылымдармен байланысын зерттейді. Тіл біліміндегі салыстырмалы-тарихи әдіс, орыс тілі тарихын кезеңдеу мәселесі, халық тарихымен байланыстыра отырып, орыс тілінде білім беру мен оның дамуы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс әдеби тілінің тарихы
  Несиелер: 3

  Пән теориялық пәндер арасында маңызды орын алады. Лингвистикалық көзқарасты қалыптастыруға, тілдің өмір сүру және даму заңдарын түсінуге ықпал етеді. Курс студенттерге орыс әдеби тілінің жай-күйіне түсініктеме беретін үлкен нақты материалды меңгеруге мүмкіндік береді; орыс әдеби тілінің тарихындағы ең маңызды фактілерді және онымен байланысты теориялық мәселелерді көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдебиетті оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің жалпы білім беру мекемелерінде және білім беру мекемелерінде орыс әдебиетін оқыту нысандарын, әдістерін, тәсілдерін сезінулерін жүзеге асырады оқу барысында студент, орта кәсіби білім, орыс әдебиеті мұғалімінің практикалық жұмыс дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Когнитивтік лингвистика
  Несиелер: 3

  Пән когнитивті лингвистиканың негізгі теориялық аспектілерін, оның пәнаралық когнитивті ғылымдағы орнын, тіл мен сананың өзара байланысын, әлемнің концептуализациясын, тілдің көмегімен білімді ментальды репрезентациялау тәсілдерін үйретеді. Болашақ орыс тілі мұғалімдеріне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 17-20 ғасырдағы шетел әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 3

  Пән оқылатын кезеңдегі шетел әдебиеттерін оқып-үйренудің негізі болып табылады. Мәтіндерді интерпретациялау және филологиялық талдау саласындағы қажетті мәліметтер ғана емес, сонымен қатар шығарма мәтінін талдау ерекшеліктерін, оқылатын кезеңнің ірі шығармалары авторларының өмірбаяндық мәліметтерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдеби үрдіс
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі әдеби үрдістің тарихи-мәдени, дүниетанымдық, әдебиеттанулық аспектілерін зерделеуді көздейді. Курс мәтіндерді интерпретациялау және филологиялық талдау саласындағы қажетті мәліметтерді ғана емес, сонымен қатар, шығарма мәтіндерін талдау ерекшеліктерін, зерттелетін кезең авторларының өмірбаяндық мәліметтерін меңгере отырып, білік пен дағдыны қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚОТ синтаксисі
  Несиелер: 4

  Пән болашақ орыс тілі мұғалімдерінің кәсіби дайындығын анықтайды. Осы оқу курсының мазмұнында синтаксис бірлігін тілдің жоғары деңгейі - синтаксис, сөз тіркесі, қарапайым сөйлем ретінде қарастырылады. Оны зерттеу барысында негізгі синтаксистік ұғымдар қарастырылады: синтаксистік бірліктер жүйесі, синтаксистік қатынастар және олардың арасындағы байланыстар. Пән болашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тіл білімінің теориясы
  Несиелер: 3

  Пән оқу, ғылыми және қолданбалы міндеттерді көздейді. Тіл білімі теориясы курсы орыс тілі мұғалімінің практикалық іс-әрекетінде одан әрі ғылыми жұмыс істеу үшін қажетті барлық филологиялық ғылымда, зерттеу әдістерінде қолданылатын терминологиялық базамен студенттерді қаруландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Mәтінді синтаксис
  Несиелер: 4

  Пән болашақ орыс тілі мұғалімдерінің кәсіби дайындығын анықтайды. Осы оқу курсының мазмұнында синтаксис бірлігін тілдің жоғары деңгейі - синтаксис, сөз тіркесі, қарапайым сөйлем ретінде қарастырылады. Оны зерттеу барысында негізгі синтаксистік ұғымдар қарастырылады: синтаксистік бірліктер жүйесі, синтаксистік қатынастар және олардың арасындағы байланыстар. Пән болашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пән болашақ мұғалімдердің орыс тілін оқыту барысы туралы іргелі ғылыми-әдістемелік білімдерін қалыптастыруға; қазіргі заманғы мектеп оқу үдерісін тиімді ұйымдастыруға үйретуге бағытталған. Пәнді оқу барысында студенттер орта білім беру жүйесі жағдайындағы практикалық жұмысқа дайындалады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 20 ғасырдың басындағы орыс әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән XIX ғ. орыс әдебиетін оқытудың негізі болып табылады, оның ішінде бірінші кезекте тек мәтіндерді интерпретациялау және филологиялық талдау саласындағы қажетті мәліметтер ғана емес, сонымен қатар шығармалардың мәтіндерін, авторлардың өмірбаяндық мәліметтерін талдау ерекшеліктерін меңгеруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 20 ғасырдағы орыс әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән XX ғасырдағы орыс әдебиетін оқытудың негізі болып табылады, оның ішінде бірінші кезекте тек мәтіндерді интерпретациялау және филологиялық талдау саласындағы қажетті мәліметтер ғана емес, сонымен қатар шығармалардың мәтіндерін, авторлардың өмірбаяндық мәліметтерін талдау ерекшеліктерін меңгеруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 5

  Пән оқу, ғылыми және қолданбалы мәндеттерді көздейді. Жалпы тіл білімі курсы орыс тілі мұғалімінің практикалық іс-әрекетінде одан әрі ғылыми жұмыс істеу үшін қажетті барлық филологиялық ғылымда, зерттеу әдістерінде қолданылатын терминологиялық базамен студенттерді қаруландырады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс әдебиеті сынының тарихы
  Несиелер: 5

  Пән әдеби үдеріс, баспа сыны, әдеби-баспа сынының көрнекті шеберлері туралы, көркем шығармаларды талдаудың әртүрлі тәсілдері мен принциптері туралы түсініктерді қалыптастыруға, әдеби-сыни шығармалардың идеялық-теориялық, жанрлық және стилистикалық өзіндік ерекшелігін анықтауға және талдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стилистика
  Несиелер: 5

  Пән фонетика, лексика және грамматика деңгейінде тілдік бірліктердің мәнерлі ресурстарын және олардың сөйлемдегі және сөйлемдегі қызмет ету ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Курс студенттерді орыс тілі мұғалімінің практикалық іс-әрекетінде одан әрі ғылыми жұмыс істеуге қажетті барлық филологиялық ғылымда, зерттеу әдістерінде қолданылатын терминологиялық базамен қаруландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс әдебиетінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазіргі дәуірдегі әдеби процесті қамтитын бұл пәннің аясында осынау кезеңде Ресейде қалыптасқан саяси және қоғамдық ахуал жайындағы әлеуметтік, мәдени үдерістер, орыс халқының рухани өміріндегі әрқилы өзгерістер, тақырыптық, жанрлық, көркемдік тұрғыдан жаңа биіктерге көтерілу құбылыстары жайы сөз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Лингвистикалық оқулардың тарихы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді ежелгі дәуірден қазіргі жағдайға дейінгі тіл туралы ғылымның дамуының негізгі кезеңдерімен таныстырады; негізгі лингвистикалық мектептер мен іргелі тіл мамандары туралы теориялық мәліметтерді лингвистикалық зерттеудің принциптері мен әдістемесі; белгілі бір лингвистикалық мектеп өкілдерінің алған атаулы жетістіктері туралы мәліметтерді жинақтап, жүйелейді; болашақ орыс тілі мұғалімінің филологиялық ой-өрісін кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пән қазақ әдебиетін оқытудың негізі болып табылады, тек мәтіндерді интерпретациялау және филологиялық талдау саласындағы қажетті мәліметтер ғана емес, сонымен қатар шығармалардың мәтіндерін, зерттелетін аймақтың ірі туындыларының авторларының өмірбаяндық мәліметтерін талдау ерекшеліктерін меңгеруді де көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді инновациялық технологиялар эволюциясының қазіргі кезеңімен және олардың білім беру үдерісінде пайдалану мүмкіндіктерімен, ақпараттық технологияларды қолдана отырып, филологиялық міндеттерді шешу әдістері мен құралдарымен, шығармашылық ойлауды дамытуда инновациялық технологиялардың рөлімен таныстыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ТМД халықтарының әдебиеті
  Несиелер: 5

  Пән ТМД халықтарының әдебиетін оқып-үйренудің негізі болып табылады, тек мәтіндерді интерпретациялау және филологиялық талдау саласындағы қажетті мәліметтер ғана емес, сонымен қатар шығармалардың мәтіндерін, зерттелетін аймақтың ірі туындыларының авторларының өмірбаяндық мәліметтерін талдау ерекшеліктерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу саласында білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Бұл пәнді оқу нәтижесінде студенттер қорытынды ғылыми дипломдық жұмысты жазуға қабілетті болуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  Пән болашақ педагогты кәсіби оқуға және балалар әдебиетінің шығармаларын талдауға дайындайды. Курс студенттің негізгі ұғымдық аппаратын қалыптастыруға, әдебиет, оның пәні - көркем шығарма туралы ғылымның ерекшелігін түсінуді дамытуға, әдеби шығарманы талдау мен түсіндірудің бастапқы дағдыларын қалыптастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  1. демонстрировать знания и понимание в изучаемой области русской филологии, включающей в себя аспекты русского языка и русской литературы, основанные на передовых знаниях современной филологической науки;

 • Код ON2

  2. применять знания и понимания на профессиональном уровне по всем языковым уровням современного русского языка, по теории и методики преподавания языка в школе, владению способами поиска научной информации, ее анализа и переработки; по теории литературы, а также ее практических аспектах, формулировать аргументы и решать проблемы изучаемой области; теоретических основ педагогики и ее смежных (физиология, анатомия, социология и т.д.) дисциплин, а также их место в общей системе наук; структурных особенностей, норм проектирования и проведения научного исследования в филологии.

 • Код ON3

  3.осуществлять сбор и интерпретацию информации о языке как знаковой системе, а также о лингвистических процессах и явлениях в их теоретическом и этническом аспектах, коммуникативных способностях в области владения лингвистическими терминами для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных соображений;

 • Код ON4

  4. применять теоретические и практические знания в области русской филологии, включающей в себя аспекты филологии и социальных наук для решения учебно-практических и профессиональных задач при выполнении различных видов деятельности (учебно-воспитательной, трудовой, социальной и др.); реализации инновационных идей в профессиональной деятельности, способностью принятию нестандартных и альтернативных решений в изучаемой области;

 • Код ON5

  5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области и необходимые для формирования профессиональной коммуникации, экологической, физической, этической, правовой, информационной, экономической культуры и культуры мышления, а также необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в профессиональной деятельности.

 • Код ON6

  6. навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в изучаемой области литературного процесса, его исторической и современной роли, процессах, связях и персоналиях, применимые при будущей педагогической деятельности;

 • Код ON7

  7. знать методы научных исследований и академического письма и применять их в изучаемой области русской филологии для достижений результатов научных достижений;

 • Код ON8

  8. применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между ними в изучаемой области, основанные на передовых знаниях современной филологической науки;

 • Код ON9

  9. понимать значение принципов и культуры академической честности, связанных с педагогической деятельностью в организациях образования.

6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01702 Орыс тілі және әдебиеті
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01702 Орыс тілі мен әдебиетінің оқытушылары
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01702 Орыс тілі және әдебиеті
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
Top