Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04201 Құқықтану в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Еңбек нарығының талаптарына сай келетін сапалы заң білімін қамтамасыз ету, халықаралық стандарттарға толығымен сай, бәсекеге қабілетті, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтейтін, қазақстандық патриотизмге басымдық беретін, көшбасшылық қасиеттерге ие, отандық құқықтану білімінің теориялық және тәжірибелік салаларын үйренген, жаратушы ой мен кәсіби заңгерлік этика дағдыларын жете меңгерген бакалаврлар дайындау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Заңгердің кәсіби дағдылары
  Несиелер: 5

  Заңгердің кәсіби дағдылары заңдық қызметті жүзеге асыру кезінде ұйымдастырушылық, іздеу, куәландыру, қайта құрылымдау және коммуникативтік сипаттағы міндеттерді шешуді анықтайды заң қызметі билік өкілеттігінің болуымен, әртүрлі ойлау міндеттерін шешумен, қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеумен сипатталады, бұл жеке қасиеттерді, оларды іске асыруда қасиеттерді талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Рим құқығы
  Несиелер: 5

  Рим құқығы" өркениет тарихында ерекше орын алады. Оның мәні құқықтың кейінгі дамуына ғана емес, жалпы мәдениеттің дамуына да зор ықпалымен анықталады. Римдіктер өзінің ішкі үйлесімі мен аяқталуы бойынша бірегей жеке меншік негізі бар әмбебап құқық жүйесін құрды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 8

  Іргелі заң ғылымы өзінің мемлекет пен құқықтың шығу тегі, дамуы мен қызметі, мәні, жалпы заңдылықтары мен үрдістерін зерттейтін іргелі заң ғылымы. Сондай-ақ барша заң ғылымдарына ортақ ұғымдар мен санаттарды құрайды. Мұндай іргелі білім болмаса мемлекет пен құқыққа қатысты нақты эмпирикалық білімді игеру қиын болмақ.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  Конституциялық құқық - бұл адам мен мемлекет арасындағы қарым-қатынастың негізін, мемлекеттік билікті ұйымдастырудың және басқа да конституциялық-құқықтық қатынастарды реттейтін мемлекеттің конституциялық сипаттамаларын бекітетін құқық саласы. Конституциялық құқықтың негізі – конституция болып табылады. Конституциялық құқық - мемлекеттің құрылыс негіздерін және мемлекет пен азамат арасындағы қарым-қатынастарды реттейтін ең жоғары заңды күші бар құқықтық актілер жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы
  Несиелер: 5

  Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін тарих бойы қоғам мен мемлекеттің құрылуымен байланысты құқықтық әдет-ғұрыптар мен заңдарды зерттейді. Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы-құқықтық (заңдық) ғылым, ол өзінің зерттеу мәні мемлекеттік және заң мекемелерінің күрделі жүйесін дамытудың тарихи процестерін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әкімшілік құқық
  Несиелер: 5

  Әкімшілік құқық-бұл мемлекет органдарының атқарушы билікті жүзеге асыруы процесінде мемлекеттің жария функцияларын орындау бойынша мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың басқару қызметі саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық саласы (құқықтық нормалар жүйесі). Әкімшілік құқықтың мәні атқарушы билікті іс жүзінде іске асыру процесінде туындайтын, өзгеретін және тоқтатылатын қоғамдық қатынастар, яғни осы биліктің тетігін ұйымдастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Сөйлеу мәдениеті-бұл дұрыс сөйлеу және жазу, сондай-ақ қарым-қатынастың мақсаттары мен жағдайларына сәйкес сөздер мен сөздерді қолдана білу. Сөйлеу мәдениетінің басты критерийлері – дұрыс және коммуникативтік мақсаттылық, сондай-ақ дәлдік, қисындық, айқындық және қол жетімділік, тазалық, мәнерлілік, әртүрлілік, эстетикалілік, орындылық. Сөйлеу әрекетінің негізгі түрлерінің дағдыларын меңгеру сөйлеу қарым-қатынасының тиімділігін арттыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  "Кәсіпкерлік және бизнес" курсы теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы студенттердің кәсіпкерлік қызметке және бизнесті ұйымдастыруға дайындығын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Оқу курсы нақты міндеттер мен іскерлік жағдайларды шешу үшін кәсіпкерлік ойлауды дамыту үшін негіз болатын кәсіпкерлік пен бизнесті қалыптастыру, жүргізу мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық, экономикалық, ұйымдастырушылық-басқарушылық білімді жүйелендіруді білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы (Жалпы бөлімі)
  Несиелер: 6

  Қылмыстық құқық дәлелдеу субъектілерінің іздестіру-танымдық қызметі процесінде қоғамдық қатынастарды реттеуді қылмыстық құқық бұзушылықтардың саралаушы белгілерін, жазалау шараларын таңдауды қылмыстық жауапкершілікке тарту тетіктерін, ұғымдық-категориялық аппаратты, қылмыстық-құқықтық доктриналарды, дефиницияларды ашуды айқындай отырып қамтамасыз етеді. Мазмұны ҚР қылмыстық заңнама жүйесімен анықталады, Ұлттық қылмыстық заңнама және халықаралық қылмыстық құқық туралы тұтас білім жүйесін ұсынады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салыстырмалы қылмыстық құқық
  Несиелер: 6

  Құқық қолдану қызметінің тиімділігін арттыру үшін шет елдердің қылмыстық заңнамасы саласындағы заң нормаларын талдауға мүмкіндік береді. Салыстырмалы бағыттағы шет елдердің қылмыстық заңнамасының нормаларын талдау практикалық міндеттерді шешудің тиімді жолдарын қамтамасыз етеді. Қылмыстық заңнаманың құқықтық нормаларын салыстырмалы талдауда құқық қолдану қызметінің проблемалық аспектілері анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Курс ҚР "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асыру кезеңдерін, электрондық қызмет көрсетудің цифрлық платформасын, түрлі кәсіби салаларда цифрлық технологияларды енгізу және қолдану тәсілдерін қарастырады. Заң қызметіндегі сандық технологиялар мемлекеттің, қоғамның және жеке тұлғаның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған қоғамдық қатынастарды реттеудің қылмыстық-құқықтық, қылмыстық іс жүргізу, Қылмыстық-атқару, азаматтық-құқықтық, азаматтық-іс жүргізу тетіктерін жетілдірумен іске асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" оқу курсы "Бизнес, басқару және құқық" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050 " стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді.Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, оның ішінде осы аталған бағыт бойынша тереңдетезерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби этика
  Несиелер: 6

  Бұл пән этика және мораль, сот төрелігі және құқық қорғау қызметі туралы заңнаманың адамгершілік негіздері, құқықтану саласындағы мамандар қызметінің адамгершілік аспектілері туралы білімді алу және жүйелеу, сондай-ақ алынған білімді кәсіби міндеттерді шешу үшін қолдану дағдыларына үйрету болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Жалпы бөлімі)
  Несиелер: 6

  Тұтынушылық-ақшалай қарым-қатынастарды және басқа мүлікті құқықтық реттеу және жеке мүліктік емес қарым-қатынастар саласында студенттерді кешенді білімдермен қамтамасыз етеді. Азаматтық құқықтық тәртіп мазмұны мен құрылымын анықтайды, азаматтық сот ісін жүргізу саласындағы құқықтық қатынастарды реттейді, азаматтық құқықтық қатынастар объектілері мен субъектілерін ашады, азаматтық құқықта терминдерді және оларды есептеуді, мәмілелерді, меншік құқығын, міндеттемелерді және оларды қамтамасыз ету жолдарын қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу мақсаты болашақ мамандарды қолайлы қоршаған ортаны құру үшін қажетті теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды, сондай-ақ тіршілік әрекетінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын үйрету болып табылады. Экология-әртүрлі пәндерді, соның ішінде: биология, география, геология, физика, химия, генетика, математика, астрономия және т.б. мәліметтерді пайдаланатын ғылым. Экология-бұл кешенді әлеуметтік ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заңды тұлғалар
  Несиелер: 5

  Заңды тұлғалардың құқықтағы құқықтық мәртебесі жалпы құқықтық қабілеті бар болған жағдайда, заңды тұлға адамның табиғи қасиеттері болып табылатын қажетті шарт ретінде құқықтар мен міндеттерді қоспағанда, азаматтық құқықтарды алуға және жауапкершілік мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Ерекше бөлімі)
  Несиелер: 5

  Курсты зерттеу студенттерді азаматтық заңнаманың негіздерімен, Қазақстан Республикасында азаматтық қатынастарды реттеу тәртібі мен тәсілдерімен таныстыруды қамтиды. Азаматтық құқықтың белгілі бір бөлігінің институттарының негізгі ережелерін талдауы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР Қаржы құқығы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының қаржы құқығы» модулінің мазмұны қаржы, қаржылық қызмет, қаржы жүйесі, қаржылық қатынастар субъектілері мен объектілері, қаржы қатынастарына қатысушылардың құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ қаржылық құқықтың ерекше бөлігінің институттарын зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім беру құқығы және саясат
  Несиелер: 5

  Білім туралы заңнаманы жетілдіруге, білім беру саласындағы жергілікті нормативтік-құқықтық актілерді жобалау, әзірлеу және талдау тәжірибесі мен дағдыларын алуға бағытталған ұсыныстарды талдау және бағалау дағдылары мен тәжірибесін алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы (Ерекше бөлімі)
  Несиелер: 5

  Қылмыстық құқықтың ерекше бөлігі қылмыстық әрекеттердің белгілі бір топтарының сипатты белгілері бойынша жүйелендірілген қылмыстық құқық бұзушылықтардың қылмыстық-құқықтық сыныптау негізін көрсетеді. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың белгілі бір бағыттағы қылмыстық-құқықтық сипаттамасы Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасында анықталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қылмыстық құқықбұзушылықтарды саралаудың негіздері және саралаудың қателіктері
  Несиелер: 5

  Саралаудың негізділігі қылмыстық жазаларды қолданудың, қылмыстық жауаптылыққа тартудың заңдылығын айқындайды, қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаудың алдын алу жөніндегі профилактикалық іс-шараларды жүргізуге ықпал етеді. Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау кезінде қателер жасау практикасын талдау дәлелдеу субъектілерінің құқық қолдану қызметін тиімді жүзеге асыруға ықпал етеді, қылмыстық заңнаманы құқықтық реттеудің олқылықтарын анықтайды және практикалық заңды міндеттерді шешудің ұтымды жолдарын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР кәсіпкерлік құқығы
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқып білу білім алушыларды Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік заңнамасының, сонымен қатар кәсіпкерлік қатынастарды реттеу тәртібі мен амалдарының құқықтық негіздерімен таныстыру болып табылады. Оқу үрдісінің барысында кәсіпкерлік қызметке құқықтық әсер ету аспектілері жан жақты талқыланады, сонымен қоса кәсіпкерлік аясындағы мемлекеттік саясат және оны басқару қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық қорғау органдарының ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Құқық қорғау органдарының ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуі заң қызметін тиімді жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын пайдалануға бағытталған. Заң қызметі-дәлелдеу кезінде құқық қорғау органдары қабылдаған шешімдердің заңдылығын, негізділігін қамтамасыз ететін іс жүргізу қызметі. Құқық қорғау органдарының ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуі мемлекеттің, қоғамның және жеке тұлғаның мүдделерін қорғауға және қорғауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық құқығы
  Несиелер: 6

  Қылмыстық іс жүргізу құқығы қылмыстық сот ісін жүргізуді қылмыстық процеске қатысушылардың қатынастарын реттеудің құқықтық тетіктерімен, қылмыстық процесс қағидаттарын іске асыруды қамтамасыз етеді, сотқа дейінгі және сот өндірісін реттеудің қылмыстық іс жүргізу тетіктерін ашады, ерекше іс жүргізу, халықаралық ынтымақтастық қаралады. Қылмыстық іс жүргізу міндеттерін шешудің тәжірибелік дағдыларын алуға ықпал етеді. Қылмыстық іс жүргізу дәлелдемелеріне сипаттама және талдау беріледі, сот және тергеу практикасына көңіл бөлінеді, дәлелдеудің іс жүргізу құралдары талданады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық құқық
  Несиелер: 6

  Оқу курсы халықаралық құқықтың нормалар, субъектілер, қайнар көздер мен нормаларды жасау процестерінің ерекше жүйесі ретінде зерттеуді, халықаралық құқық нормаларын ұлттық деңгейде имплементациялау механизмдерін, жауапкершілік институтын, халықаралық дауларды бейбіт шешу құралдарын зерттеуді, сонымен қатар халықаралық құқықтың жекелеген салаларының қағидаларын, ерекшеліктері мен қолдану салаларын үйренуді көздейді. Халықаралық құқық нормаларын ұлттық заңнамаға имплементациялау механизмдерін ашады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының aзаматтық процессуалдық құқығы
  Несиелер: 6

  "ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы" пәнін оқу пәні азаматтық-құқықтық дауларды шешу бойынша Сот төрелігі органдарының қызметін реттейтін, азаматтар мен ұйымдардың бұзылған немесе даулы құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау туралы талаптар негізінде туындайтын, сондай-ақ құқықтық категорияларды, ғылыми көзқарастар мен тұжырымдамаларды назардан тыс қалдырмай, ерекше іс жүргізу істерін реттейтін құқық саласы болып табылатын нормалардың жиынтығы болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Отбасы құқығы
  Несиелер: 6

  Отбасы құқығы - неке, туыстық немесе бала асырап алу негізінде адамдар арасындағы қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кеден құқығы
  Несиелер: 6

  Кеден құқығы дербес қазақстандық құқық ретінде танылады, ол Кеден ісі саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығын білдіреді., ел экономикасының нарықтық қатынастар жағдайына көшуімен және оның жалпы әлемдік экономикаға кірігуімен тығыз байланысты құқық саласы ретінде кеден құқығының қалыптасуы мен дамуы сыртқы экономикалық қызметті реттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сотталғандардың құқықтық жағдайы
  Несиелер: 6

  Құқықтық мәртебесінің ерекшеліктерін, оның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін, қылмыстық жазалардың нақты түрлерін орындау ерекшеліктерін, бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын өтеп жатқан сотталғанды мерзімінен бұрын босату негіздері мен тәртібін және осы үдерістегі адвокатураның рөлін зерделеуге ерекше көңіл бөлінеді. Сотталғандардың құқықтық жағдайы, оны бекіту және бағалау құқық қолдану қызметінің тиімділігін қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заң қызметіндегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 6

  Заң қызметіндегі ақпараттық технологиялар ақпаратты жинау, зерттеу, бекіту және бағалау үшін қажетті ғылыми негізделген әдістерді қолдану негізінде оны жүзеге асырудың тиімділігін қамтамасыз етеді. Заң қызметінің ақпараттық базасы оның шынайылығын, толықтығын және объективтілігін қамтамасыз ететін ақпараттық технологияларды пайдаланумен негізделген. Заң қызметінде ақпараттық технологияларды қолдану және іске асыру іс жүргізу, тактикалық-стратегиялық сипаттағы міндеттерді сапалы шешуді қамтамасыз етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаһандану дәуірінде құқықтық стратегия
  Несиелер: 6

  Әлемдік саяси жүйе үлкен серпінге ие - онда жұмыс істеп тұрған субъектілер құрамының өзгеруі және олардың арасындағы байланыстарды қайта пішімдеу үнемі жүргізіліп отырады. Болып жатқан өзгерістердің траекториясын анықтайтын күшті экстерналды жаһанданудың жиынтық ұғымына жататын құбылыстар кешені болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР экологиялық құқығы
  Несиелер: 6

  Қазіргі және келешек ұрпақтар мүддесі үшін қоршаған орта мен табиғатты сақтау және ұтымды пайдалану саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының бюджет құқығы
  Несиелер: 5

  "Бюджеттік құқық" білім алушылардың мемлекеттің ақша қаражатының орталықтандырылған қорларын қалыптастыру және жұмсау процесінде қоғамдық реттеудің принциптерін, нысандары мен әдістерін түсіну үшін қажетті құқықтық білімдер кешенін меңгеруі болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының жер құқығы
  Несиелер: 5

  Жер құқығы Қазақстан Республикасының дербес құқық саласы. Әртүрлi құқық салалар нормаларының өзара әрекет ету, жанасуы және интеграция процестерi жүзеге асырылуда. Жер құқық саласына азаматтық, еңбек құқығы және өзге де құқық салаларының нормалары енуде.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасында және шет елдерде президенттік басқару
  Несиелер: 5

  Оқу пәнінің мақсаты-студенттерде әлем елдерінің мемлекеттік басқару органдарының қалыптасу және қызмет ету тәжірибесі туралы, әлемнің маңызды аймақтары мен елдерінің экономикасы туралы, табиғи және экономикалық жағдайлардың олардағы экологиялық проблемаларға әсері туралы, Мемлекеттік басқару, жергілікті басқару және өзін-өзі басқару тәжірибесі туралы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жекелеген түрлерін алдын алу
  Несиелер: 5

  Бұл пән тергеудің стратегиялық мәселелері мен жеке криминалистикалық Әдістеменің ұйымдастырушылық аспектілерін қарастырады; студенттердің тергеу процесін ұйымдастыру бойынша белгілі бір іскерлікті алуы; қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу бойынша қызметті жүзеге асыру кезінде құқық қорғау органдарының өзара іс-қимылының ұйымдастырушылық негіздерін студенттердің меңгеруі; Дәлелдеу кезінде себеп-салдар қатынастарын, кеңістіктік-уақыттық факторларды болжаудың, диагностикалаудың ғылыми негізделген әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Меншік құқығы
  Несиелер: 5

  Азаматтық доктринаның, заңнама мен сот практикасының мүліктік құқықтарына қатысты ережелерін терең зерделеуден тұрады.Қазіргі кезде сот практикасы мен азаматтық ғылымның маңызы соншалықты зор, бұл мүліктік құқықтарға қатысты даулы және қарама-қайшы мәселелерді арнайы зерттеуді ақылға қонымды және пайдалы деп санайды. Әр тақырып тарих, теория және практика тұрғысынан зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дәлелдемелерді жинау мен зерттеудің техникалық-криминалистикалық құралдары мен әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу дәлелдемелерді жинау және зерттеу кезінде техникалық-криминалистикалық құралдар мен әдістерді қолдануды қарастырады. Техникалық-криминалистикалық құралдарды пайдалану тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру шараларын жүргізу кезінде алынған ақпараттың толықтығын, дұрыстығын және объективті түрде болуын қамтамасыз етеді. Іс жүргізу қызметі мен жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырудың тиімділігі іздестіру-танымдық міндеттерді шешудің нәтижелілігіне бағытталған ғылыми негізделген зерттеу әдістерімен негізделген техникалық-криминалистикалық құралдарды қолданумен қамтамасыз етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Еңбек және онымен байланысты қатынастарды құқықтық реттеу туралы білімді қалыпстастырады.Мазмұны: еңбек құқығының түсінігі, еңбек құқығының субъектілері, еңбек шарты, еңбек ақы төлеу, жұмыс уақыты, демалы уақыты, тәртіптік және материалдық жауапкершілік, еңбек даулары, әлеуметтік әріптестік, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әкімшілік юстиция
  Несиелер: 5

  Осы оқу пәні шеңберінде білім алушылар мемлекеттік билік органдарының, жергілікті өзін - өзі басқару органдарының және азаматтардың, ұйымдардың және құқықтық қатынастардың өзге де субъектілерінің құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзатын лауазымды адамдардың нормативтік құқықтық актілеріне сотқа шағымдану сияқты сот арқылы қорғалуға конституциялық құқықты іске асырудың нысаны туралы; билік құрылымдарының өкілдері бұзылған жағдайда азаматтардың, ұйымдардың құқықтары мен мүдделерін қорғаудың сот нысаны туралы үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Процессуалдық емес ақпарат және дәлелдеу процесі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу жедел-іздестіру қызметінің негізгі категориялары мен теориясының ережелерін зерделеуді; жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу нәтижелерін зерттеу, бағалау және пайдалану ерекшеліктерін және олардың қылмыстарды анықтау, алдын алу, жолын кесу және ашу үдерісіндегі рөлін түсіндіруді қарастырады. Жедел-іздестіру қызметінің мазмұны дәлелдеудің іс жүргізу құралдары болып табылатын жасырын тергеу әрекеттерімен арақатынаста ашылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жазаларды және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындау
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу кезінде қылмыстық жазаны орындауды құқықтық реттеуге, сотталғандардың құқықтық жағдайына, жазаны орындайтын мекемелер мен органдар жүйесіне, жазаның барлық түрлерін орындаудың құқықтық негіздеріне, жазаны өтеуден босатуға және шартты сотталғандарды бақылауға байланысты мәселелер қарастырылады. Шетелдердің пенитенциарлық жүйелері, сотталғандармен қарым-қатынастың халықаралық стандарттары қарастырылады; қылмыстық-атқару құқығының нормалары зерделенеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адвокатура және адвокаттық қызмет
  Несиелер: 7

  Адвокатура мен адвокаттық қызметтің құқықтық, ұйымдастырушылық және тактикалық аспектілері бойынша білім мен дағды алу, юрисдикциялық өндірістерге адвокаттың қатысуы. Мемлекет органдарының азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтауы мен қорғауы азаматтар мен ұйымдарға кәсіби заң көмегін жүзеге асыратын тұлғалар қызметінің негізгі принциптерін айқындайтын адвокатура сияқты маңызды қоғамдық-құқықтық институтқа да елеулі шамада байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азаматтық-процессуалдық құжаттарды құрастыру бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Азаматтық істерді тиісті түрде қарау және шешу үшін сот ісін жүргізудің белгілі бір тәртібі белгіленеді. Азаматтық іс жүргізу заңы соттың әрбір азаматтық іс бойынша істің мән-жайын тергеудің толықтығын, толықтығын, объективтілігін, жылдамдығын қамтамасыз етуі тиіс және барлық іс-әрекеттің іс-әрекеттерін және істердің нәтижелерін дұрыс рәсімдеуді қамтамасыз етуі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азаматтық-құқықтық дауларды соттан тыс шешу
  Несиелер: 6

  Азаматтық дауларды шешудің баламалы (соттан тыс) тәсілдері. Азаматтық дауларды шешу құралы ретінде баламалы рәсімдер заңның соттан тыс нысаны ретінде анықталуы мүмкін

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасы және ШЕ конституциялық іс жүргізу
  Несиелер: 6

  Шет елдердің сот қорғауларын зерделеу құқық қолдану қызметіндегі проблемалық мәселелерді анықтауға және зерттеуге ықпал етеді. Шет елдердің сот қорғаулары, талдау және оларды зерттеу сот жүйесі саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктерін қолданудың, сот органдарының қызметін ұйымдастыруды әзірлеудің тиімділігін қамтамасыз етеді . Сот қорғаныстарын салыстырмалы талдау қоғамдық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктерін жетілдіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қылмыстарды виктимологиялық алдын алу
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді виктимология саласында теориялық дайындау сапасын арттыруға, жәбірленушінің белгілерін анықтау саласында криминология мен қылмыстық құқықты терең зерттеуге бағытталған. Виктимологиялық талдауды пайдалану қылмыстық іс-әрекет тетігінде объективті-субъективті сипаттағы барлық факторларды анықтауды қамтамасыз етеді, бұл дәлелдемелік ақпаратты алу үдерісінде нәтижелі көрініс табады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сот сараптамасы
  Несиелер: 6

  Бұл пән білім алушыларда қылмыстық, азаматтық және әкімшілік өндірістің сот сараптамасы нысанында заңда қарастырылған арнайы ғылыми білімді тиісті қолдану қажеттілігін қанағаттандыруға арналған білімнің дербес саласы ретінде сот сараптамасы туралы жүйелендірілген түсініктің қалыптасуын; сот сараптамасының теориясы мен әдіснамасының негізгі ережелерін; ұғымдарды қарастырады. сот сараптамаларының санаттары мен жіктелуі; сот сараптамалары объектілерінің жіктелуі және салыстырмалы зерттеу үшін үлгілер ұғымы: сот сараптамаларын жүргізу кезінде пайдаланылатын техникалық-криминалистикалық құралдар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық мәртебесі
  Несиелер: 6

  Бүгінгі таңда Қазақстанда өтпелі экономикасы бар, әлеуметтік-экономикалық қатынастарда болған өзгерістермен қатар, мемлекеттің рөлін өзгертудің күрделі үрдісі бар. Сондықтан мемлекеттік қызметті реформалау реформалардың басым бағыты болып табылатын жағдай бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нотариат
  Несиелер: 7

  "Нотариат" пәні нотариат, нотариалдық іс-әрекеттер және оларды жасау ережелері туралы білімнің кешенді жүйесін, сондай-ақ құқықтық реттеу саласында туындайтын теориялық және практикалық мәселелерді қалыптастыруға және студенттерді нотариаттық іс-әрекеттерді жасау ережесімен таныстыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұрғын үй құқығы
  Несиелер: 6

  Тұрғын үй құқығы - құқықтық білім алуда таңдау пәні. Заңгер тұрғын үй қатынастарының құқықтық реттелуі туралы білімді болуы керек, ол өте қарапайым тұрғын үй қатынастары субъектілерінің құқығын толықтай қорғауға мүмкіндік береді. Өзінің практикалық қызметінде адвокат тұрғын үй қатынастарының аспектілеріне, тұрғын үй қатынастары субъектілерінің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғауға қатысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шарттық құқық
  Несиелер: 6

  Келісімшарттық заң практикалық тұрғыдан және азаматтық құқықтың қарқынды дамып келе жатқан бағыттарының бірі болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР салық құқығы
  Несиелер: 7

  ҚР салық құқығы заң және халықаралық құқық мамандығы бойынша білім алатын студенттер үшін қажетті оқу пәні болып келеді, өйткені, әрбір болашақ заңгер қазіргі заманғы салықтық құқықтық өркениеттің қалыптасу және дамуының тарихи және теориялық негіздерін, салық құқықтарының негізгі субьектілері болып табылатын қызметін тереңнен меңгеру арқылы заң білімінің ішкі мәнін тереңнен түсіну қабілетіне ие болуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы құқықтық жүйелер
  Несиелер: 5

  "Қазіргі заманғы құқықтық жүйелер" пәні білім алушылардың қазіргі заманғы негізгі құқықтық жүйелердің негізгі мазмұны, тарихи қалыптасуы және дамуымен таныстыруды, негізгі әлемдік жүйелердің заңи-техникалық және құқықтық-саналық ерекшеліктері жөніндегі білім жүйелерін қалыптастыруды көздейді. Оқытылатын пән өз алдына ғылыми және тәжірибелік қызығушылықты танытады. Заңгердің қызмет жеке адамның әр түрлі озбырлықтан құқығын қорғауға, заңсыздықпен күресу және әділ сотқа жәрдемдесуге бағытталады Заңгердің қызметі заңмен жеткілікті реттеледі. Қолданыстағы заңнаманы талдау, тәжірибеде қолдануда жинақтау және заңнаманың жетілдіру жолдарын анықтауға және қол��анудағы салдарын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Атқарушылық өндірістің негіздері
  Несиелер: 6

  Атқарушы өндіріс - заңды күшіне енген атқарушы құжаттардың міндетті түрде орындалуына бағытталған мамандандырылған мемлекеттік органның іс жүргізу және нақты іс-қимылдарының жиынтығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заңгерлер үшін аналитикалық метод
  Несиелер: 6

  Курста заңгерлер үшін аналитикалық әдістер аналитика ұғымы, зияткерлік технологиялардың мазмұны ашылады, бірқатар ғылыми пәндердің, ең алдымен Философия, Әлеуметтану, Логика, экономика ғылымы, математика ,информатика ,басқару ғылымы, Психология және т.б. қазіргі құқықтық талдаудың қалыптасуындағы рөлі анықталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жекелеген түрлерін тергеуді ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Бұл пән тергеудің стратегиялық мәселелері мен жеке криминалистикалық Әдістеменің ұйымдастырушылық аспектілерін қарастырады; студенттердің тергеу процесін ұйымдастыру бойынша белгілі бір іскерлікті алуы; қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу бойынша қызметті жүзеге асыру кезінде құқық қорғау органдарының өзара іс-қимылының ұйымдастырушылық негіздерін студенттердің меңгеруі; Дәлелдеу кезінде себеп-салдар қатынастарын, кеңістіктік-уақыттық факторларды болжаудың, диагностикалаудың ғылыми негізделген әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.

 • Код ON6

  Мемлекет пен құқықты анықтайтын құқықтық түсініктер мен анықтамаларды пайдалану; құқық пен заңнама жүйесін түсіну; негізгі заң ретінде ҚР Конституциясының маңызын түсіну; әкімшілік, халықаралық жеке құқық саласындағы нормаларды қолдану; халықаралық құқықтық актілерді талдау.

 • Код ON7

  Азаматтық-құқықтық ұғымдарды, анықтамаларды қолдану; азаматтық құқық пен заңнама жүйелерін түсіну; заңи кеңес беру; құқықтық құжаттарды дайындау және талдау.

 • Код ON8

  Қылмыстық-құқықтық ұғымдарды, анықтамаларды қолдану; қылмыстық құқық пен заңнама жүйелерін түсіну; заңи кеңес бере алу; құқықтық құжаттарды дайындауда және талдауда дағдыларды меңгеру.

 • Код ON9

  Әкімшілік-құқықтық әкімшілік-іс жүргізу нормаларын қолдану; осыған байланысты туындайтын мемлекеттік-қызметтік құқықтық қатынастар және заң фактілерін талдау

 • Код ON10

  Соттарда және басқа да құқық қорғау органдарында азаматтар мен ұйымдардың атынан өкілдік ету, заңи кеңес беру, құқықтық құжаттарды дайындау.

 • Код ON11

  адвокаттың қызметін жүзеге асыру кезінде қолданылатын нормативтік-құқықтық актілерді білу; құқықтық нормаларға ғылыми талдау жүргізе білу, құқық қорғау органдарының қызметіне қатысты міндеттерді шешу; сот шешімдерін білу, сот шешімдерінің іс жүргізу актілерін жасай білу қылмыстық процеске қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қылмыстық іс жүргізу механизмдерін білу; жедел-іздестіру қызметінің құқықтық негізін білу, қылмыстық іс жүргізу заңнамасының нормаларын қолдана білу, жедел-іздестіру қызметін жүргізу механизмдерін іске асыру дағдысының болуы.

6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 6B04201-Құқықтану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: бизнес құқық
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: құқық қорғау қызметі
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Мемлекеттік басқару және бизнесті құқықтық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану: сот-прокурорлық
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқықтану-Тергеу криминалистикалық қызметі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04201 Құқық: құқықтану және кеден
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B049 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top