Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 6B04105 Менеджмент в Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты кәсіптік қызметтегі көшбасшы болуға қабілетті өндірісті ұйымдастыру, басқару және мемлекеттік басқару саласында жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, білікті кәсіби кадрларды дайындау болып табылады. «Менеджмент» білім беру бағдарламасы халықаралық жобаларды экономикалық бағалау, маркетинг, кәсіпкерлік, бизнесті жоспарлау және жаһандық нарықтағы адам ресурстарын басқару құралдарын пайдалана отырып, өзгеретін ортадағы халықаралық компанияны операциялық және стратегиялық басқару дағдыларын оқытуға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  бұл адамдардың шексіз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қоғамдағы шектеулі немесе сирек кездесетін ресурстарды тиімді пайдалану арқылы игіліктерді өндіруді зерттейтін ғылым.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ тілі
  Несиелер: 3

  Оқытудың кәсіби бағыттылығы принципін іске асыруды қамтамасыз етеді, студенттерде коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  дінді оның барлық түрлері бойынша оқи отырып, осы жлда оның мәнін түсіну және адам жан-дүниесіне әсер ету көздерін табу болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Антикоррупция мәдениетін қалыптастыру негіздері
  Несиелер: 5

  Жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер бойынша білім жүйесін қалыптастыру және оның негізінде парақорға қарсы азматтық ұстаным жүйесін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Кәсіби және мекемелердегі табиғатты қорғау әсерінің беделді ұйымдарына арналған экология, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму саласының кәсіби әсерінде білім мен дағдылану көздерін оқу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  республикада кәсіпкерлік-шаруашылық қатынастарды құқықтық реттейтін нормалар жиынтығын және әр түрлі меншік нысанасындағы кәсәпорындарының өндірістік шаруашылық қызметін және шаруашылық қатынастары мен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәңгілік ел идеясы және рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  "Мәңгілік Ел" оқу пәнінің мазмұны ұлттық сана-сезімді, студенттердің азаматтық және отансүйгіштігін, ұлттық мәдениетке деген тұтастықты қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  Пән болашақ мамандығының ерекшеліктеріне байланысты оқытылатын тілде білім алушылардың қажеттіліктерін есепке алуды, әлем суретін терең ұғынумен коммуникативтік біліктерді қалыптастыруды көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттерді адамның мекендеу ортасымен қауіпсіз өзара әрекеттесу негіздерімен және қауіпті және төтенше қауіпті жағдайларда жағымсыз факторлардан қорғау негіздерімен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 3

  эконометрикалық модельдеуде оқыту, экономикалық және математикалық үлгілердің құрылысы, олардың параметрлері математикалық статистика арқылы бағаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  жекелеген экономикалық агенттердің мінез-құлықтары мен тəртіптерін зерттейтін ұтымды субъектілердің дербес шешім қабылдауларын қарастыратын экономикалық теорияның негізгі бір саласы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 3

  Нарық жаңдайында қоғамда болып жатқан процесстерді терең талдай алатын және нақты шешімдер қабылдайтын мамандар қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп пен аудиттің жалпы теориялық аспектілері: бухгалтерлік есеп тұжырымдамалары мен принциптері, бухгалтерлік ақпараттың сапалық сипаттамалары және қаржылық есептіліктің элементтері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық ілімдер тарихы
  Несиелер: 5

  Экономикалық ілімдер тарихы адамзат қоғамы дамуынын ажыратылмас бөлігі, онымен бірге дамып калыптасты.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  кәсіпорынның (фирманың, бірлестіктің‚ т.б.) тауар өндіру-өткізу және сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорынды басқару негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның сапалы менеджменті жаһандану жағдайында инновациялық және жасыл экономиканың қажеттіліктеріне байланысты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  Қаржы мазмұны, қаржылық қатынастардың түрлері. Нарықтағы қаржы қатынастарының жаңа түрлерінің пайда болуы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанның бәскеке қабілеттілігін басқару
  Несиелер: 5

  Үздіксіз өзгерістер тұрғысынан ұйымның бәсекелестік артықшылықтарын қалыптастыру және дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ұйымдастырушылық мінез-құлық
  Несиелер: 5

  Ұйымдардың жұмысына тиімді әсер ету үшін ұйымдық құрылымдардың қызметкерлерінің мінез-құлқы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономика экономикалық циклдік кезеңдер мен экономикалық өрлеу, жұмыспен қамтылу, инфляция мәселелерін, жалпы экономика ауқымындағы басқа да мәселелерді зерттейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Жетекшілердің өзіндік ерекшілігі нарықтық экономикада белсенді азаматтық қоғамды құру жүйесінің ең негізгі бастамасы, шаруашылық тәжірибеде

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Офис-менеджмент негіздері
  Несиелер: 5

  Менеджментті дамыту; әртүрлі тарихи дәуірдегі кәсіпорын басшылығының және персоналды басқарудың әдістерін және тәсілдерін; мотивтерді және ынталандыруды жоспарлау және басқару саласындағы іргелі білім алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 5

  сыртқы ортаның үздіксіз өзгеруі жағдайында ұйымның бәсекелестік артықшылығын қалыптастыру және дамыту, бұл оның қоршаған ортаға ең жақсы сәйкес келуі, ұйымның тірі болуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Басқару ғылымының пәні мен әдісі, менеджменттің мәні мен қағидалары. Қазақстандағы менеджменттің әдістемелік негіздері.Ұйым түсінігі және оның түрлері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік менеджмент
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік өндіріс мысалында өндіріс жүйелерін басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару шешімдерін қабылдау және моделдеу жүйесі
  Несиелер: 5

  басқару шешімдерінің мазмұны мен типологиясы, басқару шешімдерін дайындау және енгізу үдерісі, шешім әзірлеу және таңдау процесін модельдеу, басқару шешімдерінің сапасы мен тиімділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік менеджмент
  Несиелер: 5

  ұйымдарды басқару, олардың заманауи әлемдегі менеджменттің әртүрлі үлгілерінің нақты көрінісін алу, оларды нарық жағдайында пайдалану мүмкіндіктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес дағдылары
  Несиелер: 5

  Жалпы бизнес мәселелері: бизнес субъектілері, нарықтық экономикадағы бизнестің ерекшеліктері, жүйе ретінде бизнестің тұжырымдамасы, бизнестің экономика, саясат, заңнама, экономикалық мүдделермен байланысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  инновацияларды басқару жүйесін, инновациялық процесті және экономикалық қатынастарды басқару процесінде туындайтын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шешімдерді қабылдау тәжірибесі
  Несиелер: 5

  басқару шешімдерінің типологиясын, басқару шешімдерін дайындау мен енгізу үдерісін, шешімдерді әзірлеу мен таңдау үдерісін моделдеу, басқару шешімдерінің сапасы мен тиімділігін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сапаны басқару
  Несиелер: 5

  Сапа негізінде СМЖ, ТҚК, жүйе әдіснамасы және кәсіпорындарды басқару құралы ретінде заманауи менеджменттің теориялық және практикалық мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Ұйымның ортаға тез бейімделуіне мүмкіндік беретін, сыртқы ортаға үздіксіз өзгерістер жағдайында бәсекелестік артықшылықтарын қалыптастыру және дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның сыртқы экономикалық ісқызметінбасқару
  Несиелер: 5

  Сыртқы экономикалық қызметтерді мемлекеттік басқарудыжүзеге асырудың, ұйымдастырудың және оның элементтерінің ерекшеліктерінің қағидаларын қарастыру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ішкі фирмалық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Фирманың ішкі және сыртқы ортасын талдай отырып, экономикалық ұйымда фирмаішілік жоспарлауды жүзеге асыруды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік әкімшіліктендіру
  Несиелер: 5

  адам ресурстарының әлеуеті мен рөлін және кәсіпорын имиджін қалыптастырудың негізгі бағыттарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Антикоррупция мәдениетін негіздері
  Несиелер: 5

  Жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер бойынша білім жүйесін қалыптастыру және оның негізінде парақорға қарсы азматтық ұстаным жүйесін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік техникасы ережелерін білу, авариясыз жұмыстың қажетті шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сұхбаттасу негіздері
  Несиелер: 5

  іскерлік келіссөздер, келіссөздер процесінің ерекшелігі, табысқа жету жолы, серіктесіңді кітап ретінде оқып үйрену, манипуляциядан тиімді шығу, пікірталас және әсер ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Басқарудың нарықтық түрі жағдайында кәсіпорынның экономикалық механизмін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбек ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  Еңбек ресурстары кәсіпорынның негізгі және белсенді бөлігі болуымен, екіншіден еңбек ресурстарының саны мен сапасын басқару қажеттелігімен, үшіншіден еңбекті басқарудың экономикалық әдістерінің ролінің өсуінің маңыздылығымен байланысты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  кәсіпкерлік саласында ұйымдық және өндірістік-шаруашылық қатынастарды басқару, бизнесті ұйымдастырудағы басқару шешімдерін қабылдау механизмі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Лизинг пенфранчайзинг
  Несиелер: 5

  кәсіпкерлікті ұйымдастыру мәселелерін кәсіби деңгейде білу және түсіну және кәсіпкерлік пен кәсіпкерлікті тиімді ұйымдастыру үшін қажетті құзыретке ие болу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коммерциялық менеджмент
  Несиелер: 5

  басқару қызметін жүзеге асырады, маркетингтік коммерциялық және жарнамалық жұмыстарды ұйымдастырады, басқару шешімдеріне ұсыныстар әзірлейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Брендті басқару
  Несиелер: 5

  экономиканы мемлекеттік реттеудің ғылыми әдістерін зерделеу және практикалық дамыту, мемлекеттің экономикалық жүйесінің принциптері мен тетіктерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын персоналын қалыптастыру, оның санын оңтайландыру, еңбек өнімділігі мен еңбек өнімділігін арттыру, оның уәждемесі мен төлемі, басқару қызметінің ерекшеліктері, басқару әдістері,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қызметтік өсуді басқару
  Несиелер: 5

  Ұйымдастыру теориясы мен ұйымдастыру. Ұйымдағы жеке адам мінез-құлқын басқару әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тайм менеджмент
  Несиелер: 5

  Тайм менеджмент ғылым ретінде. Тайм менеджмент түсінігі мен мазмұны. Уакыт есебін жүйемен қолдану.Тайм менеджменттегі жоспарлау қызметі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мансап технологиясы
  Несиелер: 5

  Еңбек нарығында кәсіби өзін-өзі анықтаудың білімі мен дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 5

  ұйымдардағы персоналды басқару жүйелерінің жұмыс істеуін ұйымдастыру мен ұйымдастыруда, қызметкерлердің жұмысын жоспарлауда, персоналды басқаруда және оны дамытуда білім мен дағдылардың негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жетекшілік пен қақтығыстарды басқару негіздері
  Несиелер: 5

  ұйымдардағы жанжалдардың сипаты туралы идеялар, жанжалдардың табиғаты мен құрылымы туралы көзқарастардың поливариялық көзқарасы, осы құбылысты зерттеуге арналған әртүрлі ұғымдар мен тәсілдерді дамыту арқылы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаны талдау
  Несиелер: 5

  Инвестициялық жобаларды әзірлеу мен талдаудың теориялық, әдістемелік және практикалық мәселелері бойынша білім кешенін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Менеджмент эволюциясы
  Несиелер: 5

  эволюция, тарих туралы идеялар менеджмент ойы және басқарудың жаңа тұжырымдамалары, мақсаттары, ресурстары туралы ұйымның қызметі, басқару функциялары мен әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұйым дамуының әлеуметтік механизмі
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жоспарлау әлеуметтік құрылымның даму проблемаларын уақтылы анықтауды, оның жағдайының негізгі көрсеткіштерін бағалауды, ақпарат жинауды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жарнама ісі және PR-технологиялар
  Несиелер: 5

  Жарнама және PR текст: негізгі сипаттамасы. Жазбаша PR- коммуникациясының құқықтық аспектісі. Жарнама және PR текстісін құрудың негізі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық менеджмент
  Несиелер: 5

  Компаниялардың мультивалюталық ортасында қаржы шешімдерін қабылдау критерийлерін анықтаудың негізгі тәсілдерін анықтау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім беру менеджменті
  Несиелер: 3

  Білім беру саласындағы басқару тұжырымдамасы. Педагогикалық басқару принциптері. Педагогикалық менеджменттің функциялары. Білім беру жүйесінің функциялары мен міндеттері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • HRқызметін басқару
  Несиелер: 3

  Өңірлердің экономикалық дамуы және кәсіпкерлік субъектілерінің нарықтық кеңістігін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Халықаралық корпорациялардағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Кәсіпорын менеджменті жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау функцияларын қажет ететін процесс ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Персонал еңбегін басқару
  Несиелер: 3

  басқару жүйесінің тиімділігін арттыру және персоналды басқарудың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, кадрлық қызметтің кешенін талдау, персоналды басқару тетігін жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ұйымның корпоративтік және бәсекелестік стратегиясында, сондай-ақ функционалдық стратегияларда (маркетинг, қаржы, персонал) (PО1)

 • Код ON2

  Әлеуметтік даму заңдарын білу және түсіну, мемлекет пен әлемдік мәдениеттің негізгі құндылықтары (PО2)

 • Код ON3

  «Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму стратегиясы» стратегиясын жүзеге асыру аясында индустриалды саясатта жүргізіліп жатқан реформаларды білу және түсіну (PO3)

 • Код ON4

  Заманауи бизнес саласындағы даму үрдістерін түсіну (PО4)

 • Код ON5

  Талқылау кезінде өздерінің позициясын дәлелдеуге, оларды дәлелдеуге қабілеті (PO5)

 • Код ON6

  Экономиканың, оның салаларының және кәсіпкерлік субъектілерінің жұмыс істеуіне байланысты кәсіптік қызметтің көлемін реттейтін негізгі нормативтік құжаттарды білу (PO6)

 • Код ON7

  бухгалтерлік есеп және аудит негіздерін білу, экономикалық талдау; стратегиялық және тактикалық менеджмент, бизнестік құқық, қаржылық менеджмент, сондай-ақ персоналды басқару және халықаралық экономикалық қатынастар (PO7)

 • Код ON8

  күшті және кемшіліктерді сыни бағалауға, күшті және кемшіліктерді дамыту тәсілдерін таңдауға және таңдауға мүмкіндік береді (PО8)

 • Код ON9

  жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени жағдайларға бейімделу қабілеті (PO9)

 • Код ON10

  мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде кәсіби іскери қарым-қатынас пен көптілді ортаны қолданыстағы мамандандырылған терминология шеңберінде байланыс құралы ретінде (PO10)

 • Код ON11

  ұтқырлық, икемділік әдістері; ымыраға келу қабілеті, өз ұстанымын ұжымның пікірімен байланыстырады (PO11)

 • Код ON12

  ойлау мәдениеті, ақпарат жинақтау, талдау, қабылдау, мақсаттар қою және оған жету жолдарын таңдау мүмкіндігі (PО12)

6B04105 5В050700-Менеджмент
Бакалавриат

Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04105 Менеджмент
Бакалавриат

Қазақ технология және бизнес университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Менеджмент
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Менеджмент
Бакалавриат

"Алматы777" Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04105 Менеджмент: адами ресурстарды басқару
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04105 Менеджмент
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top