Жаңа білім беру бағдарламасы

6B06103 Математикалық және компьютерлік модельдеу в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • кәсіптік және жалпыадамзаттық мәдениеттің бір бөлігі ретінде математикалық ойлау, математикалық мәдениетке ие;
  • жаратылыстану, техника, экономика және басқару есептерін шешудің тиімді математикалық әдістерін әзірлеу қабілеті; жаңа бәсекеге қабілетті идеяларды қалыптастыру және оларды жобаларда іске асыру қабілеті бар.
  • этномәдени және конфессиялық айырмашылықтар мен қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, көп мәдениетті ортадағы кәсіби іс-әрекетте өз ойын жеткізеді және айтады;
  • алгоритмді бағдарламалау тілінде жаза алады; есептерді шешуге шығармашылықпен қарауға қабілетті, есептерді шешуде әртүрлі оқу пәндерін пайдалануға дайын, алгоритмдік модельдеу әдістерін меңгерген;
  • ойлау мәдениетін, жалпылау, талдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау дағдыларын жүйелендіреді, ұжымда жұмыс істеуге дайын.
  • есептерді математикалық сипаттау принциптеріне ие, зерттеу мақсатын қоюға, қолда бар ақпаратты талдауға, есептің формалды сипаттамасын жасауға қабілетті;
  • әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді ғылыми талдайды, кәсіби және әлеуметтік қызметтің әртүрлі түрлерінде әдістерді қолданады; өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінеді;
  • нарықтық экономика мен саяси процестердің дамуы туралы негізгі ұғымдар мен ғылыми білімдер жиынтығына ие, кәсіпкерлік және инновациялық инвестициялық қызметтің жаңа философиясын түсінеді;
  • математикалық және компьютерлік модельдеу саласындағы практикалық міндеттерді шешу үшін базалық білімдерді талдайды; қойылған міндеттерді шешу үшін ақпаратты іздеудің қазіргі заманғы компьютерлік технологияларын, осы ақпаратты сыни талдауды қолданады және қабылданған идеялар мен шешімді шешудің тәсілдерін негіздеуді бағалайды;
  • нақты педагогикалық жағдайларда Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесінің негізгі ережелерін қолданады;
Top