Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04113 Білім берудегі менеджмент (EMBA) в Астана халықаралық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Стратегиялық менеджмент, білім беру сапасын басқару саласындағы инновациялық, бірегей құралдар мен дағдыларға ие, табысты даму үшін көзқарас пен тиімді өзара әрекеттесуді қалыптастыра алатын білім беру саласындағы жоғары білікті топ-менеджерлерді дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілер
  Несиелер: 3

  Пәнді меңгерудің мақсаты білім алушыларда ҚР білім беруді нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету саласында жүйеленген білімді қалыптастыру, білім беру реформаларын іске асыруды қамтамасыз ету үшін білім беру құқықтық қатынастарын регламенттейтін құқықтық нормаларды меңгеру болып табылады. Пәнді оқу барысында білім беру мәселелері бойынша негізгі заңнамалық актілер, ҚР-да білім беруді нормативтік-құқықтық қамтамасыз етуді қалыптастыру қағидаттары, нормативтік-құқықтық актілердің құрылымы мен түрлері, оларды білім беру практикасында пайдалану ерекшеліктері, білім беруді реттеудің халықаралық құқықтық мәселелері, сондай-ақ ҚР заңнамалық актілері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру ортасының сандық трансформациясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты білім беруді цифрландыру саласында жүйелі білімді, іскерлікті, дағдыларды және құзыреттілікті қалыптастыру, білім беру процесінің барлық қатысушыларының тиімді дамуы және өзара іс-қимылы мақсатында ақпараттық технологиялар саласында қазіргі заманғы тәсілдер мен құралдарды меңгеру болып табылады. Пәнді оқу шеңберінде білім беру саласының мамандарына қажетті цифрлық технологиялар мен білім беру процесі саласындағы қазіргі заманғы үрдістер қаралатын болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Корпоративтік мәдениет және брендинг
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты корпоративтік мәдениеттің негізгі теориялары мен модельдері туралы жүйелі білімді қалыптастыру, ұйымды сыртқы ортаға бейімдеу және оның ішкі ортасын интеграциялау мәселелерін шешу үшін корпоративтік мәдениетті зерттеу, құру, қолдау және өзгерту дағдыларын қалыптастыру, қазіргі экономикалық жағдайдағы брендингтің мәні мен рөлін ашу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі жағдайдағы білім беруді дамытудың стратегиялық бағыттары
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты білім алушыларда білім беруді дамытудың қазіргі заманғы перспективалары, қазақстандық және шетелдік тәжірибе мәнмәтініндегі білім мен ғылымның проблемалары туралы жүйелі түсінік қалыптастыру, білім беру саласындағы дамудың негізгі бағдарларын дұрыс құруға мүмкіндік беретін теориялық білімді игеру және дағдылар алу. Бұл курста педагогикалық қоғамдастықтың алдында тұрған негізгі проблемалар, міндеттер, сондай-ақ оларды шешудің перспективалық стратегиялары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру сапасының менеджменті
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты: барлық деңгейде білім сапасын басқарудың теориялық білімдерін, зерттеушілік және практикалық дағдыларын қалыптастыру, сапа менеджменті жүйесін, негізгі элементтерін, даму перспективаларын және сапа менеджменті жүйесін жақсартуды түсіну, сапа менеджменті жүйесін әзірлеу және енгізу. Осы курсты оқу нәтижесінде білім алушылар білім беру сапасын басқару тұжырымдамасын, сапаны басқарудың кешенді жүйесін құру қағидаттарын, халықаралық рейтингтер мәнмәтініндегі Қазақстанның білім беру жүйесін, білім беру сапасын халықаралық салғастырмалы зерттеулерді (TIMSS, PISA, PIRLS, ICILS, PIAAC, TALIS), білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін, оның құрылымын, тиімділігін, халықаралық тәжірибені білетін болады халықаралық сапа стандарттарына (БҰҰ, ЮНЕСКО, ЭЫДҰ, ЮНИСЕФ, ДБ, ЕО және т.б.) қол жеткізуді жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты стратегиялық басқару процесі туралы теориялық ережелерді зерделеу және ұйымның даму стратегиясын әзірлеу мен іске асырудың практикалық дағдыларын алу, компанияның бизнес-миссиясын тұжырымдау және стратегиялық мақсаттарды әзірлеу, компанияның сәттілігі мен бәсекелестік артықшылықтарының салалық негізгі факторларын анықтау, компанияның бизнес бірліктерін анықтау және олар үшін бәсекелестік стратегияларды әзірлеу және стратегияны іске асыру әдістерін негіздеу болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру саласындағы басқарушылық және қаржылық есеп
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты білім беру субъектілері үшін басқарушылық және қаржылық есепте білім мен дағдыларды қалыптастыру, білім беру саласындағы ұйымның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігін қалай бағалау, тұтастай алғанда мекемені және оның жауапкершілік орталықтарын қаржылық жедел басқару жүйесін қалай жетілдіру, білім беру саласында тиімді басқару шешімдерін қабылдауға ықпал ететін көрсеткіштер жүйесін қалай қалыптастыру болып табылады. Пән басқару және қаржылық есеп жүйесінің ерекшеліктерін, білім беру саласындағы бюджеттеуді, білім беру ұйымының қаржылық шығындарын талдауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи басшының тиімді дағдылары және жанжалдарды басқару
  Несиелер: 4

  Пәнді игерудің мақсаты студенттерді компанияның міндеттерін шеше алатын, компанияның ресурстарын тиімді басқара алатын, коммуникацияны жүзеге асыра алатын және тиімді өзара әрекеттесу үшін орындаушылардың жұмысын ұйымдастыра алатын, ұйымды дамытуға, әртүрлі типтегі қақтығыстарды анықтауға және шешуге бағытталған менеджерлер ретінде ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметке дайындау болып табылады. жағымсыз салдарларды азайту және ұтымды басқарушылық шешімдер қабылдау үшін осы қақтығыстарды басқару шешімдер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құндылыққа негізделген білім берудегі қазіргі трендтер
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-құндылыққа бағдарланған білім берудің қазіргі заманғы үрдістері туралы білімді қалыптастыру, ақпараттық Даму, ғылыми-техникалық прогресс, білім беру саласындағы тұлғаның басымдығы және оның дамуы арқылы әлеуметтік дамудың жаңа тенденциялары мен уақыт шындықтарынан туындаған өзгерістерді түсіну. Осы пән аясында білім алушылар қоғамда құндылықты қалыптастыру, тәрбиелеу және әлеуметтендіру мәселелерін түсіну арқылы жұмыс істей алады, іс-әрекет арқылы құндылықтарды түсінуге, адамгершілік және әлеуметтік мақұлданған жобаларға бағытталған идеяларды бастауға және қолдауға үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру саласындағы заңнамалық база
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты-басшылардың құқықтық сауаттылығын қалыптастыру, білім беру саласындағы заңнамалық базаны зерттеу. Курс аясында білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасының өзекті мәселелері, білім беру жүйесін басқару негіздері, Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясат, педагог қызметкердің құқықтық мәртебесі, педагог қызметкерлердің жауапкершілігі, Білім және ғылым саласындағы құқықтық нормалар, білім беру сапасын басқарудың тетіктері мен рәсімдері қаралады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес-зерттеу
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-білім алушыларды экономика мен бизнестің әртүрлі салаларында ғылыми зерттеулерді сауатты жүргізуге үйрету, негізгі экономикалық процестердің мәнін түсіне білу, олардың ғылыми ойлауы мен іскерлік ортаның өзекті мәселелері бойынша негізделген қорытындылар жасау дағдыларын дамыту. Пәнді оқу аясында студенттер бизнес-зерттеулер туралы толық түсінік алады, ғылыми зерттеулердің заманауи технологияларымен танысады, ақпаратты жинау және өңдеу, іргелі және қолданбалы сипаттағы мәселелерді шешу үшін бизнес-зерттеу әдістерін қолдану бойынша практикалық дағдыларға ие болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көшбасшылық және команда құру
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты көшбасшылық және командалық топ құру саласындағы теориялық білімдерді қалыптастыру, көшбасшылық қасиеттерді, өзін-өзі басқару және шағын топты, команданы басқару қабілеттерін дамыту, көшбасшылықтың стильдері мен модельдері, оның басқарушылық қызметтегі ерекшеліктері туралы түсінік алу, сондай-ақ ұйымдардың мақсаттарына жету үшін тиімді басқару ұжымдарын қалыптастыру дағдыларын игеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Білім беру саласындағы коммуникациялар мен қақтығыстарды басқарудың заманауи тәсілдерін қолдана отырып, көшбасшылықтың жоғары деңгейін, тиімді қарым-қатынасты, проблемаларды шешуді, келіссөздер жүргізуді көрсету, корпоративтік мәдениет және брендинг саласындағы озық тәжірибені енгізе отырып, ұйымда корпоративтік ортаны басқару дағдыларын қалыптастыру білім беру ұйымының оң имиджі мен брендін жасау

 • Код ON2

  Білім беру саласындағы заңнамалық базаларды, нормативтік құқықтық актілерді талдау және құқық нормаларын іске асыру тәртібін, білім беру қызметін құқықтық реттеуді айқындау, ұйымның заңнамалық базасын ішкі және сыртқы ортада тиімді басқару.

 • Код ON3

  Білім беру ортасында тиімді өзара іс-қимыл жасау мақсатында ақпараттық технологиялар саласындағы жұмыс дағдыларын пайдалану, цифрлық білім беру контентін жасай отырып, білім беру мекемелерін цифрландыруды басқару.

 • Код ON4

  Бизнес-зерттеудің негізгі элементтерін, сыртқы ортаның тез өзгеріп отыратын жағдайларын ескере отырып, білім беру ұйымын стратегиялық басқарудың қазіргі заманғы тәсілдерін айқындау, шешімдер қабылдау үшін бағдарларды анықтау, білім беру саласында стратегиялық басқарудың талдамалық әдістерін қолдану

 • Код ON5

  Білім беру сапасын басқарудың заманауи тұжырымдамалары мен үрдістерін, білім беруді дамытудың және сапа менеджменті жүйесін жақсартудың стратегиялық перспективаларын талдау, білім беру саласындағы үздік халықаралық стандарттарға қол жеткізуді жоспарлау.

 • Код ON6

  Құндылыққа бағдарланған білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін пайдалану, республикалық және халықаралық деңгейде білім беру саласындағы өзгерістерді түсіну. Білім беру ортасы арқылы қоғамда құндылықтарды қалыптастыру, тәрбиелеу және әлеуметтендіру бойынша жұмыс дағдыларын алу.

 • Код ON7

  Білім беру субъектілері үшін басқарушылық және қаржылық есепке алу құралдарын қолдана білу, білім беру саласындағы ұйымның қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігін бағалай білу. Мекемені қаржылық басқару, тиімді басқарушылық шешімдер қабылдау, білім беру ұйымының қаржылық шығындарын талдау дағдыларын меңгерту.

7M04113 HR-менеджмент
Магистратура

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04113 Денсаулық сақтаудағы менеджмент (1 жыл)
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04113 Мемлекеттік басқару
Магистратура

Кенжеғали Сағадиев атындағы Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04113 Су ќорларын біріктіріп басќару
Магистратура

Қазақстан-Неміс университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04113 Адам ресурстарын басқару
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай Өңірлік университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04113 Құжаттама және мұрағатты басқару
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04113 Іскерлік әкімшілендіру (МВА)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04113 HR - менеджмент
Магистратура

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04113 Іскерлік әкімшілендіру (MBA)
Магистратура

Esil University

БББТ: M072 Менеджмент

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
Top