Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01702 Шетел тілі мұғалімдерін даярлау в "Алматы" Университеті

 • Құқықтық сана және мәдениет
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу курсында бакалавр рухани және материалдық жетістіктердің жиынтығы ретінде жалпы мәдениет пен қоғамның ажырамас бөлігі болып табылатын құқықтық сана және құқықтық мәдениет ұғымдарымен танысады. Сондай-ақ мынадай ұғымдармен және институттармен танысады: құқық қатынастары; заңдылық және құқық тәртібі; мемлекеттік аппарат; нормативтік құқықтық актілер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық шетел тілі
  Несиелер: 5

  Студенттердің қабылдау (оқу және тыңдау), өнімді (жазу және сөйлеу) дағдыларын дамытатын және қарапайым грамматикалық құрылымдар мен ұсыныстар үлгілеріне бақылауды қамтамасыз ететін, диктовкаларды, күнделіктер, жеке хабарламаларды/хаттарды және жеке ақпаратты беретін негізгі параграфтарды жазуға бағытталған; Монолог, градуирленген мәтіндерді қарқынды және кең көлемде оқуға, сыныптан тыс тапсырмаларды орындау және сыныпта өзара әрекет ету есебінен тыңдаудың дағдыларын қалыптастыруға бағытталған курс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және жемқорлықпен күрес мәдениетінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру үшін білім жүйесін қалыптастыруға және осы негізде азаматтық көзқарасты қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлық сипатын және оның пайда болу себептері, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық және құқықтық жауапкершілік шаралары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама туралы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Латын графикасы және қазақ жазуы
  Несиелер: 3

  Қазақ жазуының тарихымен және жаңа ережелермен олардың ерекшеліктерімен қазақ жазуының латын графикасына көшуінде басқа елдердің тәжірибесімен таныстыра отырып, болашақ ұлт үшін қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуінің маңыздылығын ашып түсіндіреді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет туралы білімді кеңейту және нақтылауға, жеке ісін, коммерциялық қызметті құру дағдыларын қалыптастыруға, құқықтық сипаттағы құжаттарды құрастыруға, бизнес-жоспарды әзірлеуге, шағын кәсіпорынның бухгалтерлік есеп нысандарын толтыруға, бизнесті жүргізудің нақты ережелері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика және психология негіздері
  Несиелер: 3

  Психология мен педагогиканың нысаны, пәні және міндеттері туралы; психика мен сананы; адамның биологиялық және әлеуметтік ерекшеліктерін ажырата білу; психологияның негізгі салаларын санамалау; педагогикалық және психологиялық талдау әдістерін сипаттау; адамның іс-әрекеті мен мінез-құлқының түрлері; психологиялық процестерді, психикалық жай-күйін ажырату; тұтас педагогикалық процесті, оның құрамдас бөліктерін сипаттау; түрлі педагогикалық мектептерді атау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Жаңа әлеуметтік–экономикалық жағдайлардағы басқару қызметінің мәнін түсінуге ықпал етеді, білім беру жүйесін басқару бағытындағы базалық ұғымдық аппаратпен таныстырады; білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие қызметін талдау, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби ағылшын тілі 1
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілінің грамматика курсын, кәсіби сипаттағы лексикалық материалдарды және кәсіби сипаттағы мәтіндерді қамтиды. Бұл пәнді оқыған студент болашақтағы кәсіби қызметінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасай алатын болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) тілі 3
  Несиелер: 5

  Студенттер мамандықтары туралы тереңірек біліп, термин сөздермен жұмыс жасауға дайындалады. Ой-пікірлерін дұрыс жеткізе білуге, сөздік қорларын байытуға тырысады. Пән білім алушының болашақ маман ретінде кәсіби шеберліктерін мемлекеттік тілде меңгеруіне негіз болады. Пән кәсіби қазақ тіліндегі сөздерді сауатты оқуға, мәтіндерді мазмұндауға, сөйлеу тілін жаттықтыруға, техникалық тақырыптарды меңгеруге, сауатты жазуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Коммуникативті грамматиканың теориялық мәселелері
  Несиелер: 3

  Коммуникативті грамматика коммуникативтік әрекетке байланысты тілдің маңызды бірлігін тексереді, әр грамматикалық бірліктің функционалды және семантикалық ерекшеліктерін анықтауға, тілдің грамматикалық жүйесін ұйымдастырудың функционалдық және семантикалық принциптерін түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практикалық грамматика (негізгі тіл)
  Несиелер: 5

  Грамматиканың практикалық курсы морфологиялық және синтаксистік тілдік бірліктердің негізгі сипаттаулары арқылы ағылшын тілінің грамматикалық жүйесіне кіріспе ретінде анықталады: сөздер, фразалар және ұсыныстар; оқыту және оқу процесінде ағылшын сөйлемдерінің түрлі үлгілерін тануға, өз сөйлеуінде және хатында осы үлгілерді жасауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауызша және жазбаша дағдылардың практикалық курсы
  Несиелер: 5

  Шет тілін кәсіби және тұлғааралық қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін студенттер арасында шет тілдік коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру. Студенттерді ережелермен танысу үшін ауызша сөйлеу қажет. әлеуметтiк және әлеуметтiк-мәдени жағдайлардағы сөйлесу, сөйлесудiң шарттары мен принциптерi мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Базалық шетел тілі 2
  Несиелер: 3

  Базалық шетел тілі 2- студенттер өтуі тиіс деңгейлер жиынтығындағы екінші қадам. Курс топтық дискуссиялар, жобалар, эссе, ақпаратты тыңдау, үздіксіз мәтіндерді оқу (баяндау, сипаттама және дәлелді) сияқты іс-шаралар арқылы тілдік дағдыларды дамытуды жалғастырады; мәтіндегі идеяларды нақты өмірлік тәжірибемен байланыстыратын ақпаратты талдауға және қорытындыларға көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 4

  Дәстүрлі тәсіл және нәтижелерді инновациялық бағалау туралы мәліметтерді кеңейтеді; "критериалды бағалау технологиясы" ұғымының мәнін түсіндіреді; білім алушылардың уәждемесін арттыру құралы ретінде білім беру нәтижелерін бағалаудың критериалды тәсілін көрсетеді; құзыреттілік және жеке-бағытталған тәсіл логикасында критериалды бағалау технологиясын, білім беруді инновациялық дамытудың қазіргі кезеңінде оқушылардың білім сапасын бағалаудың объективтілігін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілді елдердің әдебиеті
  Несиелер: 5

  Бұл пән шетел әдебиетінің терең зерттелуіне, шетелдік авторлардың әдеби шығармаларын қолдануға негізделіп, тілдік және сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Студенттерді қызығушылығы мен психологиялық сипаттамаларына сәйкес келетін тақырыптар мен қарым-қатынас жағдайлары аясында оқытылып отырған тіл елінің мәдениеті, дәстүрлері мен шынайылығын таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби ағылшын тілі 2
  Несиелер: 5

  Кәсіби-бағытталған шет тілді сөйлеуді қолдану дағдылары мен біліктерін жетілдіруге мүмкіндік береді; полимәдени және көптілді орта жағдайында әлеуметтік-мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, өз бетінше қарым-қатынас жасау үшін коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Грамматика негіздері (екінші шетел тілі)
  Несиелер: 5

  Пән коммуникативтік тәжірибені кеңейтуге, қытай тілі грамматикасының ерекшеліктерімен таныстыруға, әлемнің мультимәдениеттілік феномені ұғынуға ықпал етуге, оқу пәнінің дамыту әлеуетін күшейтуге; сөздердің тамыры мен грамматиканың жұмыс істеуінің ұқсас принциптерін зерделеуге, өзі туралы негізгі мәліметтерді (аты, бағдарлама бөлімдері мен тақырыптарының реферативті сипаттамасынан тұрады) хабарлай отырып, сауалнамалар мен формулярларды толтыруға бағытталған.)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Елтану
  Несиелер: 5

  Әлемнің елдері мен өңірлерін кешенді зерттейді, олардың табиғаты, халқы, ішкі кеңістіктік айырмашылықтары туралы деректерді зерттейді, жүйелейді және қорытады; зерттеу нысаны Тарих, география, философия, мәдениеттану, архитектура, экологиялық мәселелер, Ұлыбритания, АҚШ және басқа да ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің ерекшеліктері болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Практикалық фонетика (екінші тіл)
  Несиелер: 5

  Практикалық фонетика - екінші шетел (қытай) тіліндегі лексиканы дамыту және ырғақты-интонация дағдыларын дамыту арқылы негіздерін қалыптастыруға бағытталған. Тілдің дыбыстық фонемаларының негізгі ерекшеліктерін үйретеді; туған және зерттелген шет тілдерінде фонемалық құрамындағы сәйкессіздіктер мен ұқсастықтарын салыстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Қазіргі қоғамның рухани мәдениеті жүйесіндегі діннің рөлін қалыптастыру, дін ұстанымдары мен тұжырымдамаларының, діни-философиялық ілімдердің ерекшеліктерін ашу, діннің шығу тегі мен эволюциясының мәселелерін, негізгі діни конфессиялардың діни ілімі мен дін тарихы мен ерекшелігін жариялау, қазіргі заманғы әлемдік және дәстүрлі емес діндерді ұйымдастыру, Қазіргі әлемдегі діннің өмір сүруі мен дамуының негізгі тенденциялары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Студенттер пәнді оқу барысында инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық базасы туралы түсінік алады; Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім беру саласындағы заңнамамен бекітілген құжаттар туралы, елдегі және шетелдегі инклюзивті білім беру мәселесі мен даму тарихы туралы баяндалады; мүгедектігі бар балалардың психологиялық-эмоционалды және психикалық дамуына ықпал ететін инклюзивті білім берудің психологиялық-педагогикалық жағдайлары, инклюзивті білім берудің әдістері меңгертіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілінде білім беруде қазіргі заманғы әдістер мен технологиялар
  Несиелер: 5

  Шетел тілін оқытудың қазіргі заманғы жүйесіндегі шетел тілі мен шетел мәдениетінің рөлін түсіндіреді; шетел тілдерін оқытуды қарқындату мәселесі қарастырылады, оқытудың қазіргі заманғы әдістері мен технологиялары сипатталады, шетел тілін оқытудың мақсатына, мазмұны мен кезеңіне байланысты түрлі әдістер мен технологияларды пайдалану бойынша әдістемелік ұсынымдар ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби ағылшын тілі 3
  Несиелер: 5

  Таңдаған мамандықтары бойынша тілдің күрделі деңгейлері мен функциялары туралы білім береді; жүйелі мақсатты оқу үшін теориялық материалды, жаттығу жаттығуларын, кәсіптік терминдермен техникалық тақырыптарға жазбаша тапсырмаларды қамтиды; ағылшын тілінде сөйлеуді дамыту, дұрыс оқу дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің бизнес курсы
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби жағдайда ағылшын тілін пайдалануды жақсартуға бағытталған; негізгі назар жаһандық бизнес ортада қолданылатын лексикаға, бизнесте жұмыс істеу үшін қажетті грамматика мен дағдыларға бөлінеді, сонымен қатар есептерді жазу, келіссөздер жүргізу және презентациялар сияқты салаларды қоса алғанда, іскерлік ағылшын тілінің басқа да дағдыларының кең спектрін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі лексикологиясы және тарихы
  Несиелер: 5

  Курс тілдік емес факторлар тұрғысынан ағылшын тілін дамытудың тарихи кезеңдерін қамтиды, өзгерістердің лингвистикалық себептеріне сипаттама береді, тілдің даму үрдісін зерделейді, лингвистикалық және экстралингвистикалық аспектілерді назарға алады, ағылшын тілінің ежелгі ағылшын, орта ағылшын, қазіргі заманғы тарихын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік шетел тілі (екінші тіл)
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді іскери қытай тіліне, жазуға, сөйлеуге, оқуға, тыңдауға үйретеді, бейімділік пен дағдыны, қытай тілін оқытудың грамматикалық ерекшеліктері мен сөздерін жасау тәсілдерін қалыптастырады, лексиканы, фразеология мен терминологияны өз дағдыларын жақсарту үшін сөздер мен фразалардың көмегімен байытуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік қарым-қатынас негіздерін оқыту
  Несиелер: 5

  Іскерлік қарым-қатынас негіздерінде оқыту курсы әмбебап және нақты (мысалы, кез-келген кəсіби қызмет үшін) моральдық талаптар жəне мінез-құлық нормалары жүйесін қамтиды. Іскерлік қарым-қатынас этикасы бірлескен қызметтің барысында адамдар жасаған мінез-құлықтың жалпы ережелеріне негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқытылып жатқан тілдің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Оқытылып жатқан тілдің теориялық негіздері фонетикалық база түсінігін, тіл құбылыстарын үйренуде функционалды тәсілді пайдалана отырып теориялық грамматиканың практикамен байланысын қарастырады.Пән алынған теориялық білімді жүйелендіруге және біріктіруге үлес қосып, эссе, баяндамалар жазу кезінде арнайы және анықтамалық әдебиеттерді пайдалану дағдыларын қалыптастырады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Кәсiби және әлеуметтiк мәнi бар жағдайларда өндiрiстiк қарым-қатынасқа қабiлеттi табысты коммуникативтiк тұлғаны қалыптастыру мақсатында шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынастың нормаларын ескере отырып, тиiмдi коммуникативтiк әсер мен өзара iс-қимылды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шет тілінде жазуға үйрету
  Несиелер: 5

  Жазуға үйрету пәні жазу дағдыларды, мысалы, сөйлеу қабілеті (стилистикалық ерекшеліктер, құрылым, байланыс құралдары, презентация логикасы пайда болады). Жазуды оқытудың мақсаты - өз ойларын білдіретін жазу дағдыларын дамыту, яғни, хатты байланыс құралы ретінде қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұғалімнің кәсіби бағдары
  Несиелер: 5

  Мұғалімнің жоғары кәсіби дайындығын, инновациялық ойлауды, өзін-өзі тануға, өзін-өзі дамытуға, коммуникативтік қабілеттерін, оқушылармен дұрыс қарым-қатынасты қалыптастыруға, олардың шығармашылық әлеуетін ашуға, білімнің жан-жақты дамуына ықпал етеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілін оқытудың жаңа технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән мазмұнын жалпы курсқа біріктірілген автономды бөлімдерге (модульдерге) бөлуді қарастырады. Барлық деңгейдегі тілдерді оқыту процесін тиімді түрде толықтыруға мүмкіндік береді. Мультимедиялық бағдарламалар студенттердің аудиториясына да, өзіндік жұмысына да арналған және грамматикалық және лексикалық дағдыларды дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аударма теориясы (екінші тіл)
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби қызметке қажетті аударма құзыреттілігі қағидаттарын, медиацияны жазуды үйретеді, арнайы аударма дағдылары мен қабілеттерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Interpreting Methods and Mnemonics
  Несиелер: 5

  Көптеген ғалымдар аударма зерттеулерінің ғылым ретінде дамуының түрлі кезеңдерінде әдеби аударма мәселесін зерттеді. Пән аударма түрлерін оқытып, аударманың дұрыс әдеби сөз түрінде түпнұсқа туралы ойларды жеткізеді және ғылыми қоғамдағы көптеген келіспеушіліктерді тудырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Лексикология (негізгі тіл)
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінің лексикологиясы негізгі мақсаты жалпы тілдік құрылымды оның жекелеген деңгейлерін сипаттау болып табылатын пәндер тобына жатады, курстың түсінігі мен тақырыбын, тілдің сөздік құрамымен жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерін, әр түрлі теорияларда қолданылатын терминдердің мағынасын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Consecutive Iterpreting Methods and Professional Training I
  Несиелер: 5

  Курс тілдер арасындағы түсіндірме сипатын, қажетті дағдыларды, оқыту әдістемесін, кәсіпті және жұмыс ортасын енгізуді көздейді. Студенттерге интерпретация дағдыларын дамыту, аударма бойынша дәйекті тапсырмаларды сеніммен таңдауға және орындауға негіздерді біріктіру сұрақтарын түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Business Organisation and Records Manadgement
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты мінез-құлық пен құжаттарды басқарудың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін ұйым қызметінің тиімділігіне ықпал ету дәрежесін анықтау болып табылады. Ұйымдардағы жазбаларды басқарудың мақсаты, ұйымдардағы жазбалардың өмірлік циклі және электронды жазбаларды басқару мәселесі қамтылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет тілдерін оқытудың жеке әдістемелері
  Несиелер: 5

  Жеке методология - ана тілінің ерекшеліктерін ескере отырып, белгілі бір тілге тән тілдік және сөйлеу құбылыстарын оқытуды қарастырады (оқытудың проблемаларын қарастырады)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Бұл әртүрлі академиялық жұмыстарды (эссе, емтихан, әдеби шығармаларды талдау және т.б.) жазуда қолданылатын тілдік стильді таныстырады. Академиялық жазу дағдыларын дамыту - барлық деңгейдегі тілдерді жетілдіру, студенттерді ғылыми жұмысқа дайындау көзделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, сөз құрамы құбылыстары мен формаларын білуді қамтитын лингвистикалық білім беру жүйесін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Лексикография мәселелері
  Несиелер: 5

  Курс лексикографияның дамуы, тарихы, ағылшын лексикографиясындағы s. Johnson '' s Dictionary, ағылшын лексикографиясындағы Oxford English Dictionary, лексикографикалық параметр ұғымдары; сөздіктердің жалпы типологиясын, лексиканы іріктеу принциптерін, сөздер мен сөздік мақалалардың орналасуын қарастырады: сөз мәндерін бөлу және жіктеу, оның сөздік анықтамалары, тілдік иллюстрациялардың типтері, қосымша ақпарат беру және т. б.сұрақтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (А2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Қытай тілінің лексикалық, грамматикалық және стилистикалық нормаларын оқытады, студенттердің оқу және түсіну, қоғамдық-саяси тақырыптағы мәтіндерді қытай тілінен ана тіліне және керісінше сауатты аудару дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Ағылшын әдебиетінің тарихы іс жүзінде басқа жоспардың «тарихын» қамтиды. Бұл әдебиет Англия тарихындағы нақты әлеуметтік-саяси дәуірге жатады; моральдық мұраттар мен философияның белгілі жүйелерін көрсететін әдебиет; ішкі (формальды, лингвистикалық) бірлікке және ерекшелігіне ие әдебиет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фразеология
  Несиелер: 3

  Фразеология, лингвистикалық пән ретінде, шет тілінің фразеологиялық қорын жан – жақты зерделейді, фразеологиялық айналым ретінде бірыңғай мағыналы бүтін, семантиканың арақатынасы, ФЕ категориялық белгілерін анықтайды: лексикалық мән, грамматикалық категориялар, компоненттік құрам, стратегиялық емес белгі-стилистикалық бояу (экспрессивті мәнерлілік).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Типологиялық зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Типологиялық лингвистика әлемнің әр түрлі тілдерін үйренудің мақсаты болып табылады, ол олардың құрылымы мен қызмет етуінің құрылымдық типтері мен заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді; жеке тілдерге сипаттама береді, жеке тіл білімі үшін ғана емес, типология үшін де қызығушылық тудырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стилистика
  Несиелер: 4

  Стилистика лингвистикалық ғылымдар кешенінде, тіл жүйесі мен тіл қызметіне арналған салғастырмалы стилистиканы қорытуда қорытынды пән болып табылады; теориялық, сипаттама және салғастырмалы стилистиканы салыстырады; Практикалық стилистика стилистикалық нормаларға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салыстырмалы лингвистика негіздері
  Несиелер: 3

  Салыстырмалы лингвистика тілдердің бір-бірімен байланысты екенін білуге және олардың шежірелерін түсінуге мүмкіндік береді. Лингвистикадағы салыстырмалы әдісті және салыстырмалы лингвистиканың пайда болу тарихы мен даму тарихын қарастырады. Сонымен қатар, салыстырмалы тарихи әдіспен және бір тілдің сипаттамасынан айырмашылығы контрастылық талдаудың негізгі идеялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлем әдебиеті және оның мәселелері
  Несиелер: 5

  Әлемдік әдебиет және оның мәселелері әлемдік әдебиеттің теориялық және практикалық мәселелері қарастырылады, әр түрлі тарихи кезеңдерде әдебиеттің даму ерекшелігіне үйретеді, студенттерді Оқытылатын тіл елдерінің әдебиетіндегі бағыт мәселелерімен және әдістермен таныстырады, алған білімдерін тәжірибеде қолдануға, теориялық талдауды үйренуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Функционалдық лингвистика
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі (бұрыннан бар немесе болашақта болуы мүмкін) тілдерді ғана емес, сонымен қатар жалпы адам тілін де үйренеді, тілдің фундаментальды қасиеттерін, функционализмнің негізгі идеясын - оның функцияларымен түсіндіруде, пәннің объектісі оның қасиеттері мен функцияларының барлық көлемінде Тіл, оның құрылысы, жұмыс істеуі және тарихи дамуы екенін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоғамдық - саяси әдебиет
  Несиелер: 5

  Театр, әдебиет, әлеуметтік және саяси өмір туралы, мақалалар, кітаптар, тақырыптық өмір туралы және саяси мәселелер (сондай-ақ мультфильмдер, плакаттар, док фильмдер және т.б.) туралы сұрақтарды қарастырады. Әлеуметтік-саяси әдебиет полемикаға тән, тонустық құмарлық және мұнда стилдің ерекшелігі ғылыми сөйлеу элементтері мен эмоционалдық және бейнелеудің әртүрлі құралдарын біріктіруде жатыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фонетиканы, грамматиканы, лексиканы коммуникативті бағыттап оқыту
  Несиелер: 5

  Курс қарым-қатынас арқылы тілді оқытуға баса назар аударады, әр түрлі әлеуметтік ахуалда тілді дұрыс пайдалануды атап көрсетеді, нақты жағдайлардан алынған мәтіндердің шынайы мысалдарымен таныстырады, бұл тілді аудиторияда қолдануға, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға, оқушы мен мұғалімнің коммуникативтік өзара әрекеттесуін дайындау үшін сөздік қорын дайындауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің мәдениеті мен тарихы
  Несиелер: 4

  Ағылшын тілінің мәдениеті мен тарихы курстың айрықша ерекшелігі оның интеграциялық, пәнаралық сипаты болып табылады. Оның аясында лингвистикалық және гуманитарлық ғылымдардың синтезі. Бұл пәннің маңыздылығы мәдениетаралық қарым-қатынасқа бағытталған. Курс студенттердің тіл білетін, тіл үйрету және түсіндіру және аударма бойынша өздерінің білімін пайдаланатын елдер мен халықтар туралы әңгімелесу қабілетін дамытуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын және қазақ (орыс) тілдерінің типологиясы
  Несиелер: 5

  Тілдердің типологиясы, тарихи типологияның бөлімдерін тіл тарихын кезеңділікті негіздеудің бір түрі, «тілдердің типологиясы» терминінің мазмұны ретінде қарастырады. Тілдің түрі мен тілдің түрі туралы түсінік. Типологиялық зерттеулер деңгейлері. Изоморфизм және алломорфизм түсінігі. Универсальды және мәнді түсіну олардың типологиясын анықтау үшін. Тілдік-тұжырымдамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Семасиология
  Несиелер: 4

  Семасиология сөздің мағынасына қатысты барлық мәселелерді, сондай-ақ сөздің мағынасын өзгертуді зерттейді. Сөз оның дыбыстық дизайнын, морфологиялық құрылымын және онда қамтылған мағынаны және мағынаны ерекшелендіреді. Лингвистикалық семантиканың тақырыбы лингвистикалық ой мазмұны болып табылады. сөздерді, морфемдерді, грамматикалық нысандарды, табиғи тілдің синтаксистік құрылымдарын қамтитын мазмұн.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас
  Несиелер: 4

  Курс әр түрлі мәдениеттердің екі немесе одан да көп өкілдерін мәдени құндылықтарға оқытуды ұсынады, оның барысында өзара іс-қимыл жасайтын мәдениеттердің ақпараттарымен алмасу жүргізіледі; басқа халықтың материалдық және рухани мәдениетін, дінін, құндылықтарын, адамгершілік ұстанымдарын, дүниетанымдық түсініктерді ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ (орыс) және ағылшын тілдерінің функционалды стилистикасы
  Несиелер: 5

  Студенттерге тілдің стилистикалық құралдарын теориялық білімдермен қамтамасыз ету, әртүрлі тіл стиліндегі табиғаты мен функциялары, функционалдық стильдерді анықтау критерийлері және аударма іс-әрекеттерінде шет тілінің әртүрлі функционалды стилін дұрыс пайдалану дағдыларын қалыптастыру көзделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шеттілдік білім берудің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы оқыту жүйесіндегі шет тілі мен шет тілді мәдениеттің рөлін қарастырады, студенттерді оқыту тәсілдерімен, әдістерімен, құралдарымен таныстырады және оларды практикада тиімді және шығармашылықпен қолдана білуді қалыптастырады, шет тілі оқытушысының кәсіби қызметінің сипаты мен ерекшелігі туралы тұтас түсінік береді; шет тілдік монологиялық сөйлеуді оқыту технологиясын, бағдарламалық әдістерді ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымды көрсету

 • Код ON2

  Философия, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әр түрлі салаларындағы жағдайларға баға беру

 • Код ON3

  Тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіптік) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға кіру

 • Код ON4

  Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтына бағдарлану

 • Код ON5

  Осы бағдарламаны аяқтағаннан кейін білім алушы командада, топтарда тиімді жұмыс істеуге, сондай-ақ шетел тілінде идеяларды білдіруге , өз көзқарасын білдіре алады және жаңа ұсыныстар енгізе алады.

 • Код ON6

  Практикалық грамматиканы, стилистикалық нормаларды және лексикографияның проблемаларын қолдана отырып, кәсіби ағылшын тілінде, іскерлік қытай тілінде сөйлесу.

 • Код ON7

  Осы бағдарламаны аяқтағаннан кейін білім алушы жалпыеуропалық құзыреттілік талаптарына сәйкес шет тілі саласындағы жаңа педагогикалық технологиялар мен қазіргі заманғы көпмәдениеттегі бәсекеге қабілетті маман ретінде шет тілінің рөлін игереді

 • Код ON8

  Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымын, мазмұнын, мақсаттары мен міндеттерін анықтайды, шетел тілінде ауызша және жазбаша коммуникацияны оқыту процесінің психологиялық және лингвистикалық заңдылықтарын меңгереді

 • Код ON9

  Осы бағдарламаны аяқтағаннан кейін білім алушы шет мемлекеттің сөйлеу этикеті заңдарына сәйкес әр түрлі форматтағы сауаттылық және шығармашылық хат бойынша дамыған ғылыми (публицистикалық, сыни және шығармашылық), ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істеуге толық білімі және түсінуі бар.

6B01702 Шетел тілі: екі шетел тілі
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01702 Шетел тілі: екі шетел тілі
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01702 Шетел тілі: екі шетел тілі
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01702 Шетел тілі: екі шетел тілдер
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01702 Шетел тілі
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01702 Шетел тілі: екі шетел тілі
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top