Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06101 Информатика в Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Қазіргі ғылыми жетістіктерді талдай және бағалай біледі; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл стратегиясын тұжырымдаудың негізгі тәсілдерін біледі; қауіпсіз және зиянсыз өмір сүру жағдайларын құрудың білімі мен практикалық дағдыларын меңгереді, құқық, экономика, экология ұғымдары мен негізгі категориялары туралы білімдерін көрсетеді.
  • Математика және ақпарат, атап айтқанда математикалық, логикалық, статистика саласында іргелі білімге ие, ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу үшін тиісті математикалық аппаратты пайдалана алады; сәйкес деректер құрылымдарын қолдана алады және әртүрлі есептерді шешу үшін алгоритмдер жасай алады.
  • Заманауи компьютерлік техника мен бағдарламалық қамтамасыз етуді кәсіби меңгеруге қабілетті, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану дағдыларына ие; цифрлық техниканың негіздерін біледі.
  • Негізгі алгоритмдік құрылымдарды және оларды объектіге бағытталған программалау тілінде іске асыруды меңгерген; тіл синтаксисін және бағдарламаларды баптау әдістерін меңгерген; Java, Python тілінде мобильді қосымшалар құруды біледі.
  • Компьютерлік жүйелердің негізгі логикалық блоктарының жұмыс істеу принципін және ұйымдастырылуын, қазіргі заманғы операциялық жүйелердің негіздерін біледі; компьютерлік жүйелерге техникалық талаптар жасай алады және ұтымды архитектураны негіздей алады.
  • Сандық кескінді қалыптастыру принциптерін біледі; графикалық ақпараттың әртүрлі түрлерін өңдеу үшін заманауи Photoshop, Corel DRAW бағдарламалық жасақтамаларын қолдана алады; қолданбалы бағдарламалардың математикалық пакеттерін қолдана алады: Mathlab, Mathcad; бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу процесін модельдей алады.
  • Деректердің үлкен массивтерін анықтап, талдай алады, клиент-серверлік деректер базасын программалаудың заманауи объектіге бағытталған құралдарын қолдана алады; компьютерлік желілерді құру әдістері мен тәсілдерін, желілік пакеттердің құрылымын және оларды өңдеу әдістерін, деректерді берудің негізгі алгоритмдерін, Интернеттің қолданбалы деңгейіндегі клиенттік бағдарламаларды біледі.
  • Адам-компьютер өзара интерфейсінің қолданбалы аспектілерін біледі; ақпаратты сақтаудың, өңдеудің, берудің барлық кезеңдерінде ақпаратты қорғаудың заманауи тәсілдері туралы білімді меңгереді, ақпараттық жүйелерді қорғауды ұйымдастыру дағдыларын меңгереді; байланыстың әртүрлі міндеттерін шешу үшін стандартты хаттамаларды қолдана алады; қауіпсіз желілік қосымшаны құру үшін бағдарламалық жасақтаманың дұрыс конфигурацияларын жасай алады.
  • Автоматтандыру және басқару жүйелерін жобалауға арналған техникалық тапсырмаларды әзірлеуді біледі; автоматтандыру және басқару жүйелерін техникалық және жұмыс жобалау сатыларында жобалау-есептеу жұмыстарын орындайды; математикалық және компьютерлік модельдерді құру кезеңдерін біледі; 3DS Max бағдарламалық ортасын пайдалана отырып, компьютерлік модельдер құруды біледі.
  • Интеллектуалды жүйелердің теориялық және әдістемелік негіздерін, жасанды интеллект жүйелерінің тілдерінде бағдарламалау әдіснамасын меңгерген, веб-дизайн әдістерін және әртүрлі бағдарламалық құралдармен сайттарды бағдарламалауды меңгерген; виртуалды, толықтырылған және аралас шындық туралы біледі, AR/VR жұмысының негізгі ұғымдарын және принциптерін біледі, осы технологиялардың перспективаларын түсінеді.

Ұқсас БББ

Top