Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06101 Информатика в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Бұл бағдарлама сәтті аяқталғаннан кейін бакалаврлардан күтілетін нәтижелер: ОН1-тілдік қабілеттерді жетілдіру әдістерін және білім беру жүйесінің жұмыс технологиясын білу; отандық мәдениет пен тарихтың әр түрлі салаларында кәсіби және жеке тұлғалық білім алуды жүзеге асыру; оларды өмір бойы тиімді пайдалану, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтына бағдарлау.
 • ОН2-ақпарат теориясының және компьютерлік үлгілеудің базалық негіздерін түсіну; әртүрлі практикалық тапсырмаларды шешу кезінде математикалық әдістер мен модельдерді қолдану дағдыларын меңгеру; заманауи ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу процестерін жүзеге асыру.
 • ОН3-компьютерлік және ақпараттық технология саласындағы функционалдық және техникалық білімді көрсету және осы дағдыларды бағдарламалау мен дизайнда қолдану; бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасын талдау.
 • ОН4-заманауи АКТ-ны практикалық оқытуды қалыптастыру арқылы өз білімі мен түсінігін қолдану; робототехника және білім беру ортасын ақпараттандыру мәселелерінде жоғары кәсіби құзыреттілікті қамтамасыз ету; сонымен қатар адам-машина интерфейстерін жобалау және тестілеу.
 • ОН5 - математикалық модельдеудің және болжаудың алынған дағдыларын генерациялау, талдаудың оңтайлы нәтижелерін іріктеу; әртүрлі стандартты есептерді шешу әдіснамасын, сондай-ақ сандық әдістермен шешілетін міндеттерді зерделеу.
 • ОН6 - жуықтап есептеу бағдарламаларын әзірлеу; жасанды интеллект білімін қалыптастыру; есептерді шешуде интеллектуалды талдау әдістері мен алгоритмдерін қолдану.
 • ОН7-қазіргі заманғы бағдарламалау технологиясы негізінде бағдарламалар құру; дизайнерлік міндеттерді шешуге негізделген жобалау идеясын әзірлеу кезінде Web және дизаин қосымшаларын әзірлеу және жобалау.
 • ОН8 - жоғары дербестік дәрежесімен оқуды жалғастыру үшін қажетті басқару жүйелерін талдау және синтездеу бойынша білім саласындағы теориялық білімдерді дамыту; Интернет-қосымшаны әзірлеу үшін бағдарламалық қамтамасыз ету нарығына бағдар ала отырып, білім беру процесін жобалау; ғылым тұрғысынан білім беруді басқару заңдылықтарын анықтау.
 • ОН9-математикалық және компьютерлік моделдеу әдістерін пайдалана отырып, есептерді шеше білуді көрсету арқылы өз білімі мен түсінігін қолдана алады; бейнені екі өлшемді және үш өлшемді түрлендірудің графикалық жүйелерін құрастыра алады; компьютерлік жүйелердің жұмысын аппараттық-бағдарламалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету мәселелерін шеше алады.
 • ОН10-ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің заманауи әдістері туралы білу; есептеу жүйелерінің қауіпсіздігін басқарудың практикалық ережелерін синтездеу; қауіпсіздікті қамтамасыз етуге кешенді көзқарасты үйрену.
 • ОН11-үлкен деректерді визуалдау құралдары мен қосымшаларын жасай білу; бейнені өңдеу және талдау; бұлтты технологиялар туралы түсініктерді қалыптастыру.
 • ОН12-Компьютерлік желілер және ақпаратты өңдеу жүйелері бойынша техникалық шешімдерді жасай білу; үлкен бағдарламалық жүйелерді талдау және жобалау; обьектілі-бағытталған және функционалдық бағдарламалау тәсілдерін қолдану

Ұқсас БББ

Top